Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 19
24. november 2017
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

I medfør af § 32, stk. 4, § 34, stk. 2 og 3 og § 57, stk. 4 og 6 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

 

Kapitel 1
Generelt

Institutions- og afdelingstyper

  § 1.  Døgninstitutioner for børn kan ejes og drives:
1) af Naalakkersuisut,
2) af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening, eller
3) som selvejende institutioner.
  Stk. 2.  En døgninstitution kan drives som:
1) en åben døgninstitution,
2) en åben døgninstitution med delvis lukkede pladser, eller
3) en sikret døgninstitution.

  § 2.  Ved en delvis lukket plads på en døgninstitution for børn forstås en plads, hvor der i perioder kan ske tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer samt fysisk fastholdelse mv., når betingelserne i Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område § 6 er opfyldt.

  § 3.  Ved en sikret døgninstitution for børn forstås en døgninstitution, der omfatter mindst 1 sikret afdeling og eventuelt 1 eller flere ikke sikrede afdelinger.
  Stk. 2.  På en sikret døgninstitution kan yderdøre og vinduer holdes konstant aflåst.
  Stk. 3.  På en sikret døgninstitution skal der være sikrede udearealer med adgang til frisk luft.


Behandlingsformer og tilrettelæggelse

  § 4.  En døgninstitution for børn kan tilbyde behandling i form af pædagogiske, psykologiske, psykiatriske eller familieterapeutiske tilbud.
  Stk. 2.  Døgninstitutionen skal oprette en hjemmeside, hvoraf det skal fremgå, hvilken behandlingsform der tilbydes, herunder metode, teorivalg samt praksiseksempler.
  Stk. 3.  Det pædagogiske arbejde i en døgninstitution skal tilrettelægges således, at der tages individuelle hensyn til børnenes modenhed og eventuelle funktionsnedsættelser.
  Stk. 4.  En døgninstitution for børn skal indrettes og drives således, at børnene kan få så normal en tilværelse som muligt.


Det Centrale Visitationssystem

  § 5.  Naalakkersuisut skal drive et centralt visitationssystem.
  Stk. 2.  Tilmelding og anvendelse af visitationssystemet er en forudsætning for godkendelse som døgninstitution.
  Stk. 3.  Visitation af det enkelte barn skal foregå i dialog med ledelsen af den enkelte døgninstitution.
  Stk. 4.  Visiterer en kommune til en døgninstitution, der er ejet og drevet af kommunen selv, skal kommunen alene give skriftlig orientering til Det Centrale Visitationssystem. Orienteringen skal indeholde:
1) barnets navn,
2) barnets cpr.nr,
3) årsag til visitation,
4) samtlige underretninger på barnet, og
5) en opdateret handleplan på barnet.


Husregler

  § 6.  Døgninstitutioner for børn kan i sine husregler begrænse tidsrummet, hvor besøgende må opholde sig på døgninstitutionen. Denne begrænsning må dog ikke overskride, hvad der er nødvendigt for opretholdelse af ro og orden på døgninstitutionen.
  Stk. 2.  Husreglerne skal være tilpasset døgninstitutionens formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for den daglige drift.


Indretningsbestemmelser for døgninstitutioner

  § 7.  En døgninstitution for børn skal være indrettet således, at barnet har eget værelse.
  Stk. 2.  Indretning af barnets værelse skal så vidt muligt ske i samarbejde med barnet og skal indeholde møblement, der er passende for barnets alder og eventuelle særlige behov.
  Stk. 3.  Børnene skal have adgang til bad, toilet samt opholdsrum.
  Stk. 4.  Døgninstitutionen skal være indrettet således, at børnene har mulighed for fritidsaktiviteter.
  Stk. 5.  En døgninstitution for børn skal have fællesrum, som er indrettet således, at rummet er tilpasset børnenes særlige behov og kan benyttes af samtlige børn anbragt på døgninstitutionen.

  § 8.  Såfremt døgninstitutionen har sovende nattevagt, skal der være indrettet et hvilerum til personalet med adgang til personaletoilet og personalebad.

  § 9.  En døgninstitution for børn skal være indrettet således, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne, veterinær myndighederne samt arbejdstilsynet.


