Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 34
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse for domstolene, småskala råstofaktiviteter, indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og skatterapportering og ‑indbetaling m.v.)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven), som ændret ved inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012, inatsisartutlov nr. 6 af 8. juni 2014 og inatsisartutlov nr. 16 af 3. juni 2015 foretages følgende ændringer:


1. 
Efter § 3 c indsættes:
”  § 3 d.  En afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutloven kan kun indbringes for domstolene inden for en frist på 1 år. Fristen regnes fra dagen for meddelelsen af afgørelsen til en part, hvis afgørelsen er meddelt til en part. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra dagen for offentliggørelsen. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
  Stk. 2.  I forhold til en part i en klagesag efter § 3 b, regnes fristen i stk. 1 først fra dagen, hvor afgørelsen i klagesagen er meddelt til parten.
  Stk. 3.  Indbringelse for domstolene af en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
  Stk. 4.  En afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutloven kan kun indbringes for domstolene med kompetence i Grønland. En afgørelse, der indbringes for domstolene, skal indbringes for Retten i Grønland som 1. instans.”

2.  Overalt i Inatsisartutloven ændres ”småskala tilladelse”, ”småskala tilladelsen” og ”småskala tilladelser” til ”småskalatilladelse”, ”småskalatilladelsen” og ”småskalatilladelser”.

3.  I § 32, stk. 2, ændres ”stk. 9” til ”stk. 6”.

4.  § 33, stk. 1 og 2, affattes således:
”  § 33.  Naalakkersuisut kan på nærmere fastsatte vilkår meddele småskalatilladelse med eller uden eneret til småskala efterforskning efter eller udnyttelse af mineraler. En småskalatilladelse kan ikke omfatte efterforskning efter eller udnyttelse af radioaktive mineraler.
  Stk. 2.  Småskalatilladelser kan meddeles som tilladelser til samtidig efterforskning og udnyttelse eller særskilt for henholdsvis efterforskning og udnyttelse. I en småskalatilladelse til efterforskning kan der tillægges rettighedshaveren fortrinsret til meddelelse af en småskalatilladelse til udnyttelse. I en småskalatilladelse til efterforskning, udnyttelse eller samtidig efterforskning og udnyttelse kan der tillægges rettighedshaveren fortrinsret til meddelelse af en almindelig tilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineraler efter § 16 og fastsættes vilkår derom.”

5.  § 33, stk. 6, affattes således:
”  Stk. 6.  En person, der er meddelt tilladelse efter stk. 1, kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut arrangere guidede ture for fastboende og ikke-fastboende med henblik på at fremvise Grønlands geologi.”

6.  § 34 affattes således:
”  § 34.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om et højeste antal småskalatilladelser, som på ethvert tidspunkt kan være i kraft.
  Stk. 2.  En småskalatilladelse efter § 33 meddeles for en periode på indtil 3 år.
  Stk. 3.  En rettighedshaver, der efter en småskalatilladelse med eneret har påvist kommercielt udnyttelige forekomster af mineraler og iværksat udnyttelse af forekomsterne, og som i øvrigt har opfyldt de i tilladelsen anførte vilkår, har ret til forlængelse af tilladelsesperioden med indtil 10 år ad gangen. Den samlede tilladelsesperiode kan ikke overstige 30 år.
  Stk. 4.  Tilladelsesområdet for en småskalatilladelse fastsættes i tilladelsen, jf. dog stk. 5-7.
  Stk. 5.  Tilladelsesområdet for en småskalatilladelse med eneret må ikke fastsættes for et større areal end 1 km².
  Stk. 6.  Tilladelsesområdet for en småskalatilladelse med eneret kan ikke meddeles for områder, der ved meddelelsen af småskalatilladelsen er omfattet af en almindelig tilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineralske råstoffer efter § 16 eller en anden småskalatilladelse med eneret efter § 33.
  Stk. 7.  Tilladelsesområdet for en småskalatilladelse uden eneret omfatter ikke områder, der ved meddelelsen af småskalatilladelsen er eller senere bliver omfattet af en almindelig tilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineralske råstoffer efter § 16 eller en småskalatilladelse med eneret efter § 33, jf. dog § 34 a.”

