Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
6. juni 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte
(Indførelse af rentetilskrivning under uddannelse og ændring og præcisering af regler om tilskud til afvikling af studielån)

 

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte foretages følgende ændringer:


1. 
Kapitel 4 ophæves.

2.  Overskriften til kapitel 5 affattes således:

”Forrentning og tilbagebetaling af studielån”

 3.  Efter § 20 indsættes:
 ”§ 20 a.  Forrentning af studielån indtræder med virkning fra udbetalingstidspunktet.
  Stk. 2.  Forrentning sker af den til enhver tid værende gæld på studielånet.
  Stk. 3.  Forrentning sker med en effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent, dog maksimalt 5 procent for uddannelsessøgende, som er studieaktive.
  Stk. 4.  Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.”

4.  I § 25, stk. 2, ændres ”16-22” til ”20-22”.

5.  § 29, stk. 1, affattes således:
”Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af studielån, som er optaget samtidig med modtagelse af uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, hvis låntager opfylder betingelserne i § 30. Der kan dog ikke ydes tilskud til afvikling af studielån, der er etableret som følge af uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte, jf. § 25.”

6.  § 31 affattes således:
§ 31.  Tilskud udgør 50 procent af det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret og er uafhængigt af, om det indbetalte beløb er afdrag på gæld eller renter.
  Stk. 2.  Udover det i stk. 1 nævnte beløb kan der ydes et tilskud på yderligere 50 procent, hvis den uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen senest 1 år efter normeret studietid.
  Stk. 3.  Tilskud til uddannelsesgæld til Grønlands Selvstyre sker ved nedskrivning af det meddelte tilskudsbeløb i gælden.
  Stk. 4.  Tilskud til uddannelsesgæld til den danske stat sker ved indbetaling af tilskuddet til den danske stat.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom dispensere fra betingelsen i stk. 2, og yde et yderligere tilskud på 50 procent, hvis den uddannelsessøgende godtgør, at forsinkelsen skyldes forhold, herunder alvorlig sygdom, som ikke kan tilregnes den uddannelsessøgende.
  Stk.  6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om andre betingelser for modtagelse af yderligere tilskud på 50 procent til uddannelsessøgende, som ikke opfylder betingelsen i stk. 2.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2016 og har virkning for uddannelsessøgende, der påbegynder uddannelsen efter ikrafttrædelsestidspunktet.
  Stk. 2.  Landskassefinansierede studielån, der er tildelt inden den 1. august 2016, forrentes efter de herom hidtil gældende regler.
  Stk. 3.  For uddannelsessøgende, der har påbegyndt uddannelsen inden den 1. august 2016, ydes tilskud til afvikling af studielån efter de herom hidtil gældende regler.


Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2016


Kim Kielsen

Dokumenter