Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
5. januar 2017
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle

I medfør af § 8, § 13, stk. 3 samt § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008 og § 5, § 35, § 36, stk. 2 samt § 60, stk. 2 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands land- og fiskeriterritorium.


Grundbetingelser for jagt og indsamling af æg

  § 2.  Kun personer med gyldigt jagtbevis, eller personer, der har gyldig tilladelse til betalingsjagt, må jage fugle og indsamle æg fra fugle.

  § 3.  Jagt må kun drives på fugle der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten.
  Stk. 2.  Indsamling af æg må kun ske fra fugle, der er fastsat indsamlingstid for, og kun inden for den indsamlingstid, der er fastsat for arten.


Forvaltningsområder

  § 4.  Forvaltningsområderne er som følger, se bilag 2-6:
Zone 1: Fra Petermann Fjord til Hammer Ø: N 81o25’20.4” V64o25’23.3” til N74o49’11.5” V59o40’43.0”.
Zone 2: Fra Hammer Ø til Maligaat: N74o49’11.5” V59o40’43.0” til N70o17’4.66” V56o57’26.7”.
Zone 3: Fra Maligaat til Kanajoorartuut: N70o17’4.66”V56o57’26.7” til N60o22’46.5” V44o59’49.8”.
Zone 4: Fra Kanajoorartuut til Kap Biot: N60o22’46.5” V44o59’49.8” til N71o52’49.9 V22o39’19.6”.


Definitioner

  § 5.  Ved en jagtdag forstås, i denne bekendtgørelse, et døgn, hvor personen driver jagt.
  Stk. 2.  En dagskvote skal, i denne bekendtgørelse forstås, som en kvote den dag jagten foregår. Kvoten er personlig og kan ikke overdrages eller spares til næste dag.
  Stk. 3.  Ved privat forbrug forstås, i denne bekendtgørelse, eget forbrug inden for husstanden.
  Stk. 4.  Ved traditionel ungefangst forstås i denne bekendtgørelse som fangst uden brug af gevær, når ungerne ligger i vandet mindst 1000 meter fra kolonien.
  Stk. 5.  Ved en fuglekoloni forstås, i denne bekendtgørelse, et sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.


Fredning

  § 6.  Alle fuglearter er fredet.
  Stk. 2.  Arter opført på bilag 1, er, jf. nærværende bekendtgørelse, undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.
  Stk. 3. Innaq (Ritenbenk) ved Ilulissat er fredet for al fangst. Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt, samt indenfor en afstand af 500 meter. Ritenbenk (Innaq) er oplistet i bilag 7 og vist på kort i bilag 8.


Kvoterede arter

  § 7.  Edderfugl (Somateria mollissima) og kongeedderfugl (Somateria spectabillis) må jages i jagttiden, jf. stk. 2, i det pågældende forvaltningsområde, jf. bilag 2-6, jf. dog § 6, stk. 3.
  Stk. 2.  For følgende zoner gælder følgende jagttider:
1)  Zone 1: 15.10 – 30.04 og 01.05 - 31.05
2)  Zone 2: 15.10 – 30.04
3)  Zone 3: 15.10 – 31.03
4)  Zone 4: 15.10 – 30.04.
  Stk. 3.  Personer med erhvervsjagtbevis må i jagttiden 15.10. - 30.04., jf. § 7, stk. 2, nr. 1, 2 og4, højst skyde 40 fugle pr. jagtdag, sammenlagt i zone 1, 2 og 4 af arterne edderfugl og kongeedderfugl. Personer med erhvervsjagtbevis må i jagttiden 15.10. – 31.03, jf. § 7, stk. 2, nr. 3, højst skyde 40 fugle pr. jagtdag, sammenlagt i zone 3 af arterne edderfugl og kongeedderfugl.  
  Stk. 4.  Personer med fritidsjagtbevis må i jagttiden, 15.10. - 30.04., højst skyde 10 fugle pr. jagtdag, sammenlagt i zone 1, 2 og 4 af arterne edderfugl og kongeedderfugl. Personer med fritidsjagtbevis må i jagtperioden, 15.10. – 31.03., højst skyde 10 fugle pr. jagtdag, sammenlagt i zone 3 af arterne edderfugl og kongeedderfugl.
  Stk. 5.  Personer med erhvervs- eller fritidsjagtbevis, må i jagttiden, 01.05 – 31.05, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, højst skyde 20 fugle pr. jagtdag, sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl, og kun til privat forbrug.
  Stk. 6.  Dagskvoter kan ikke overføres til andre jagtdage. Dagskvoter er personlige og kan ikke overdrages.