7.  Efter § 34 indsættes:
”  § 34 a.  En småskalatilladelse uden eneret kan meddeles for et område, der er omfattet af en almindelig tilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineralske råstoffer efter § 16 eller en småskalatilladelse med eneret efter § 33, hvis skriftligt samtykke dertil er meddelt af rettighedshaveren efter eneretstilladelsen. Det skriftlige samtykke skal dokumenteres over for Naalakkersuisut ved indlevering af dokumentet med samtykket til Naalakkersuisut, hvis Naalakkersuisut anmoder derom.
  Stk. 2.  Rettighedshaveren efter eneretstilladelsen efter § 16 eller § 33 kan tilbagekalde samtykket efter stk. 1 ved meddelelse derom til rettighedshaveren efter småskalatilladelsen uden eneret. Efter tilbagekaldelsen omfatter småskalatilladelsen uden eneret ikke området, der er omfattet af eneretstilladelsen.
  Stk. 3.  Rettighedshaveren efter småskalatilladelsen uden eneret kan ikke rette erstatningskrav eller andre krav mod rettighedshaveren efter eneretstilladelsen eller Naalakkersuisut på grundlag af tilbagekaldelsen af et samtykke efter stk. 1 eller tab som følge deraf.”

8.  § 35, stk. 4, affattes således:
”  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til, at en rettighedshaver efter en småskalatilladelse med eneret kan beskæftige op til 9 personer i tilladelsesområdet på samme tid, jf. dog stk. 5. Det gælder, uanset om personerne er ansat af rettighedshaveren eller udfører aktiviteter for rettighedshaveren uden at være ansat af rettighedshaveren.”

9.  § 36 affattes således:
”  § 36.  I en småskalatilladelse kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere vilkår om udførelse af råstofaktiviteter efter tilladelsen. Vilkårene fastsættes under hensyn til rettighedshaverens planlagte råstofaktiviteter, herunder aktiviteternes type og omfang. Når ændrede aktiviteter eller forhold gør det påkrævet, kan Naalakkersuisut fastsætte ændrede vilkår.
  Stk. 2.  I en småskalatilladelse kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere vilkår om, hvilke aktiviteter der henholdsvis må udføres uden særlig godkendelse, kun må udføres efter særlig godkendelse og ikke må udføres.
  Stk. 3.  Råstofaktiviteter efter en småskalatilladelse uden eneret må kun udføres ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske, som for eksempel hammer, mejsel, brækstang og hakke, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4.  Hvis rettighedshaveren efter en småskalatilladelse uden eneret ansøger derom, kan Naalakkersuisut meddele en særlig godkendelse af, at råstofaktiviteter efter tilladelsen også må udføres i et eller flere bestemte områder ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, der er mekaniske, som for eksempel boremaskiner, skæremaskiner og fræsemaskiner, og ved anvendelse af småsprængning. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om en sådan godkendelse og vilkår derfor.
  Stk. 5.  Råstofaktiviteter efter en småskalatilladelse med eneret må udføres ved anvendelse af ikke-mekaniske og mekaniske håndholdte hjælpemidler.
  Stk. 6.  Hvis rettighedshaveren efter en småskalatilladelse med eneret ansøger derom, kan Naalakkersuisut meddele en særlig godkendelse af, at råstofaktiviteter efter tilladelsen også må udføres ved anvendelse af småsprængning. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om en sådan godkendelse og vilkår derfor.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om udførelse af råstofaktiviteter, tilknyttede aktiviteter, anvendelse af hjælpemidler, køretøjer og anlæg med videre.”

