Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
30. marts 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet

I medfør af § 10 b, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2, § 33, stk. 3, § 33, stk. 4, og § 34 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 18. af 3. juni 2015, fastsættes:

 

 § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registrerede fiskefartøjer, samt udenlandske fiskefartøjer på Grønlands fiskeriterritorium.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri med udenlandske fartøjer som fisker på grønlandsk kvote udenfor Grønlands fiskeriterritorium.


Definitioner

 

  § 2.  Ved "basislinjer" forstås i denne bekendtgørelse de basislinjer, som er fastsat i kongelig anordning nummer 1004 af 15. oktober 2004 om ændring af anordning om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland.
  Stk.2.  Med ”Vestgrønland” forstås den del af NAFO-område 1, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. Med ”Østgrønland” forstås den del af ICES områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
  Stk. 3.  Positioner er i bekendtgørelsen angivet i WGS84 med de korrektioner, som er angivet i de for Grønland gældende søkort.
  Stk. 4.  Afgørende for om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode, der har ligget til grund for udfærdigelsen af målebrevet

 

  § 3.  Ved ”fiskeaffald” forstås fraskær ved forarbejdning af fangsten, eller fangst der er beskadiget uden produktion eller behandlingen om bord.
  Stk. 2.  Ved ”diamantmaske” forstås en maske som vist i figur 1 i bilag II bestående af fire maskestolper af samme længde, hvor de to maskediagonaler er vinkelrette på hinanden og den ene diagonal er parallel med nettets længdeakse som vist i figur 2 i bilag II.
  Stk. 3.  Ved ”kvadratiskemaske” forstås en kvadratmaske« en firesidet maske bestående af to sæt lige lange parallelle maskestolper, hvor det ene sæt er parallelt med og det andet vinkelret på nettets længdeakse.
  Stk. 4.  Ved en ”T90-maske” forstås en diamantmaske af knyttet net, jf. figur 1 i bilag II, der er monteret således, at nettets T-retning er parallel med nettets længdeakse.

 

§ 4.  Ved ”knyttet net” forstås den største indvendige afstand mellem de to modstående knuder i samme maske ved fuldt strakt maske, jf. bilag I.
  Stk. 2.  Ved ”knudeløst net” forstås den største indvendige afstand mellem de to modstående samlinger i samme maske ved fuldt strakt maske langs den længst mulige akse jf. bilag 1.
  Stk. 3.  Ved ”bundberørende redskaber” forstås redskaber der berører, eller kan komme i berøring med havbunden i forbindelse med normale fiskerioperationer.
  Stk. 4.  Ved ”passivt redskab” forstås ethvert fiskeredskab, hvis anvendelse ikke kræver, at det aktivt bevæges gennem vandet, herunder hildingsgarn, indfiltringsnet, toggegarn, synkegarn, bundgarn, langliner, tejner og fælder.
  Stk. 5.  Ved et ”aktivt redskab” forstås ethvert fiskeredskab, hvis anvendelse kræver, at det aktivt bevæges gennem vandet, især trukne redskaber, omkredsende redskaber, trawl, snurrevod og lignende trukne redskaber.
  Stk. 6.  VedFiskemærke” eller ”vager” forstås en stang med eller uden flyder til markering af et redskabs position jf. bilag IV.


Mindstemål for maskestørrelser

 

  § 5.  Maskestørrelsen i denne bekendtgørelse er angivet ved indvendigt målt helmaske, dog undtaget krabbetejner, som måles i halvmaske. Maskestørrelsen i trawl gælder for enhver del af trawlet. Kun masker med 4 lige lange sider i samme materiale, samlet med 4 faste sammenføjninger, må benyttes. Undtaget herfra er dog fiskeri efter lodde, hvor der kan anvendes masker med 6 lige lange sider i samme materiale.

