Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
8. november 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til børn

I medfør af § 22, stk. 5, § 30, stk. 4 - 5, § 43, stk. 4, § 44, stk. 5, § 45, stk. 7, § 46, stk. 8, og § 60, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

 

Kapitel 1
Socialfaglig undersøgelse

 

  § 1.  Når kommunalbestyrelsen erfarer, at et barn har behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en socialfaglig undersøgelse af barnets forhold. Kommunalbestyrelsen kan opnå viden om et barns behov for særlig støtte i form af:
1)  en underretning,
2)  et tilsyn, eller
3)  på anden vis.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inddrage forældrene eller andre omsorgsgivere i undersøgelsesprocessen, således at forældrene eller andre omsorgsgivere får mulighed for at være aktive deltagere.
  Stk. 3.  Barnet skal inddrages i den socialfaglige undersøgelse. Kommunalbestyrelsen vurderer, så vidt muligt i samarbejde med forældrene, i hvilken udstrækning det er muligt at inddrage barnet på baggrund af barnets egne ønsker, modenhed og hvad der skønnes at være bedst for barnet. Et barns synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde den socialfaglige undersøgelse gennem en tværfaglig indsats. Undersøgelsen skal inddrage allerede foreliggende viden fra daginstitutioner, skoler, politi, sundhedsvæsen og andre relevante offentlige myndigheder med kendskab til barnet eller forældrene.
  Stk. 2.  Ved den socialfaglige undersøgelse skal der anlægges en helhedsbetragtning på barnets og familiens samlede situation. Følgende momenter skal inddrages i den socialfaglige undersøgelse, såfremt de må anses relevante i den konkrete sag:
1)  Barnets adfærd, trivsel og udvikling.
2)  Barnets familieforhold, herunder familien og netværkets sammensætning.
3)  Barnets daginstitutions- eller skoleforhold.
4)  Barnets sundhedsforhold.
5)  Barnets fritidsforhold og venskaber.
6)  Andre relevante forhold.
  Stk. 3.  Den socialfaglige undersøgelse skal afdække og redegøre for hvilke støtteforanstaltninger, der er relevante for barnet og familien. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse afdække netværket omkring et barn og dets familie med henblik på vurdering af muligheden for at inddrage ressourcer fra netværket.
  Stk. 4. 
Hvis der er iværksat foranstaltning sideløbende med gennemførelse af den socialfaglige undersøgelse, skal der tages stilling til, hvorvidt støtteforanstaltningerne fortsat skal videreføres.
  Stk. 5.  I forbindelse med den socialfaglige undersøgelse skal der selvstændigt tages stilling til, hvorvidt der skal foretages undersøgelse af eventuelle andre børn på bopælen samt i familien.

 

  § 3.  Den socialfaglige undersøgelse skal afsluttes senest 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsen er blevet opmærksom på, at et barn kan have behov for særlig støtte. I forbindelse med afslutningen af den socialfaglige undersøgelse skal der træffes en skriftlig afgørelse om foranstaltning eller sagsafslutning.
  Stk. 2.  Hvis den social faglige undersøgelse ikke kan afsluttes inden 2 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og orientere forældremyndighedsindehaveren skriftlig herom med angivelse af den forventede dato for undersøgelsens afslutning.


Kapitel 2

Handleplaner

 

  § 4.  Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en skriftlig handleplan, før der træffes afgørelse om støtte til barnet.
  Stk. 2.  Der skal altid udarbejdes en skriftlig handleplan i følgende situationer:
1)  I forbindelse med den socialfaglige undersøgelse, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 45.
2)  Inden der træffes afgørelse om:
a)  iværksættelse af særlige støtteforanstaltninger, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 25,
b)  iværksættelse af støtteforanstaltninger til vordende forældre, jf. Inasisartutlov om støtte til børn § 26,
c)  anbringelse, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn §§ 27 og 28,
d)  ophør af særlige støtteforanstaltninger, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 40,
e)  iværksættelse af efterværn, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 42, eller
f)  ophør af efterværn, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 40.