  § 8.  Atlantisk lomvie (Uria lomvia) og polarlomvie (Uria aalge) må jages i jagttiden, jf. stk. 2, i det pågældende forvaltningsområde, jf. bilag 2-6, jf. dog § 6, stk. 3.
  Stk. 2.  For følgende zoner gælder følgende jagttider:
1)  Zone 1: 15.10-29.02
2)  Zone 2: 15.09-15.11
3)  Zone 3: 01.11-15.12
4)  Zone 4: 01.11-31.12.
  Stk. 3.  Personer med erhvervsjagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 20 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.
  Stk. 4.  Personer med fritidsjagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 3 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie og atlantisk lomvie.
  Stk. 5.  I zone 1 er der udover den i § 8, stk. 2 nævnte jagttid også jagttid på atlantisk lomvie og polarlomvie i perioden 01.03-15.06. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højst skyde 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne atlantisk lomvie og polarlomvie og kun til privat forbrug.
  Stk. 6.  I zone 2 er der jagttid på atlantisk lomvie og polarlomvie i perioden 15.04-15.05. Personer med jagtbevis må i den nævnte periode højst skyde 3 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne atlantisk lomvie og polarlomvie og kun til privat forbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.

  § 9.  Der må jages ride (Rissa tridactyla) indenfor de angivne jagttider samt indenfor angivne områder, jf. bilag 2-6:
1)  Zone 1 og zone 2: 01.09-31.10 samt 01.03-31.03
2)  Zone 3 og zone 4: 01.09-31.03.
  Stk. 2.  Personer med jagtbevis må i de i stk. 2 nævnte perioder højst skyde 10 rider pr. jagtdag til privatbrug gældende for både erhvervs- og fritidsfangere.


Jagttider på ikke kvoterede arter

  § 10.  Følgende arter af fugle må jages indenfor de angivne jagttider:
1)  Søkonge (Alle alle): 01.09 - 30.04
2)  Gråand (Anas platyrhynchos): 01.09 - 29.02
3)  Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus): 01.09 - 30.04
4)  Snegås (Anser caerulescens): 01.09 - 15.10
5)  Canadagås (Branta Canadensis): 01.08 – 15.10
6)  Bramgås (Branta leucopsis): 01.09 - 30.04
7)  Tejst (Cepphus grylle): 01.09 - 31.03
8)  Havlit (Clangula hyemalis): 01.09 – 29.02
9)  Ravn (Corvus corax): 01.09 – 29.02
10)  Mallemuk (Fulmarus glacialis): 01.09 - 31.10
11)  Islom (Gavia immer): 01.09 - 15.10
12)  Fjeldrype (Lagopus mutus): 01.09 - 30.04
13)  Hvidvinget måge (Larus glaucoides): 01.09 - 30.04
14)  Gråmåge (Larus hyperboreus): 01.09 - 30.04
15)  Svartbag (Larus marinus): 01.09 - 30.04
16)  Skarv (Phalacrocorax carbo): 01.09 - 31.03
  Stk. 2.  I zone 2, jf. bilag 4, er traditionel ungefangst af mallemuk tilladt fra 15.08.
  Stk. 3.  I zone 1 og zone 4, jf. bilag 3 og 6, er fangst, og indsamling af unger af søkonge tilladt hele året.
  Stk. 4.  I zone 4, jf. bilag 6 er der jagttid på kortnæbbet gås og bramgås, i perioden 01.09 - 31.05.
  Stk. 5.  I forvaltningsområde zone 2, jf. bilag 4, er der jagttid på fjeldrype, i perioden 01.09 -31.05.


Ægindsamling

  § 11.  Ægindsamling er ikke tilladt, jf. dog stk. 2-4 og stk. 7.
  Stk. 2. Personer med fritidsjagtbevis kan i indsamlingstiden, 01.01 – 15.06, indsamle æg, til privat forbrug, fra arterne, mallemuk, svartbag, gråmåge og hvidvinget måge.
  Stk. 3.  Personer med erhvervsjagtbevis kan i indsamlingstiden, 01.01 – 15.06, indsamle æg fra arterne mallemuk, svartbag, gråmåge og hvidvinget måge.
  Stk. 4.  I forbindelse med ravne- og mågeplage ved lufthavne, lossepladser og dumpe kan Lufthavnsvæsnet eller en kommune efter forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, foranstalte indsamling eller oliering af æg fra ravne og måger, udenfor den tilladte indsamlingstid.
  Stk. 5.  Æg fra måger, indsamlet i henhold til stk. 4, kan på datoen for indsamlingen afleveres til offentlige institutioner. Dog skal æg indsamlet ved og på lossepladser og dumpe, i henhold til stk. 4, destrueres.
  Stk. 6.  Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende reb, stiger, klatretov eller andet klatreudstyr.
  Stk. 7.  I zone 1 og zone 4, jf. bilag 3 og 6, er indsamling af æg fra søkonge tilladt hele året.


