Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
30. juni 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om førtidspension

I medfør af § 8, stk. 4, § 13, stk. 6, § 14, stk. 3, § 19, stk. 4, § 25, § 29, stk. 5,§ 41 og § 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, fastsættes:

 

Kapitel 1
Arbejdsevne

 

  § 1.  Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå en indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse.
  Stk. 2.  Afgørelse om en persons arbejdsevne træffes på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af personens ressourcer, udviklingsmuligheder og udfordringer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner personen kan varetage på arbejdsmarkedet i henhold til den endelige ressourceprofil. Vurderingen omsættes til en procentdel af fuld arbejdsevne.
  Stk. 3.  Afgørelse om en persons arbejdsevne træffes på grundlag af det samlede grønlandske arbejdsmarked. Der kan ikke lægges vægt på et lokalt eller regionalt arbejdsmarked eller eventuelle strukturproblemer på arbejdsmarkedet.

 

  § 2.  Der kan som led i et afklaringsforløb foretages arbejdsprøvning. Personen er forpligtet til at deltage i arbejdsprøvning. Ved arbejdsprøvningens afslutning afgiver arbejdsgiveren udtalelse om, hvor mange timer personen anses at være i stand til at arbejde på ugebasis.
  Stk. 2.  Arbejdsprøvning foretages, hvor personen har sin faste bopæl. Der kan gennemføres arbejdsprøvning uden for personens faste bopæl, når særlige omstændigheder gør sig gældende herunder, når personen har fast bopæl uden for den kommunale inddeling.

 

  § 3.  Ved revalideringsforløbets afslutning afgiver den kommunale arbejdsmarkedsforvaltning udtalelse om, hvor mange timer personen anses at være i stand til at arbejde på ugebasis.

 

  § 4.  Kommunalbestyrelsen udarbejder en ressourceprofil for personen. Der skal udarbejdes en foreløbig ressourceprofil som led i et afklaringsforløb og en endelig ressourceprofil ved afslutning af et revalideringsforløb. Foreløbig ressourceprofil kan suppleres og opdateres indtil endelig ressourceprofil udarbejdes.
  Stk. 2.  Ressourceprofilen består af følgende elementer:
1)  Uddannelse.
2)  Arbejdsmarkedserfaring og arbejdsidentitet.
3)  Bolig, sociale netværk og økonomi.
4)  Helbred og lægeerklæring.
5)  Andet.
  Stk. 3.  I ressourceprofilen kan der efter en individuel vurdering indgå andre arbejdsmarkedsrelevante forhold, herunder udtalelse fra den kommunale arbejdsmarkedsforvaltning og det hertil hørende samarbejdsorgan og udtalelse fra Tværfagligt Samarbejdsudvalg mv. 


Beskrivelse, udvikling og vurdering af ressourcer

 

  § 5.  Udarbejdelsen og anvendelsen af ressourceprofilen skal tage udgangspunkt i en samtale med personen. Denne dialog er afgørende for hvilke elementer i ressourceprofilen, som det er relevant at arbejde videre med, og i hvilket omfang elementerne skal beskrives og vurderes i forhold til kravene på arbejdsmarkedet.
  Stk. 2.  I beskrivelsen og vurderingen af de udvalgte elementer skal indgå:
1)  Personens faktiske ressourcer, der kan anvendes i forhold til arbejdsmarkedet.
2)  Mulighederne for yderligere udvikling af personens ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
3)  Mulighederne for at reducere eller fjerne de udfordringer, der kan gøre det vanskeligt for personen at anvende eller udvikle sine ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal på grundlag af den samlede beskrivelse og vurdering af elementerne i ressourceprofilen efter stk. 2 tage stilling til, om der er behov for at indhente yderligere oplysninger eller sætte aktiviteter i gang, der kan afklare eller forbedre personens arbejdsevne.
  Stk. 4.  Til brug ved beskrivelse og vurdering af elementerne i ressourceprofilen skal kommunalbestyrelsen tage stilling til hvilke oplysninger, der skal indhentes fra eksterne parter.
  Stk. 5.  Der skal ikke indhentes flere oplysninger, end det er nødvendigt for at beskrive, udvikle og vurdere personens ressourcer som grundlag for vurdering af personens arbejdsevne.
  Stk. 6.  Der skal ikke indhentes yderligere oplysninger, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at arbejdsevnen er tilstrækkelig til at kunne varetage et job på normale vilkår.