Kapitel 2
Døgninstitutioner for børn ejet og drevet af Naalakkersuisut

Vedtægt

  § 10.  Døgninstitutioner for børn ejet og drevet af Naalakkersuisut skal have en vedtægt, der skal indeholde:
1) Angivelse af navn, hjemsted og formål.
2) Beskrivelse af det pædagogiske sigte.
3) Beskrivelse af målgruppen.
4) Beskrivelse af ledelsens opgaver.
5) Regler for ansvar og dispositionsret over for tredjemand.
6) Regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision.
7) Procedurer for vedtægtsændringer.

 
Daglig ledelse

  § 11.  Naalakkersuisut ansætter og afskediger forstanderen ved døgninstitutioner for børn ejet og drevet af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Forstanderen står for den daglige drift af døgninstitutionen.
  Stk. 3.  Forstanderen ansætter og afskediger det øvrige personale på døgninstitutionen i henhold til gældende lovgivning og overenskomster.


Kapitel 3
Døgninstitutioner for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening

Godkendelses kompetence og krav

  § 12.  Naalakkersuisut træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse af døgninstitutioner for børn drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening på baggrund af en vurdering af, om døgninstitutionen opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 13-16.
  Stk. 2.  Godkendelsen, jf. stk. 1, skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive hvilke målgrupper, døgninstitutionen er beregnet til, samt antallet af pladser.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med godkendelsen, jf. stk.1, fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Naalakkersuisut kan knytte frister til de fastsatte vilkår.
  Stk. 4.  Godkendelse, jf. stk.1, er en betingelse for, at en døgninstitution for børn drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening kan indgå i den kommunale og den centrale døgnpladsforsyning, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 33, stk. 1.

  § 13.  Det er en betingelse for godkendelse af en døgninstitution for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening, at døgninstitutionen efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.
  Stk. 2.  Døgninstitutionens kvalitet skal vurderes inden for følgende temaer:
1) Uddannelse og beskæftigelse.
2) Selvstændighed og relationer.
3) Målgrupper, metoder og resultater.
4) Organisation og ledelse.
5) Kompetencer.
6) Økonomi.
7) Fysiske rammer.

  § 14.  Naalakkersuisut godkender i forbindelse med godkendelsen, jf. § 12, døgninstitutionens pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til døgninstitutionens målgruppe.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan godkende fagligt forsvarligt pædagogiske metoder, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende nationale døgninstitutioner.
  Stk. 3.  Den pædagogiske metode og målsætning skal fremgå af godkendelsen.

  § 15.  Naalakkersuisut godkender i forbindelse med godkendelsen, jf. § 12, den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og straffe- og børneattest.

  § 16.  Naalakkersuisut godkender i forbindelse med godkendelsen, jf. § 12, døgninstitutionens fysiske rammer som egnet til målgruppen og den pædagogiske metode. 

  § 17.  En døgninstitution, der søger om godkendelse, jf. § 12, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Naalakkersuisut de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger, som Naalakkersuisut anmoder om.
  Stk. 2.  Døgninstitutionen skal af egen drift give Naalakkersuisut oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget.


Vedtægt

  § 18.  Døgninstitutioner for børn ejet og drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening skal have en vedtægt, der skal indeholde:
1) Angivelse af navn, hjemsted og formål.
2) Beskrivelse af det pædagogiske sigte.
3) Beskrivelse af døgninstitutionens målgruppe.
4) Beskrivelse af ledelsens opgaver.
5) Regler for ansvar og dispositionsret over for tredjemand.
6) Regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision.
7) Procedurer for vedtægtsændringer.
  Stk. 2.  Vedtægtsændringer skal godkendes af Naalakkersuisut.


Tilbagekaldelse af godkendelse

  § 19.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse af en døgninstitution for børn drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening, hvis døgninstitutionen ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 12.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal indgå en dialog med døgninstitutionen, inden Naalakkersuisut træffer afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse, jf. stk. 1. Naalakkersuisut skal give døgninstitutionen mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund for overvejelsen om tilbagekaldelse af godkendelsen.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut skal, når Naalakkersuisut træffer afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen, jf. stk. 1, fastsætte en rimelig frist for tilbagekaldelsen. Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen.

  § 20.  Naalakkersuisut kan uanset § 19 tilbagekalde en godkendelse straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for børnenes sikkerhed og sundhed på døgninstitutionen.

