Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 44
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Kapitel 1
Skattepligt

 

§ 1.  Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter landstingslov om indkomstskat (indkomstskattelovens) § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Danmark eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal betale skat efter denne Inatsisartutlov af pensionsordninger oprettet i pensionskasser, der har hjemsted i Grønland og er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, eller livs- eller pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.
  Stk. 2.  Pensionskasser, der har hjemsted i Grønland, samt livs- og pensionsforsikringsselskaber med hjemsted i Grønland, skal betale skat efter denne Inatsisartutlov.
  Stk. 3.  Pensionsberettigede, som anses for bosat i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, er skattepligtige af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 i grønlandske pensionskasser m.v.


Kapitel 2
Skattepligtigt afkast

 

§ 2.  Der skal betales en skat til landskassen på 15,3 pct. af det skattepligtige afkast.
  Stk. 2.  Beskatningsgrundlaget omfatter afkast i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Er der flere pensionsberettigede til en pensionsordning, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes dele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang.
  Stk. 3.  I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået.

 

§ 3.  Pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, opgør det skattepligtige afkast efter stk. 2-8.
  Stk. 2.  Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:
1)  Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet fratrukket betaling for garantier og betaling af kursværn. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger.
2)  Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra investeringsafkast.
3)  Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen.
4)  Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, der stammer fra investeringsafkast.
5)  Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 16, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.
6)  Skattebeløb indeholdt efter § 16, stk. 2, 2. pkt.
  Stk. 3.  Hvis den skattepligtige i forbindelse med tilbagekøb af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver, der er opbygget af rentebonus, svarende til, at denne del var blevet frigivet under forsikringens løbetid, medregnes til det skattepligtige afkast årligt et beløb svarende til, at beløbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.
  Stk. 4.  Pensionsinstituttet skal opdele bestanden af forsikringer i én eller flere grupper.
  Stk. 5. Hvis årets omkostningsresultat på 2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast. Årets omkostningsresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen. Årets omkostningspræmier på 2. orden er de omkostningspræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales, fratrukket årets omkostningsbonus. Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative omkostningsresultat. Det er en betingelse for modregning efter 4. pkt., at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver, der anvendes til modregning i et års negative omkostningsresultat, stammer fra overskud på omkostningsresultatet fra årene forud for indkomståret. Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat beregnes som årets negative omkostningsresultat ganget med forholdet mellem personens omkostningspræmier på 2. orden eller omkostningsbidrag og lign. for året og gruppens samlede omkostningspræmier på 2. orden og omkostningsbidrag og lign. for året. Pensionsinstituttet kan for grupper, hvor der hverken betales omkostningsbidrag, gebyr el.lign. til dækning af omkostninger, vælge at beregne den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat som gruppens negative omkostningsresultat divideret med antallet af personer i gruppen.
  Stk. 6.  Hvis årets risikoresultat på 2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast. Årets risikoresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Årets risikopræmier på 2. orden er de risikopræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales, fratrukket årets risikobonus. Et positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative risikoresultat. Det er en betingelse for modregning efter 4. pkt., at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver, der anvendes til modregning i et års negative risikoresultat, stammer fra overskud på risikoresultatet fra årene forud for indkomståret. Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative risikoresultat beregnes som årets negative risikoresultat ganget med forholdet mellem summen af personens numeriske risikopræmie ved død og numeriske risikopræmie ved erhvervsevnetab på 2. orden for året og summen af gruppens numeriske risikopræmier ved henholdsvis død og erhvervsevnetab på 2. orden for året.
  Stk. 7.  Pensionsinstituttet skal for hver enkelt gruppe, jf. stk. 4, lave en opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultatet. Renteresultatet opgøres som den del af årets investeringsafkast, der tilfalder gruppen, fratrukket gruppens renter i henhold til forsikringsaftalen. Risikoresultat opgøres som årets 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Omkostningsresultatet opgøres som årets 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen.
  Stk. 8.  Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte midler, jf. § 5, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes depoter, jf. stk. 2, nr. 1, 2. pkt., medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-7.

