Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
6. juni 2016
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri
(Afgift på torsk, kuller, sej og rødfisk)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013, inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014, og inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:

1.  Lovens titel affattes således:
”Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og visse andre fiskearter.”

2.  § 1, stk. 1, affattes således:                            
”Efter bestemmelserne i denne lov svares afgift af hellefisk og visse andre arter fisket på Grønlands fiskeriterritorium, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand.”

3. § 1, stk. 2, affattes således:
”Fiskeri på grønlandsk fiskeriterritorium i henhold til fiskeriaftaler mellem Naalakkersuisut og nationale eller overnationale myndigheder omfattes ikke af denne lov.”

4.  I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde beregnes afgiften af fangsten målt i levende vægt.”

5.  Overskriften efter § 3 og før § 3b udgår, og de mellemliggende bestemmelser ophæves.  I stedet indsættes:

”Afgift på visse pelagiske fiskearter”

§ 3 a. Virksomheder eller personer, der er meddelt kvote til fiskeri efter visse pelagiske fiskearter i Østgrønland, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand, svarer afgift til landskassen. Afgiften udgør for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet:
1) Sild,
a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland……pr. kg. 0 kr. 25 øre.
b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet…… pr. kg. 0 kr. 80 øre.
2) Lodde,
a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland….. . pr. kg. 0 kr. 15 øre.
b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet…… pr. kg. 0 kr. 70 øre.
3) Makrel,
a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland….. pr. kg. 0 kr. 95 øre.
b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet…… pr. kg. 1 kr. 50 øre.
  Stk. 2. Hvis et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden besætning bortset fra fartøjets kaptajn, maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland.

Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri.”

6.  Efter § 3b indsættes en ny overskrift:

”Afgift på torsk, kuller, sej og rødfisk”

7.  Efter den nye overskrift indsættes:
§ 3 c. Virksomheder eller personer, der i det havgående fiskeri er meddelt kvote til fiskeri efter torsk, kuller, sej eller rødfisk, svarer en afgift på 0,55 kr. pr. kg.”

8.  Efter den nye § 3 c indsættes en ny overskrift:

Opgørelse og betaling af afgift

9.  I § 4, stk. 2 og 3, ændres ”§ 3, stk. 1 og § 3 a” til: ”§ 3, stk. 1, § 3 a og § 3 c".

10.  § 8, stk. 1, affattes således:
” Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 3 a, stk. 1, § 3 b, § 3 c, § 4, stk. 2 eller 3, § 4 a, stk. 1 og 2, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 5 meddelt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2016


Kim Kielsen