Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
9. november 2017
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om forretningsorden for Naalakkersuisut

I medfør af § 23, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes følgende:

 

Kapitel 1
Organisation og administration

  § 1.  Beføjelser, som efter en Inatsisartutlov er tillagt Naalakkersuisut, eller som ved en Inatsisartutlov, landstingslov eller en landstingsforordning er tillagt et bestemt medlem af landsstyret, anses som tillagt Naalakkersuisut som Selvstyrets udøvende myndighed.
  Stk. 2.  Beføjelser efter stk. 1 udføres af Naalakkersuisut ved beslutninger, der træffes i medfør af reglerne i kapitel 2, medmindre Naalakkersuisut eller Formanden for Naalakkersuisut har bemyndiget en Naalakkersuisoq til selv at træffe afgørelse på et nærmere bestemt område, jf. kapitel 7.

  § 2.  Formanden for Naalakkersuisuts fordeling af ansvaret for Selvstyrets anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut indebærer en pligt for den enkelte Naalakkersuisoq til, inden for sit ansvarsområde, at tage initiativ til politikudvikling i overensstemmelse med politiske retningslinjer, vedtaget i Naalakkersuisut, lovgivningen og de gældende retningslinjer fra Inatsisartut og Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Hver Naalakkersuisoq er endvidere ansvarlig for udarbejdelsen af de nødvendige oplæg til beslutninger i Naalakkersuisut.

  § 3.  Naalakkersuisut bistås af en administration, der organiseres som en enhedsforvaltning, hvor hver medarbejder er ansat i Selvstyret som helhed. Ansættelsesmyndigheden under den Naalakkersuisoq, der har ansvaret for den interne forvaltning i Naalakkersuisuts administration, fastsætter nærmere retningslinjer om angivelse af tjenestedsted mv. i medarbejdernes ansættelsesvilkår.
  Stk. 2.  Ansættelsesmyndigheden, jf. stk. 1, har beføjelse til at ansætte, omplacere og afskedige Selvstyrets personale. Ved beslutninger med betydning for den enkeltes ansættelsesforhold skal ansættelsesmyndigheden indhente en udtalelse fra ledelsen ved den pågældende medarbejders tjenestested. Beslutninger om ansættelse og afskedigelse af departementschefer og direktører træffes af Naalakkersuisut efter bestemmelserne i kapitel 2.
  Stk. 3.  I forhold til personalet gælder i øvrigt Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Oplysninger, der angår medarbejdernes forhold, kan videregives til den ansættende forvaltningsmyndighed, jf. Landstingslovens § 28, stk. 2 og 3.
  Stk. 4.  Uanset stk. 1 anses brevveksling mellem departementer eller mellem et departement og underliggende myndigheder ikke som brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed, jf. § 7 i Landstingslov om offentlighed i forvaltningen.

  § 4.  Naalakkersuisut kan nedsætte udvalg til forberedelse af beslutninger, der skal træffes i Naalakkersuisut. Der kan således nedsættes udvalg, der skal koordinere flere departementers arbejde med at gennemføre Naalakkersuisuts beslutninger, eller udvalg, der skal koordinere behandlingen af sager med økonomisk betydning.

  § 5.  Naalakkersuisut er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Møder kan efter behov tilrettelægges således, at et eller flere medlemmer deltager via telefon eller videokonferenceudstyr.
  Stk. 2.  Ved afstemning skal Formanden for Naalakkersuisuts stemme altid indhentes.
  Stk. 3.  I tilfælde af stemmelighed er Formanden for Naalakkersuisuts stemme udslagsgivende.

  § 6.  Såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, kan Formanden for Naalakkersuisut eller den, der bemyndiges hertil, på grundlag af et oplæg til Naalakkersuisut træffe en formandsbeslutning.
  Stk. 2.  Eventuel anmodning om formandsbeslutning kan kun ske med tilslutning fra den ressortansvarlige Naalakkersuisoq.

  § 7.  Naalakkersuisut mødes normalt hver torsdag kl. 10.00.
  Stk. 2.  Under samlinger i Inatsisartut holder Naalakkersuisut oftere møde, efter Formanden for Naalakkersuisuts bestemmelse.