  § 21.  Naalakkersuisut skal underrette de anbringende kommunalbestyrelser om godkendelsens tilbagekaldelse, jf. §§ 19-20.
  Stk. 2.  Ved tilbagekaldelse af godkendelse, jf. §§ 19-20, har de anbringende kommunalbestyrelser ansvaret for genplacering af de børn, som de har anbragt på døgninstitutionen.


Bortfald af godkendelse

  § 22.  Godkendelsen bortfalder uden yderligere varsel, hvis døgninstitutionen ikke har været benyttet til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år. 


Suspension

  § 23.  Naalakkersuisut kan beslutte at suspendere driften af en døgninstitution drevet af 1 kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i forening og selv indtræde i driften af den pågældende døgninstitution, når der foreligger en væsentlig tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til godkendelsen, jf. § 12.
  Stk. 2.  Beslutning om suspension kan træffes for en nærmere fastsat periode eller indtil videre.

  § 24.  Kommunalbestyrelsen, eller kommunalbestyrelserne der driver døgninstitutionen i forening, skal afholde de omkostninger til Naalakkersuisut, som er en følge af beslutning om suspension, jf. § 23, stk. 1.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen, eller kommunalbestyrelserne der driver døgninstitutionen i forening, skal stille de medarbejdere, der er ansat på det tidspunkt hvor Naalakkersuisut overtager driften, samt de anvendte faciliteter til rådighed for Naalakkersuisut. Medarbejdere, herunder kommunale tjenestemænd, er undergivet instruks fra Naalakkersuisut, som led i varetagelse af de opgaver, der er omfattet af suspensionen.

  § 25.  Kommunalbestyrelsen, eller kommunalbestyrelserne der driver døgninstitutionen i forening, er forpligtet til at meddele Naalakkersuisut de oplysninger, som er nødvendige for den videre drift af døgninstitutionen.


Daglig ledelse

  § 26.  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen ved døgninstitutioner for børn ejet og drevet af Kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  Forstanderen står for den daglige drift af døgninstitutionen.
  Stk. 3.  Forstanderen ansætter og afskediger det øvrige personale på døgninstitutionen i henhold til gældende lovgivning og overenskomster.

 
Kapitel 4

Døgninstitutioner for børn drevet som selvejede døgninstitutioner

Godkendelses kompetence og krav

  § 27.  Naalakkersuisut træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse af døgninstitutioner for børn drevet som selvejende døgninstitution på baggrund af vurdering af om døgninstitutionen opfylder betingelserne for godkendelse jf. §§ 28-41.
  Stk. 2.  Godkendelsen, jf. stk. 1, skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive, hvilke målgrupper døgninstitutionen er beregnet til og antallet af pladser.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med godkendelsen, jf. stk.1, fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Naalakkersuisut kan knytte frister til de fastsatte vilkår.
  Stk. 4.  Godkendelse efter stk. 1. er en betingelse for, at en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution kan indgå i den kommunale og centrale døgnpladsforsyning jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 33, stk. 1.


Kvalitetsvurdering

  § 28.  Det er en betingelse for godkendelse af en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution, at døgninstitutionen efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.
  Stk. 2.  Døgninstitutionens kvalitet skal vurderes inden for følgende temaer:
1) Uddannelse og beskæftigelse.
2) Selvstændighed og relationer.
3) Målgrupper, metoder og resultater.
4) Organisation og ledelse.
5) Kompetencer.
6) Økonomi.
7) Fysiske rammer.

  § 29.  Naalakkersuisut godkender døgninstitutionens pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til døgninstitutionens målgruppe.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan godkende fagligt forsvarligt pædagogiske metoder, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende nationale døgninstitutioner.
  Stk. 3.  Den pædagogiske metode og målsætning skal fremgå af godkendelsen.

  § 30.  Døgninstitutionens ledelse har ansvaret for personalets ansættelse og afskedigelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut godkender den samlede medarbejdergruppes personlig og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og eventuel straffe- og børneattest.