 

  § 4.  Pensionskasser som nævnt i § 1, stk. 2, skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget, jf. dog stk. 2 og § 5.
  Stk. 2.  Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan fradrages følgende:
1)  beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger som nævnt i § 1, stk. 1, og
2)  beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af lov om beskatningen af pensionsordning (pensionsbeskatningsloven), og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

 

  § 5.  Livs- og pensionsforsikringsselskaber samt pensionskasser som nævnt i § 1, stk. 2, skal beskattes af ufordelte midler og rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, jf. stk. 4, efter stk. 2-6.
  Stk. 2.  Ved ufordelte midler forstås hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som ikke beskattes efter § 3, stk. 3.
  Stk. 3.  Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringsselskaber samt pensionskasser alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, som ikke indgår i de pensionsberettigedes beskatningsgrundlag efter § 3.
  Stk. 4.  Beskatningsgrundlaget opgøres som de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets udgang fratrukket de ufordelte midler opgjort ved indkomstårets begyndelse. Beskatningsgrundlaget efter 1. pkt. tillægges rente og positive beløb fra egenkapitalen uden for årets risiko- og omkostningsresultat, der tilskrives tekniske hensættelser, der ikke er en del af de ufordelte midler, jf. stk. 2, eller en del af de forsikredes depoter, jf. § 4, stk. 2. Et negativt risiko- og omkostningsresultat for tekniske hensættelser tillægges beskatningsgrundlaget efter 2. pkt. Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative omkostningsresultat, og et positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative risikoresultat. Det er en betingelse for modregning efter 4. pkt., at pensionsinstituttet kan dokumentere, at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte midler, der anvendes til modregning i et års negative omkostningsresultat, stammer fra overskud på omkostningsresultatet for tekniske hensættelser fra årene forud for indkomståret, og at de opsparede midler fra enten egenkapitalen eller de ufordelte midler, der anvendes til modregning i et års negative risikoresultat, stammer fra overskud på risikoresultatet for tekniske hensættelser fra årene forud for indkomståret.
  Stk. 5.  Livs- og pensionsforsikringsselskaber samt pensionskasser skal i beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 4 se bort fra ændringen i det opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte midler i løbet af indkomståret, i det omfang ændringen er indtruffet efter overgangen til beskatning efter denne Inatsisartutlov. Ufordelte midler, der er overført til beskatning efter § 4 eller stk. 4, 3. pkt., nedbringer dog altid beskatningsgrundlaget efter stk. 4.
  Stk. 6.  Der ses i beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 4 bort fra ufordelte midler samt rente og beløb fra egenkapitalen, der tilskrives tekniske hensættelser, jf. stk. 4, knyttet til forsikringer, som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.
  Stk. 7.  Kursværn, der er fradraget ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 4 forhøjer dog altid beskatningsgrundlaget efter stk. 4.

 

  § 6.  Ved opgørelse af beskatningsgrundlaget i § 5 kan tab på en fordring ikke fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af denne Inatsisartutlov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

§ 7.  Beskatningsgrundlagene efter § 5 opgøres efter principperne i §§ 8-12.

 

§ 8.  Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan de renteudgifter, der er påløbet i indkomståret, fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Rente af skattebeløb kan dog ikke fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget.
  Stk. 2.  Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af den skattepligtige formue, fradrages, jf. dog 2. pkt. For forsikringer uden ret til rentebonus fradrages i beskatningsgrundlaget efter § 4 de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen. Omkostningerne opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger bortset fra reglerne om afskrivning på driftsmidler finder dog ikke anvendelse.


Kapitel 3
Opgørelse af beskatningsgrundlaget m.v.

 

§ 9.  Hvis opsparing i en skattepligtig ordning anbringes i en andel i en forening eller i en afdeling af en forening, der ikke udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og hvor medlemmet løbende tilskrives sin andel af årets overskud og formue opgjort særskilt for foreningens aktiver, opgøres en skattepligtig del af andelens afkast.

 

§ 10.  Skattepligtige som nævnt i § 1, stk. 2, kan opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, når den juridiske person efter grønlandske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt. Det er en betingelse, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker via en kontoførende investeringsforening.
  Stk. 2.  Gevinst og tab på en andel i en juridisk person som nævnt i stk. 1 opgøres som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Ved køb af andelen i løbet af indkomståret opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.
  Stk. 3.  Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, Danmark eller Færøerne i skat efter denne Inatsisartutlovs efter § 15, hvis skatten er tillagt beskatningsgrundlaget efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter § 15 for samtlige indkomster fra samme land.
  Stk. 4.  Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, som modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person.
  Stk. 5.  Vælger den skattepligtige at opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter stk. 1, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Er betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere opfyldt, kan den skattepligtige ikke på et senere tidspunkt vælge opgørelse efter stk. 1.