 

  § 5.  Handleplanen skal alene behandle de forhold, som den socialfaglige undersøgelse har afdækket, og som kommunalbestyrelsen har valgt at have fokus på.
  Stk. 2.  En handleplan til en anbringelse udenfor hjemmet skal indeholde bestemmelser om barnets samvær med forældrene herunder besøgsrejser, såfremt anbringelsen sker geografisk langt fra forældrene.

 

  § 6.  Udarbejdelsen af handleplanen, jf. § 4, skal som udgangspunkt ske i dialog og samarbejde med forældremyndighedsindehaveren eller andre omsorgsgivere og barnet.
  Stk. 2.  Ved anbringelse udenfor hjemmet skal barnet og forældremyndighedsindehaveren orienteres om formålet og målet med støtteforanstaltningen. Informationen skal gives barnet i en form som er tilpasset barnets alder og funktionsniveau.
  Stk. 3.  Ved anbringelser, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 27, skal kommunalbestyrelsen forestå udarbejdelse og underskrivelse af en samtykkeerklæring. Af samtykkeerklæringen skal det fremgå, at der er givet information om handleplanens formål og mål med anbringelsen uden for hjemmet.

 

  § 7.  Handleplanen skal beskrive hvilke former for støtte der selvstændigt iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet er anbragt udenfor hjemmet, samt i tiden efter barnets hjemgivelse.
  Stk. 2.  Beskrivelsen af støtten til familien kan indeholde initiativer, der iværksættes efter anden lovgivning.

 

  § 8.  Har kommunalbestyrelsen truffet afgørelse om, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet hos en plejefamilie eller på en døgninstitution, skal de relevante dele af barnets handleplan udleveres til plejefamilien eller døgninstitutionen senest ved barnets ankomst.
  Stk. 2.  Ved længere varende akutte anbringelser eftersendes de relevante dele af barnets handleplan senest 14 dage efter anbringelsen.
  Stk. 3.  Har kommunalbestyrelsen truffet afgørelse om, at barnet skal anbringes udenfor hjemmet på en efterskole, skal de relevante dele af barnets handleplan fremsendes til efterskolens ledelse til brug for behandling af ansøgning om plads på efterskolen.

 

  § 9.  Har kommunalbestyrelsen truffet afgørelse om, at barnet ikke må have kontakt med bestemte personer herunder forældremyndighedsindehaveren, skal afgørelsen tillige fremgå af handleplanen.


Kapitel 3
Børnesamtale

 

  § 10.  I forbindelse med afholdelse af børnesamtale, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 43, skal barnet informeres om:
1)  at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse, om hvorvidt der skal iværksættes støtteforanstaltning, og
2)  muligheden for at klage.  


Kapitel 4
Socialfaglige børnebisiddere

 

§ 11.  En socialfaglig børnebisidder skal vejlede barnet i dets rettigheder i henhold til lovgivningen på det sociale område.
  Stk. 2.  En socialfaglig børnebisidder skal sikre, at:
1)  barnets rettigheder bliver overholdt i sagsbehandlingen gennem alle sagens faser,
2)  barnets synspunkter bliver fremført, samt
3)  barnet rådgives om dettes klageadgang.
  Stk. 3.  En socialfaglig børnebisidder kan bistå barnet under børnesamtaler, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn § 43.
  Stk. 4.  En socialfaglig børnebisidder kan ikke bistå i sager, hvori vedkommende er sagsbehandler eller tidligere har sagsbehandlet.

 

§ 12.  En socialfaglig børnebisidder er en person, som har indgående kendskab til samt erfaring indenfor børne- og socialområdet og har gennemført et af Socialstyrelsen udbudt børnebisidderkursus.
  Stk. 2.  Er en person uddannet som socialrådgiver, pædagog, politibetjent eller jurist samt har erfaring indenfor børne- og socialområdet, kan der ses bort fra kravet om børnebisidderkurset, jf. stk. 1.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst 2 socialfaglige børnebisiddere for hver by med en kredsret.
  Stk. 2.  En socialfaglig børnebisidder udpeges for 1 kommunal valgperiode ad gangen med mulighed for genudpegning. Fratræder en socialfaglig børnebisidder hvervet i valgperioden, skal kommunalbestyrelsen udpege en ny socialfaglig børnebisidder for den resterende valgperiode.