 

  § 6.  Ved fiskeri efter arter, der ikke er nævnt i stk. 2 - 11, gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm.
  Stk. 2.  Ved fiskeri efter rejer gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 40 mm.
  Stk. 3.  Ved fiskeri efter polartorsk, tobis, lodde og bløddyr gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 16 mm.
  Stk. 4.  Ved fiskeri efter sild og makrel gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 32 mm.
  Stk. 5.  Ved fiskeri efter blåhvilling gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 35 mm.
  Stk. 6.  Ved fiskeri efter krabber med tejner gælder et mindstemål for maskestørrelsen for halvmaske i nettet på 70 mm.
  Stk. 7.  Ved garnfiskeri efter stenbider gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 260 mm.
  Stk. 8.  Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm. Se dog § 8, stk. 8.
  Stk. 9.  Ved garnfiskeri efter fjeldørred gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm.
  Stk. 10.  Ved garnfiskeri efter hellefisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 190 mm.
  Stk. 11.  Ved garnfiskeri efter torsk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 160 mm.
  Stk. 12.  Ved fiskeri efter hellefisk med trawl må trawlet bygges med en maskestørrelse på 100 mm. i undervingen. Øvrig del af trawlet skal have en maskestørrelse på mindst 140 mm. i nettet.
  Stk. 13.  Redskaber med mindre maskestørrelser end de, der anvendes i overensstemmelse med stk. 2-12, må ikke findes om bord, medmindre de er stuvet og fastsurret, således at de ikke let kan tages i anvendelse.


Måling af maskestørrelse

 

  § 7.  Maskestørrelsen i et net bestemmes som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.


Anordninger fastgjort til net

 

  § 8.  Ved fiskeri efter rejer skal der anvendes sorteringsrist med en tremmeafstand på højst 22 mm. Risten skal være af et formfast og stabilt materiale og placeres og monteres, således at den bedst mulige frasortering af bifangst opnås. Tremmeafstanden i en sorteringsrist bestemmes som angivet i bilag I til denne bekendtgørelse.
  Stk. 2.  Uanset bestemmelserne i § 6 om maskestørrelser er det tilladt på såvel trawlets overside som underside at fæstne sådanne materialer, som nævnt i stk. 5 – 7 for at mindske slid eller forøge redskabets styrke.
  Stk. 3.  Rejetrawl skal være forsynet med roterende rockhoppergear med et kædeophæng på mindst 72 cm. Fikseret rockhoppere er ikke tilladt.
  Stk. 4.  Brugen af bobbins forbydes i forbindelse med rejetrawl. Det er dog tilladt at påbegynde og afslutte rockhoppergearet med en stålbobbin i hver side af trawlets åbning, ligesom det mellem hver længde rockhopper er tilladt at montere én stålbobbin. Monterede stålbobbins skal være af samme diameter som monterede rockhoppers. Halvmåner af gummi på mellemlinerne tillades til beskyttelse af sjækler og svirvler.
  Stk. 5.  Det er tilladt at montere ét forstærkningsnet (yderpose) omkring den bageste halvdel af redskabet. Maskerne i forstærkningsnettet skal være mindst dobbelt så store som maskerne i selve redskabet (inderposen). Yderposens omkreds skal være større end inderposens omkreds det pågældende sted.
  Stk. 6.  Det er tilladt som undersideforstærkning (slidmåtte) at montere enhver form for materiale (lærred, måtter, net) på undersiden af den bageste halvdel af redskabet. Slidmåtten må på intet sted være fastgjort til mere end 50 % af redskabets omkreds det pågældende sted.
  Stk. 7.  Med det formål at opnår bedre selektivitet og forebyggelse af sprængning af trawlposen er det tilladt at montere netpaneler med kvadratiske (firkant) masker med samme maskestørrelsen som den gældende mindste maskestørrelse for det pågældende fiskeri, jf. § 6. Netpanelet skal monteres således at det ikke nedsætte selektiviteten i den øvrige del af trawlen.
  Stk. 8.  Ved trawlfiskeri efter torsk og anden rundfisk og for at opnår bedre selektivitet og frasortering af undermålsfisk er det tilladt at anvende netpaneler med T90 masker med samme maskestørrelsen som gældende mindste maskestørrelse for det pågældende fiskeri, jf. § 6. T90-netpanelerne skal monters således at selektiviteten ikke nedsættes i den øvrige del af trawlen.
  Stk. 9.  Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk må rundstropper til forstærkning omkring nogen del af trawlet ikke være kortere end 40 % af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstropper skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstropper som forstærkningsnet (yderpose), må rundstropper kun monteres på selve redskabet (inderposen). Anvendelse af rundstropper, som begrænser omkredsen af redskabet til mindre end 60 % af dets største omkreds, er betinget af, at der anvendes 140 mm. maskevidde.
  Stk. 10.  Anordninger og materialer, som ikke er nævnt i stk. 5-9, må ikke anvendes.