 

§ 11.  Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 5 medregnes de renteindtægter, der er påløbet i indkomståret. Renter af skattebeløb henføres til betalingsåret.
  Stk. 2.  Overskud eller underskud ved drift af fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer finder ikke anvendelse. Gevinst eller tab ved afhændelse af anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Gevinst eller tab på obligationer, pantebreve og andre fordringer, finansielle kontrakter, investeringsbeviser, aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast ejendom opgøres som forskellen mellem værdien af det pågældende aktiv ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Er aktivet anskaffet i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi. Er aktivet realiseret i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og værdien ved indkomstårets begyndelse. Er aktivet anskaffet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi. Likvidationsprovenu, der udloddes fra aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, investeringsforeninger m.v. i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, anses som salgssum. Hvis et aktiv, der tidligere var skattefrit, bliver skattepligtigt, betragtes aktivet som anskaffet til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten indtræder. Hvis et aktiv, der tidligere var skattepligtigt, bliver skattefrit, opgøres gevinst og tab, som om aktivet blev solgt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører. Ved aktiver i fremmed valuta opgøres værdien i danske kroner.
  Stk. 4. Ved opgørelse efter stk. 3, 1., 2. og 4. pkt. finder bestemmelserne i dette stykke tilsvarende anvendelse. I tilfælde, hvor der ikke foretages effektiv udbetaling af minimumsindkomsten fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, anses den manglende effektive udbetaling som et tillæg til den oprindelige andel, der anses for anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel, og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende betaling. Den manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsinstituttets årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsinstituttets indkomstår. 2. pkt. finder dog kun anvendelse, hvis den manglende udbetaling ikke behandles af instituttet som et nyt indskud, der medfører en forøgelse af modtagerens nominelle andele i instituttet, eller der ikke er tale om en likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb. Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til 0 kr. 1.-4. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved manglende effektiv udbetaling til skattepligtige, der beskattes af værdistigninger på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning efter et lagerprincip, selv om instituttet ikke er et investeringsinstitut. 
  Stk. 5.  Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på gevinst og tab på gæld.
  Stk. 6.  Ved et selskabs annullering af egne aktier udgår de annullerede aktiers kursværdi ved indkomstårets begyndelse af kursværdien af selskabets beholdning af de pågældende aktier ved indkomstårets begyndelse. Annulleres aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, fordeles anskaffelsessummen for hele selskabets beholdning af egne aktier erhvervet i indkomstårets løb forholdsmæssigt mellem de annullerede aktier og de aktier, som selskabet beholder. Annullering af egne aktier anses for at ske forholdsmæssigt mellem aktier ejet ved indkomstårets begyndelse og aktier erhvervet i indkomståret.

 

§ 12.  Hvis den skattepligtige del af beskatningsgrundlaget bliver negativ, beregnes en negativ skat med den sats, der er angivet i § 2, stk. 1. Den negative skat kan fradrages i skat efter denne Inatsisartutlov for efterfølgende indkomstår, jf. dog stk. 2. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de renter, der tilskrives den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6. Beløb på den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6, fradrages, før der kan foretages fradrag af anden negativ skat. Fradrag skal ske i det tidligst mulige indkomstår. Ved overførsel nedsættes den negative skat efter 1. pkt. på tidspunktet for overførslen forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige nedsættelse beregnes som forholdet mellem afgiften af det beløb, der overføres og det beløb, der overføres. Beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor overførslen finder sted, der har forøget eller formindsket den negative skat efter 6. pkt., medregnes herefter ikke ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag.
  Stk. 2.  For skattepligtige efter § 1, stk. 2, kan negativ skat og renter efter stk. 1, 2. og 3. pkt., der ikke er fradraget i de førstkommende 5 indkomstår efter indkomståret, hvor den negative skat og renterne er beregnet, udbetales, jf. dog stk. 3 og 4. Ved opgørelsen efter 1. pkt. anses renter, der er tilskrevet den særlige konto for negativ skat, for at være opstået på samme tidspunkt som den negative skat, de er beregnet af.
  Stk. 3.  For pensionskasser efter § 1, stk. 2, kan det beløb, der ønskes udbetalt efter stk. 2, sammenlagt med de tidligere udbetalte beløb efter stk. 2 højst udgøre summen af:
1) skatten efter denne Inatsisartutlovs § 4, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår,
2) tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6, 1. pkt.
  Stk. 4.  For livs- og pensionsforsikringsselskaber samt pensionskasser efter § 1, stk. 2, kan det beløb, der ønskes udbetalt efter stk. 2, sammenlagt med de tidligere udbetalte beløb efter stk. 2 højst udgøre summen af:
1)  skatten efter denne Inatsisartutlovs § 5, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår, og
2)  tilskrevne renter på den særlige konto for negativ skat, jf. stk. 6, 1. pkt.
  Stk. 5.  Ved opgørelsen af, hvilke beløb der samlet er betalt i tidligere indkomstår, jf. stk. 3 og 4, medregnes negativ skat, der tidligere er udbetalt efter stk. 2-4. Negativ skat svarende til det udbetalte beløb efter stk. 2-4 kan ikke fremføres efter reglerne i stk. 1.
  Stk. 6.  For skattepligtige efter § 1, stk. 2, kan en del af indkomstårets negative skat opgjort efter stk. 1, 1. pkt., overføres fra den almindelige konto for negativ skat til en særlig konto for negativ skat, der forrentes årligt ved indkomstårets udløb med en rente svarende til den 5-årige rente i den af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringsrentekurve ved måling af forsikringsforpligtelser på den sidste hverdag i indkomståret. Den negative skat og de heraf beregnede renter forrentes ikke i udbetalingsåret efter stk. 2 eller overførselsåret efter 7. pkt. Den del af indkomstårets negative skat, der overføres efter 1. pkt., kan højst udgøre et beløb svarende til skatteværdien af den omtegningsbonus, som pensionsinstituttet i indkomståret har udloddet til pensionsberettigede i forbindelse med omtegning af en ordning med ret til rentebonus til en ordning uden garanti, en ordning med 0 pct. garanti eller en ordning med en betinget garanti uden en tilknyttet ubetinget garanti over 0 pct. For pensionskasser m.v. omfattet af § 4 opgøres skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus efter 3. pkt. som skatteværdien af den del af beløb, der er fradraget efter § 4, stk. 2, nr. 1, og skatteværdien af direkte udbetalinger til pensionsberettigede med ordninger omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus. For livsforsikringsselskaber m.v. omfattet af § 5 opgøres skatteværdien af den udloddede omtegningsbonus efter 3. pkt. som skatteværdien af den del af beløb, der har nedbragt beskatningsgrundlaget efter § 5, stk. 4, 1. pkt., der kan henføres til udlodning af omtegningsbonus. Saldoen på den særlige konto for negativ skat forhøjes med forrentningen af saldoen ved indkomstårets udløb og nedsættes med et beløb svarende til det beløb på den særlige konto for negativ skat, der er fradraget i indkomstårets skat efter §§ 4 eller 5, jf. stk. 1, samt det beløb, der er udbetalt fra den særlige konto for negativ skat i indkomståret, jf. stk. 2. Negativ skat og de heraf beregnede renter på den særlige konto for negativ skat, der ikke er fradraget i indkomstårets skat efter §§ 4 eller 5, jf. stk. 1, eller er udbetalt, jf. stk. 2, overføres til den almindelige konto for negativ skat i det sjette indkomstår efter indkomståret, hvor den negative skat er beregnet.

