Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 24
17. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester
(Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og internationalt samarbejde)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:


1.
  Efter § 23 indsættes:

Kapitel 5a
Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester


Fælles bestemmelser om netadgang og samtrafik

  § 23 a.  Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om samtrafik med henblik på at udbyde offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, således at det sikres, at disse tjenester kan udbydes i hele Grønland, og at der er interoperabilitet.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan pålægge forpligtelser, i det omfang det er nødvendigt for at sikre forbindelse mellem slutbrugere i de enkelte net eller for at skabe interoperabilitet over for udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der kontrollerer adgangen til en eller flere slutbrugere, herunder forpligtelse til at sammenkoble deres net.

  § 23 b.  Aftaler om netadgang og samtrafik skal indgås på kommercielle vilkår.
  Stk. 2.  Uanset stk. 1 skal udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der er pålagt forpligtelser i henhold til § 23 a, stk. 2 eller § 23 i, tilbyde andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester aftaler om netadgang og samtrafik på vilkår og betingelser, som er i overensstemmelse med de forpligtelser, som udbyderen er pålagt.

  § 23 c.  Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der modtager oplysninger fra en anden udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester før, under eller efter forhandlinger om aftaler om netadgang eller samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og skal til enhver tid behandle de oplysninger, der er modtaget, fortroligt.
  Stk. 2.  De modtagne oplysninger må ikke videregives til andre, som herved kan opnå en konkurrencemæssig fordel, herunder ikke til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere.


Teknisk regulering af netadgang

  § 23 d.  Naalakkersuisut kan, efter at have indhentet udtalelse hos Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, fastsætte nærmere regler om, at udbydere med en dominerende stilling, som er pålagt en forpligtelse til at give netadgang, jf. § 23 j, og udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som benytter en sådan netadgang, skal opfylde tekniske eller driftsmæssige betingelser, når det er nødvendigt for at sikre normal drift af nettet.


Undersøgelser af konkurrencesituationen

  § 23 e.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet (markedsundersøgelser) med henblik på at vurdere behovet for og eventuelt at pålægge forpligtelser efter § 23 i.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen gennemfører opdateringer af allerede gennemførte markedsundersøgelser, når det efter deres vurdering er nødvendigt på baggrund af markedsmæssige eller faktiske forhold.
  Stk. 3.  Udbydere med en dominerende stilling, der er pålagt forpligtelser, jf. § 23 i, skal underrette Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om beslutninger vedrørende organisatoriske eller strukturelle ændringer af væsentlig betydning for de pålagte forpligtelser.


Markedsafgrænsning

  § 23 f.  Som led i markedsundersøgelserne, jf. § 23 e, afgrænser Forbruger- og Konkurrencestyrelsen markederne efter international best practice tilpasset grønlandske forhold.


Markedsanalyse

  § 23 g.  Som led i markedsundersøgelserne, jf. § 23 e, gennemfører Forbruger- og Konkurrencestyrelsen analyser af de markeder, der er afgrænset i henhold til § 23 f, med henblik på at vurdere, om der er reel konkurrence på disse markeder.


Udpegning af udbyder med en dominerende stilling

  § 23 h.  Hvis en markedsanalyse, jf. § 23 g, viser, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, skal Forbruger- og Konkurrencestyrelsen udpege en eller flere udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med en dominerende stilling på det pågældende marked.
  Stk. 2.  En udbyder anses for at have en dominerende stilling, jf. stk. 1, hvis udbyderen enten alene eller i fællesskab med andre udbydere indtager en økonomisk styrkeposition, der giver udbyderen magt til i betragtelig grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter og kunder.
  Stk. 3.  Når en udbyder udpeges eller er udpeget som havende en dominerende stilling på et bestemt marked, jf. stk. 1, kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen samtidig udpege udbyderen til at have en dominerende stilling på et beslægtet marked, hvis forbindelserne mellem de to markeder muliggør, at markedspositionen på det ene marked kan overføres til det andet marked og dermed yderligere styrke udbyderens markedsposition.
  Stk. 4.  Hvis en markedsanalyse, jf. § 23 g, viser, at der er reel konkurrence på et relevant marked, eller hvis en udbyder ikke længere har en dominerende stilling på markedet, skal Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ophæve alle forpligtelser, som i henhold til dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf er pålagt udbydere med henblik på at regulere deres position som udbydere med en dominerende stilling på det pågældende marked.


