Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
20. januar 2017
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark

I medfør af § 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2012, fastsættes:

 

Kapitel 1
Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

   § 1.  Departementet for Uddannelse yder tilskud til følgende i forbindelse med efterskoleophold i Danmark:
1)  Nedsættelse af forældrebetalingen.
2)  Elevens rejse til og fra Grønland i tilknytning til skolestart og skoleafslutning.
3)  Elevens nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen.
4)  Elevens nødvendige forplejning i forbindelse med rejsen.
5)  Elevens rejse til og fra Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller død.
6)  Forældremyndighedsindehaveres rejse til og fra Danmark i forbindelse med elevens alvorlige sygdom eller død.
7)  En besigtigelsesrejse for en fysisk eller psykisk handicappet elev og dennes hjælper, herunder eksempelvis et familiemedlem, en kontaktperson fra et bosted, institution eller lignende, jf. § 2.
8)  Støtteforanstaltninger for elever med behov for særlig pædagogisk støtte, jf. § 3.
  Stk. 2.  Ved nære pårørende, jf. stk. 1, nr. 5, forstås søskende, ægtefælle, børn, forældre og bedsteforældre. Departementet for Uddannelse kan i særlige tilfælde beslutte, at andre personer skal anses som nære pårørende.

  § 2.  Tilskud til en besigtigelsesrejse, jf. § 1, stk. 1, nr. 7, ydes med henblik på at undersøge, hvilket specialefterskoletilbud, der bedst passer til elevens specifikke behov.
  Stk. 2.  Besigtigelsesrejsen skal tillige omfatte besøg ved mulige kontaktfamilier med henblik på afklaring af fælles forventninger til samarbejdet under elevens efterskoleophold.
  Stk. 3.  Ved en fysisk eller psykisk handicappet elev forstås en elev, der er omfattet af den gældende lovgivning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

  § 3.  Støtteforanstaltninger for elever med behov for særlig pædagogisk støtte, jf. § 1, stk. 1, nr. 8, omfatter understøttende aktiviteter, der med afsæt i elevens behov kan bidrage til elevens succesfulde gennemførelse af efterskoleopholdet. Støtteforanstaltningernes art og omfang bevilges efter ansøgning herom af Departementet for Uddannelse.

  § 4.  Departementet for Uddannelse kan efter en fastsat bevilling i finansloven afholde udgifter til modtagelse af elever i København, hvis udrejse er arrangeret af departementet samt udgifter til introduktions- og forberedelseskurser i forbindelse med start på efterskoleopholdet.

  § 5.  Departementet for Uddannelse kan efter en fastsat bevilling i finansloven udlægge udgifter til:
1)  Nødvendig midlertidig indkvartering af elever, der uden for efterskolens åbningstid ikke kan tages vare på af kontaktfamilien eller andre, som forældremyndighedsindehaverne har bemyndiget hertil.
2)  Afbrydelsesgebyr, jf. § 16, stk. 1, dog maksimalt 8.000 kroner.
  Stk. 2.  Departementets udgifter efter stk. 1 opkræves efterfølgende hos elevens forældremyndighedsindehavere.

  § 6.  Departementet for Uddannelse afholder efter en fastsat bevilling i finansloven udgifter til uddannelsesvejledning for alle grønlandske elever på efterskoleophold i Danmark.