 

§ 13.  Reglerne i stk. 2-4 finder anvendelse, når:
1)  en skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden skattepligtig institution,
2)  2 eller flere skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny skattepligtig institution (fusion),
3)  en skattepligtig institution spaltes i 2 eller flere selvstændige skattepligtige institutioner (fission),
4)  en skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden skattepligtig institution efter § 204 i lov om finansiel virksomhed, eller
5)  et administrationsbo viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn.
  Stk. 2.  Den modtagende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, hvis den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der påvirkes af successionen, er udformet under denne forudsætning.
  Stk. 3.  Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den modtagende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdato. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2, at overdragelsesdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår.
  Stk. 4.  Sammen med den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, indsendes til skatteforvaltningen genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen.
  Stk. 5.  Er den overdragende og den fortsættende institution skattepligtige efter såvel denne Inatsisartutlov som indkomstskatteloven, og gennemføres en overdragelse som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, efter reglerne i indkomstskattelovens kapitel 5, skal overdragelsen tillige ske efter stk. 2-4. Det er en betingelse for at anvende stk. 2-4 på en overdragelse som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, mellem institutioner, der er skattepligtige efter såvel denne Inatsisartutlov som indkomstskatteloven, at overdragelsen tillige sker efter reglerne i indkomstskattelovens kapitel 5.

 