Forpligtelser til brug for regulering af udbydere med en dominerende stilling

Markedsafgørelse

  § 23 i.  I forbindelse med afgørelser truffet i henhold til § 23 h, stk. 1, skal Forbruger- og Konkurrencestyrelsen pålægge udbydere med en dominerende stilling, jf. § 23 h, en eller flere forpligtelser.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fastsætter i den enkelte afgørelse omfang og indhold af forpligtelserne. Forpligtelser som anført i stk. 1 kan omfatte:
1) Netadgang, jf. § 23 j.
2) Ikkediskrimination, jf. § 23 k.
3) Transparens, jf. § 23 l.
4) Regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 23 m.
5) Priskontrol, jf. § 23 n.
6) Funktionel adskillelse, jf. § 23o.
  Stk. 3.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan i særlige tilfælde pålægge udbydere med en dominerende stilling andre forpligtelser end dem, der er oplistet i stk. 2.
  Stk. 4.  Uanset stk. 3 kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ved regulering af udbydere med en dominerende stilling i detailleddet pålægge andre forpligtelser, hvis de vurderer, at de forpligtelser, der er nævnt i stk. 2, ikke er egnede til at løse det konkurrenceproblem, der er konstateret efter § 23 g.
  Stk. 5.  Samtidig med afgørelse som anført i stk. 1, 3 eller 4 beslutter Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, hvordan underretningen af udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der berøres heraf, skal ske. Disse udbydere skal underrettes herom i passende tid i forvejen.


Forpligtelse til netadgang

  § 23 j.  Ved forpligtelse til netadgang forstås en forpligtelse til, at udbydere med en dominerende stilling skal tilbyde faktisk eller virtuel netadgang til nærmere fastsatte dele af udbyderens netelementer, tjenester og associerede faciliteter. Udbyderen kan af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen herunder pålægges at imødekomme rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om netadgang. Forpligtelsen kan bl.a. omfatte:
1) At give adgang til specifikke netelementer og faciliteter, herunder netelementer, der ikke er aktive, ubundtet adgang til abonnentforbindelser og tilbud om videresalg af abonnentforbindelser.
2) At forhandle med reelle hensigter med udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der ansøger om adgang.
3) At opretholde adgang til faciliteter, der tidligere er givet adgang til.
4) At tilbyde bestemte tjenester på engrosbasis til tredjeparters videresalg.
5) At tilbyde fri adgang til tekniske grænseflader, protokoller eller andre nøgleteknologier, der er afgørende for tjenesternes eller virtuelle nettjenesters interoperabilitet.
6) At tilbyde samhusning, virtuel samhusning eller andre former for fælles brug af associerede faciliteter, herunder fælles brug af bygninger, adgangsveje til bygninger, kabler i bygninger, master, antenner, tårne og andre støttekonstruktioner, kabelkanaler, ledningskanaler, kabelbrønde og skabe.
7) At tilbyde bestemte tjenester, der er nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem net og forbindelse mellem slutbrugere, herunder faciliteter til intelligente nettjenester eller roaming på mobile net.
8) At tilbyde adgang til driftsstøttesystemer eller lignende softwaresystemer, der er nødvendige for at skabe reelle konkurrenceforhold.
9) At tilbyde fysisk eller logisk sammenkobling af kommunikationsnet eller netfaciliteter.
10) At tilbyde adgang til tilknyttede tjenester såsom tjenester vedrørende identitet, geografisk placering og tilstedeværelse.
  Stk. 2.  Ved fastsættelse af forpligtelser til netadgang skal Forbruger- og Konkurrencestyrelsen navnlig tage hensyn til,
1) om den igangværende markedsudvikling teknisk og økonomisk muliggør at bruge eller installere konkurrerende faciliteter under hensyntagen til karakteren og typen af de involverede netadgangs- og samtrafikordninger,
2) om det er praktisk muligt at tilbyde den foreslåede netadgang i betragtning af den tilstedeværende kapacitet,
3) hvor store startinvesteringer ejeren af faciliteten skal foretage set i forhold til de offentlige investeringer og de risici, der er forbundet hermed,
4) behovet for at sikre den frie konkurrence på længere sigt, specielt i form af en økonomisk effektiv infrastrukturbaseret konkurrence og,
5) eventuelle relevante intellektuelle rettigheder og udbuddet af internationale tjenester.