Kapitel 2
Tilskuddets størrelse

Tilskud til betaling af efterskoleopholdet

  § 7.  Departementet for Uddannelse yder indkomstbestemt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen til efterskoleophold i Danmark. Tilskuddet ydes som individuelt tilskud efter ansøgning til Departementet for Uddannelse.
  Stk. 2.  Indkomstgrundlaget er forældremyndighedsindehavernes samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag for de seneste 12 måneder på ansøgningstidspunktet (aktuel indkomst), jf. dog stk. 6-8 og § 32, stk. 1.
  Stk. 3.  På den årlige finanslov fastsættes en skala over forholdet mellem den aktuelle indkomst og tilskuddet.
  Stk. 4.  Der fastsættes en nedsættelse af indkomstgrundlaget for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved efterskoleopholdets begyndelse.
  Stk. 5.  Det kan fastsættes, at der for lave indkomster ydes fuld dækning af forældrebetalingen.
  Stk. 6.  Hvis forældremyndighedsindehaverne er skilt eller separeret, skal den aktuelle indkomst for den forældremyndighedsindehaver, som barnet har adresse hos, lægges til grund for beregningen af tilskuddets størrelse. Dette gælder også, selvom barnet opholder sig lige meget ved begge forældre.
  Stk. 7.  Hvis den forældremyndighedsindehaver, som eleven har adresse hos, er samlevende med en anden person, skal samleverens aktuelle indkomst medregnes i indkomstgrundlaget ved beregningen af tilskuddets størrelse, hvis samlivet er ægteskabeligt eller ægteskabslignende og har bestået i mere end 1 år på ansøgningstidspunktet.
  Stk. 8.  Hvis der ikke er nogen forældremyndighedsindehavere til eleven, lægges en indkomst på 0 kr. til grund for beregningen af tilskuddets størrelse.
  Stk. 9.  Hvis forældremyndighedsindehavernes indkomst i løbet af tilskudsperioden falder væsentligt, kan der efter ansøgning herom ske genberegning af tilskuddet. Ansøgningen skal bilægges dokumentation for faldet i indkomsten. Indkomstgrundlaget bliver herefter beregnet ved at gange den aktuelle nye månedsindkomst med 12. Medfører genberegningen forhøjet tilskud, er tilskudsmodtageren forpligtet til at give meddelelse til Departementet for Uddannelse om væsentlige stigninger i indkomsten.


Tilskud til betaling af rejse, indkvartering og forplejning

  § 8.  Tilskud til dækning af elevens eller forældremyndighedsindehavernes rejseudgifter, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, 5 og 6, ydes med den fulde udgift til billigste offentlige transportmiddel.
  Stk. 2.  Benyttes anden transport, godtgøres højest udgiften svarende til billigst mulige offentlige transport. Er der ingen offentlig transportmulighed på en strækning, godtgøres højest udgifter svarende til billigst mulige af offentlige myndigheder godkendte transport. 
  Stk. 3.  Rejseudgifter, der udlægges af sociale myndigheder for elever, der er omfattet af de gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap eller anbragt uden for hjemmet i henhold til de gældende regler om hjælp til børn og unge, refunderes inden for de rammer, der er fastsat i stk. 1 og 2.

  § 9.  Tilskud til besigtigelsesrejse, jf. § 1, stk. 1, nr. 7, ydes med den fulde udgift til billigste offentlige transportmiddel til og fra Danmark og mellem besøgene, dog maksimalt kr. 30.000 i alt per fysisk eller psykisk handicappet elev med ledsager.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan dispensere fra beløbsgrænsen i stk. 1, hvis særlige forhold taler herfor, herunder hvis geografiske forhold medfører ekstraordinært store rejseudgifter.

  § 10.  Tilskud til dækning af elevens nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, ydes med den fulde udgift.
  Stk. 2.  Ved behov for akut indkvartering som følge af ændringer i rejsen, som ikke skyldes elevens forhold, skal Departementet for Uddannelse godkende indkvarteringsstedet og udgiftsafholdelsen forud for indkvarteringen.

  § 11.  Tilskud til dækning af elevens nødvendige forplejning i forbindelse med rejsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, ydes i form af spisebilletter til bespisning på indkvarteringsstedet.
  Stk. 2.  Hvis indkvarteringsstedet ikke modtager spisebilletter, ydes tilskud til forplejning efterfølgende ved forelæggelse af dokumentation for udgiftens afholdelse inden for et beløb på kr. 100 per måltid.
  Stk. 3.  Når behovet for nødvendig forplejning opstår som følge af ændringer i rejsen, som ikke skyldes elevens forhold, ydes tilskud til forplejning efterfølgende ved forelæggelse af dokumentation for udgiftens afholdelse inden for et beløb på kr. 100 per måltid.