Kapitel 5
Besøg og kontakt med barnet under anbringelsen

 

§ 14.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at barnet ikke må have kontakt med bestemte personer, herunder forældremyndighedsindehaveren.
  Stk. 2.  Kravet til afbrydelse af samvær og kontakt er:
1)  at afbrydelsen er nødvendig af hensyn til barnets trivsel, sundhed og udvikling,
2)  at barnet har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra forældre eller anden navngiven omsorgsperson,
3)  at forældrene mangler evne til at leve sig ind i barnets behov,
4)  at barnet er utrygt, eller
5)  lignende forhold.
  Stk. 3.  Afgørelsen skal rettes mod konkrete navngivne personer.
  Stk. 4.  Det er et krav, at afgørelsen er tidsbegrænset til maksimalt 12 måneder, og kommunalbestyrelsen senest 1 måned forud for udløbet af perioden træffer afgørelse om, hvorvidt afbrydelse af samvær, jf. stk.1, skal fortsætte eller ophøre. Træffer kommunalbestyrelsen ikke afgørelse bortfalder forbuddet uden yderligere varsel efter 12 måneder.
  Stk. 5.  Ønsker et barn på trods af, at der foreligger en afgørelse som nævnt i stk.1 alligevel at kontakte forældremyndighedsindehaveren, må barnet ikke hindres i at opnå kontakt, med mindre der foreligger en afgørelse fra retsvæsenet herom.

 

§ 15.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kontakt mellem barnet og bestemte personer, herunder forældremyndighedsindehaveren, skal være overvåget af personale fra kommunen.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, at kontakt mellem barnet eller den unge og bestemte personer, herunder forældremyndighedsindehaveren, skal foregå på institutionen eller andre bestemte steder.
  Stk. 3.  Barnet indgår i dialog om overvågningens form under hensyntagen til barnets alder og modenhed.
  Stk. 4.  Kravet til overvåget samvær er, at:
1)  der er en repræsentant fra kommunen eller kommunen hvori institutionen er beliggende til stede under samværet,
2)  afgørelsen er nødvendig af hensyn til barnets trivsel, sundhed og udvikling, og
3)  en mindre indgribende foranstaltning ikke anses mulig.
  Stk. 5.  Har forældrene det svært med samværet, bør kommunalbestyrelsen iværksætte samvær, således at forældrene understøttes i forbindelse med og under samværet.
  Stk. 6.  Afgørelsen om et overvåget samvær skal fremgå af handleplanen.
  Stk. 7.  Overvågeren skal efter hvert overvåget samvær skrive et notat om forløbet af samværet. Notatet skal indgå i overvejelser om, hvorvidt afgørelse om overvåget samvær skal fastholdes.


Kapitel 6
Støtte- og kontaktperson

 

§ 16.  Afgørelse om tildeling af en støtte- og kontakt person til et barn, der har ophold på døgninstitution, træffes af kommunalbestyrelsen efter ansøgning fra døgninstitutionen. Så vidt det er muligt skal ansøgningen ske i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren.

 

§ 17.  Støtte- og kontaktpersonen ansættes og afskediges af forstanderen, der samtidig har instruktionsbeføjelser overfor støtte- og kontaktpersonen.
  Stk. 2.  Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale om takster på døgnanbringelsesområdet indgået mellem Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne.


Kapitel 7
Klageadgang

 

§ 18.  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
  Stk. 2.  Børn er klageberettigede i deres egne sager i forhold til afgørelser truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.


Kapitel 8
Ikrafttræden

 

§ 19.  Bekendtgørelsen træder i kraft 9. november 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. november 2017

 

 

Sara Olsvig

/

Julie Præst Wilche