Fuglekolonier

  § 12.  Det er ikke tilladt i perioden 15.04 – 15.09, at skyde eller at frembringe forstyrrelser, herunder alt sejlads over 3 knob, inden for en afstand af en fuglekoloni på:
1) 1000 meter, hvis fuglekolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv, og
2) 200 meter, hvis fuglekolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, kongeedderfugl, tejst, lunde, havterne, andre mågefugle end ride.
  Stk. 2.  Sejlads under 3 knob er tilladt uanset bestemmelsen i stk. 1, såfremt det ikke på unødigvis frembringer forstyrrelse.   
  Stk. 3.
 Beflyvning med fastvinget fly eller helikopter er ikke tilladt i en vertikal og horisontal afstand af 3000 meter, jf. dog bekendtgørelse om fredning af Kitsissunnguit.
  Stk. 4.  Beflyvning med drone er ikke tilladt i en vertikal og horisontal afstand af 100 meter.
  Stk. 5.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, kan der indsamles æg jf. § 11.
  Stk. 6.  Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, kan der indsamles æg og unger af søkonge, jf. § 11 stk. 3 og § 11, stk. 7.
  Stk. 7.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der sejles ad afmærkede ruter.


Fuglebeskyttelsesområder

  § 13.  Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i perioden 01.05 - 31.08 på lokaliteter som er oplistet i bilag 7 og vist på et kort i bilag 8, samt indenfor en afstand af 500 meter fra disse.
  Stk. 2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der sejles ad afmærkede ruter.

 
Beskyttelse af reder, æg og unger

  § 14.  Ud over de særlige fredningsbestemmelser for fuglekolonier og fuglebeskyttelsesområder i §§ 12-13, er det overalt i Grønland ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.
  Stk. 2.  Undtaget fra stk. 1 er indsamling af unger af søkonge og mallemuk jf. § 11, stk. 2-3, og indsamling af æg jf. § 11, stk. 7.


Jagt på fugle

  § 15.  Forfølgelse og jagt på flyvende fugle fra båd i fart er ikke tilladt.
  Stk. 2.  Massedrivning af og jagt på fældende ænder og gæs er ikke tilladt.
  Stk. 3.  Jagt på fugle fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere er ikke tilladt.

  § 16.  Jagt og fangst på fugle må alene ske med følgende våben og jagtredskaber:
1) Glatløbet haglgevær på maksimalt kaliber 12 og riffel på minimum kaliber 0.17,
2) Pumpgun og halvautomat, kun såfremt de højst kan indeholde 2 patroner,
3) Kajakpil eller fuglepil, og
4) Hånd- og ketchernet ved fangst af søkonger i zone 1 og zone 4 samt traditionel ungefangst af mallemuk i henhold til § 10, stk. 2.


Vilkår for betalingsjagt

  § 17.  Tilladelse til autoriseret betalingsjagt, er med hensyn til arterne omfattet af nærværende bekendtgørelse, tilknyttet de samme betingelser som fritidsjagtbevis, jf. § 7, stk. 4, § 8, stk. 4, § 9, stk. 2. Fugle nedlagt under tilladelse til betalingsjagt, er udelukkende til privat brug.
  Stk. 2.  Betalingsjagtarrangørerne skal rapportere til Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 3.  Fugle nedlagt under tilladelse til betalingsjagt, skal derudover, af betalingsjagtsarrangøren årligt indberettes til Departementet for Fiskeri og Fangst, enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.


