Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 24
22. december 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder

I medfør af § 36 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber fastsættes følgende:


Kapitel 1
Anvendelsesområde

 

  § 1. Denne bekendtgørelse finder alene anvendelse på Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq.
  Stk. 2.  Regnskabsåret for de i stk. 1 nævnte virksomheder skal følge Landskassens finansår.


Kapitel 2
Anvendelse af bestemmelser i årsregnskabsloven

 

§ 2.  Nukissiorfiit aflægger årsrapport i henhold til den til enhver tid gældende anordning af årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følger af, at Nukissiorfiit er en selvstyreejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hensyn, reguleret i landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

 

§ 3.  Mittarfeqarfiit aflægger årsrapport i henhold til den til enhver tid gældende anordning af årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følger af, at Mittarfeqarfiit er en selvstyreejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hensyn.

 

§ 4.  Asiaq aflægger årsrapport i henhold til den til enhver tid gældende anordning af årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følger af, at Asiaq er en selvstyreejet virksomhed, som drives ud fra samfundsmæssige hensyn.

 

  § 5.  Afvigelser fra regnskabsreglerne i henhold til §§ 2-4 angives i årsrapporten for virksomheden under anvendt regnskabspraksis.


Kapitel 3
Offentliggørelse af årsrapporten m.v.

 

  § 6.  Årsrapporten udgør en del af Landskassens regnskab.
  Stk. 2.  Det ressortansvarlige departement indsender årsrapporten til Departementet for Finanser og Skatter. 
  Stk. 3.  Årsrapporten eller dele heraf må ikke offentliggøres før det er fremlagt for Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Årsrapporten fremlægges i Inatsisartut sammen med Landskassens regnskab for det pågældende finansår med henblik på godkendelse.

 

  § 7.  Foretager virksomheden en fuldstændig offentliggørelse af årsrapporten, skal dette ske i den form og affattelse, som har været genstand for revision, og med revisionspåtegning.
  Stk. 2.  Ved en offentliggørelse af årsrapporten, der ikke er fuldstændig, skal det klart fremgå af det offentliggjorte, at årsrapporten er forkortet. Revisionspåtegning behøver ikke at indgå i en forkortet offentliggørelse, men det skal klart fremgå af offentliggørelsen, om revisor har taget forbehold.


Kapitel 4
Revision

 

  § 8.  Årsregnskabet revideres af den af Inatsisartut udpegede statsautoriserede revisor, som reviderer landskassens regnskab.
  Stk. 2.  Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.
  Stk. 3.  Revisor skal særskilt give supplerende oplysninger om forhold, som denne er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af direktionen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, Landskassen, kreditorer eller medarbejdere.
  Stk. 4.  Revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Inatsisartut stiller, for så vidt de ikke strider mod lov eller mod god revisionsskik.

 

  § 9.  Direktionen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af virksomheden og dens årsrapport.
  Stk. 2.  Direktionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.
  Stk. 3.  Direktionen skal ved sin underskrift tiltræde protokollatet.

 

  § 10.  Efter at revisionen er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at revisor har revideret årsrapporten og foretaget de handlinger, der er nødvendige herfor.

 

  § 11.  Revisor skal til brug for Inatsisartut føre en revisionsprotokol.

 

  § 12.  Revisor og dennes medarbejdere må ikke give oplysninger om virksomhedens regnskaber eller andre forhold til uvedkommende.


Kapitel 5
Ikrafttræden

 

  § 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jfr. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Bestemmelsen i § 3 træder i kraft den 1. januar 2019.
  Stk. 3.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25. af 26. november 1998 om Grønlands hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. finder med virkning fra den 1. januar 2018 ikke længere anvendelse for de i § 2 og § 4 nævnte virksomheder.
  Stk. 4.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25. af 26. november 1998 om Grønlands hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. ophæves den 1. januar 2019.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 22. december 2017.

 

 

Aqqaluaq B. Egede

/

Nikolai S. Christensen