§ 14.  Ved skattepligtige overdragelser af en pensionskasse eller et livs- og pensionsforsikringsselskab til et nystiftet datterselskab, hvori pensionskassen eller livs- og pensionsforsikringsselskabet bliver ejer af samtlige aktier eller anparter, kan pensionskassen eller livs- og pensionsforsikringsselskabet beslutte, at overdragelsen, for så vidt angår de i 2. pkt. nævnte forhold, skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den i forbindelse med stiftelsen udarbejdede åbningsbalance for datterselskabet, såfremt datterselskabets regnskabsår løber fra denne dato og datoen ligger efter udløbet af pensionskassens eller livs- og pensionsforsikringsselskabets sidste normale indkomstår før stiftelsen. Tillægges overdragelsen skattemæssig virkning fra skæringsdatoen, lægges handelsværdien af pensionskassens eller livs- og pensionsforsikringsselskabets aktiver og passiver pr. denne dato til grund ved opgørelsen af pensionskassens eller livs- og pensionsforsikringsselskabets afståelsessum samt datterselskabets anskaffelsessum for pensionskassens eller livs- og pensionsforsikringsselskabets aktiver og passiver, og datterselskabet medregner ved indkomstopgørelsen de indtægter og udgifter, som måtte anses for at vedrøre datterselskabet, såfremt overdragelsen af pensionskassens eller livs- og pensionsforsikringsselskabets rent faktisk var sket på skæringsdatoen til handelsværdien pr. denne dato. Det er en betingelse for, at overdragelsen kan tillægges skattemæssigt tilbagevirkende kraft, at stiftelsen finder sted senest 6 måneder efter den valgte skæringsdato, og at selskabet senest 1 måned efter stiftelsen indsender genpart til skatteforvaltningen af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse hermed, samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 5. Skattepligten for datterselskabet indtræder på den dato, fra hvilken overdragelsen i henhold til 1. pkt. tillægges virkning. Er institutionen skattepligtig efter såvel denne Inatsisartutlov som indkomstskatteloven, tillægges overdragelsen skattemæssig virkning fra samme dato i relation til denne Inatsisartutlov og til indkomstskatteloven.
  Stk. 2.  Skattepligtig fusion mellem pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber i overensstemmelse med de for aktieselskaber gældende regler har skattemæssig virkning fra det tidspunkt, hvor fusionen er endeligt vedtaget i de deltagende pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber.
  Stk. 3.  Institutionerne kan dog beslutte, at fusionen, for så vidt angår de i 2. pkt. nævnte forhold, skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsbalance for den modtagende institution, såfremt denne dato er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår. Tillægges fusionen skattemæssig virkning fra skæringsdatoen, lægges værdien af den indskydende institution pr. denne dato, som afspejlet i vederlaget for aktierne eller anparterne i den indskydende institution, til grund ved opgørelsen af den indskydende institutions afståelsessum samt den modtagende institutions anskaffelsessum for de overdragne aktiver og passiver, og den modtagende institution medregner ved indkomstopgørelsen de indtægter og udgifter, som måtte anses for at vedrøre institutionen, såfremt fusionen af institutionerne rent faktisk var sket på skæringsdatoen til værdierne pr. denne dato. Det er en betingelse for, at fusionen kan tillægges skattemæssigt tilbagevirkende kraft, at de deltagende institutioner senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de deltagende institutioner, indsender genpart til skatteforvaltningen af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse med fusionen, samt dokumentation for, at fusionen er endeligt vedtaget i de deltagende institutioner, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4.  Er institutionerne skattepligtige efter såvel denne Inatsisartutlov som indkomstskatteloven, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato i relation til denne Inatsisartutlov og til indkomstskatteloven.
  Stk. 5.  Skatteforvaltningen kan efter omstændighederne se bort fra overskridelse af fristen på en måned i stk. 1.

 

§ 15.  Skat betalt til fremmed stat, Danmark eller Færøerne kan fradrages i skat efter denne Inatsisartutlov efter indkomstskattelovens § 69. Hele den i Grønland beskattede indkomst, opgøres som det beskatningsgrundlag, der svarer til skatten efter denne Inatsisartutlov efter fradrag af eventuel negativ skat, jf. § 12, og eventuel skat efter stk. 3.
  Stk. 2.  For skattepligtige kan føres en konto for skatter efter denne Inatsisartutlov af gevinst eller tab på et aktiv, hvis gevinst eller tab på det pågældende aktiv kan beskattes i fremmed stat, i Danmark eller på Færøerne og gevinst eller tab medregnes efter lagerprincippet ved opgørelsen af afkastet. På kontoen indgår den forholdsmæssige del af den skattepligtiges skat af de udenlandske aktiver, der svarer til skatten af gevinst på aktivet, og som der ikke er givet fradrag for efter stk. 1. Overstiger den skat til fremmed stat, Danmark eller Færøerne af de løbende værdistigninger, der kan gives fradrag for efter stk. 1, den forholdsmæssige del af den skattepligtiges skat, der svarer til gevinst på aktivet, kan det overskydende beløb, der kan rummes inden for saldoen, fradrages i den skattepligtiges øvrige skat efter denne Inatsisartutlov. Saldoen nedsættes med det fradragne beløb. Kan et fradragsberettiget beløb ikke rummes i den skattepligtiges øvrige skat efter denne Inatsisartutlov, udbetales beløbet kontant. Hvis der er tab på aktivet, beregnes en negativ skat, der fragår i saldoen.
  Stk. 3.  Hvis skatten efter denne Inatsisartutlov er mindre end fradraget for udenlandsk skat, jf. stk. 1, kan de skattepligtige fremføre skat betalt til fremmed stat, Danmark eller Færøerne, som ikke kan fradrages i årets skat, sammen med eventuel negativ skat efter denne Inatsisartutlov. Det fremførelsesberettigede beløb opgøres efter stk. 1 og er det mindste beløb af enten skatten betalt til fremmed stat, Danmark eller Færøerne eller grønlandske skat af det positive udenlandske lempelsesberettigede beskatningsgrundlag. Fremførelsen af lempelse kan alene foretages, hvis det dokumenteres, at der ikke i udlandet er givet lempelse for skat pålagt i udlandet af samme indkomst.
  Stk. 4.  For pensionskasser og livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter indkomstskatteloven, kan fradrag efter stk. 1 foretages i skatten efter § 5, hvis fradraget ikke er foretaget i skatten efter indkomstskatteloven.