Dokumentation

 

§ 6.  Afgørelse om arbejdsevne, arbejdsevneprocent og førtidspension træffes på grundlag af:
1)  Den endelige ressourceprofil med tilhørende bilag
2)  Redegørelse for, hvor mange timer personen anses at kunne arbejde på ugebasis.
3)  En samlet redegørelse, der opsummerer og beskriver personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
4)  En samlet redegørelse for de initiativer kommunalbestyrelsen har igangsat med henblik på at udvikle og forøge personens arbejdsevne.
5)  En redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen anses varigt nedsat.
6)  Redegørelse for personens eventuelle bemærkninger til pkt. 1-5, jf. stk. 2.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal forelægge dokumenterne omfattet af stk. 1, nr. 1-5 for personen til udtalelse. Kommunalbestyrelsen udarbejder en redegørelse for personens eventuelle bemærkninger og med kommunalbestyrelsens supplerende kommentarer hertil.


Obligatorisk revurdering af arbejdsevne

 

  § 7.  Ved revurdering af tilkendt førtidspension træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om personens arbejdsevne og om personen opfylder betingelserne for at modtage førtidspension. Indtil kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om retten til førtidspension udbetales førtidspension uændret.
  Stk. 2.  Er førtidspensionistens arbejdsevne ændret i forhold til sidste arbejdsevnevurdering tilkendes førtidspension på grundlag af den nye arbejdsevnevurdering.
  Stk. 3.  Revurdering af en persons arbejdsevne behandles og afgøres efter bestemmelserne i §§ 1-6 og i øvrigt efter bestemmelserne i Inatsisartutlov om førtidspension.

 

Kapitel 2
Højeste førtidspension og rimeligt arbejde

 

§ 8.  Som rimelig beskæftigelse efter § 19 i Inatsisartutlov om førtidspension anses enhver af kommunalbestyrelsen anvist beskæftigelse, som modsvarer førtidspensionistens arbejdsevne som beskrevet og fastlagt ved afgørelse om tilkendelse af førtidspension.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan anvise beskæftigelse i privat og offentligt regi og herunder i kommunale beskæftigelsesprojekter og indenfor kommunale institutioner og virksomheder.

 

Kapitel 3
Personligt tillæg

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen kan efter en individuel vurdering bevilge personligt tillæg til førtidspensionisten.
  Stk. 2.  Personligt tillæg kan ydes til dækning af konkret eksisterende og påkrævede udgifter til at dække førtidspensionistens behov.
  Stk. 3.  Ved vurdering af ansøgning om udbetaling af personligt tillæg kan kommunalbestyrelsen blandt andet lægge vægt på om førtidspensionisten har særlige og ekstraordinære økonomiske forhold, der afviger fra andre førtidspensionister. Der kan endvidere lægges vægt på ægtefælles eller registreret partners gensidige forsørgelsespligt.
  Stk. 4.  Ved udbetaling af personligt tillæg skal der altid træffes skriftlig afgørelse om, hvorvidt udbetaling sker med eller uden pligt til tilbagebetaling.

 

  § 10.  Personligt tillæg kan for eksempel ydes til hel eller delvis dækning af udgifter til:
1)  Briller, beklædning, bohave.
2)  Særlige hjælpemidler.
3)  Rimelige rejseudgifter.

 

  § 11.  Personligt tillæg kan ikke ydes til dækning af udgifter til påtænkt forbedring eller vedligeholdelse af hus, bil, båd mv.

 

Kapitel 4
Ophold uden for eget hjem på institution mv.

 

  § 12.  Ved førtidspensionistens længerevarende ophold uden for eget hjem på institution m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, udbetales førtidspensionen uændret i flyttemåneden og efterfølgende måned, og herefter med 20 % af højeste førtidspension.
  Stk. 2.  Ved førtidspensionistens midlertidige ophold uden for eget hjem på institution m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, udbetales førtidspensionen uændret i flyttemåneden og efterfølgende måned, og herefter med 20 % af højeste førtidspension. Udbetaling af førtidspension sker dog uændret, hvis førtidspensionisten har forsørgerforpligtelser eller udgifter til egen bolig.
  Stk. 3.  En førtidspensionist kan modtage personligt tillæg under ophold på institution mv. Retten til børnetillæg bevares uændret.
  Stk. 4.  Udbetaling af førtidspension genoptages fra den 1. i den måned, hvor en førtidspensionist ikke længere opholder sig uden for eget hjem.


Egenbetaling for ophold på døgninstitution

 

  § 13.  Har førtidspensionisten egenindtægt, opkræves hel eller delvis betaling for ophold på social døgninstitution. Betalingen kan ikke overstige 60 pct. af egenindtægten udover førtidspension efter skat.
  Stk. 2.  Der kan kun opkræves betaling for udgifter, der er direkte forbundne med førtidspensionistens ophold på social døgninstitution.


Modregning i førtidspension ved ophold på offentlig institution.

 

  § 14.  Lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag, fra en offentlig myndighed under ophold på offentlig institution, modregnes i førtidspensionen. Dog skal førtidspensionisten have et beløb tilbage efter modregning, der som minimum svarer til 20 % af højeste førtidspension.

