Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
31. maj 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om budgetopfølgning og økonomistyring, overgang af aktiver og passiver, regnskabsaflæggelse samt tvistløsning ved deling af Qaasuitsup Kommunia

I medfør af § 18, stk. 2, § 19, stk. 3 og § 20, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor samt § 41, stk. 5 og § 47, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fastsættes:

 

Budgetopfølgning og økonomistyring

 

  § 1.  Fra bekendtgørelsens ikrafttræden i 2017 foretager Qaasuitsup Kommunia i måneden efter et kvartals udløb, på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn over forventede udgifter resten af finansåret, en kontrol af, om kommunens endelige regnskabstal for 2017 kan forventes at overstige regnskabsårets bevillinger.
  Stk. 2.  Fra bekendtgørelsens ikrafttræden i 2017 indberetter Qaasuitsup Kommunia ved udgangen af måneden efter et kvartals udløb resultatet af udgiftskontrollen til Departementet for Finanser og Skatter.
  Stk. 3.  Departementet for Finanser og Skatter kan indhente yderligere oplysninger ved kommunen til brug for kontrollen.
  Stk. 4.  Hvis udgiftskontrollen viser, at de endelige regnskabstal for kommunen for regnskabsåret kan forventes at overstige kommunens indtægter for regnskabssåret med mere end 1 procent, fastsætter kommunalbestyrelsen inden 30 dage en dispositionsbegrænsning på et samlet beløb svarende til den forventede overskridelse for regnskabsåret.
  Stk. 5.  Fra bekendtgørelsens ikrafttræden i 2017 kan kommunalbestyrelsen kun med overgangsudvalgenes forhåndsgodkendelse vedtage tillægsbevillinger, som angår andet end lovbundne udgifter.


Overgang af aktiver

 

§ 2.  Fast ejendom og løsøre, som tilhører Qaasuitsup Kommunia og befinder sig i kommunen den 31. december 2017, overgår til den af de nye kommuner, hvor aktivet befinder sig den 31. december 2017.
  Stk. 2.  Den af de nye kommuner, hvori en fast ejendom er beliggende, hæfter for lån ydet mod sikkerhed i ejendommen.
  Stk. 3.  Immaterielle aktiver, som tilhører Qaasuitsup Kommunia, samt fast ejendom og løsøre, som befinder sig uden for kommunen den 31. december 2017, overgår til de nye kommuner i fællesskab med 50 procent til hver.

 

§ 3.  Qaasuitsup Kommunias tilgodehavender hos borgere og virksomheder pr. 31. december 2017 tilfalder den nye kommune, hvor borgeren eller virksomheden er folkeregistreret med bopæl eller har hjemsted.
  Stk. 2.  Qaasuitsup Kommunias tilgodehavender hos borgere og virksomheder, der pr. 31. december 2017 ikke er folkeregisteret med bopæl eller har hjemsted i Qaasuitsup Kommunia, overgår til de nye kommuner i fællesskab med 50 procent til hver.

 

§ 4.  Qaasuitsup Kommunias tilgodehavender hos borgere og virksomheder pr. 31. december 2017 sikret ved pantebrev i fast ejendom overgår, uanset § 3, til den nye kommune, hvor aktivet befinder sig den 31. december 2017.

 

  § 5.  Qaasuitsup Kommunias indestående i pengeinstitut, øvrige likvide beholdninger, aktier og øvrige værdipapirer pr. 31. december 2017 overgår til de nye kommuner, forholdsmæssigt efter størrelsen af kommunens befolkning, den 1. januar 2018.

 

  § 6.  Qaasuitsup Kommunias tilgodehavender hos anden offentlig myndighed pr. 31. december 2017 overgår til de nye kommuner, forholdsmæssigt efter størrelsen af kommunens befolkning, den 1. januar 2018.

 

§ 7.  Bygge- og anlægsarbejder igangsat pr. 31. december 2017 overgår til den nye kommune, hvor bygge- og anlægsarbejdet er beliggende.
  Stk. 2.  Overgangsudvalgene er forpligtede til at indarbejde udgifterne til igangsatte bygge- og anlægsarbejder i budgetterne for 2018.


Overgang af passiver

 

§ 8.  Qaasuitsup Kommunias gæld og andre økonomiske forpligtelser pr. 31. december 2017 fordeles mellem de 2 nye kommuner, efter størrelsen af befolkningerne, den 1. januar 2018, jf. dog § 2, stk. 2.
  Stk. 2.  Forpligtelser af ikke-økonomisk karakter ansættes skønsmæssigt og efter aftale mellem overgangsudvalgene.


Regnskabsaflæggelse

 

§ 9.  De to nye kommuner udarbejder i fællesskab Qaasuitsup Kommunias regnskab for 2017.
  Stk. 2.  Qaasuitsup Kommunias regnskab for 2017 aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen i hver af de to nye kommuner.


Tvister

 

  § 10.  Overgangsudvalgene og de nye kommuner afgør eventuelle tvister imellem sig. 
  Stk. 2.  Kan der ikke opnås enighed, kan et overgangsudvalg eller en eller begge kommuner forelægge sagen for Naalakkersuisut, ligesom Naalakkersuisut kan kræve sagen forelagt. Inden Naalakkersuisut træffer afgørelse, drøftes sagen med overgangsudvalgene eller de nye kommuner med henblik på at aftale en løsning.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan med henblik på en drøftelse eller afgørelse af sagen, indhente bistand fra advokater, revisorer eller andre sagkyndige. Udgifterne hertil afholdes af overgangsudvalgene eller de nye kommuner med 50 procent hver.


Ikrafttræden

 

§ 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2017.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 31. maj 2017 

 

 

Erik Jensen

\

Ruth Lindhardt