  § 31.  Det er et krav for godkendelse af en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution, at løn- og ansættelsesmæssige vilkår for ledere og medarbejdere svarer til samme niveau som tilsvarende stillinger i det offentlige.
  Stk. 2.  En døgninstitution skal til brug for vurderingen af ansøgning om godkendelse fremlægge dokumentation herfor overfor Naalakkersuisut.

  § 32.  Naalakkersuisut skal godkende en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitutions fysiske rammer som egnet til formålet.


Godkendelse af organisation

  § 33.  En selvejende døgninstitution for børn skal være en selvstændig juridisk og selvstændig økonomisk enhed.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan dog fravige kravet i stk.1, når:
1)  døgninstitutionen indgår i en anden selvejende døgninstitution for børn i Grønland, der er godkendt efter denne bekendtgørelse, og
2)  det er fagligt velbegrundet.

  § 34.  For selvejende døgninstitutioner for børn etableret som fonde, der er undtaget fra anordning om ikrafttrædelse for Grønland af lov om fonde og visse foreninger og anordning om ikrafttrædelse af lov om erhvervsdrivende fonde, skal godkendelsen angive, at døgninstitutionen er lovligt etableret som fond.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut godkender vedtægterne for døgninstitutioner for børn oprettet som fonde.
  Stk. 3.  Vedtægterne kan godkendes, hvis der er en klar adskillelse mellem stifterens og fondens økonomi, og Naalakkersuisut vurderer, at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål.
  Stk. 4.  Ændringer i fondens vedtægt og opløsning af fonden skal godkendes af Naalakkersuisut.

  § 35.  Sammensætningen af bestyrelsen for en selvejende døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution skal ikke godkendes af Naalakkersuisut, jf. dog stk. 2 og stk. 3.
  Stk. 2.  Selvejende døgninstitutioner for børns leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinje så nært som søskende, kan ikke udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så majoriteten af medlemmer i bestyrelsen er uafhængige af døgninstitutionens leder og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen.


Budget og regnskab

  § 36.  Selvejende døgninstitutioner for børn, der søger godkendelse eller som er godkendt, skal udarbejde et budget for varetagelsen af døgninstitutionens opgaver.

  § 37.  Naalakkersuisut skal godkende en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitutions budget, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i døgninstitutionen i forhold til prisen og den kreds af brugere, som stedet ønsker at modtage. Budgetrammen godkendes som helhed.
  Stk. 2.  Udgifter til leje af fast ejendom må ikke overstige, hvad der anses for normale lejeudgifter for en tilsvarende ejendom.
  Stk. 3.  Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
  Stk. 4.  Ved godkendelse af døgninstitutionens budget, kan goodwill ikke medregnes.
  Stk. 5.  Driver den selvejende institution øvrige sideaktiviteter end drift af døgninstitution for børn, skal der udarbejdes separate bugetter for døgninstitutions driften og sideaktiviteter.

  § 38.  Selvejende døgninstitutioner for børn drevet som selvejende døgninstitutioner skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit 2, medmindre andet følger af særlige regler. Hvis døgninstitutionens balancesum, nettoomsætning og gennemsnitlige antal medarbejdere overstiger grænser fastsat i årsregnskabsloven § 4, skal årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens afsnit 3.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan stille yderligere krav til den enkelte døgninstitutions regnskabsaflæggelse, hvis det i særlige tilfælde vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i døgninstitutionens økonomi, herunder krav om separate opgørelser for henholdsvis døgninstitutions driften og eventuelle sideaktiviteter.

  § 39.  Regnskaber for selvejende døgninstitutioner for børn skal revideres af en godkendt revisor.
  Stk. 2.  Ved revision efterprøves om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet.
  Stk. 3.  Døgninstitutionens revisor skal på anmodning fra Naalakkersuisut oplyse om forhold, der er behandlet i forbindelse med revisionen, og som er af betydning for Naalakkersuisuts vurdering af, om betingelserne for godkendelsen er opfyldt. Revisor skal give Naalakersuisut besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt.
  Stk. 4.  Revisor skal i forbindelse med revisionen redegøre for anvendelse af er eventuelt overskud fra driften af døgninstitutionen, og sikre at henlæggelser og ekstraordinære økonomiske dispositioner falder indenfor døgninstitutionens formål. Revisor skal give Naalakersuisut besked, hvis der konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om hvorvidt dispositionen falder indenfor døgninstitutionens formål.