Kapitel 4
Opkrævning m.v.

 

  § 16.  De skattepligtige efter § 1, stk. 2, der udbyder pensionsordninger omfattet af § 1, stk. 1, indgiver senest den 31. maj efter indkomstårets udløb en samlet opgørelse til skatteforvaltningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for indkomståret. Af den beregnede endelige skat for indkomståret beregnes renter fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker, jf. dog 4. -5. pkt. Skatten med tillæg af beregnede renter indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Skyldige skattebeløb med tillæg af beregnede renter indbetales samtidig med indsendelse af den endelige opgørelse. Overskydende skattebeløb med tillæg af renter tilbagebetales. Renten efter 2. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 22, stk. 5, for året efter indkomståret. Renten efter 5. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 22, stk. 5, for året efter indkomståret med fradrag af 3,5 procentpoint. Renten efter 5. pkt. kan ikke blive mindre end 0 pct. Betales skatten for sent, beregnes renten efter 2. pkt. dog kun til og med sidste rettidige indbetalingsdag.
  Stk. 2.  Det påhviler det institut, med hvilket pensionsordningen omfattet af § 1, stk. 1, er indgået, at opgøre beskatningsgrundlaget efter § 3, stk. 1-8. For forsikringer med ret til rentebonus skal instituttet indeholde skatten inden tilførsel af midler til depot, særlige bonushensættelser eller udbetaling af pensionisttillæg. For forsikringer uden ret til rentebonus skal instituttet indeholde skatten med tillæg af renter efter stk. 1 på det depot, som skatten vedrører, 1 uge før skatten indbetales, dog senest 1 uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Instituttet skal indbetale skatten, selv om der ikke måtte være likvide midler på den pensionsberettigedes depot. Den pensionsberettigede skal forrente det beløb, som instituttet måtte have udlagt for den pensionsberettigede, med den rente, der er nævnt i § 22, stk. 5, 2. pkt., fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på udlægget. Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst. Skatten opgøres for hver ordning. Instituttet skal årligt underrette den skattepligtige om det beregnede skattebeløb for det foregående indkomstår.

 

§ 17.  Ved ophævelse af en af de pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, i løbet af indkomståret skal instituttet foretage en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, jf. dog stk. 3. Instituttet skal tilbageholde skatten og angive og indbetale den til skatteforvaltningen inden for 3 hverdage, efter at instituttet har udbetalt den skattepligtige ydelse. Hvor ophævelsen ikke medfører, at der sker udbetaling, skal det pågældende institut tilbageholde skatten og angive og indbetale den til skatteforvaltningen, inden for 1 måned efter at instituttet har fået kendskab til ophævelsen. Samtidig med indbetalingen af skatten giver instituttet den skattepligtige underretning om indbetalingen. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsopsparingskonto anses et værdipapir for afstået på tidspunktet for ophævelse af kontoen for et beløb svarende til handelsværdien på ophævelsestidspunktet. Ved denne opgørelse skal der ud over forfaldne renter medregnes de renter, der på ophævelsestidspunktet er påløbne, men ikke forfaldne. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter § 4 medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret.
  Stk. 2.  Hvis indbetaling af skatten ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal instituttet svare renter fra fristens udløb til betaling sker. Renten svarer til renten efter landstingslov om forvaltning af skatters (skatteforvaltningslovens) § 43, stk. 1.
  Stk. 3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse ved ophævelse af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, i forbindelse med en overførsel efter indkomstskattelovens § 45, stk. 1. I stedet indgiver instituttet, hvortil ordningen er flyttet, opgørelse for perioden fra den 1. januar i indkomståret til og med den 31. december i indkomståret. Hvis overførsel af ordningen medfører, at ordningen skifter opgørelsesmetode i løbet af indkomståret, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget for de forsikringer, der skifter opgørelsesprincip, på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 16. Ved overgang til beskatning efter § 4 anses værdien af forsikringens depot på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode for at være værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse, jf. § 4, stk. 1.

