Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 34
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse
Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse foretages følgende ændringer:


1.
 § 8, affattes således:
§ 8.  Naalakkersuisut skal som minimum hvert 4. år afgive en redegørelse om landsplanlægning til Inatsisartut.”

2.  § 20, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  Bebyggelsens art og omfang, herunder blandt andet regulering af bebyggelsens tæthed, højder og afstandsforhold.”

3.  § 21, stk. 1, nr. 6, affattes således:
”6)  Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, inklusive friarealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af vegetation samt belysning af veje og andre færdselsarealer.”

4.  Efter § 44, i afsnittet ”Tildeling af arealer” indsættes:
§ 44 a.  Kommunalbestyrelsen kan reservere brugsretten til et afgrænset areal til en bestemt rettighedshaver i op til 2 år, såfremt den ansøgte arealanvendelse forudsætter en strategisk miljøvurdering (SMV), jf. § 4, stk. 2, eller en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) efter grønlandsk miljølovgivning.
  Stk. 2.  Reservation kan kun foretages, hvis den ansøgte arealanvendelse er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag eller ved nedlæggelse af et midlertidigt forbud i henhold til § 32.
  Stk. 3.  Hvis der er foretaget høring af et projekt i forbindelse med en miljøvurdering, svarende til offentliggørelse efter § 42, stk. 1, finder kravet om offentliggørelse, jf. § 42, stk. 1, ikke anvendelse.”

5.  Efter § 45, i afsnittet ”Tildeling af arealer” indsættes:
§ 45 a.  Kommunalbestyrelsen kan ved tilvejebringelsen af et forslag til et kommuneplantillæg for et delområde, jf. § 27, stk. 3, reservere brugsretten til det pågældende delområde til en ansøger om arealtildeling i op til 2 år. I dette tilfælde finder §§ 42, stk. 1, og 45, stk. 3, ikke anvendelse.
  Stk. 2.  Forinden meddelelse af en arealreservation, jf. stk. 1, påhviler det kommunalbestyrelsen, i minimum 6 uger, at annoncere ansøgers projektforslag. Annonceringen skal ske på den måde, der sædvanligt bruges i kommunen. Annonceringen skal endvidere fremgå af kommunens hjemmeside.
  Stk. 3.  Det påhviler kommunalbestyrelsen ved annonceringen efter stk. 2 at fastsætte, hvilke saglige og objektive kriterier samt prioritering af kriterier, der lægges til grund for valg af bygge- eller anlægsprojekt, jf. §§ 1 og 20.
  Stk. 4.  I annonceringsperioden er det muligt at fremsætte alternative projektforslag, samt at komme med øvrige bemærkninger. Alternative projektforslag skal vurderes på lige fod med den første ansøgers".
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsens beslutning om at reservere et areal, jf. stk. 1, og de bemærkninger m.v. der kom i annonceringsperioden, jf. stk. 2, skal fremgå af planforslagets redegørelsesdel.
  Stk. 6.  En arealreservation efter stk. 1 forudsætter, at ansøgers projektforslag danner grundlag for forslaget til kommuneplantillæg, at det sandsynliggøres at projektet er teknisk og økonomisk realiserbart for ansøger, samt at midlerne for tilvejebringelse af planforslaget er afholdt af ansøger, jf. § 53.
  Stk. 7.  Kommunalbestyrelsen kan vælge at forlænge arealreservationen, jf. stk. 1, for 1 år ad gangen.”

6.  § 46, stk. 2, nr. 2, affattes således:
”2)  Frist på maksimalt 2 år for udnyttelse af arealtildelingen. Ved større bygge- eller anlægsprojekter kan kommunalbestyrelsen forlænge fristen for udnyttelsen af arealtildelingen til det pågældende areal for 1 år ad gangen, såfremt bygge- eller anlægsprojektet m.v. er igangsat og der aktivt arbejdes på en udnyttelse af arealet, jf. arealtildelingens anvendelsesbestemmelse.”

7.  Efter § 47, stk. 1, indsættes, som nyt stk. 2:
”Stk. 2.  Har kommunalbestyrelsen tiltrådt en forlænget frist for udnyttelse af arealtildeling, jf. § 46, stk. 2, nr. 2, kan brugsretten til det pågældende areal først bortfalde, såfremt rettighedshaver ikke har efterkommet et påbud om ibrugtagning af arealet.”

8.  Efter § 48, i afsnittet ”Registrering” indsættes:
§ 48 a.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at offentliggøre afgørelsen om meddelelse af arealreservation på kommunens hjemmeside. Offentliggørelsen skal indeholde en geografisk afgrænsning af det af reservationen omfattede areal, fristen for reservationens udnyttelse, jf. dog § 45 a, stk. 7, samt en prioriteret venteliste på eventuelle andre ansøgere, der har søgt om reservation af det pågældende areal.”

9.  § 56, affattes således:
§ 56.  En kommunalbestyrelses afgørelse, vedrørende forhold der er omfattet af denne Inatsisartutlov eller regler udstedt efter denne Inatsisartutlov, kan, for så vidt angår retlige forhold, indbringes for Naalakkersuisut. Dog kan afgørelser vedrørende ekspropriation, jf. §§ 51 og 52 ikke indbringes for Naalakkersuisut.
  Stk. 2. Klageberettiget er:
1)  Den, til hvem afgørelsen er rettet,
2)  Enhver, der skønnes at have en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
  Stk. 3.  Klage skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.
  Stk. 4.  Den, der har modtaget kommunalbestyrelsens tilladelse, skal af Naalakkersuisut underrettes om klagen.
  Stk. 5.  Naalakkersuisuts afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene med Retten i Grønland som 1. instans.”

10.  § 57, affattes således:
§ 57.  Naalakkersuisut kan tillægge en klage opsættende virkning for tilladelser, godkendelser eller forbud, indtil Naalakkersuisuts afgørelse foreligger, eller Naalakkersuisut bestemmer andet.”

11.  § 58, ophæves.

12.  § 68, ophæves.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.  Grønlands Selvstyre den 9. december 2015Kim Kielsen