Forpligtelse til ikkediskrimination

  § 23 k.  Ved forpligtelse til ikke-diskrimination forstås en forpligtelse til, at udbydere med en dominerende stilling skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og at de udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår, til samme priser og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes til udbyderen selv, dennes datterselskaber eller partnere.
  Stk. 2.  Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, som udbyderen med en dominerende stilling udbyder til sig selv, sine datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere produkter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester udbydes i relation til eller indgår som delelementer i forskellige produkter.
  Stk. 3.  Hvis en udbyder med en dominerende stilling er pålagt en forpligtelse til transparens, således at udbyderen er pålagt at offentliggøre oplysninger om nye produkter og kommende ændringer i eksisterende udbud heraf, jf. § 23 l, kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i en markedsafgørelse stille krav om, at et nyt eller ændret engrosprodukt, som er omfattet af en netadgangsforpligtelse, jf. § 23 j, ikke må afsættes internt eller eksternt i en fastsat periode.


Forpligtelse til transparens

  § 23 l.  Ved forpligtelse til transparens forstås en forpligtelse til, at udbydere med en dominerende stilling skal offentliggøre bestemte oplysninger.
  Stk. 2.  Hvis en udbyder med en dominerende stilling er pålagt en forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 23 k, kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen pålægge udbyderen at offentliggøre et standardtilbud, der skal være tilstrækkelig ubundtet til at sikre, at andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester ikke skal betale for faciliteter, som ikke er nødvendige for den ønskede netadgang, og som indeholder en beskrivelse af de udbudte tjenester opgjort efter enkeltkomponenter og de hertil knyttede vilkår og betingelser, herunder priser.
  Stk. 3.  Når en udbyder med en dominerende stilling er pålagt en forpligtelse som anført i § 23 j, stk. 1, nr. 1, til at give ubundtet netadgang til abonnentforbindelser, skal der offentliggøres et standardtilbud herom.
  Stk. 4.  Udbydere med en dominerende stilling, der er pålagt forpligtelse til at offentliggøre standardtilbud som anført i stk. 2 og 3, skal senest samtidig med offentliggørelsen indsende standardtilbuddet til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.
  Stk. 5.  Et sådant standardtilbud skal som minimum indeholde bestemmelser om de forhold som er angivet i markedsafgørelsen, jf. § 23 i.

Forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning

  § 23 m.  Ved forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning forstås en forpligtelse til, at udbydere med en dominerende stilling skal udarbejde regnskaber for bestemte aktiviteter i forbindelse med netadgang.
  Stk. 2.  Under hensyn til reglerne om tavshedspligt, reglerne i sagsbehandlingsloven og lov om behandling af personoplysninger, kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen offentliggøre regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om indtægter.