Oplysningspligt

  § 40.  En selvejende døgninstitution for børn, der søger om godkendelse, jf. § 27, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Naalakkersuisut de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om døgninstitutionen, som Naalakkersuisut anmoder om.
  Stk. 2.  Døgninstitutionen skal af egen drift give Naalakkersuisut oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, herunder påbegyndelse af sideaktiviteter.
  Stk. 3.  I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om godkendelse af en døgninstitution drevet som selvejende døgninstitution, kan Naalakkersuisut anmode ansøgeren om at dokumentere, at denne råder over tilstrækkelige midler til at videreføre sine øvrige aktiviteter uden overførsel af midler fra døgninstitutionen.


Vedtægt

  § 41.  Selvejende døgninstitutioner for børn skal have en vedtægt, der skal indeholde:
1) Angivelse af navn, hjemsted og formål.
2) Beskrivelse af det pædagogiske sigte.
3) Beskrivelse af døgninstitutionens målgruppe.
4) Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes den er indbetalt.
5) Regler for udpegning af ledelse og beskrivelse af ledelsens opgaver.
6) Regler om ansvar og dispositionsret over for tredjemand.
7) Regler om hæftelse for gældsforpligtelser.
8) Regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision.
9) Procedurer for vedtægtsændringer.
10) Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse.
11) Regler om bestyrelsens sammensætning.
  Stk. 2.  Vedtægtsændringer skal godkendes af Naalakkersuisut.

 
Tilbagekaldelse af godkendelse

  § 42.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse af en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution, hvis døgninstitutionen ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 27.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal inden tilbagekaldelsen genvurdere godkendelsen på baggrund af en forhandling med den selvejende døgninstitution.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut skal uden unødigt ophold underretter de anbringende kommunalbestyrelser om døgninstitutionens ophør.


Bortfald af godkendelse

  § 43.  Godkendelsen bortfalder, hvis døgninstitutionen drevet som selvejende døgninstitution ikke har været benyttet til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år.


Kapitel 5

Finansiering

  § 44.  Den døgntakst, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn ejet og drevet af Naalakkersuisut efter kapitel 2, fastsættes efter forhandling med kommunerne, eller en af de enkelte kommuner udpeget organisation, og Naalakkersuisut, således at en samlet takstbetaling kan dække døgninstitutionens driftsomkostninger.
  Stk. 2.  Den døgntakst, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn drevet som selvejende døgninstitution efter kapitel 4, fastsættes efter forhandling mellem den enkelte døgninstitution og kommunerne, eller en af de enkelte kommuner udpeget organisation, således at en samlet takstbetaling kan dække døgninstitutionens driftsomkostninger.
  Stk. 3.  Kommunalt ejede døgninstitutioner for børn godkendt efter kapitel 3 er ikke omfattet af de i stk. 1 og 2 fastlagte takster, medmindre døgninstitutionen modtager børn fra andre kommuner, og det har været en del af godkendelsen at døgninstitutionen kan modtage børn fra andre kommuner. I det tilfælde fastlægges taksterne i henhold til bestemmelsen i stk. 1.
  Stk. 4.  Den døgntakst som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn, jf. stk. 1-3, omfatter udgifter til sædvanligt personale, kost, logi, samt lomme- og tøjpenge til beboeren.

  § 45.  Ved væsentlig forværring af beboerens diagnose eller adfærd kan der efter godkendelse fra den anbringende kommunalbestyrelse opkræves forhøjet døgntakst. Forudsætningen for at der kan bevilges forhøjet døgntakst er, at beboeren udviser en adfærd der medfører risiko for, at dennes trivsel, sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, eller dennes eller andres liv eller førlighed bringes i fare.
  Stk. 2.  Der kan bevilges forhøjet døgntakst, jf. stk. 1, i op til 3 måneder, hvorefter der skal ansøges om godkendelse af fast årlig forhøjet døgntakst. Der skal ved revidering af beboerens handleplan, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 47, træffes afgørelse om der fortsat er grundlag for fast forhøjet takstbetaling.
  Stk. 3.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal skrifteligt informere Naalakkersuisut om afgørelsen om forhøjet takstbetaling, jf. stk. 1.