Kapitel 3
Betingelser for modtagelse af tilskud

  § 12.  Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne få tilskud:
1)  Eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet og ophold, der udelukkende skyldes uddannelsesforhold.
2)  Eleven skal ved efterskoleopholdets start have afsluttet 8 års skolegang eller være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år.
3)  Eleven har tilsagn om optagelse på en efterskole godkendt af undervisningsministeren i Danmark, jf. § 13. En elev, der er anbragt uden for hjemmet, jf. § 17, skal have tilsagn om optagelse på en efterskole, der er godkendt af de danske myndigheder til modtagelse af anbragte børn, jf. § 13.
4)  Eleven er under efterskoleopholdet tilknyttet en kontaktfamilie i Danmark, som er udpeget af forældremyndighedsindehaverne, jf. § 14.
5)  Eleven må ikke tidligere have modtaget tilskud til efterskoleophold, jf. dog stk. 4 og stk. 5.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan i særlige tilfælde fravige bopælskravet i stk. 1, nr. 1, herunder eksempelvis når eleven og forældremyndighedsindehaverne har haft fast bopæl i Grønland i en længere årrække eller i tilfælde, hvor barnet har fast bopæl i Grønland og har haft det i en årrække, men forældremyndighedsindehaverne har haft fast bopæl i et andet land.
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelse kan i særlige tilfælde fravige kravet om 8 års skolegang og kravet om, at eleven ikke må være fyldt 18 år, jf. stk. 1, nr. 2, herunder når mindre end 8 års skolegang skyldes, at eleven er sprunget et klassetrin over, og når for høj alder skyldes, at eleven har gået et alderstrin om, eller af andre grunde er blevet forsinket i sin skolegang.
  Stk. 4.  Departementet for Uddannelse kan i særlige tilfælde fravige kravet i stk. 1, nr. 5, herunder hvis eleven af undskyldelige grunde tidligere har måttet afbryde et efterskoleophold, eller hvis departementet, efter indstilling fra efterskolen, vurderer, at en forlængelse af et eksisterende efterskoleophold vil være af afgørende betydning for elevens videre uddannelsesmuligheder.
  Stk. 5.  Tilskud til elever omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap kan, uanset stk. 1, nr. 5, bevilges for en periode på op til 3 år.
  Stk. 6.  Departementet for Uddannelse kan knytte vilkår til modtagelsen af tilskud, herunder at eleven deltager i et introduktions- og forberedelseskursus, jf. § 4, eller at en elev med behov for særlig pædagogisk støtte i forbindelse med efterskoleopholdet modtager støtteforanstaltninger, jf. § 3.

  § 13.  Optagelse på en godkendt efterskole skal være dokumenteret ved en skrivelse underskrevet af efterskolen.

  § 14.  Forældremyndighedsindehavernes udpegelse af kontaktfamilie, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, skal være dokumenteret ved en samtykkeerklæring, udfyldt og underskrevet af forældremyndighedsindehaverne og kontaktfamilien. Der skal anvendes en standardsamtykkeerklæring udarbejdet af Departementet for Uddannelse.

  § 15.  Hvis eleven ikke møder op til efterskoleopholdets start, vil retten til tilskud bortfalde.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan fravige stk. 1, hvis særlige undskyldelige omstændigheder er årsag til, at eleven ikke er mødt op til efterskoleopholdets start, herunder hvis det skyldes alvorlig sygdom i familien eller trafikale forhold.

  § 16.  Hvis efterskoleopholdet afbrydes, bortfalder retten til tilskud fra afbrydelsestidspunktet. Har efterskolen fastsat krav om betaling for efterskoleopholdet i en nærmere fastsat periode efter afbrydelse (afbrydelsesgebyr), bibeholdes retten til tilskud i denne periode, dog maksimalt i 4 uger.
  Stk. 2.  Retten til dækning af rejseudgifter og udgifter til nødvendig indkvartering og nødvendig forplejning i forbindelse med hjemrejsen bibeholdes alene, hvis eleven forud for hjemrejsen gennemfører en samtale arrangeret af Det Grønlandske Hus, hvis geografiske dækningsområde efterskolen er beliggende i. Samtalen skal sikre, at alle muligheder for afhjælpning af de problemer, som måtte føre til afbrydelsen, er afprøvet, herunder individuelle støtteforanstaltninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 8. Samtalen finder sted på elevens efterskole snarest efter, at eleven har udtrykt ønske om at afbryde efterskoleopholdet eller umiddelbart efter, at afbrydelse er sket. I samtalen deltager en medarbejder fra Det Grønlandske Hus, en ansat fra efterskolen, eleven og hvis eleven er under 18 år, forældremyndighedsindehaverne eller elevens kontaktfamilie.