Kapitel 2
Vedtagelser i Naalakkersuisut

  § 8.  Udkast til forslag til Inatsisartutlov, bekendtgørelser, koncessioner samt udkast til godkendelser og dispensationer, der ikke er udtryk for en allerede fastlagt praksis, udarbejdes af det ressortansvarlige departement under ledelse af den ansvarlige Naalakkersuisoq.
  Stk. 2.  Udkast forelægges for Naalakkersuisut til beslutning. En beslutning kan indeholde nærmere retningslinjer for den fremtidige administration. Den ressortansvarlige Naalakkersuisoq kan herefter træffe afgørelse, jf. kapitel 7.

  § 9.  Udkast til forslag til Inatsisartutlov og bekendtgørelser samt oplæg til andre vedtagelser skal i relevant omfang forelægges Selvstyrets øvrige departementer til høring. Udkast skal endvidere sendes til udtalelse hos myndigheder og organisationer, der må antages at have en interesse i forslaget eller en viden af betydning for færdiggørelse af udkastet.
  Stk. 2.  Det ressortansvarlige departement udarbejder en oversigt over modtagne høringssvar med en angivelse af, i hvilket omfang høringssvarene er indarbejdet i oplægget til Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Det således bearbejdede udkast forelægges for Naalakkersuisut sammen med høringssvaret fra Departementet for Finanser, der indeholder en vurdering af forslagets økonomiske konsekvenser.

  § 10.  Såfremt der er uenighed mellem det ressortansvarlige departement og et eller flere andre departementer, skal sagen forelægges for de respektive medlemmer af Naalakkersuisut, inden sagen behandles i Naalakkersuisut. Hvis der stadig er uenighed, skal det ressortansvarlige departement udarbejde et fælles oplæg, hvor indholdet af uenigheden beskrives.

  § 11.  Et udkast til vedtagelse forelægges Naalakkersuisut med en indstilling, der redegør for, hvad Naalakkersuisut skal tage stilling til, både med hensyn til vedtagelsens indhold og økonomiske konsekvenser. Det skal endvidere tydeligt fremgå, hvis der fortsat er uenighed mellem det ressortansvarlige departement og nogle af de hørte departementer, ligesom det skal fremgå, hvis der er modtaget væsentlige indsigelser fra hørte myndigheder, organisationer m.v.
  Stk. 2.  Herudover skal et oplæg indeholde følgende:
1) Overskrift: En tydelig angivelse af, hvad Naalakkersuisut skal tage stilling til.
2) Indstillinger: Indstillingen er den indholds- og beløbsmæssige hjemmel, som ønskes godkendt af Naalakkersuisut. Indstillingen skal derfor være indholdsmæssigt og økonomisk udtømmende.
3) Indledning: En kort beskrivelse af oplæggets formål, baggrund, indhold og sammenhæng med Naalakkersuisuts politik. Hvis oplægget angår et udkast til konkret vedtagelse, skal det oplyses, hvorfor sagen ikke kan afgøres af den ressortansvarlige Naalakkersuisoq selv, f.eks. fordi en afgørelse vil få betydning for mange andre sager, eller fordi der ikke er fastlagt retningslinjer for administrationen.
4) Økonomiske konsekvenser: En oversigt over økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Det skal fremgå, hvorvidt forslaget kan holdes inden for de givne bevillinger til drift og anlæg, eller om der skal søges en tillægsbevilling. I sidstnævnte tilfælde skal departementet anvise forslag til kompenserende besparelser. Det skal endvidere angives, hvad Departementet for Finansers høringsudtalelse indeholder om dette punkt.
5) Underskrift: Oplægget underskrives af vedkommende Naalakkersuisoq og departementschefen eller departementschefens stedfortræder.

  § 12.  Indstillingen i et oplæg skal være formuleret så præcist, at den kan gengives direkte i referatet som en beslutning truffet af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Det skal endvidere angives, om beslutningen skal kommunikeres til interne og eksterne interessenter, evt. pressen, samt offentliggøres på hjemmesiden. Indstillingen må derfor ikke indeholde personfølsomme oplysninger eller andre oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, eller på anden måde ikke er egnet til offentliggørelse. Såfremt beslutningen ikke må offentliggøres, skal det fremgå af oplægget. Oplægget udformes i så fald efter bestemmelserne i § 21 og omdeles kun til Naalakkersuisut.

