Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
13. december 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til lokale radio- og tv-stationer

I medfør af § 39, stk. 2, § 40, stk. 2, og § 43, stk. 1 og 2, i Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed, fastsættes:

 

Fordeling af tilskud

 

  § 1.  Den på finansloven afsatte bevilling til tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed administreres af Departementet for Kultur, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Departementet kan inden for den i stk. 1 nævnte bevilling forlods afsætte op til kr. 200.000 som betaling for varetagelse af administation af tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed, hvis der mellem Departementet og en sammenslutning, forening eller privat virksomhed indgås aftale herom.
  Stk. 3.  Det kan i en aftale efter stk. 2 fastsættes, at administrationen, herunder behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud vedrørende grund-, produktionstilskud og tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, varetages af den sammenslutning, forening eller privat virksomhed, som aftalen indgås med.

 

  § 2.  Af den i § 1 nævnte bevilling afsættes forlods 200.000 kr. til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere.
  Stk. 2.  Af den resterende bevilling anvendes 2/3 til grundtilskud, jf. §§ 3-8, og 1/3 til produktionstilskud, jf. §§ 9-13.

 

Grundtilskud

 

  § 3.  Grundtilskud bevilges ved at der forlods afsættes midler til, at 2 nye lokale stationer kan modtage tilskud fra den første kvartalsudbetaling efter, at betingelserne for at modtage tilskud er opfyldt.
  Stk. 2.  Såfremt flere end 2 lokale stationer efter ansøgning kvalificerer sig til de forlods afsatte midler, jf. stk. 1, ydes alene tilskud til de 2 stationer, der først opfylder betingelserne for tildeling af grundtilskud, jf. § 5, stk. 1-3.
  Stk. 3.  Det resterende grundtilskud fordeles, jf. stk. 1, ligeligt mellem de resterende tilskudsberettigede lokale radio- og tv-stationer.

 

  § 4.  Ud over opfyldelse af de angivne betingelser i Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed, er det en betingelse for at opnå grundtilskud, at ansøgning om grundtilskud skal være modtaget hos Departementet for Kultur, jf. dog § 1, stk. 2 og 3, senest den 5. januar det år ansøgningen vedrører, jf. dog § 5, stk. 2.

 

  § 5.  Følgende vilkår gælder for tildeling af grundtilskud:
1)  Departementet for Kultur skal have modtaget stationens årsregnskab fra det foregående kalenderår senest den 1. juni, jf. dog stk. 4.
2)  Departementet for Kultur skal senest den 5. i hver måned have modtaget oversigt over den tilskudsmodtagende stations sendeflade i den forløbne måned. For hver produktion skal opgives titel, antal minutter, sprog og indhold fordelt på lokale nyheder og udsendelser, som giver lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig. Endvidere opgives i minutter månedens samlede egenproduktion, samt anvendt musik, reklamer og eventuelt satellit-tv eller -radio.
  Stk. 2.  Hvis det samlede tilskud fra Grønlands Selvstyre i det foregående kalenderår udgjorde mindst 150.000 kr., skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal tillige være godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse og revisionsprotokollat skal være vedlagt. Det foregående års bevilgede tilskud fra Grønlands Selvstyre skal tydeligt fremgå af regnskabet.
  Stk. 3.  Hvis det samlede tilskud fra Grønlands Selvstyre i det foregående kalenderår udgjorde mindre end 150.000 kr., skal regnskabet være revideret af en intern eller en registreret revisor. Regnskabet skal tillige være godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse og revisionsprotokollat skal være vedlagt. Det foregående års bevilgede tilskud fra Grønlands Selvstyre skal tydeligt fremgå af regnskabet.
  Stk. 4.  Er sendetilladelsen meddelt én eller flere personer i fællesskab, skal årsberetning og årsregnskab være underskrevet af indehaveren eller indehaverne af sendetilladelsen.

 

  § 6.  Tilsagn om grundtilskud forudsætter, at ansøgeren udsender radio- eller tv-udsendelser til almenheden.

 

  § 7.  Hvis Departementet for Kultur modtager en ansøgning om grundtilskud eller budget efter den 5. i den første måned i et kvartal, kan der først udbetales grundtilskud for det efterfølgende kvartal.
  Stk. 2.  Hvis Departementet ikke har modtaget sendeopgørelse fra en station, eller det fremgår, at en station ikke har sendt udsendelser eller at stationen på anden måde tydeligt har overtrådt reglerne for tilskud, jf. §§ 4-6 udbetales der i det efterfølgende kvartal intet tilskud til stationen.
  Stk. 3.  Ved overtrædelse af reglerne for tilskud, jf. § 4-6 eller hvis tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til andre formål end det bevilgede, kan Departementet til enhver tid standse for udbetalinger til tilskudsmodtageren og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud.
  Stk. 4.  En station, der omfattes af stk. 1-3, kan først modtage tilskud på ny, når den igen efterlever vilkårene i § 5.
  Stk. 5.  Et eventuelt bortfaldent tilskud udbetales ikke, men overføres til puljen for efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, jf. § 2, stk. 1.

 

  § 8.  Eventuelle uforbrugte grundtilskudsmidler overføres til puljen for efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, jf. § 2, stk. 1.