  § 46.  Såfremt det anbragte barn i henhold til den udarbejdede handleplan i perioder over 14 dage ad gangen skal have ophold hos forældrene eller andre, kan takstbetalingen nedsættes til 85 % af normalbeløbet. Reguleringen af betalingen sker ved udgangen af den efterfølgende måned.
  Stk. 2.  Et barn anbragt på en døgninstitution, der i mere end 2 uger har ophold uden for institutionen pga. ferie, sygdom eller lignende, betragtes stadig som indskrevet på institutionen, men takstbetalingen for perioden kan nedsættes til 85 % af normalbeløbet.
  Stk. 3.  Træffer den anbringende kommunalbestyrelse afgørelse om ophold på en efterskole eller anden form for skoleophold, vil døgninstitutionen modtage nedsat vederlag for at stå til rådighed for barnet, indtil barnets skoleophold afsluttes endeligt.
  Stk. 4.  Betaler en kommune nedsat døgntakst, omfatter taksten ikke lomme- og tøjpenge.

  § 47.  Har et barn kun ophold på en døgninstitution for børn en del af døgnet, betales en nedsat takst, der forhandles individuelt mellem den anbringende kommunalbestyrelse og døgninstitutionen.

  § 48.  Modtager en døgninstitution børn på midlertidigt ophold, betales sædvanlig døgntakst for opholdet.

  § 49.  Unge i alderen 18 år til og med 23 år som er i efterværn, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 42, der modtager førtidspension, betaler for opholdet efter gældende regler vedrørende pensionsudbetaling.

  § 50.  Såfremt en døgninstitution yder en kommunalbestyrelse særlig service, kan døgninstitutionen efter aftale med kommunalbestyrelsen opkræve betaling herfor.
  Stk. 2.  Det er en forudsætning for opkrævning af betaling efter stk. 1, at der forinden er indgået en skriftlig aftale om karakteren af den særlige service samt pris herfor.

  § 51.  Takstbetaling for ophold på en døgninstitution for børn sker månedsvist bagud.


Kapitel 6
Lomme- og tøjpenge

  § 52.  Lomme- og tøjpenge udbetales af døgninstitutionen efter faste takster der årligt fastsættes og offentligøres af Naalakkersuisut.

  § 53.  Med mindre andet følger af barnets handleplan, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 46 eller behandlingsplan, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 48, beslutter døgninstitutionens forstander i samarbejde med barnet, hvor stort et beløb beboeren skal have til fri rådighed, hvor ofte der skal ske udbetaling, samt hvilke udgifter barnet selv skal afholde. Rådighedsbeløb skal dog udbetales minimum en gang månedligt.
  Stk. 2.  Hvis forstanderen skønner, at et barn af pædagogiske årsager ikke skal have udbetalt fuldt rådighedsbeløb i en periode, indbetales det tilbageholdte beløb på en konto oprettet i barnets navn.
  Stk. 3.  Lomme- og tøjpenge, der ikke udbetales til barnet som rådighedsbeløb, skal anvendes til indkøb af beklædning eller lignende til barnet. Eventuelt restbeløb indsættes på en konto oprettet i barnets navn.
  Stk. 4.  Beløb indestående på de i stk. 2 og 3 nævnte konti, kan kun hæves af 1 af døgninstitutionens ansatte og barnet i forening eller af 2 af døgninstitutionens ansatte i forening. Kvitteringen for hævningen skal indleveres til og opbevares af forstanderen på døgninstitutionen.


Kapitel 7
Besøgsrejser

  § 54.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal afholde alle udgifter i forbindelse med besøgsrejser, herunder udgifter til ledsagelse, forplejning, mv.

  § 55.  Når det vurderes, at et barn ikke er i stand til at rejse på ferie fra døgninstitutionen uden ledsagelse, skal barnet ledsages på rejsen af 1 ledsager.
  Stk. 2.  Der kan bevilges mere end 1 ledsager, såfremt at dette vurderes påkrævet i det enkelte tilfælde.
  Stk. 3.  Som ledsager på ferierejse ledsages barnet normalt af sin støtte- og kontaktperson eller andre, der har særlig tilknytning til barnets hverdag.


Kapitel 8
Ikrafttræden

   § 56.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 27. november 2017.Grønlands Selvstyre, den 24. november 2017


Sara Olsvig

/

Julie Præst Wilche