  § 13.  Oplæg, der indeholder udkast til forslag til Inatsisartutlove eller til bekendtgørelser, skal forud for forelæggelsen for Naalakkersuisut være forelagt Lovafdelingen til lovteknisk gennemgang, og det skal fremgå, om de lovtekniske bemærkninger er indarbejdet, jf. også § 27, stk. 2.
  Stk. 2.  Bilaget til denne bekendtgørelse indeholder detaljerede retningslinjer for udarbejdelsen af oplæg m.v.

  § 14.  I særlige tilfælde kan procedure og formkrav til oplæg og orienteringer til Naalakkersuisut jf. §§ 11, 12 og 13 fraviges efter godkendelse ved Formanden for Naalakkersuisut.


Kapitel 3
Sager til Finans- og Skatteudvalget

  § 15.  Sager, som indstilles videresendt til Finans- og Skatteudvalget, skal straks efter godkendelsen i Naalakkersuisut af ressortdepartementet fremsendes i såvel skriftlig som elektronisk form til Departementet for Finanser.

  § 16.  Oplæg, som efterfølgende skal forelægges Finans- Skatteudvalget til godkendelse, skal udformes i overensstemmelse med Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget og budgetregulativet således:
l) Indledningen skal indeholde oplysninger om, hvilket ressortområde, der stiller forslaget, karakteren af den foreslåede disposition, de samlede udgifter eller udgifter på årsbasis ved dispositionen samt udgiftsvirkningen i finansåret. Tilsvarende gælder ved indtægter.
2) Sagsfremstillingen skal indeholde en begrundelse for den foreslåede disposition, og en redegørelse for dispositionens enkeltheder. Sagsfremstillingen skal endvidere være opdelt på de forskellige typer udgifter og indeholde de derefter krævede ekstra oplysninger. Tilsvarende gælder ved indtægter.
3) For indstillinger om bevillingsændringer skal der foreligge en redegørelse for årsagerne til, at den foreslåede disposition ikke kan afvente bevilling på den kommende finanslov.

  § 17.  Sager om nye eller ændrede bevillinger behandles altid i Naalakkersuisut forud for en eventuel fremsendelse til Finans- og Skatteudvalget.
  Stk. 2.  Hvis en sag besluttes videresendt til Finans- og Skatteudvalget, drager det ansøgende ressortområde omsorg for, at materialet fremsendes til Departementet for Finanser på grønlandsk og dansk på baggrund af den skriftlige meddelelse fra Formandens Departement umiddelbart efter mødets afslutning. Derefter fremsender Naalakkersuisoq for Finanser, på vegne af Naalakkersuisut, sagen til Finans- og Skatteudvalget.

  § 18.  Sager, der skal behandles med fortrolighed i Finans- og Skatteudvalget, skal påføres en begrundelse for, hvorfor sagen skal behandles med fortrolighed.
  Stk. 2.  Såfremt oplægget skal behandles fortroligt, skal dette påføres i overskriften på oplægget til Naalakkersuisut.                      


Kapitel 4
Orienteringer til Naalakkersuisut

  § 19.  Orienteringer til Naalakkersuisut skal være underskrevet af en Naalakkersuisoq og departementschefen for det pågældende ressortområde og skal forsynes med en overskrift, som klart og kort beskriver, hvad Naalakkersuisut skal orienteres om. Retningslinjerne for udformning af oplæg til Naalakkersuisut skal i øvrigt følges, jf. § 11.
  Stk. 2.  Orienteringer optages på dagsordenen for møder i Naalakkersuisut og omdeles sammen med det øvrige mødemateriale. Orienteringer behandles ikke under møderne, men angives i referaterne fra møder i Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  En orientering kan uanset stk. 2 efter anmodning fra den pågældende Naalakkersuisoq behandles på et møde i Naalakkersuisut, såfremt orienteringen indeholder emner, der:
l) berører et andet ressortområde,
2) indeholder ændring af overordnede politiske beslutninger,
3) vil blive forelagt Naalakkersuisut til beslutning på et senere tidspunkt, eller
4) har almen interesse for Naalakkersuisut at drøfte, med henblik på indhentelse af synspunkter til brug for videre behandling af emnet.
  Stk. 4.  Der træffes ikke beslutninger af indholdsmæssig karakter i sager, der er omtalt i orienteringer, men der kan træffes beslutning om, at en sag efterfølgende skal forelægges i form af et oplæg til Naalakkersuisut.


