Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
2. februar 2016
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider

I medfør af § 10 b, § 13, stk. 2, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutslov nr. 18 af 3. juni 2015, fastsættes:


Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fiskeri efter stenbider på Grønlands fiskeriterritorium i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjen.


Definitioner

  § 2.  Ved Grønlands fiskeriterritorium forstås i denne bekendtgørelse det område, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser om fiskeriterritoriet ved Grønland ved kongelig anordning.

  § 3.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på salg af hele fangsten, eller dele heraf.

  § 4.  Ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves af personer uden licens med henblik på anvendelse af fangsten til privat brug.

Betingelser for det erhvervsmæssige fiskeri efter stenbider

  § 5.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  § 6.Licenser udstedes for højst 2 år ad gangen.
  Stk. 2.  Licens kan indeholde bestemmelser om, hvor mange garn der må anvendes per licens, i hvilke forvaltningsområde fiskeriet må finde sted og for hvilken tidsperiode fiskeriet er tilladt i enkelte forvaltningsområder.  

  § 7.  Det er ikke tilladt, at udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i perioden 16. juli - 28. februar.

Kvoter og fiskeriperioder.

  § 8.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider udøves som kvotebaseret og fiskeperiode baseret fiskeri, idet såvel varigheden af fiskeperioden som kvoten for det enkelte år fastsættes i overensstemmelse med den af Naalakkersuisut godkendte forvaltningsplan for fiskeriet.

  § 9.  For hvert enkelt forvaltningsområde jr. Bilag 1, aftaler lokale repræsentanter for henholdsvis indhandling og fiskeriorganisation, hvornår erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider påbegyndes.
  Stk. 2.  Aftaler efter stk. 1 skal meddeles Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest en uge inden fiskeri efter stenbider i det pågældende forvaltningsområde påbegyndes.
  Stk. 3. Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider er ikke tilladt uden for den fiskeriperiode, der fastsættes i henhold til § 9, stk. 1.

  § 10.  Meddelelser vedrørende fiskeriperioden og kvote for hvert enkelt forvaltningsområde, meddeles gennem pressen og gennem Grønlands Selvstyrets hjemmeside. Ligeledes meddeles når den samlede kvote er opbrugt.
  Stk.2.  Der kan i løbet af den i § 6, stk. 1, nævnte periode forekomme ændringer, jf. § 10 i Landstingslov om fiskeri.
  Stk. 3. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan efter fiskeriperiodens ophør i et forvaltningsområde overføre uopfisket kvote til et andet forvaltningsområde

Ophør af fiskeri efter stenbider

  § 11.  Når fiskeriet stoppes, skal egne redskaber bjerges uden ugrundet ophold

  § 12Uanset § 8 skal fiskeriet efter stenbider bringes straks til ophør, når der ikke længere er fiskedage eller kvoter til rådighed.

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider

  § 13.  Det er ikke tilladt, at udøve ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i perioden 16. juli - 28. februar.
  Stk. 2.  Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri er ikke tilladt udenfor den periode der er fastsat for erhvervsfiskeri.
  Stk. 3.   Fiskeri efter stenbider til privat forbrug er tilladt for alle danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. Statsborger fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i to sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere. 
  Stk. 4.  Der må højest anvendes 2 garn i forbindelse med ikke- erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider. 


Foranstaltninger

  § 14.  Overtrædelse af § 5, § 6, stk. 2, § 7, § 9, stk. 3 § 12 og § 13 kan medføre bøde.
Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3.  Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse


Ikrafttræden

  § 15.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2016.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 21. maj 2014 om fiskeri efter stenbider.  Grønlands Selvstyre, den 2. februar 2016


Karl-Kristian Kruse

/

Jørgen Isak Olsen