Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Centrenes opgaver

 

§ 1.  Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i hver by i kommunen.

 

  § 2.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene har til opgave at:
1) yde en landsomfattende vederlagsfri service til fremme af udviklingen af arbejdsmarkedet, herunder styrkelse af arbejdskraftens faglige kompetencer og geografiske mobilitet.
2) Lave en opsøgende arbejdsmarkedsindsats til erhvervslivet lokalt, regionalt og nationalt. De skal desuden formidle kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgivere med henblik på etablering af konkrete ansættelsesforhold.
3) Anvise arbejde til arbejdssøgende og arbejdskraft til arbejdsgivere fra alle erhverv og alle typer af stillinger. 
4) Varetage vejledning og administration af ansøgere til uddannelsesområdet.
5) Samarbejde med folkeskolen om vejledning af folkeskolens ældste klassetrin.
6) Tilbyde karrierevejledning og udarbejde individuelle handlingsplaner i samarbejde med de arbejdssøgende med sigte på permanent beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
7) Formidle faglige kurser til opkvalificering af arbejdssøgende. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene kan afvikle opkvalificerende forløb til uddannelses- eller arbejdsparathed.
8) Foretage matchgruppering af ledige borgere.
9) Registrere de ledige i en jobportal og andre relevante databaser.

 

§ 3.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene administrerer arbejdsmarkeds- og revalideringsydelser, der udbetales til revalidender og personer der kan modtage arbejdsmarkedsydelse.
  Stk. 2.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal i samarbejde med de borgere som kan komme i betragtning til revalidering, udarbejde revalideringsplaner.
  Stk. 3.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal behandle ansøgninger om mobilitetsfremmende ydelser.
  Stk. 4.  Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal behandle ansøgninger fra arbejdsgiverne om anvendelse af udefrakommende arbejdskraft.


Kommunalbestyrelsens opgaver

 

§ 4.  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene betjenes af kvalificerede vejledere og sagsbehandlere, jf. stk. 2, og under egnede fysiske rammer.
  Stk. 2.  Vejledning og sagsbehandling skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Naalakkersuisut, eller som kan dokumentere et tilsvarende fagligt kompetenceniveau. Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom fra kommunalbestyrelsen tillade, at vejledning og sagsbehandling midlertidigt varetages af en person, der har andre faglige kvalifikationer, når den pågældende vejleder er i gang med eller agter at gennemføre en uddannelses- og vejlederuddannelse, som er godkendt af Naalakkersuisut.

 

§ 5.  Kommunalbestyrelsen skal drive job-, vejlednings- og opkvalificeringscentret økonomisk uafhængigt af kommunens øvrige opgaver og administration på baggrund af en resultatkontrakt med Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan som en del af job-, vejledning- og opkvalificeringscenteret oprette rådgivende udvalg med deltagelse af erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal foranledige at der for hvert job-, vejlednings og opkvalificeringscenter oprettes 1 samarbejdsorgan med deltagelse af repræsentanter fra job-, vejlednings- og opkvalificeringscentret, det sociale område samt folkeskolen.

 

§ 6.  Kommunalbestyrelsen skal sikre at der kan ske udveksling af alle relevante og nødvendige oplysninger til varetagelse af job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrenes opgaver.


Tilsyn

 

  § 7.  Naalakkersuisut fører tilsyn med job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene.

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsen skal indberette statistiske oplysninger vedrørende job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene til Naalakkersuisut. Kommunalbestyrelsen skal anvende de programmer der stilles til rådighed af Naalakkersuisut til indberetning.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om indberetning.

 

Resultatkontrakt og midler til drift

 

  § 9.  Naalakkersuisut indgår resultatkontrakt med kommunalbestyrelsen om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene. resultatkontrakten fastlægger nærmere resultatmål for job-, vejlednings- og opkvalificeringscentret.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan foretage reduktion af de midler, der er tildelt den enkelte kommune til driften af job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene i serviceaftalen, hvis kommunalbestyrelsen ikke opfylder betingelserne i serviceaftalen.


Ikrafttræden

 

  § 10.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.
  Stk. 2.
 Samtidig ophæves § 5, stk. 1, stk. 3 og stk. 5, samt § 12 i inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v.
  Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i § 5, stk. 5, i inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v., forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller anden inatsisartutlov.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015

 

 

Kim Kielsen

Dokumenter