Forpligtelse til priskontrol

  § 23 n.  Ved forpligtelse til priskontrol forstås en forpligtelse til, at udbydere med en dominerende stilling skal opfylde krav til prissætningen, som fastsættes i en markedsafgørelse i henhold til § 23 i, stk. 1.
  Stk. 2.  Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, hvis en markedsanalyse viser, at en udbyder med en dominerende stilling som følge af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne.
  Stk. 3.  Ved opstilling af krav i henhold til stk. 1 skal der tages hensyn til den forpligtede udbyders investeringer og tillades en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed.
  Stk. 4.  Ved pålæggelse af en forpligtelse som nævnt i stk. 1 skal det sikres, at alle mekanismer til omkostningsdækning eller metoder, der kan anvendes til at fastsætte priser, sigter mod at fremme effektiviteten og skabe holdbar konkurrence og øgede fordele for slutbrugerne.
  Stk. 5.  Hvis et elektronisk kommunikationsnet bliver anvendt samtidig til flere tjenester, der ved isoleret anvendelse hver især skal dække omkostningerne ved det elektroniske kommunikationsnet eller dele heraf, skal Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ved fastsættelsen af prisen for et netadgangsprodukt ved samtidig anvendelse foretage en forholdsmæssig fordeling af de omkostninger, der knytter sig til anvendelsen, mellem udbyderne af netadgangsprodukterne.
  Stk. 6.  Hvis en udbyder med en dominerende stilling er pålagt en forpligtelse til priskontrol, jf. stk. 1, kan udbyderen i tilknytning hertil pålægges en forpligtelse til at anvende et omkostningsregnskabssystem til støtte for priskontrollen. Der kan i tilknytning hertil stilles krav om, at udbyderen stiller en beskrivelse af omkostningsregnskabssystemet, der som minimum viser de hovedkategorier, som omkostningerne er samlet i, og de regler, som omkostningerne er fordelt efter, til rådighed for offentligheden.
  Stk. 7.  Udbyderen med en dominerende stilling skal lade en af udbyderen uafhængig tredjemand kontrollere, at omkostningsregnskaber udarbejdet i henhold til stk. 6 er udfærdiget i overensstemmelse med den pålagte forpligtelse, og afgive en overensstemmelseserklæring. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen offentliggør overensstemmelseserklæringen for det enkelte år.
  Stk. 8.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fastsætter i markedsafgørelsen jf. § 23 i hvilke priskontrolmetoder der finder anvendelse.


Forpligtelse til funktionel adskillelse

  § 23 o.  Ved forpligtelse til funktionel adskillelse forstås, at en udbyder med en dominerende stilling, der virker inden for forskellige produktions- eller distributionsled, på et marked skal placere aktiviteter i forbindelse med engrossalget af relevante netadgangsprodukter i en uafhængigt fungerende forretningsenhed.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan alene i ekstraordinære tilfælde pålægge udbydere med en dominerende stilling en forpligtelse til funktionel adskillelse, hvis:
1) Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i forbindelse med en analyse, jf. § 23 g, konstaterer væsentlige og vedvarende konkurrenceproblemer eller markedssvigt i forhold til engrossalget af relevante netadgangsprodukter og
2) Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer, at de forpligtelser, der er pålagt i henhold til § 23 i, stk. 2, nr. 1-5, ikke har kunnet tilvejebringe effektiv konkurrence.
  Stk. 3.  En forpligtelse til funktionel adskillelse kan omfatte:
1) Udskillelse af relevante afdelinger til nærmere specificerede selvstændige forretningsenheder.
2) Udskillelse af den særskilte forretningsenheds aktiver og de produkter eller tjenester, der skal leveres af denne forretningsenhed.
3) Fysisk adskillelse af medarbejdere og ledelse fra øvrige medarbejdere og den øvrige ledelse.
4) Opstilling af programmer for intern overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.
5) Opstilling af de organisatoriske tiltag, der skal gennemføres for at sikre personalets uafhængighed i den særskilte forretningsenhed, og den dertil svarende incitamentsstruktur.
6) Udarbejdelse af intern instruks til sikring af forpligtelsernes overholdelse.
7) Udarbejdelse af intern instruks til sikring af transparens omkring driftsprocedurer, navnlig over for andre interessenter.


