Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
1. august 2017
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land

I medfør af §§ 25 og 33, stk. 2, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009 og Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium samt det grønlandske erhvervsmæssige fiskeri uden for dette territorium med fiskefartøjer over 6 meter.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på produktions- og indhandlingsanlæg på land tilknyttet fiskeindustrien.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på fiskeri med joller på 6 meter eller under. 

 
Krav om indberetning af oplysninger

  § 2.  Den, der driver virksomhed omfattet af § 1, skal hvert år inden den 1. juli indberette oplysninger til Departementet for Fiskeri om vedkommendes fiskerifartøjs, produktionsanlægs eller indhandlingsanlægs produktionsmæssige og økonomiske forhold i det foregående kalenderår.
  Stk. 2.  Oplysningerne jf. stk. 1 skal inden indberetningen attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
  Stk. 3.  Indberetningen skal indeholde oplysninger som nævnt i bilag 1, bilag 2 eller bilag 3.

  § 3.  Oplysningerne i § 2 skal indberettes elektronisk til Departementet for Fiskeri via indberetningsskemaer på www.businessingreenland.gl.

    § 4.  Produktions- og indhandlingsanlæg er forpligtet til at aflevere en årlig opgørelse over indhandlingen, til den der driver virksomhed i henhold til § 1, stk. 1, og som har foretaget indhandling, af hensyn til korrekt og fuldstændig indberetning af oplysninger jf. bilag 1 og bilag 2.
  Stk. 2.  Den årlige opgørelsen jf. stk. 1 skal indeholde oplysninger om omsætning, bonus og andre vederlag fordelt på arter.


Foranstaltninger

  § 5.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 2, 3 eller 4, kan idømmes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af en juridisk person, kan der pålægges et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøder, der idømmes efter stk. 1 og 2 tilfalder landskassen.


Ikrafttræden

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. august 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 29. juni 2015 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.Grønlands Selvstyre, den 1. august 2017


Karl-Kristian Kruse

/

Jørgen Isak Olsen