 

§ 18.  Når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 1, ophører, uden at der er tale om dødsfald, skal instituttet foretage en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Instituttet skal tilbageholde skatten og angive og indbetale den til skatteforvaltningen, inden for 1 måned efter at instituttet har fået kendskab til ophøret. Samtidig med indbetalingen af skatten giver instituttet den skattepligtige underretning om indbetalingen. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsopsparingskonto anses et værdipapir for afstået på tidspunktet for ophør af skattepligten for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktet. Ved denne opgørelse skal der ud over forfaldne renter medregnes de renter, der på ophørstidspunktet er påløbne, men ikke forfaldne. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter § 4 medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
  Stk. 2.  Henstår der en negativ skat, jf. § 12, ved udgangen af det indkomstår, hvor skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 1, ophører, uden at der er tale om dødsfald, kan den negative skat anvendes til modregning i positiv skat ved en eventuel senere genindtræden i skattepligt efter § 1, stk. 1. Ophæves pensionsordningen i tiden efter ophør af skattepligt efter § 1, stk. 1, uden at skattepligten efter § 1, stk. 1, er genindtrådt, finder § 20 anvendelse.

 

§ 19.  Når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, ophører, skal der senest 3 måneder efter ophøret indgives endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for det løbende indkomstår og for det foregående indkomstår til skatteforvaltningen, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette. Skyldige skattebeløb med tillæg af eventuelle renter efter stk. 2 indbetales samtidig med indsendelse af opgørelserne. Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget anses et værdipapir for afstået på tidspunktet for skattepligtens ophør for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktet.
  Stk. 2.  Af den beregnede endelige skat for det foregående indkomstår beregnes der renter fra den 20. februar i det løbende indkomstår, til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 22, stk. 5, for det løbende indkomstår. Betales skatten for sent, beregnes renten efter 1. pkt. dog kun til den sidste rettidige indbetalingsdag. Ved rettidig betaling af skatten for det løbende indkomstår beregnes der ikke renter. Hvis indbetaling af skatten ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, beregnes renter efter § 23 til betaling sker.
  Stk. 3.  Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for skat, som skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, indeholder for pensionsordninger efter § 1, stk. 1.

 

§ 20.  Henstår der ved udgangen af det indkomstår, hvori en af de pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, ophører, eller hvori skattepligten for en af de skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, ophører, en negativ skat, jf. § 12, der ikke kan udnyttes til fradrag i skat for efterfølgende indkomstår, og som ikke kan udbetales efter § 12, stk. 2-5, kan et beløb, der svarer til den negative skat, udbetales til ordningen eller institutionen, jf. dog stk. 2. Der kan dog højst udbetales et beløb svarende til den skat efter denne Inatsisartutlov og skat efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, for hvilke der foreligger uudnyttet negativ skat.
  Stk. 2.  Stk. 1 finder også anvendelse ved ophævelse af en pensionsordning som nævnt i § 18, stk. 2, 2. pkt.

 

§ 21.  Hvis den seneste frist for indsendelse af opgørelse og indbetaling af skat falder på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

§ 22.  Skatteforvaltningen kontrollerer opgørelserne og skatteberegningerne efter §§ 16-20. Anser skatteforvaltningen den endelige opgørelse eller beregning efter §§ 16-20 for urigtig, kan forvaltningen ændre opgørelsen og beregningen.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen underretter den, der har indsendt opgørelsen, om eventuelle ændringer af skatten og om begrundelsen for ændringen samt om adgangen til at klage til Skatterådet efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Er der tale om ændring af skatten for pensionsordninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, videresender pensionskassen m.v. meddelelsen til den skattepligtige, inden 4 uger efter at pensionskassen m.v. har modtaget underretning om ændringen af skatten.
  Stk. 3.  Anser en skattepligtig pensionsberettiget den af pensionskassen m.v. foretagne opgørelse af beskatningsgrundlaget eller beregning af skatten for urigtig, kan den skattepligtige indbringe spørgsmålet for Skatterådet efter reglerne i skatteforvaltningsloven, senest 3 måneder efter modtagelsen af underretning efter § 16 og § 17, stk. 1. Den pensionsberettigede skal vedlægge en erklæring fra pensionskassen m.v. om beregningen af skatten og anføre, på hvilke punkter den pensionsberettigede mener at skatten er opgjort forkert, og pensionskassens m.v. kommentarer hertil.
  Stk. 4.  Medfører en ændring, at et endeligt skattebeløb nedsættes, tilbagebetales for meget indbetalt skat inden 6 uger fra afgørelsen. Yderligere skattebeløb skal indbetales inden 6 uger efter meddelelsen fra skatteforvaltningen om den ændrede skat.
  Stk. 5.  Ændres et skattebeløb, der er indbetalt efter §§ 16-19 af et pensionsinstitut, forrentes forskelsbeløbet fra den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. Renten for det indkomstår, som forrentningen vedrører, beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit, jf. 2. pkt., opgøres med én decimal. Renten offentliggøres senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår. Betales den yderligere skat efter den frist, der er nævnt i stk. 4, beregnes denne rente dog kun til sidste rettidige indbetalingsdag.

