Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
1. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

  § 1.  Som grundlag for en årlig regulering af overførselsindkomster, skatter, afgifter m.v. fastsættes for hvert finansår efter reglerne i denne lov en satstilpasningsprocent.
  Stk. 2.  Det er de aktuelle, indtil da gældende beløb, der reguleres med satstilpasningsprocenten.


Satstilpasningsprocenten

 

   § 2.  Satstilpasningsprocenten for et finansår er den procentvise ændring i de offentligt ansattes årsløn i lønåret i forhold til året forud for lønåret. Tilpasningsprocenten opgøres med én decimal.
  Stk. 2.  Lønåret er det år, der ligger 2 år forud for finansåret.
  Stk. 3.  Årslønnen opgøres ved at sammenveje bruttoårslønnen for offentligt ansatte eksklusiv bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger m.v.

 

  § 3.  Naalakkersuisut bekendtgør hvert år senest i august måned størrelsen af satstilpasningsprocenten.

 

  § 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om beregning af satstilpasningsprocenten m.v., herunder regler, der tager højde for ændringer i det statistiske grundlag for beregningen af årslønsudviklingen efter § 2 og ændringer i arbejdstiden m.v.


Aktuel indkomst

 

  § 5.  Den aktuelle indkomst omfatter en persons skattepligtige indkomster og pensioner omfattet af § 39 a i landstingslov om indkomstskat i en 12 måneders periode.
  Stk. 2.  Ved opgørelsen af den aktuelle indkomst fradrages personens standardfradrag efter § 21, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat, for det indkomstår, hvori afgørelsen om tildelingen af et tilskud, fastsættelse af en takst m.v. træffes. Træffes afgørelsen på grundlag af den aktuelle indkomst i en husstand, ses der bort fra standardfradrag for personer under 18 år, ligesom der højst kan indrømmes fradrag for 2 personer per husstand.
  Stk. 3.  Ved opgørelsen ses der bort fra:
1) skattepligtige indbetalinger til pensionsordninger som nævnt i § 39 a i landstingslov om indkomstskat, og
2) ydelser i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om beregningen af den aktuelle indkomst. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, hvordan pensioner omfattet af § 39 a og lønindkomst omfattet § 70 og § 71 i landstingslov om indkomstskat omregnes til værdier før skat og at der kan ses bort fra visse indkomster m.v.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om beregning af den aktuelle indkomst, når en person ikke har haft skattepligtige indkomster eller pensioner omfattet af § 39 a i landstingslov om indkomstskat i en 12 måneders periode.

 

§ 6.  Forventes en persons aktuelle indkomst at ændre sig med 10 procent eller derover beregnes den aktuelle indkomst på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.


Ikrafttræden

 

§ 7.  Loven træder i kraft den 1. juli 2018 og har virkning fra og med fastsættelsen af satstilpasningsprocenten for finansåret 2019.
  Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves § 2, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. juni 2017

 

 

Kim Kielsen