 

Kapitel 5
Udeblivelse mv.

 

  § 15.  Ved ansøgning om førtidspension er ansøger forpligtet til at medvirke aktivt til sagens behandling og oplysning. Ansøger er herunder forpligtet til at deltage i møder, afklaringsforløb og revalideringsforløb.
  Stk. 2.  Undlader ansøger at medvirke aktivt til sagens behandling og oplysning, og uden at der foreligger undskyldelige omstændigheder, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse på det foreliggende dokumentationsgrundlag.  Kan betingelserne for at tilkende førtidspension ikke anses for opfyldte træffes afgørelse om afslag.

 

  § 16.  Ved revurdering af en førtidspensionists arbejdsevne er førtidspensionisten forpligtet til aktivt at medvirke til sagens behandling og oplysning. Førtidspensionisten er herunder forpligtet til at deltage i møder, afklaringsforløb og revalideringsforløb.
  Stk. 2.  Undlader førtidspensionisten at medvirke aktivt til sagens behandling og oplysning, og uden at der foreligger undskyldelige omstændigheder, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.  Kan førtidspensionistens arbejdsevne ikke vurderes på det foreliggende dokumentationsgrundlag træffes afgørelse om at stoppe udbetaling af førtidspension.
  Stk. 3.  Udbetaling af førtidspension genoptages, når førtidspensionisten medvirker aktivt til sagens behandling og oplysning. Udbetaling af førtidspension genoptages med virkning fra kommunalbestyrelsens afgørelse herom og i øvrigt på uændrede vilkår.

 

Kapitel 6
Indkomstregulering af førtidspension

 

§ 17.  Tilkendt førtidspension efter § 43, stk. 4, nr. 1-4 i Inatsisartutlov om førtidspension nedsættes således:
1)  Førtidspensionen for en enlig førtidspensionist, nedsættes med 71.7105 % af førtidspensionistens samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter nordisk konvention om social sikring, der overstiger kr. 28.000.
2)  Førtidspensionen for en førtidspensionist i parforhold med en person, der ikke modtager nogen form for offentlig pension, nedsættes med 47,8070 % af parrets samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter nordisk konvention om social sikring, der overstiger kr. 42.000.
3)  Førtidspensionen for en førtidspensionist i parforhold med en anden førtidspensionist, nedsættes med 35,8553 % af parrets samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter nordisk konvention om social sikring, der overstiger kr. 42.000.
4)  Førtidspensionen for en førtidspensionist i parforhold med en alderspensionist, nedsættes med 30,9939 % af parrets samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter nordisk konvention om social sikring, der overstiger kr. 70.000.
  Stk. 2. Ved væsentlig ændring i den samlede aktuelle indkomst, beregnes nedsættelse af førtidspensionen på grundlag af den forventede samlede aktuelle indkomst.

 

Kapitel 7
Statistik

 

§ 18.  Kommunalbestyrelsen skal indberette statistiske oplysninger til Naalakkersuisut.  Kommunalbestyrelsen skal anvende de programmer eller formularer, der stilles til rådighed af Naalakkersuisut til indberetning.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen indberetter oplysning om oprettede, verserende og afsluttede sager og fordelt på ansøgninger og revurderinger.
  Stk. 3.  De statistiske oplysninger omfatter:
1)  Alder, køn, bosted
2)  Afklaringsforløb fordelt på misbrugsbehandling, arbejdsprøvning mv.
3)  Revalideringsforløb fordelt på uddannelse, beskæftigelse mv. 
4)  Sagsbehandlingstider fordelt på afklaringsforløb, revalideringsforløb og afgørelse.
5)  Afsluttede sager fordelt på afslag og tilkendelse af førtidspension.
6)  Sager afsluttet med tilkendelse af førtidspension fordelt på laveste, mellemste og højeste førtidspension og med oplysning om fastsat arbejdsevneprocent.
7)  Antal personer, der modtager eller har modtaget højeste førtidspension i medfør af § 19, stk. 1 i Inatsisartutlov om førtidspension.
8)  Antal fleks- skåne- og nyttejobs til rådighed fordelt på byer og bygder.
  Stk. 4.  De statistiske oplysninger ajourføres løbende og indberettes til Naalakkersuisut senest én måned efter udløbet af et kvartal og et kalenderår. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan til enhver tid anmode om supplerende indberetning og herunder med andre statistiske oplysninger end de i stk. 2-3 nævnte.

 

Kapitel 8
Klageadgang

 

§ 19.  Afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i § 39, stk. 1-2 i Inatsisartutlov om førtidspension.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelse

 

   § 20.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. juni 2016

 

 

Martha Lund Olsen

/

Julie Præst Wilche