Kapitel 5
Referater

  § 20.  Referater fra møder i Naalakkersuisut skal alene gengive den beslutning, som Naalakkersuisut har truffet i den pågældende sag.
  Stk. 2.  Såfremt en Naalakkersuisoq er uenig i en beslutning truffet af Naalakkersuisut, kan medlemmet forlange dette anført i referatet sammen med en kortfattet begrundelse.
  Stk. 3.  Såfremt en Naalakkersuisoq ønsker at give en mundtlig orientering på et møde i Naalakkersuisut, refereres dette alene, hvis der under orienteringen fremkommer oplysninger, som har betydning for en sag, der er eller vil komme til behandling i Naalakkersuisut, og Naalakkersuisut konkret træffer beslutning om en sådan referatføring.
  Stk. 4.  Formandens Departement udsender et udkast til referat fra møderne til medlemmerne af Naalakkersuisut, ministersekretærer, departementschefer samt direktører i centraladministrationen. Udkastet kan ikke danne grundlag for effektuering af beslutninger truffet af Naalakkersuisut. Såfremt der er behov for at effektuere en beslutning, inden der foreligger et godkendt referat, skal det pågældende departement påse, at den ressortansvarlige Naalakkersuisoq har samme opfattelse af beslutningen, som fremgår af udkastet til referat.
  Stk. 5.  Referat fra et møde i Naalakkersuisut omdeles umiddelbart efter, at referatet er godkendt af Naalakkersuisut.


Kapitel 6
Fortrolighed

  § 21.  Oplæg til Naalakkersuisut og referater fra møder i Naalakkersuisut skal behandles med fortrolighed.
  Stk. 2.  Bilag er fortrolige, såfremt dette er påført bilaget, eller såfremt det i øvrigt fremgår af sagens sammenhæng i oplægget eller orienteringen.
  Stk. 3.  Såfremt et oplæg til Naalakkersuisut alene ønskes omdelt til medlemmerne af Naalakkersuisut, skal dette fremgå af oplægget. Der skal være væsentlige grunde til, at et oplæg alene omdeles til medlemmerne af Naalakkersuisut. Såfremt oplægget indeholder følsomme personoplysninger, bør oplægget alene omdeles til medlemmerne af Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Oplæg, jf. stk. l, og bilag, jf. stk. 2, der indeholder følsomme oplysninger, og oplæg, der indeholder mandat til overenskomstforhandlinger og lignende sager, omdeles alene til medlemmerne af Naalakkersuisut samt til sekretariatsfunktionen for Naalakkersuisut i Formandens Departement. Øvrige oplæg omdeles tillige til departementscheferne og direktører samt ministersekretærer i centraladministrationen, som modtager disse med henblik på at kunne rådgive og bistå deres respektive Naalakkersuisoq i de pågældende sager.


Kapitel 7
Kompetence for medlemmer af Naalakkersuisut

  § 22.  Medlemmerne af Naalakkersuisut er inden for eget ressortområde bemyndiget til at træffe afgørelse i alle konkrete sager, der kan afgøres i henhold til regler i Inatsisartutlove, landstingslove eller landstingsforordninger, samt Selvstyrets bekendtgørelser, når Formanden for Naalakkersuisut har godkendt det, eller der er fastlagt retningslinjer for en administrativ praksis.
  Stk. 2.  Såfremt der i lovgivningen er fastsat bestemmelser, som tillægger Naalakkersuisut adgang til at dispensere fra reglerne, er medlemmet af Naalakkersuisut bemyndiget til at træffe afgørelse om dispensation på vegne af Naalakkersuisut i sager omfattet af den pågældende lovgivning.
  Stk. 3.  Såfremt en Naalakkersuisoq finder behov for at dispensere fra en bekendtgørelse, som ikke indeholder en udtrykkelig dispensationsbestemmelse, skal vedkommende Naalakkersuisoq forelægge et oplæg om dispensation til beslutning i Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Såfremt en Naalakkersuisoq finder, at en konkret sag har principiel betydning for afgørelsen af fremtidige tilsvarende sager, f.eks. fordi en mulig dispensation vil kunne påvirke administrationen i forhold til andre borgere, eller der anses at være behov for at fastlægge en ny administrativ praksis inden for et område, kan en konkret sag dog uanset stk. 2 forelægges for Naalakkersuisut.  Det skal i sådanne tilfælde fremgå af oplægget til Naalakkersuisut, hvori den principielle betydning består, eller hvorledes ny praksis ønskes fastlagt, således at fremtidige tilsvarende sager kan behandles i henhold til stk. 2.