Kapitel 4
Ansøgningsprocedure

Særligt for elever med vidtgående handicap og elever, der er anbragt uden for hjemmet

  § 17.  Tilskud til efterskoleophold i Danmark for elever, der er omfattet af de gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap eller elever, der er anbragt uden for hjemmet i henhold til de til gældende regler om hjælp til børn og unge, kan alene ydes, hvis efterskoleopholdet er godkendt af de kompetente sociale myndigheder.


Særligt for elever med behov for særlig pædagogisk støtte

  § 18.  Elever, der har behov for særlig pædagogisk støtte til at gennemføre et efterskoleophold i Danmark samt disse elevers forældremyndighedsindehavere skal, med henblik på afklaring af behov for støtteforanstaltninger, søge vejledning fra elevernes skole i forhold til optagelse på en efterskole.  


Generelt for alle elever

  § 19.  For elever, der ikke er omfattet af § 17, ansøger elevens forældremyndighedsindehavere selv om elevens optagelse på en godkendt efterskole.
  Stk. 2.  Når tilsagn om elevens optagelse på en godkendt efterskole samt underskrevet erklæring fra kontaktfamilien foreligger, indsendes ansøgning om tilskud på et af Departementet for Uddannelse udarbejdet skema.
  Stk. 3.  Ansøgningsskemaet findes på en af departementet anvist hjemmeside. Skemaet udfyldes og fremsendes underskrevet af forældremyndighedsindehaverne til en af departementet udpeget administrator. Som bilag til ansøgningen vedlægges:
1)  Efterskolens tilsagn om optagelse af eleven, jf. § 13.
2)  Udfyldt og underskrevet samtykkeerklæring fra en kontaktfamilie, jf. § 14.
3)  Historisk bopælsattest.
4)  Dåbsattest eller anden dokumentation for, hvem forældremyndighedsindehaverne er.
5)  Forældremyndighedsindehavernes cpr-numre til brug for indhentelse af information om aktuel indkomst, jf. dog § 32, stk. 2. Den samlevendes cpr-nummer skal oplyses ved ansøgning efter § 7, stk. 4.
6)  Karakterbevis som bevis for 8 års skolegang, jf. § 12, stk. 1, nr. 2.
  Stk. 4.  Er eleven omfattet af § 17, skal der tillige medsendes dokumentation fra rette kompetente myndighed om, hvorvidt eleven er anbragt uden for hjemmet efter de gældende regler om hjælp til børn og unge, eller er omfattet af de gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap.

  § 20.  I de tilfælde, hvor Departementet for Uddannelse skal arrangere elevens rejse til Danmark, skal ansøgningen være modtaget af den af departementet udpegede administrator inden den 15. marts i det år efterskoleopholdet påbegyndes.
  Stk. 2.  Ansøgning om tilskud til besigtigelsesrejse jf. § 2 skal være modtaget af den af departementet udpegede administrator senest den 1. februar året forud for det år, efterskoleopholdet påbegyndes.

  § 21.  Departementet for Uddannelse underretter efterskolen om tildelte tilskud til elever, der er optaget på efterskolen samt om procedurerne for udbetaling af disse.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse underretter De Grønlandske Huse i Danmark om, hvilke elever der påbegynder efterskoleophold inden for de enkelte huses geografiske dækningsområde.


Oplysningspligt og tilbagebetaling

  § 22.  Forældremyndighedsindehaverne er forpligtede til at give Departementet for Uddannelse meddelelse om elevens afbrydelse af efterskoleophold, skoleskift samt andre oplysninger, der har betydning for berettigelsen til at oppebære tilskud.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse bemyndiges til at indhente alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere en ansøgning om tilskud, herunder oplysninger om indkomstforhold, og for at vurdere retten til at opretholde tilskud. Departementet kan foretage stikprøvekontrol vedrørende indkomstoplysninger og andre oplysninger, der har betydning for tilskudsberettigelsen, herunder for tilskuddets størrelse.