Fiskeriforbud inden for 3 sømil 

 

  § 9.  I området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjerne, gælder følgende forbud:
1) Bortset fra fiskeri efter kammuslinger er fiskeri forbudt for fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover.
2) Forbuddet i nr. 1 gælder dog ikke i området mellem Kap Farvel i syd og Kap Møsting (63o37'N) i nord, hvor fiskeri ind til basislinjen er tilladt. I området mellem 61o49,6'N og 62 o 51,9'N (havbugten ved Timmiarmiut) er det endvidere tilladt at fiske inden for basislinjen.
3) Fiskeri med vod eller trawl efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk og havkat er forbudt for alle fartøjer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, for områder af kysten, hvor der ikke foregår fiskeri med mindre fartøjer, og hvor et fiskeri med større fartøjer ikke vil kunne være til gene for udviklingen af et lokalt kystfiskeri.


Forbud mod fiskeri i bestemte områder

 

  § 10.  Fiskeri med bundberørende redskaber er forbudt i følgende geografiske områder:
1) Ud for Grønlands vestkyst i området mellem 64° 10' N og 65°15' N fra kysten og ud til en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjen.
2) I et geografisk område i Sydvest Grønland, afgrænset af koordinaterne 60˚22,9 N og 48˚25,5V, 60˚22,1 N og 48˚24,9 V, 60˚21,3 N og 48˚25,9 V, 60˚22,1 N og 48˚29,6 V.
  Stk. 2.  Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fiskeri med passiveredskaber, der er fastgjort til land.

 

Fiskeri i nye områder med bundberørende redskaber

 

  § 11.  Al fiskeriaktivitet i Vestgrønland i området der ligger nord for 74° N og vest for 64° V og i Østgrønland i farvandet Nord for 71° N med bundberørende redskaber skal betragtes som fiskeri i nye områder.
  Stk. 2.  Ved fiskeri i nye områder jfr. stk. 1, kan GFLK pålægge at der skal medtages en observatør med tilstrækkelig kendskab bundlevende organismer.


Fangst af koraller og havsvampe

 

  § 12.  Såfremt der i et trawltræk fanges mere end 60 kg. levende koraller og/eller 300 kg. levende havsvampe skal der gives meddelelse til Grønlands Fiskerilicenskontrol herom og fiskeriet indstilles og videre fiskeri flyttes mindst 2 sømil fra slutpositionen af trawltrækket i en retning, hvor der mindst kan forventes fangst af koraller og havsvampe.


Lukning af områder for fiskeri med bundberørende redskaber

 

  § 13.  På baggrund af observationer af fangst af levende koraller og levende havsvampe vurderer Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, hvorvidt et område skal betragtes som et sårbart marint økosystem. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan beslutte at lukke områder, der anses for at være et sårbart marint økosystem for fiskeri med bundtrawl eller andre redskaber, der kommer i berøring med bunden.
  Stk. 2.  Meddelelse herom gives ved offentliggørelse i pressen, ved e-mail til skibene i området og for grønlandske fartøjer ved e-mail til de berørte fartøjers rederier. For fartøjer registreret i et EU-land sendes meddelelsen til EU-kommissionen og for øvrige ikke-grønlandske fartøjer til den nationale fiskerimyndighed.


Forbud mod anvendelse af visse fangstmetoder

 

  § 14.  Sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer samt skydevåben må ikke anvendes ved fiskeri. Elektrofiskeri er ikke tilladt uden særlig tilladelse.
  Stk. 2.  Synkegarn, hildingsgarn og toggergarn må ikke anvendes udenfor 3 sømil fra basislinierne ved fiskeri på områder, hvor vanddybden er dybere end 200 meter. Ved tab af synkegarn, hildingsgarn og toggergarn skal disse bjærges af dem, som har sat garnet ud.
  Stk. 3.  Ved Vestgrønland er trawlfiskeri efter hellefisk forbudt mellem 64°30'N og 68°N.
  Stk. 4.  Brug af drivgarn er forbudt.

 

§ 15.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber med fartøjer på 75 BRT/120 BT og derover, må der højst være forbundet 100 tejner i én lænke ad gangen.
  Stk. 2.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber med fartøjer mindre end 75 BRT/120 BT, må der højst være forbundet 50 tejner i én lænke ad gangen.
  Stk. 3.  
Tejner skal sættes i en lænke.