  § 23.  Indstillinger i sager om budgetneutrale rokeringer af bevillinger mellem hovedkonti og indstillinger i sager om afhændelse af aktiver, som Naalakkersuisut kan afgøre i henhold til tekstanmærkninger i finansloven, forelægges ikke for Naalakkersuisut, men fremsendes af Naalakkersuisoq for det pågældende ressortområde til Naalakkersuisoq for Finanser.
  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Finanser er bemyndiget til, på vegne af Naalakkersuisut, at træffe afgørelse om indstillinger i henhold til finanslovens tekstanmærkninger.


Kapitel 8
Sager til Inatsisartut.

Forberedelse af sager

  § 24.  Efter bestemmelserne i Forretningsorden for Inatsisartut skal Naalakkersuisut senest 5 uger inden begyndelsen af en samling i Inatsisartut indgive de sager til Formanden for Inatsisartut, som Naalakkersuisut ønsker behandlet på samlingen.

  § 25.  Intet forslag kan fremsendes til Formanden for Inatsisartut, uden at det forinden er godkendt af Naalakkersuisut eller af Formanden for Naalakkersuisut jf. § 6, stk. 1. Det samme gælder materiale fra Naalakkersuisut til allerede optagne dagsordenspunkter på samlingen
  Stk. 2.  Formandens Departement fremsender med en anmeldelsesliste en oversigt over samtlige godkendte dagsordenspunkter fra Naalakkersuisut til Formanden for Inatsisartut. Ressortområderne har ansvaret for, at det materiale, der skal fremsendes på vegne af Naalakkersuisut til behandling i Inatsisartut, fremsendes til Bureau for Inatsisartut i overensstemmelse med gældende formkrav.

  § 26.  Medlemmerne af Naalakkersuisut skal inden afholdelse af samling i Inatsisartut fremsende oplæg til Naalakkersuisut om ønsker til anmeldelse af forslag til Inatsisartutlove, beslutningsforslag og redegørelser inden for eget ressortområde. Indstillinger til Naalakkersuisut om anmeldelse af sager skal være vedlagt det relevante materiale.
  Stk. 2.  Formandens Departement udsender forud for samlingerne i Inatsisartut en tidsplan for forberedelsen af sager, som af ressortområderne planlægges forelagt Naalakkersuisut med henblik på fremsættelse for Inatsisartut.


Forslag til Inatsisartutlove

  § 27.  Inden Naalakkersuisut behandler et forslag til Inatsisartutlov, skal Lovafdelingen foretage en lovteknisk gennemgang af det endelige forslag.
  Stk. 2.  Det ressortansvarlige departement skal i så vidt muligt omfang ved aftale mellem ressortdepartementerne og Bureau for Inatsisartut sikre, at forslag til Inatsisartutlov tillige gennemgås af Lovteknisk Afdeling ved Bureau for Inatsisartut.


Forslag med økonomisk og personalemæssigt indhold

  § 28.  Inden Naalakkersuisut behandler forslag, som indebærer økonomiske eller personalemæssige konsekvenser, skal der være indhentet en udtalelse fra Departementet for Finanser.
  Stk. 2.  For at sikre at Departementet for Finanser kan foretage en grundig gennemgang, skal et udkast til forslaget være tilsendt Departementet for Finanser senest 2 uger inden fristen for behandling i Naalakkersuisut. Formanden for Naalakkersuisut, eller dennes stedfortræder, kan beslutte, at fristen på 2 uger fraviges, når særlige forhold gør sig gældende.


Forelæggelses- og svarnotater

  § 29.  Forelæggelsesnotater og svarnotater til forslag til Inatsisartutlov, beslutningsforslag og forespørgselsdebatter skal godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Såfremt et forslag, som Naalakkersuisut har fremsat, eller som Naalakkersuisut har tilsluttet sig ved l. eller 2. behandlingen, er tiltrådt af et flertal i Inatsisartut, og forslaget overgår til 2. og 3. behandling uden udvalgsbehandling, skal der ikke afgives svarnotat til 2. eller 3. behandlingen.
  Stk. 3.  Såfremt en udvalgsbetænkning indeholder en enstemmig indstilling eller en flertalsindstilling, som er i overensstemmelse med indstillingen fra Naalakkersuisut, kan svarnotat til 2. eller 3. behandlingen i Inatsisartut afgives, uden at det forelægges til godkendelse i Naalakkersuisut.