Tilsyn m.v.

  § 23 p.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør heraf.


Rimelige anmodninger om netadgang og samtrafik

  § 23 q.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om netadgang eller samtrafik i overensstemmelse med forpligtelser pålagt efter § 23 a, stk. 2 eller § 23 i.
  Stk. 2.  Anmodningen skal være fremsat af en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som kan påberåbe sig eller er omfattet af § 23 b, stk. 2.
  Stk. 3.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelser efter stk. 1 træffes hurtigst muligt, og så vidt muligt senest 4 måneder efter at en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har indbragt sagen for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen eller sagen er overgået fra alternativ tvistbilæggelse, jf. stk. 4.
  Stk. 4.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan i stedet for at træffe afgørelse efter stk. 1 beslutte, at sager om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om netadgang og samtrafik, skal overgå til alternativ tvistbilæggelse, hvis det skønnes, at denne vil være mest egnet til løsning af tvisten. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om alternativ tvistbilæggelse.
  Stk. 5.  Hvis en af de implicerede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i en sag omfattet af stk. 1, der er overgået til alternativ tvistbilæggelse efter stk. 4, anmoder om det, træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse i sagen efter stk. 1.


Midlertidige afgørelser mv.

  § 23 r.  Hvis Forbruger- og Konkurrencestyrelsen under behandlingen af en sag efter reglerne i dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf ikke modtager de oplysninger eller det materiale, som der er anmodet om, jf. § 30, kan der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan under behandling af en sag om netadgang eller samtrafik mellem udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester efter anmodning fra en af sagens parter træffe afgørelse om, at:
1) netadgang eller samtrafik midlertidigt skal igangsættes, fortsættes eller genoptages, samt
2) fastsætte midlertidige vilkår og priser herfor.
  Stk. 3.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan ændre en midlertidig afgørelse truffet i henhold til stk. 2.
  Stk. 4.  Hvis der indgås en endelig aftale, bortfalder den midlertidige afgørelse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
  Stk. 5.  Når en endelig afgørelse er truffet, skal eventuelle priser fastsat i afgørelser truffet i henhold til stk. 2 og 3 efterreguleres, således at udbyderne af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester stilles, som om den endelige afgørelse havde haft virkning fra det tidspunkt, hvor den midlertidige afgørelse blev truffet. Ved efterregulering af priserne kan der tages hensyn til ikke ubetydelige rentetab.
  Stk. 6.  Hvis en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation og det derfor har været nødvendigt at træffe en midlertidig afgørelse, jf. stk. 2, eller at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, jf. stk. 1, skal der uanset stk. 5 alene ske efterregulering af priserne, hvis efterreguleringen er til gunst for tredjemand.”

2.  I § 30 indsættes som stk. 3:
”  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte oplysninger kan ligeledes kræves til brug for Forbruger- og Konkurrencestyrelsens bistand til konkurrencemyndighederne i Sverige, Norge, Island, Finland, Færøerne og Danmark, med henblik på disse myndigheders anvendelse af nationale konkurrenceregler.”

3.  I § 31 indsættes efter stk. 3, som nyt stykke:
”  Stk. 4.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan foretage kontrolundersøgelser for at yde bistand til konkurrencemyndighederne i Sverige, Norge, Island, Finland, Færøerne og Danmark, i forbindelse med disse myndigheders anvendelse af nationale konkurrenceregler. Reglerne i § 32 finder tilsvarende anvendelse.”

  Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. § 33 affattes således:
”  Politiet yder bistand til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ved udøvelsen af beføjelserne efter § 31, stk. 1-3, og § 32, stk. 1-4.”

5. § 35, stk. 1 affattes således:
”  Konkurrencenævnets og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelser efter inatsisartutloven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.”

