Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 37
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Fritagelse for selskabsskat, pengeinstitutters hensættelser til tab og justering af bruttoskatteordning)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 10 af 29. november 2013, foretages følgende ændringer:


1.
  § 3, stk. 3, affattes således:
  ”Stk. 3. Beskatning af selskaber og virksomheder, der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, eller Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, bortfalder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse.”

2.  Efter § 30, stk. 8, indsættes:
  ”Stk. 9.  Pengeinstitutter omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier m.v. efter de for instituttet gældende regnskabsretlige regler. Nedskrivninger og hensatte beløb kan dog kun fradrages i det omfang, de vedrører tab, der er fradragsberettigede efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes de fradragsberettigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. 1. pkt., for det forudgående indkomstår. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse for kreditforeninger med hjemsted i Grønland.”

3.  Efter § 72 a, stk. 4, indsættes:
  ”Stk. 5.  Oppebærer en fysisk person som nævnt i stk. 1 en indkomst i ansættelsesforholdet, der er mindre end 350.000 kr. i et indkomstår, sker der uanset stk. 4 ikke beskatning af renteindtægter, renteudgifter og udbytter fra kilder uden for Grønland.
  Stk. 6.  Har en fysisk person alene indkomst som nævnt i stk. 1 eller 5 og § 15, stk. 4, kan personen uanset § 16 i landstingslov om forvaltning af skatter undlade at indgive selvangivelse.”

Stk. 5 bliver herefter stk. 7

4.  I § 72 b, stk. 2, ændres ”stk. 2-5” til: ”stk. 2-7”.

5.  I § 76, stk. 2, ændres ”§ 72 a, stk. 1 og 2,” til: ”§ 72 a, stk. 1, 2 og 5”.

6.  I § 79, stk. 2, ændres ”§ 72 a, stk. 1 og 2,” til: ”§ 72 a, stk. 1, 2 og 5”.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015Kim Kielsen

Dokumenter