  § 23.  Departementet for Uddannelse kan kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt, hvis:
1)  forældremyndighedsindehaverne har meddelt urigtige oplysninger eller undladt at give besked om ændringer i forhold, der har betydning for tilskudstildelingen,
2)  tilskuddet er modtaget uberettiget,
3)  tilskuddet ikke er anvendt til det bevilgede formål,
4)  efterskoleopholdet ikke påbegyndes efter, at rejse i forbindelse med opholdets start er bestilt og betalt, eller
5)  elevens ophold på efterskolen har været af en sådan varighed, at efterskoleopholdet ikke reelt er påbegyndt, og afbrydelsen ikke er rimelig begrundet.


Administration af rejser

  § 24.  Departementet for Uddannelse forestår i samråd med elevens forældremyndighedsindehavere forberedelsen af elevens udrejse til efterskolen, jf. dog stk. 3 og § 26, stk. 1.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse koordinerer modtagelsen af eleverne i Danmark.
  Stk. 3.  For så vidt angår elever, der er anbragt uden for hjemmet, forestår den kompetente sociale myndighed i samråd med elevens forældremyndighedsindehavere forberedelsen af elevens udrejse til efterskolen og modtagelsen af eleven i Danmark.

  § 25.  Det Grønlandske Hus, hvis geografiske dækningsområde omfatter den efterskole, som eleven går på, forestår i samråd med forældremyndighedsindehaverne forberedelsen af elevens hjemrejse fra efterskolen, jf. dog stk. 2 og § 26, stk. 2.
  Stk. 2.  For så vidt angår elever, der er anbragt uden for hjemmet, forestår den kompetente sociale myndighed i samråd med elevens forældremyndighedsindehavere forberedelsen af elevens hjemrejse fra efterskolen.

  § 26.  Forældremyndighedsindehavere, som selv ønsker at forberede og sørge for elevens udrejse til efterskolen, skal give besked herom i god tid inden rejsens afholdelse og senest den 15. marts.
  Stk. 2.  Forældremyndighedsindehavere, som selv ønsker at forberede og sørge for elevens hjemrejse fra efterskolen, skal give Det Grønlandske Hus besked herom senest 5 måneder før hjemrejsen.


Refusion af rejseudgifter

  § 27.  Forældremyndighedsindehavere, som selv arrangerer elevens rejse til eller fra efterskolen, kan af Departementet for Uddannelse få refunderet dokumenterede udgifter til elevens rejse for den billigste, restriktive billet uden afbestillingsforsikring, herunder udgifter til nødvendige overnatninger i forbindelse med rejsen. Udgiften opgøres selvstændigt for eleven for rejsen mellem hjemsted og København samt udgifter til den billigste transportform i Danmark.
  Stk. 2.  I de tilfælde, hvor der ikke anvendes en restriktiv billet eller billigste rejseform, refunderes prisen for en restriktiv billet eller billigste rejseform den pågældende dag.
  Stk. 3.  Udgifter i de tilfælde, hvor forældrene selv bringer eleven til nærmeste lufthavn i Grønland, afholdes af forældrene.

  § 28.  Eventuelle merudgifter i forbindelse med ændring af flybilletter efter billetudstedelsen afholdes af forældremyndighedsindehaverne, såfremt ændringen skyldes forældremyndighedsindehavernes ønske om ændringer i rejsen.


Tilskuddets udbetaling

  § 29.  Tilskud til betaling af efterskoleophold, jf. § 7, indbetales månedsvis til den pågældende efterskole. Ændres tilskudsbeløbet i løbet af tilskudsperioden, jf. § 7, stk. 9, udbetales det ændrede tilskud med virkning fra måneden efter, at nyt indtægtsgrundlag er beregnet.
  Stk. 2.  Indbetaling af tilskud bortfalder, når efterskoleopholdet afbrydes, jf. dog § 16, stk. 1.


Klageadgang

  § 30.  Afgørelser vedrørende tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 
Kapitel 5
Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

  § 31.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017 og har virkning fra skoleåret 2017/2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

  § 32.  Ved beregningen af tilskuddet i henhold til § 7 for skoleåret 2017/2018 anvendes den sidst kendte skattepligtige indkomst.   
  Stk. 2.  Relevant dokumentation for den skattepligtige indkomst vedlægges som bilag til ansøgningen om tilskud til skoleåret 2017/2018.Grønlands Selvstyre, den 20. januar 2017


Doris Jakobsen                   

/

Lone Nukaaraq Møller