10.  Efter § 36 indsættes:
”  § 36 a.  Naalakkersuisut fører tilsyn med og afgør, om planlagte og udførte aktiviteter efter en småskalatilladelse er småskala råstofaktiviteter eller er almindelige råstofaktiviteter, som kun må udføres efter en almindelig tilladelse til forundersøgelse, efterforskning efter eller udnyttelse af mineraler efter §§ 15 eller 16 og 29.
  Stk. 2.  Hvis planlagte råstofaktiviteter efter en ansøgt småskalatilladelse ikke er småskala råstofaktiviteter, skal Naalakkersuisut afvise en ansøgning om meddelelse af en småskalatilladelse og henvise ansøgeren til at ansøge om meddelelse af en almindelig tilladelse efter §§ 15 eller 16 og 29.
  Stk. 3.  Hvis planlagte eller udførte råstofaktiviteter efter en meddelt småskalatilladelse ikke er småskala råstofaktiviteter, kan Naalakkersuisut tilbagekalde småskalatilladelsen og henvise ansøgeren til at ansøge om meddelelse af en almindelig tilladelse efter §§ 15 eller 16 og 29. Rettighedshaveren efter en småskalatilladelse kan ikke rette erstatningskrav eller andre krav mod Naalakkersuisut på grundlag af en tilbagekaldelse af småskalatilladelsen eller tab som følge deraf.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser, vilkår og træffe afgørelse om forholdene nævnt i stk. 1-3, herunder om nærmere forhold og kriterier af betydning for afgørelsen efter stk. 1, om forhold vedrørende tilbagekaldelse af en småskalatilladelse efter stk. 3 og om rettighedshaverens eventuelle ret til meddelelse af en almindelig tilladelse efter §§ 15 eller 16 og 29 ved rettighedshaverens opfyldelse af alle krav og vilkår derfor.”

11.  I § 37, stk. 1, ændres ”§ 18, stk. 4” til ”§ 18, stk. 5”.

12.  § 38, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en rettighedshaver efter en tilladelse uden eneret kun vil foretage udnyttelse ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske, som for eksempel hammer, mejsel, brækstang og hakke. Rettighedshaveren skal da indsende en erklæring derom til Naalakkersuisut. Erklæringen skal være godkendt af Naalakkersuisut, inden rettighedshaveren iværksætter udnyttelse eller dermed forbundne aktiviteter og foranstaltninger.”

13.  Efter § 38 indsættes:
”  § 38 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om småskala råstofaktiviteter og småskalatilladelser, herunder om forholdene nævnt i §§ 32-38, om betaling af gebyr for meddelelse af småskalatilladelser efter § 33, stk. 1, og indsendelse af ansøgninger derom samt om betaling af udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling vedrørende småskala råstofaktiviteter og småskalatilladelser.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om, at aftaler mellem en rettighedshaver efter en småskalatilladelse og dennes ansatte, rådgivere, leverandører af varer og tjenesteydelser, långivere og aftagere af mineraler med videre skal godkendes af Naalakkersuisut, og at Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for en godkendelse.”

14.  § 45 affattes således:
”  § 45.  En person, der er fast bosiddende i og fuldt skattepligtig til Grønland, kan, uden at der kræves tilladelse dertil, foretage ikke-erhvervsmæssig indsamling af løstliggende mineraler, jf. dog §§ 45 b-45 d.
  Stk. 2.  Hvis en fastboende sælger mineraler, der er indsamlet efter stk. 1, forarbejder sådanne mineraler og sælger dem, eller udfører sådanne mineraler fra Grønland med henblik på salg eller forarbejdning og salg, er indsamlingen af mineralerne erhvervsmæssig og omfattet af § 45 a. Det samme gælder, i det omfang den samlede værdi af mineralerne er større end 100.000 kr. om året.
  Stk. 3.  En fastboende må uden eksporttilladelse dertil foretage ikke-erhvervsmæssig udførsel af mineraler fra Grønland til eget personlig brug, jf. dog §§ 45 c og 45 d. En fastboende må uden eksporttilladelse dertil også foretage ikke-erhvervsmæssig udførsel af mineraler fra Grønland til andre personers personlige og ikke-erhvervsmæssige brug, i det omfang den samlede værdi af mineralerne ikke er større end 25.000 kr. om året, jf. dog §§ 45 c og 45 d.
  Stk. 4.  En fastboende må kun foretage erhvervsmæssig udførsel af mineraler fra Grønland, hvis den fastboende er meddelt en eksporttilladelse dertil. Det samme gælder for ikke-erhvervsmæssig udførsel af mineraler fra Grønland i tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 3.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene nævnt i stk. 1-4.”

