Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
30. januar 2018
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat

I medfør af §§ 24, stk. 5 og 32, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder og efter indstilling herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og i medfør af § 21, stk. 2 Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse fastsættes:

 

Områdets afgrænsning

 

§ 1.  Det område, der er vist på kort i bilag 1 og afgrænset ved koordinater i bilag 2, er et kulturhistorisk område, der omfattes af anden kulturarvsbeskyttelse. 


Generelt om adgang og benyttelse

 

  § 2.  Offentligheden har adgang til det kulturhistoriske område med de begrænsninger, som følger af denne bekendtgørelse.

 

§ 3.  Adgang til nærmere fastsatte dele af det kulturhistoriske område kan være betinget af betaling af et gebyr, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Der kan ikke afkræves gebyr for personer, myndigheder, virksomheder m.v., der som følge af deres erhverv eller i henhold til anden lovgivning har behov for adgang til området.
  Stk. 3.  Departementet for Kultur fastsætter, hvem gebyret skal tilfalde og gebyrets størrelse.
  Stk. 4.  Gebyret har til formål helt eller delvist at dække de omkostninger, der er forbundet med vedligeholdelse, drift og etablering af anlæg, der er opført med henblik på adgang til de gebyrbelagte områder.

 

§ 4.  Inden for det kulturhistoriske område må der ikke foregå aktiviteter, der kan være skæmmende eller ødelæggende for dele af området eller for området som helhed, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan dispensere fra stk. 1, når ganske særlige grunde taler herfor.
  Stk. 3.  Adgang til og benyttelse af det kulturhistoriske område skal ske med respekt for den kommuneplan og forvaltningsplan, der er udarbejdet for området, jf. §§ 8 og 9.
  Stk. 4.  Med respekt for den i stk. 3 nævnte forvaltningsplan kan det kulturhistoriske område fortsat benyttes til helårs- og fritidsbeboelse og aktiviteter i forbindelse med erhverv, fangst og fiskeri.


Forurening og efterladen af affald, genstande, materialer eller lignende

 

§ 5.  Det er ikke tilladt at forurene vand, is, fjeld og jord på nogen måde eller at efterlade nogen form for affald.
  Stk. 2.  Det er ikke tilladt at efterlade genstande, materialer eller lignende, herunder erhvervsredskaber, medmindre dette er begrundet i periodevis anvendelse.


Vegetation og terræn

 

 § 6.  Det er, bortset fra de i § 4, stk. 4 nævnte tilfælde, ikke tilladt at beskadige vegetationen eller foretage ændringer af terrænet, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2. Indsamling af planter er alene tilladt, når det sker på en sådan måde, at vegetationen i området ikke lider overlast.


Teltslagning og brug af åben ild

 

  § 7.  Teltslagning og brug af åben ild må kun finde sted i kortvarige perioder og skal ske med respekt for områdets vegetation.
  Stk. 2.  Permanente arealer til teltslagning kan udpeges af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia efter høring af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.


Opankring, ilandstigning, etablering af permanente teltpladser og færdsel

 

 § 8.  Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia kan i kommuneplanen fastsætte bestemmelser vedrørende:
1)  Opankring og oplæg af både i dele af det kulturhistoriske område.
2)  Ilandstigning.
3)  Etablering af permanente teltpladser, informationstavler, toiletter og overlevelseshytter.
4)  Begrænsninger i færdslen på anlagte veje i det kulturhistoriske område.
5)  Benyttelse af snescootere og all-terrain vehicles (ATV’er) i det kulturhistoriske område på baggrund af anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.


Forvaltning og tilsyn

 

§ 9.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv udarbejder i samråd med kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia og efter inddragelse af relevante interessenter en forvaltningsplan for det kulturhistoriske område.
  Stk. 2.  Forvaltningsplanen skal løbende ajourføres.
  Stk. 3.  Forvaltningsplanen er et styringsredskab, som anvendes af forvaltningsinstanserne for at sikre, at det kulturhistoriske områdes kulturhistoriske værdier bevares og beskyttes samtidig med offentlighedens adgang til området og dets fortsatte anvendelse og udvikling.
  Stk. 4.  Forvaltningsplanen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:
1)  hvem der har ansvaret for forvaltningen af området som helhed og dele heraf,
2)  hvilken lovgivning, der regulerer det kulturhistoriske område,
3)  hvilke kulturhistoriske værdier, som ligger til grund for det kulturhistoriske områdes beskyttelse,
4)  hvilke større trusler, der har eller vil kunne få konsekvenser for det kulturhistoriske område,
5)  hvilke erhvervsmæssige udviklingsønsker, der er for området,
6)  hvilke forvaltningstiltag, der er igangsat eller agtes igangsat for at imødegå trusler mod de kulturhistoriske værdier og for at tilgodese de erhvervsmæssige udviklingsønsker,
7)  hvilke økonomiske og menneskelige ressourcer, der er afsat eller agtes afsat til implementering af forvaltningsplanen og
8)  hvorledes implementeringen af forvaltningsplanen bliver monitoreret og evalueret med henblik på løbende ajourføring.

 

 § 10.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv påser i samarbejde med kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia påser overholdelsen af de af kommunalbestyrelsen i henhold til § 8 fastsatte bestemmelser i kommuneplanen.


Sanktioner

 

§ 11.  Gentagne eller grove overtrædelser af §§ 4-6, og § 7, stk. 1, kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af en juridisk person eller offentlig myndighed, kan der pålægges kriminalretsligt ansvar efter reglerne i kriminallov for Grønland.

 

Ikrafttræden

 

§ 12.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. januar 2018

 

 

Doris J. Jensen

/

Lone Nukaaraq Møller