Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 35
9. december 2015
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri
(Afgift på sparsomt og uforarbejdet hellefisk samt på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri, som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013 og ved inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014, foretages følgende ændringer:


1.
Lovens titel affattes således:
”Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri.”

2.  § 1, stk. 1, affattes således:
”Efter bestemmelserne i denne lov svares afgift af hellefisk fisket på Grønlands fiskeriterritorium og på andre landes fiskeriterritorium og af visse pelagiske fiskearter fisket i det østgrønlandske fiskeri.”

3.  § 2 affattes således:
§ 2.  Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  I det kystnære hellefisk fiskeri indtræder afgiftspligten ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg, herunder et indhandlingsskib.” 

4.  § 3, stk. 1, affattes således:
§ 3.  Virksomheder og personer, der har kvoter til det havgående fiskeri efter hellefisk, svarer en afgift på 2,50 kr. per kilo hellefisk, jf. stk. dog stk. 2. Ved opgørelsen af afgiften ses bort fra den andel af fangsten, som skal indhandles med henblik på filetering.”

5. Efter § 3 affattes overskriften således:

”Afgift på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland”

6.  Efter den nye overskrift indsættes:
§ 3 a. Afgiften på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland udgør for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet:
1) Sild,
a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland……pr. kg. 0 kr. 25 øre.
b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet………. pr. kg. 0 kr. 80 øre.

2) Lodde,
a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland….. pr. kg. 0 kr. 15 øre.
b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet………. pr. kg. 0 kr. 70 øre.

3) Makrel,
a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland….. pr. kg. 0 kr. 95 øre.
b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet………. pr. kg. 1 kr. 50 øre.

  Stk. 2.
Hvis et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden besætning bortset fra fartøjets kaptajn, maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne for fartøjer registreret med hjemsted i Grønland.”

7.  Efter § 3 a affattes overskriften således:

”Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri”

 8.  Efter den nye overskrift indsættes:
§ 3 b.  Virksomheder og personer, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, svarer en afgift på 5 procent af vederlaget ved indhandling af hellefisk til et indhandlings- eller produktionsanlæg.
  Stk. 2.  Den, der udbetaler vederlag som nævnt i stk. 1, indeholder afgiften ved udbetalingen. Indeholdelsen foretages ved at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder beløbet i vederlaget.”

9.  § 4, stk. 2 og 3, affattes således:
  ”Stk. 2.  Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. 1 og § 3 a skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtige betaling.
  Stk. 3.  Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. 1, og § 3 a skal efter udgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb, angive afgiftsgrundlaget, afgiften heraf samt indbetale afgiften til skatteforvaltningen.”

10.  Som ny § 4 a indsættes:
§ 4 a.  Indeholdelsespligtige virksomheder som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal føre et regnskab over de virksomheder og personer, som indhandler hellefisk, udbetalte vederlag, bonusser m.v. og andre oplysninger, der kan tjene som grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtige betaling.
  Stk. 2.  Indeholdelsespligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal efter udgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb for hvert indhandlings- eller produktionssted, angive afgiftspligtig mængde, størrelsen af udbetalte vederlag, afgiften heraf samt indbetale afgiften til skatteforvaltningen.  
  Stk. 3.  Indsendes angivelsen ikke rettidigt, skal der betales et gebyr på 2 procent af den afgift, der skal indbetales for perioden, dog mindst 500 kr. og højest 5.000 kr.”

11.  § 7 affattes således:
§ 7. Naalakkersuisut kan imødekomme en ansøgning om fritagelse for afgift, når der er givet tilladelse til forsøgsfiskeri, som har væsentlige biologiske eller erhvervsmæssige formål, og de økonomiske virkninger af en dispensation i øvrigt er begrænsede.”

12.  § 8, stk. 1, affattes således:
§ 8.  Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 3 a, stk. 1, § 3 b, § 4, stk. 2 eller 3, § 4 a, stk. 1 og 2, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 5 meddelt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015


Kim Kielsen