15.  I § 45 a, stk. 1, 1. pkt., ændres ”§§ 45 c og 45 d” til ”§§ 45 b-45 d”.

16.  I § 45 a, stk. 1, 2. pkt., udgår ”mindre”.

17.  I § 45 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
”  Stk. 6.  En fastboende, der ønsker at foretage indsamling eller brydning af mineraler med en samlet værdi, der er større end 100.000 kr. om året, jf. stk. 2, kan ansøge om en småskalatilladelse til udnyttelse af mineralerne efter reglerne i kapitel 8 for det område, hvor den fastboende ønsker at indsamle eller bryde mineralerne. Hvis den fastboende ikke ansøger om eller ikke meddeles en sådan småskalatilladelse, finder stk. 1-5 anvendelse.”

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

18.  § 45 a, stk. 6, der herefter bliver stk. 7, affattes således:
”  Stk. 7.  Med virkning fra 1. januar året efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden reguleres beløbet på 100.000 kr. i stk. 1, 2 og 6 årligt i overensstemmelse med ændringen i det grønlandske forbrugerprisindeks.”

19.  § 45 b affattes således:
”  § 45 b.  Indsamling efter § 45 kan foretages i et område, der er omfattet af en almindelig tilladelse med eneret til efterforskning efter mineralske råstoffer efter § 16 eller en småskalatilladelse med eneret til efterforskning efter mineraler efter § 33.
  Stk. 2.  Indsamling efter § 45 må ikke foretages i et område, der er omfattet af en almindelig tilladelse med eneret til udnyttelse af mineralske råstoffer efter § 16 eller en småskalatilladelse med eneret til udnyttelse af mineraler efter § 33, jf. dog stk. 4.
  Stk. 3.  Indsamling og brydning efter § 45 a må ikke foretages i et område, der er omfattet af en almindelig tilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineralske råstoffer efter § 16 eller en småskalatilladelse med eneret til efterforskning efter eller udnyttelse af mineraler efter § 33, jf. dog stk. 5.
  Stk. 4.  Indsamling efter § 45 kan foretages i et tilladelsesområde efter en eneretstilladelse som nævnt i stk. 2, hvis skriftligt samtykke dertil er meddelt af rettighedshaveren efter eneretstilladelsen.
  Stk. 5.  Indsamling og brydning efter § 45 a kan foretages i et tilladelsesområde efter en eneretstilladelse som nævnt i stk. 3, hvis skriftligt samtykke dertil er meddelt af rettighedshaveren efter eneretstilladelsen.
  Stk. 6.  Det skriftlige samtykke efter stk. 4 og 5 skal godtgøres over for Naalakkersuisut ved indlevering af dokumentet med samtykket til Naalakkersuisut, hvis Naalakkersuisut anmoder derom.
  Stk. 7.  Rettighedshaveren efter eneretstilladelsen kan tilbagekalde samtykket efter stk. 4 og 5 ved meddelelse derom til modtageren af samtykket. Efter tilbagekaldelsen må indsamling og brydning efter §§ 45 og 45 a ikke foretages i området, der er omfattet af eneretstilladelsen.
  Stk. 8.  Modtageren af et samtykke efter stk. 4 og 5 kan ikke rette erstatningskrav eller andre krav mod rettighedshaveren efter eneretstilladelsen eller Naalakkersuisut på grundlag af tilbagekaldelsen af samtykket eller tab som følge deraf.”