Salg af fugle og æg

  § 18.  Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge nedlagte fugle og kun i deres hjemmehørende forvaltningsområde, jf. bilag 2, i uforarbejdet, plukket eller renset tilstand til den endelige forbruger.
  Stk. 2.  Fugle fanget som bifangst ved garn- og linefiskeri må ikke sælges.
  Stk. 3.  Salg, jf. stk. 1, må for arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl kun finde sted i den i § 7 stk. 2 og § 8, stk. 2 fastsatte jagttid indenfor pågældende forvaltningsområde og kun i veterinære godkendte indhandlingssteder, herunder Brætter. For andre ikke-kvoterede arter må der ske salg i hele den periode, hvor der er jagttid på den pågældende art indenfor pågældende forvaltningsområde, jf. § 10.
  Stk. 4.  Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge mågeæg og kun i hjemmehørende forvaltningsområde, indsamlet, jf. § 11, stk. 3, i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger.
  Stk. 5.  Nedlagte fugle må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig produktion, forarbejdning eller nedfrysning uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 6.  I tilladelse efter stk. 5, kan der, for at beskytte lokale fuglebestande, fastsættes vilkår for tidsrummet, samt lokaliteten og kvoten for indhandlingen. I tilladelsen kan der endvidere fastsættes vilkår for afsætningen, såfremt dette kan medvirke til at beskytte fuglebestande lokalt.

 
Fundne ringe, mærker og sendere på fugle

  § 19.  Ringe, mærker, radio- og satellitsendere skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut Postbox 570, 3900 Nuuk med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er enten nedlagt eller fundet.


Lokal forvaltning

  § 20.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan efter høring af Fangstrådet og andre relevante organisationer uddelegere hele eller dele af forvaltningen for et geografisk afgrænset område til lokal forvaltning, der følger den overordnede biologiske rådgivning og de fastsatte vilkår.
  Stk. 2.  Vilkårene for dette skal skriftligt aftales mellem Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst og de lokale kommunale myndigheder ved en kommunalvedtægt.
  Stk. 3. Den kommunale vedtægt skal stadfæstes af Departementet for Fiskeri og Fangst.


Rapportering om jagt, fangst og ægindsamling

  § 21.  Nedlagte fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, skal årligt indberettes til Departementet for Fiskeri og Fangst, enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.
  Stk. 2.  Indsamlet æg skal årligt indberettes til Departementet for Fiskeri og Fangst, enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

 
Handel med og udførsel m.v. af fugle og produkter heraf

  § 22.  Annoncering om salg, udbud til salg, salg og køb af fredede fuglearter, levende såvel som døde, herunder også udstoppede, samt dele og produkter heraf, er ikke tilladt, jf. dog § 18 stk. 1 og stk. 3-4.

  § 23.  Fredede fuglearter, levende og døde, herunder også udstoppede, samt dele og produkter heraf, må ikke udføres fra Grønland eller indføres til Grønland.
  Stk. 2.  Udførsel af fredede fugle, samt dele og produkter heraf i forbindelse med bohaveflytning er tilladt ved en forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 3.  Udførsel af vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 4.  Dødfundne eksemplarer af fredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut eller jagt- og fiskeribetjente.


Hold, udsætning og ringmærkning af fugle

  § 24.  Hold af vilde grønlandske fuglearter i fangenskab er ikke tilladt.
  Stk. 2.  Sårede fredede fuglearter anmeldes til Departementet for Fiskeri og Fangst.

  § 25.  Udsætning i naturen af fugle, som er indført til Grønland, og afkom af sådanne fugle, er ikke tilladt.

  § 26.  Ringmærkning af vilde fugle, videnskabelig indfangning af vilde fugle eller prøvetagning på vilde fugle og disses æg kræver en forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.


Dispensation

   § 27.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til veterinære, videnskabelige og undervisningsmæssige formål samt til sikring af kommunikationsmæssige forhold, flytrafikkens og skibstrafikkens sikkerhed.


Kommunal vedtægt

  § 28.  Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering vedrørende beskyttelse af fugle end de i §§ 7-10, § 17 samt § 20 fastsatte bestemmelser. Kommunalvedtægten skal stadfæstes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.


Foranstaltninger

  § 29.  Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 3, §§ 6-12, § 13, stk. 1, § 14, stk.1, §§ 15-19, §§ 22-23, § 24, stk. 1 og §§ 25-26 kan der idømmes bøde og konfiskation efter kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan idømmes bøde og konfiskation af fangsten efter kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Beslutning om anvendelse af konfiskerede dele af fangsten træffes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 4.  Bødeindtægter tilfalder landskassen.


Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

  § 30.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 6. januar 2017.
  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 28. december 2016 om beskyttelse og fangst af fugle.
  Stk. 3.  Fangst af atlantisk lomvie og polar lomvie jf. § 8, stk. 2 må finde sted i perioden 6. januar til og med den 28. februar 2017 i zonerne 1-4. Herefter vil de almindelige bestemmelser i § 8, stk. 2 finde anvendelse.


Grønlands Selvstyre, den 5. januar 2017


Hans Enoksen

/

Jørgen Isak Olsen