 

§ 23.  Hvis skatten med tillæg eller fradrag af eventuelle renter ikke er betalt rettidigt, skal der betales renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er fastsat i § 43, stk. 1, i skatteforvaltningsloven.
  Stk. 2.  Renter efter stk. 1 kan ikke fradrages i beskatningsgrundlaget.
  Stk. 3.  Ved tilbagebetaling efter fristen i § 22, stk. 4, af for meget indbetalt skat med tillæg af renter efter § 22, stk. 5, betales en rente, der svarer til den rente, der er fastsat i § 43, stk. 1, i skatteforvaltningsloven.

 

§ 24.  Hvis opgørelserne efter §§ 16-19 ikke indgives rettidigt, opgør skatteforvaltningen beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf skønsmæssigt.
  Stk. 2.  Er skatten opgjort skønsmæssigt efter stk. 1, betales renter efter § 43, stk. 1, i skatteforvaltningsloven fra den sidste rettidige indbetalingsdag efter §§ 16-19 og 21, til betaling sker.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan pålægge de skattepligtige efter § 1, stk. 2, pensionskasser m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af § 1, stk. 1, samt skattepligtige omfattet af § 1, stk. 1, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af skatten efter §§ 16-19.

 

§ 25.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om lovens administration, herunder om:
1)  det regnskabsmæssige grundlag for udarbejdelsen af opgørelsen efter §§ 16-19,
2)  hvilke oplysninger der skal meddeles skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives,
3)  omregning af anskaffelsessummer og afhændelsessummer til kontantværdi, jf. § 11, stk. 3,
4)  tilpasningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf,
5)  tilpasning af fristen for indsendelse af opgørelse og skat og tilpasning af forrentningen heraf ved flytning af en ordning til eller fra en pensionskasse m.v.,
6)  tilpasning af, hvem det påhviler at indbetale skatten,
7)  videregivelse af oplysninger mellem pensionskasser m.v. til brug ved skatteberegningen i forbindelse med overførsler,
8)  modregning af negativ skat efter § 20 ved indbetaling af skat efter § 17 eller afgift efter § 45 i indkomstskatteloven, herunder om pensionskassers m.v. hæftelse for beløb modregnet i strid med § 20, samt forrentning af disse, og
9)  hvilke oplysninger der skal meddeles skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af den skat efter denne Inatsisartutlov, der skal overføres til Danmark efter skatteaftalen mellem Danmark og Grønland af 20. februar 2012.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at der ikke skal indbetales skat for pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige efter § 1, stk. 1.


Sanktioner

 

§ 26.  Med bøde foranstaltes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
1)  afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for skattekontrollen,
2)  undlader at indgive opgørelse efter §§ 16-20 eller
3)  undlader at indbetale skatten rettidigt.
  Stk. 2.  Den, der begår den nævnte overtrædelse med forsæt til skatteunddragelse, foranstaltes med bøde, medmindre højere sanktion er forskyldt efter kriminallov for Grønlands regler vedrørende formueforbrydelser.
  Stk. 3.  I forskrifter, der udstedes i medfør af Inatsisartutloven, kan der fastsættes foranstaltning af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
  Stk. 4.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.

 

§ 27.  Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere foranstaltning end bøde, kan skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
  Stk. 2.  Med hensyn til den tilkendegivelse, der er nævnt i stk. 1, finder reglerne i retsplejelov for Grønland om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.
  Stk. 3.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.
  Stk. 4.  Bøder efter denne Inatsisartutlov tilfalder landskassen.

 

§ 28.  Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne Inatsisartutlov i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.


Kapitel 5
Skattepligtige institutioner under administration

 

§ 29.  Træffer Finanstilsynet beslutning om, at en pensionskasses bestand af pensionstilsagn eller et livsforsikringsaktieselskabs forsikringsbestand tages under administration, indtræder administrationsboet ved administrator i pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets forpligtelse til at indgive opgørelser over beskatningsgrundlaget m.v. Administrationsboet hæfter for pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets skat efter denne Inatsisartutlov, herunder resterende skat og renter, der forfalder til betaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, samt den skat, der påhviler bestanden af pensionstilsagn eller forsikringsbestanden. Overskydende skat og renter, herunder beløb svarende til uudnyttet negativ skat, jf. § 20, der forfalder til udbetaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, tilfalder administrationsboet.


Kapitel 6
Ikrafttræden

 

§ 30.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre den 23. november 2017

 

 

Kim Kielsen