 

Produktionstilskud

 

  § 9.  Produktionstilskud administreres og udbetales af Departementet for Kultur, jf. dog § 1, stk. 2 og 3. Udbetalingen finder sted efter hvert kvartal på baggrund af hver stations godkendte egenproduktion. Egenproduktionen fordeles på timer, divideres med det bevilgede produktionstilskud og fordeles på 4 kvartaler.
  Stk. 2.  Departementet for Kultur skal senest den 5. april, 5. juli, 5. oktober og 5. januar have modtaget ansøgning om produktionstilskud for det forudgående kvartal.

 

  § 10.  Ansøgning om produktionstilskud skal indeholde oplysninger om:
1)  Titel på programmet eller programrækken.
2)  Antal udsendelser.
3)  Den enkelte udsendelses varighed.
4)  Programmets eller programrækkens samlede finansiering.
5)  Programmets eller programrækkens indhold efter følgende programtyper: Børne- og ungdomsprogram, nyheds- og aktualitetsprogram, samfunds- og debatprogram, sportsprogram, kultur- og naturprogram.
6)  Målgruppe.
7)  Eventuelle samarbejdspartnere.

 

  § 11.  Produktionstilskud kan alene ydes til lokale tv-stationers egenproduktioner, som udsendes til almenheden, jf. dog stk. 2-4. 
  Stk. 2.  Der ydes ikke produktionstilskud til bingoudsendelser trafikmeldinger, oplysninger om kommende programmer og OBS-udsendelser.
  Stk. 3.  Der ydes ikke produktionstilskud til sendetid, der består af prøvebilleder, pauseskærme, rulletekster med informationer, tekst-tv, programoversigter, genudsendelser, reklamer, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed.
  Stk. 4.  Der ydes ikke produktionstilskud til udsendelser fra fast opstillede kameraer eksempelvis ved sportsbegivenheder eller gudstjenester.

 

  § 12.  Departementet for Kultur kan som led i sin tilsynsforpligtelse gennemføre stikprøvekontrol af de tv-udsendelser, der er ydet produktionstilskud til.
  Stk. 2.  Såfremt det konstateres, at tv-udsendelserne, jf. stk. 1, ikke er i overensstemmelse med ansøgningen om produktionstilskud kan Departementet standse udbetaling af tilskud og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud.

 

  § 13.  Afgørelser om tilskud, standsning af tilskud og hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

  § 14.  Uforbrugt produktionstilskud overføres til næste kvartals pulje for produktionstilskud.
  Stk. 2.  Et eventuelt uforbrugt produktionstilskud ved slutningen af året overføres til puljen for efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, jf. § 2, stk. 1 for det efterfølgende år.


Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere

 

  § 15.  For de i § 2, stk. 1 nævnte midler tilbydes de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere at deltage i efter- og videreuddannelseskurser.
  Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte kurser kan på grundlag af aftale herom forantaltes af eller formidles gennem en sammenslutning, forening eller privat virksomhed, jf. § 1, stk. 2.
  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte midler skal fortrinsvis anvendes til kurser, der styrker medarbejdernes journalistiske, herunder presseetiske, mediefaglige samt regnskabsmæssige færdigheder.

 

§ 16.  Deltagelse i de i § 2, stk. 1 nævnte kurser er betinget af, at kursusdeltageren er tilknyttet en lokalstation, der har sendetilladelse og på tidspunktet for afholdelse af pågældende kursus udsender radio- eller tv-udsendelser.

 

  § 17.  Departementet for Kultur fører tilsyn med anvendelsen af det bevilgede tilskud til efter- og videreuddannelse.
  Stk. 2.  Såfremt det konstateres, at tilskuddet anvendes til andre formål end det bevilgede, kan Departementet for Kultur standse udbetaling af tilskud og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud. 


Indgivelse og behandling af ansøgninger m.v.

 

   § 18.  Til brug for behandling af ansøgninger efter § 2 kan kræves udfyldt et af Departementet for Kultur godkendt ansøgningsskema.
  Stk. 2.  I forbindelse med administration af de i § 2 nævnte tilskud, kan Departementet kræve, at ansøgeren udfylder afrapporteringsskemaer godkendt af Departementet for Kultur.

 

  § 19.  I det omfang administrationen, herunder behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud vedrørende grund-, produktionstilskud og tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere efter aftale varetages af en sammenslutning, forening eller privat virksomhed, jf. § 1, stk. 2 og 3, skal ansøgninger m.v. herom fremsendes til den pågældende sammenslutning, forening eller private virksomhed.
  Stk. 2.  Administrationen, herunder behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud vedrørende grund-, produktionstilskud og tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, som varetages af en sammenslutning, forening eller privat virksomhed, jf. § 1, stk. 2 og 3, skal ske under iagttagelse af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, herunder reglerne om tavshedspligt ved behandling af konkrete sager.
  Stk. 3.  Den i stk. 2 nævnte sammenslutnings, forenings eller private virksomheds afslag på ansøgning om tilskud,  samt afgørelser om standsning af tilskud eller hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud eller afslag på ansøgning om deltagelse i de i § 2, stk. 1 nævnte kurser, kan fra afgørelsen er meddelt ansøgeren, påklages til Departementet for Kultur.

 

Sanktioner

 

  § 20.  Bøde kan pålægges den, der har anvendt det bevilgede tilskud til andre formål end det bevilgede, såfremt overtrædelsen af tilskudsreglerne er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne.
  Stk. 2.  For overtrædelse af stk. 1, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening eller lignende kan der pålægges bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v., kan der efter samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab m.v. bødeansvar.


Ikrafttræden

 

  § 21.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. december 2016

 

 

Doris Jakobsen

 

/

Lone Nukaaraq Møller