Forbud mod anvendelse af visse typer udstyr

 

  § 16.  Anordninger, der kan anvendes til at styre fangst fra borde er forbudt.
  Stk. 2.  Hvor der i forbindelse med fiskeri med trawl efter rejer er givet dispensation fra forbuddet mod udsmid af visse arter, skal eventuel bifangst opgøres i art og mængde og logbogsføres inden udkastet foretages.
  Stk. 3.  Overløb fra bingetanke skal være forsynet med fastsvejset rist med tremmer med en afstand på højst 10 mm eller huller med en diameter på højst 15 mm.
  Stk. 4.  Afstanden mellem tremmer i vandseparatorer om bord må maksimalt være 10 mm. Tremmerne skal være fastsvejset. Anvendes der huller i vandseparatoren, må diameter maksimalt være 10 mm. Huller i slisker til vandseparator må maksimalt være 15 mm i diameter.
  Stk. 5.  Udstyr til størrelsessortering af fangsten om bord er forbudt.

 

  § 17.  Fartøjer, der fryser fangsten umiddelbart efter fangsten, er undtaget fra forbuddet i § 16, stk. 5. Fangsten skal nedfryses straks efter størrelsessortering.
  Stk. 2.  Det er forbudt at anvende en kværn, der kan hakke eller findele fangsten. For fartøjer, der kan producere fiskemel, tillades at bruge kværn der er monteret mellem holding-tank og fiskemelsanlægget.
  Stk. 3.  Fiskemel må kun produceres af fiskeaffald fra den produktion der foregår om bord.


Mærkning af redskaber

 

  § 18.  Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På synkegarn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På trawl fæstes mærket til hovedlinen. På skrabere og tejner fæstes mærket på redskabets øverste ramme. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende
  Stk. 2.  Ved fiskeri inden for 3 sømil fra basislinien i Grønlands fiskeriterritorium, skal passive fiskeriredskaber sættes og være afmærket som foreskrevet i bilag III.
  Stk. 3.  Ved fiskeri uden for 3 sømil fra basislinien i Grønlands fiskeriterritorium, skal passive fiskeredskaber sættes og være afmærket som foreskrevet i bilag IV.


Mistede og efterladte fiskerredskaber

 

  § 19.  Fartøjer skal medføre udstyr der kan anvendes til at bjærge mistede fiskeredskaber.
  Stk. 2.  Føreren af et fartøj der har mistet et fiskeredskab eller dele af et fiskeredskab skal så vidt muligt forsøge at bjærge redskabet hurtigst muligt.
  Stk. 3.  Kun af sikkerhedsmæssige årsager må et redskab efterlades på havbunden.

 

  § 20.  Hvis de tabte fiskeredskaber ikke kan bjærges, skal føreren inden for 24 timer underrettet Grønlands fiskerilicenskontrol og oplyse følgende:
1) Fartøjets navn og radiokaldesignal.
2) Redskabstype der er mistet.
3) Antallet eller mængden af mistede redskaber.
4) Tidspunkt (dato og klokkeslæt) for tabet.
5) Position på det mistede redskab.
6) De foranstaltninger der blev gjort for at bjærge redskabet.
  Stk. 2.  Lykkedes det senere at bjærge redskabet eller dele af redskabet skal følgende meddeles til Grønlands fiskerilicenskontrol senest 24 timer efter bjærgningen:
1) Fartøjets navn og radiokaldesignal som bjærger redskabet.
2) Navn og radiokaldesignal på det fartøj der har mistet redskabet.
3) Redskabstype der er bjærget.
4) Antallet eller mængden af bjærgede redskaber.
5) Tidspunkt (dato og klokkeslæt) da redskabet blev bjærget.
6) Position på det bjærgede redskab.
  Stk. 3.  Ved tab af redskaber kan fiskerikontrollen underrettet den relevante kyststat eller Regional Forvaltnings Organisation.
  Stk. 4
.  Mistede redskaber inden for 3 sm af basislinien skal rapporteres til den relevante kommune.


Foranstaltninger

 

  § 21.  Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 6, § 8.§ 9, § 10 stk. 1 og stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, § 13, stk. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, stk. 1, 2 og 3, § 19, og § 20 kan medføre bøde.
  Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar
  Stk. 3.  Ved ulovligt fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovligt fiskeri.
  Stk. 4.  Bøder tilfalder landskassen.


Ikrafttræden

 

  § 22.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. marts 2017.

 

 

Hans Enoksen.

/

Jørgen Isak Olsen