6.  § 38 affattes således:
”  Der kan idømmes bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1) overtræder § 6, stk. 1,
2) overtræder eller undlader at efterkomme et vilkår meddelt i henhold til § 8, stk. 3, 3. pkt., eller stk. 4, 2. pkt.,
3) overtræder § 11, stk. 1,
4) overtræder eller undlader at efterkomme et påbud efter § 12, stk. 1,
5) ikke overholder et forbud efter § 13, stk. 1,
6) undlader at anmelde en fusion i henhold til § 17, stk. 1, 
7) gennemfører en fusion på trods af et forbud herimod i henhold til § 19, stk. 2, overtræder forbuddet mod gennemførelse af en fusion inden godkendelse heraf i henhold til § 19, stk. 5, 1. pkt., undlader at efterkomme et vilkår eller påbud efter § 19, stk. 6, eller § 21, stk. 1 eller 3, eller undlader at efterkomme et påbud meddelt i henhold til § 23,
8) overtræder § 23 c
9) ikke efterlever en forpligtelse som anført i § 23 i, stk. 2. nr. 2 og 3 som er pålagt udbyderen i medfør af en afgørelse truffet efter § 23 i, stk. 1.
10) overtræder eller undlader at efterkomme et påbud efter § 28,
11) overtræder eller undlader at efterkomme et tilsagn, som er gjort bindende efter § 29, stk. 1,
12) overtræder eller undlader at efterkomme et påbud efter § 29, stk. 2,
13) undlader at efterkomme et krav efter § 30, eller
14) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Konkurrencenævnet eller Forbruger- og Konkurrencestyrelsen eller fortier oplysninger af betydning for den sag, hvortil oplysningerne indhentes.
  Stk. 2.  Stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse fra det tidspunkt, hvor en aftale, vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller samordnet praksis er anmeldt til Konkurrencenævnet efter § 8, stk. 1, eller stk. 4, og indtil Konkurrencenævnet har meddelt sin afgørelse efter § 8, stk. 1, eller stk. 4.
  Stk. 3.  I forskrifter udstedt i medfør af denne inatsisartutlov kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 5.  Bøder, der pålægges efter stk. 1, og stk. 3-4, tilfalder Landskassen.
  Stk. 6.  Der kan fastsættes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland til den, der i strid med § 6, stk. 1, indgår en kartelaftale, hvis overtrædelsen er forsætlig og af grov beskaffenhed navnlig på grund af overtrædelsens omfang eller de skadevirkninger, den er egnet til at medføre. Ved kartelaftale efter 1. pkt. forstås en aftale, samordnet praksis eller vedtagelse mellem virksomheder i samme omsætningsled vedrørende:
1) priser, avancer el. lign. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser,
2) begrænsninger af produktion eller salg,
3) opdeling af markeder eller kunder, eller
4) koordinering af bud.
  Stk. 7.  Den, der i strid med § 6, stk. 1, under særlig skærpende omstændigheder indgår en kartelaftale af en særlig grovhed, kan foranstaltes efter Kriminallov for Grønland. Som særlig skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor overtrædelsen har haft et betydeligt omfang eller har været egnet til at medføre betydelig skade.
  Stk. 8.  Ved udmåling af bøder til virksomheder skal der tages udgangspunkt i:
1) opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst, i det omfang den kan beregnes,
2) overtrædelsens grovhed,
3) overtrædelsens varighed og
4) virksomhedens omsætning.”


§ 2

I landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester foretages følgende ændringer:

1.  § 6 ophæves.

2.  § 11, stk. 2, nr. 5 og 6 ophæves.
 

  Nr. 7-9 bliver herefter til nr. 5-7.

3.  § 15 ophæves.

§ 3

Inatsisartutloven træder i kraft den 30. december 2017.Grønlands Selvstyre, d. 17. november 2017


Kim Kielsen