Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om Miljøfonden

 

Kapitel 1

Miljøfondens formål og opgaver

 

  § 1.  Der oprettes en Miljøfond, der er en budget- og regnskabsteknisk fond, som skal have en særskilt konto på finansloven.

  Stk. 2.  Miljøfondens formål er at medvirke til, at der sker en styrkelse af en bæredygtig samfundsudvikling med respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet, inden for de områder, der nævnes i § 2.

Stk. 3.  Miljøfondens midler tilvejebringes ved overførelse af:

1)  Indtægter fra miljøafgifter m.v., der pålægges varer eller aktiviteter, der kan medføre en særlig miljøbelastning.

2)  Miljøafgifter, der har til formål at fremme en bestemt adfærd.

3)  Bevilling fra landskassen.

 

  § 2.  Miljøfondens indtægter skal anvendes til støtte af miljøforbedrende tiltag og aktiviteter inden for fondens formål. Støtte kan ske i form af:

1)  Støtte til generelle miljøforbedringer inden for det område eller den aktivitet, som er blevet pålagt en miljøafgift.

2)  Støtte til fremme af en adfærd hos brugere, der er pålagt en miljøafgift, for at sikre en mindre miljøbelastning.

  Stk. 2.  Miljøfondens midler kan anvendes til at støtte aktiviteter, der angår følgende opgaver:

1)  Etablering eller opgradering af forbrændingsanlæg og affaldsløsninger.  

2)  Etablering eller opgradering af natrenovationsanlæg.

3)  Etablering af kontrollerede deponier.

4)  Håndtering herunder skrotning eller genbrug af udtjente køretøjer.   

5)  Håndtering af affald omkring virksomheder, institutioner, boliger eller i det åbne land.

6)  Håndtering af efterladte skibe.

7)  Håndtering af dumpede fiskegarn og andet affald i havet.

8)  Renholdelse af fiske- og fangstpladser.

9)  Projekter, der skal muliggøre eller lette en ressourcebevidst adfærd hos borgere og virksomheder.

  Stk. 3.  Der kan ikke gives tilskud til erhvervsvirksomheders miljømæssige eller erhvervsmæssige aktiviteter, som kan virke konkurrenceforvridende.

 

  § 3.  Miljøfondens virksomhed finder ikke anvendelse på aktiviteter, der er omfattet af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.

 

  § 4.  Indtægter fra miljøafgiftslove, jf. § 1, stk. 3, nr. 1 og 2, tilfalder Miljøfonden til dækning af de formål, der er anført i § 2, når det af afgiftsloven fremgår, at den har til formål at være en miljøafgiftslov, og det ikke konkret er bestemt i den pågældende afgiftslov, at indtægterne tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 2

Miljøfondens ledelse og administration

                                                                                                     

  § 5.  Administrationen af Miljøfonden varetages af Naalakkersuisut. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal hvert år offentliggøre en beretning om Miljøfondens virksomhed. Fondens regnskab revideres som led i revisionen af Landskassens regnskab.

 Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om tildeling af støtte fra Miljøfonden og om fondens administration. 

 

Kapitel 3

Afsluttende bestemmelser

 

  § 6.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen
Dokumenter