Godkendelsesskrivelser

  § 30.  Formandens Departement afleverer en godkendelsesskrivelse til de respektive departementer, hvoraf det fremgår, hvilket materiale Naalakkersuisut har godkendt til aflevering til behandling i Inatsisartut.
  Stk. 2.  Ressortdepartementet afleverer godkendelsesskrivelsen til Bureau for Inatsisartut sammen med det materiale, som Naalakkersuisut har godkendt til forelæggelse for Inatsisartut. Bureau for Inatsisartut forsyner godkendelsesskrivelsen med en kvittering for modtagelsen, som arkiveres på den pågældende sag i ressortdepartementet.


Spørgsmål til Naalakkersuisut

  § 31.  Efter Forretningsorden for Inatsisartut kan et medlem af Inatsisartut ved et såkaldt § 37-spørgsmål indhente oplysninger om et offentligt anliggende.
  Stk. 2.  Det stillede spørgsmål fremsendes af Bureau for Inatsisartut til Sekretariatet i Formandens Departement, der herefter videresender spørgsmålet til det relevante departement til besvarelse med oplysning om, hvilke departementer der skal høres ved udformning af besvarelsen.
  Stk. 3.  Besvarelse af et § 37 spørgsmål udformes som et almindeligt brev, som stiles til det medlem af Inatsisartut, som har fremsat spørgsmålet. Brevet underskrives af den ressortansvarlige Naalakkersuisoq og fremsendes til spørgeren gennem Bureau for Inatsisartut.
  Stk. 4.  Besvarelse af et § 37 spørgsmål bør så vidt muligt ske inden for 10 arbejdsdage. Kan denne frist ikke overholdes, skal spørgeren underrettes skriftligt med kopi til Bureau for Inatsisartut fra den ressortansvarlige Naalakkersuisoq med en begrundelse for, hvorfor fristen ikke kan overholdes, og hvornår et svar kan forventes.


Sager til et udvalg i Inatsisartut samt samråd med et udvalg

  § 32.  Sager til et udvalg i Inatsisartut, herunder andre sager til Finans- og Skatteudvalget end bevillingssager, fremsendes til udvalget af den pågældende ressortansvarlige Naalakkersuisoq.


Stadfæstelse af Inatsisartutlove

  § 33.  Inatsisartutlove skal, for at kunne træde i kraft, stadfæstes af Formanden for Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Efter en samlings afslutning modtager Lovafdelingen fra Bureau for Inatsisartut samtlige vedtagne Inatsisartutlove i papirformat og elektronisk format. Bureau for Inatsisartut varetager, forinden dette, indarbejdelse af de ændringsforslag, som Inatsisartut måtte have vedtaget.  Finanslove og tillægsbevillingslove modtages dog fra Departementet for Finanser, som indarbejder de ændringer i forslagene, som Inatsisartut har vedtaget.
  Stk. 3.  Lovafdelingen forelægger de vedtagne love for Formanden for Naalakkersuisut til stadfæstelse. Efter stadfæstelse sørger Lovafdelingen for kundgørelse i overensstemmelse med Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut og Lovafdelingens lovtekniske retningslinjer, jf. § 34.


Kapitel 9
Retningslinjer for udarbejdelse af regler i Grønlands Selvstyre

  § 34.  Formandens Departement fastsætter generelle retningslinjer for udarbejdelse af regler i Grønlands Selvstyre. Disse retningslinjer skal følges ved udarbejdelse af forslag til Inatsisartutlove og bekendtgørelser.
  Stk. 2.  Formandens Departement kan fastsætte retningslinjer for udarbejdelse af bekendtgørelser, der sammenskriver en Inatsisartutlov eller landstingslov med efterfølgende ændringer, således at der på hjemmesiden med Selvstyrets lovgivning kan optages ajourførte udgaver af Selvstyrets regler.


Kapitel 10
Ikrafttræden

  § 35.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 10. november 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves:
1) Cirkulære af 24. februar 2017 om møder i Naalakkersuisut, koordinationsudvalg samt besvarelse af § 37 spørgsmål og sager til Inatsisartut m.v.
2) Cirkulære af 16. januar 2015 om myndighedernes personaleadministrative ansvar og kompetence med tilhørende vejledning.Formandens Departement, den 9. november 2017


Kim Kielsen

/

Søren Hald Møller