20.  § 45 c affattes således:
”  § 45 c.  Adgangen til at indsamle og bryde mineraler og udføre mineraler fra Grønland efter §§ 45 og 45 a omfatter ikke radioaktive mineraler.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om, at adgangen til at indsamle, bryde, og udføre mineraler fra Grønland efter §§ 45 og 45 a ikke omfatter bestemte mineraler.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om, at mineraler, der er indsamlet eller brudt efter §§ 45 eller 45 a, kun må udføres fra Grønland, hvis en eksporttilladelse dertil er meddelt af Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om, at salg af bestemte mineraler ikke må finde sted før mineralerne er værdisat.”

21.  § 45 e affattes således:
”  § 45 e.  En person, der ikke er en fastboende, jf. § 45, stk. 1, må ikke foretage indsamling eller brydning af mineraler, jf. dog § 33, stk. 6.
  Stk. 2.  En person, der ikke er fastboende, må kun foretage udførsel af mineraler, hvis personen er meddelt en eksporttilladelse dertil, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  En person, der ikke er en fastboende, må uden eksporttilladelse dertil foretage ikke-erhvervsmæssig udførsel af mineraler fra Grønland, hvis mineralerne er købt af en fastboende, og købet kan dokumenteres.
  Stk. 4.  Adgangen til udførsel fra Grønland efter stk. 2 og 3 omfatter ikke radioaktive mineraler.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at adgangen til udførsel fra Grønland efter stk. 2 og 3 ikke omfatter bestemte mineraler.”

22.  § 45 f ophæves.

23.  § 86, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

24.  Efter § 86 indsættes:
”  § 86 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser med henblik på at sikre, at en rettighedshaver og dennes entreprenører, leverandører og tjenesteydere med videre afgiver oplysninger og dokumenter vedrørende skattemæssige forhold og foretager skatteindbetalinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Grønland.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter stk. 1 fastsætte bestemmelser om, at en rettighedshaver skal sikre, at dennes entreprenører, leverandører og tjenesteydere med videre afgiver oplysninger og dokumenter vedrørende skattemæssige forhold og foretager skatteindbetalinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Grønland.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan endvidere efter stk. 1 fastsætte bestemmelser om, at en rettighedshaver skal ophøre med at udføre aktiviteter efter en tilladelse efter Inatsisartutloven indtil rettighedshaveren og dennes entreprenører, leverandører og tjenesteydere med videre har afgivet oplysninger og dokumenter vedrørende skattemæssige forhold og foretaget skatteindbetalinger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Grønland.
  Stk. 4.  Bestemmelserne nævnt i stk. 1-3 kan fastsættes i bekendtgørelser, tilladelser, godkendelser og afgørelser med videre.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, som er meddelt ved Inatsisartutlovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed. Inatsisartutloven finder også anvendelse på sådanne tilladelser, rettighedshavere efter sådanne tilladelser samt aktiviteter omfattet af råstofloven ved Inatsisartutlovens ikrafttræden. Inatsisartutloven finder desuden anvendelse på aktiviteter, herunder indsamling, brydning og udnyttelse af mineralske råstoffer, som er omfattet af råstofloven og foretaget før Inatsisartutlovens ikrafttræden, og på mineralske råstoffer, som er indsamlet, brudt eller udnyttet ved sådanne aktiviteter. Inatsisartutloven finder endvidere anvendelse på afgørelser om forhold omfattet af råstofloven truffet før Inatsisartutlovens ikrafttræden, idet tidsfristen nævnt i § 3 d, stk. 1, dog regnes fra tidspunktet for Inatsisartutlovens ikrafttræden.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen