Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 27
17. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv
(Mikrolånsordning)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv, som ændret ved inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2016, foretages følgende ændringer:


1. 
Efter § 1 a indsættes:
  §1 b.  Der oprettes en pulje til finansiering af en mikrolånsordning med det formål at lette adgangen til finansiering for små iværksættere.
  Stk. 2.  Kommunerne har mulighed for at deltage i mikrolånsordningen igennem medfinansiering. Vilkårene for medfinansiering skal fastlægges i aftaler mellem Naalakkersuisut og de enkelte kommuner. 
  Stk. 3. Mikrolånsordningen i stk. 1 ophører 4 år efter dens ikrafttræden.”

2.  Efter § 5 a indsættes:
  § 5 b.  Efter ansøgning kan der ydes et lån til de i § 5, stk. 1, opregnede formål eller til arbejdskapital.
  Stk. 2.  Såfremt Naalakkersuisut har fastsat bestemmelser om støtte til bestemte brancher eller særlige virksomheder i medfør af § 6, vil der også kunne ydes lån til de omfattede brancher eller særlige virksomheder.”

3.  Overskriften til kapitel 4 affattes således:

Støttens størrelse og varighed m.v.”

4.  Efter § 9 indsættes:
”  § 9 a.  Tilsagn om lån efter § 5 b skal angive størrelsen på lånet, der kan være på mellem 20.000 kr. og 100.000 kr., jf. dog stk. 7.
  Stk. 2.  Det er et vilkår for tilsagnet om lån, at de budgetterede udgifter kan relateres direkte til det projekt eller arbejdskapital, som lånet angår.
  Stk. 3.  Lånebeløbet kan udbetales i 1 eller flere rater.
  Stk. 4.  Lånebeløbet kan højst udgøre 75 pct. af de budgetterede udgifter i henhold til den projektbeskrivelse, der danner grundlag for ansøgningen. Dog kan lånebeløbet højst udgøre 25 pct. af de samlede budgetterede udgifter, hvis ansøgningen om lånet kombineres med andre af lovens støtteordninger, jf. § 5, stk. 1, og § 6, eller 50 pct. af de budgetterede udgifter, hvis der er tale om arbejdskapital.   
  Stk. 5.  Lån skal ydes på markedsmæssige vilkår, herunder hvad angår renter, afdrag, gebyrer og etableringsomkostninger, der fastlægges i en aftale mellem låntager og lånets administrator, jf. dog stk. 4.
  Stk. 6.  Der skal ikke stilles sikkerhed for lån, og kreditvurderingen skal tage højde for formålet med låneordningen, jf. § 1 b.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om låneordningen, herunder vedrørende beløbsgrænser.”

5.  § 10, stk. 1, affattes således:
 § 10.  Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af støtte efter §§ 5, 5 a og 5 b med en kommunalbestyrelse eller et administrationsselskab.”

6.  § 12, stk. 4, nr. 1, affattes således:
”  1) undlader at fremsende regnskaber eller andre dokumenter, som Naalakkersuisut har krævet efter § 11, stk. 1, indenfor den heri angivne frist, eller”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 17. november 2017


Kim Kielsen