Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
29. december 2015
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om alderspension

I medfør af § 1, stk. 4, § 13, stk. 5, § 17, stk. 7, i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension fastsættes:

Økonomisk tillæg

  § 1.  Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering udbetale økonomisk tillæg til alderspensionister til hel eller delvis dækning af:
1)  udgifter til husleje,
2)  udgifter til vand, el, varme, renovationsudgifter, olie mv., og
3)  udgifter til nødvendig akut vedligeholdelse, nødvendig akut reparation eller nødvendig akut udskiftning af oliefyr mv.
  Stk. 2.  Udbetaling af økonomisk tillæg kan alene ske, hvis alderspensionistens økonomiske forhold er særligt vanskelige eller der er risiko for at alderspensionisten vil komme i alvorlig økonomisk nød.
  Stk. 3.  Ved vurdering af ansøgning om udbetaling af økonomisk tillæg kan kommunalbestyrelsen blandt andet lægge vægt på om alderspensionisten har særlige og ekstraordinære økonomiske forhold, der afviger fra andre alderspensionister. Der kan endvidere lægges vægt på ægtefælles eller registreret parternes gensidige forsørgelsespligt.
  Stk. 4.  Økonomisk tillæg ydes som enkeltstående tillæg. Under særlige omstændigheder kan økonomisk tillæg ydes over en periode op til maksimalt 3 måneder af gangen. 
  Stk. 5.  Ved udbetaling af økonomisk tillæg skal der altid træffes skriftlig afgørelse om hvorvidt udbetaling sker med eller uden pligt til tilbagebetaling.

  § 2.  Økonomisk tillæg kan ikke ydes til dækning af udgifter til påtænkt forbedring eller vedligeholdelse af hus, bil, båd mv.


Rådighedsbestemte tillæg

  § 3.  Rådighedsbeløbet fastsættes af kommunalbestyrelsen under hensyntagen til de lokale leveforhold.
  Stk. 2.  Rådighedsbeløbet er det beløb, som alderspensionisten har tilbage af sin aktuelle indkomst efter skat og, efter fradrag af følgende udgifter:
1)  Udgifter til egen bolig eller husleje i lejebolig efter fradrag af boligsikring.
2)  Udgifter til vand, el, varme, renovationsudgifter, olie mv.
  Stk. 3.  Såfremt forudsætningerne for det rådighedsbestemte tillæg ændres, skal alderspensionistens rådighedsbestemte tillæg reguleres, hvis ændringen i forudsætningerne medfører en ændring i alderspensionistens rådighedsbeløb.


Ophold uden for eget hjem på institution mv.

Egenbetaling for ophold på social døgninstitution

  § 4.  Har alderspensionisten egenindtægt, opkræves hel eller delvis betaling for opholdet på social døgninstitution. Betalingen kan ikke overstige 60 pct. af egenindtægten udover alderspension efter skat.
  Stk. 2.  Der kan kun opkræves betaling for udgifter, der er direkte forbundne med pensionistens ophold på social døgninstitution.


Modregning i alderspension ved ophold på offentlig institution.

  § 5.  Lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag fra en offentlig myndighed under ophold på offentlig institution, modregnes i alderspensionen. Dog skal alderspensionisten have et beløb tilbage efter modregning, der som minimum svarer til 46 % af alderspensionistens grundbeløb.


Udskudt forhøjelse af pensionsalderen

  § 6.  Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om udskudt forhøjelse af pensionsalderen, jf. § 1, stk. 2 og 3 i Inatsisartutlov om alderspension.
  Stk. 2.  Ansøgers aktive arbejdsperiode opgøres som den samlede periode fra ansøgers varige indtræden på arbejdsmarkedet og frem til ansøgningstidspunktet.  I opgørelsen medregnes arbejdsfrie perioder, der skyldes barselsorlov, efteruddannelse og videreuddannelse, periodisk ledighed ved råvaremangel og islæg og anden uforskyldt ledighed. I opgørelse af arbejdsperioden bortses fra perioder uden beskæftigelse og hvor ansøger ikke må anses for at have været aktivt jobsøgende.
  Stk. 3.  Udskudt forhøjelse af pensionsalderen er betinget af nedsat funktionsevne, der er forårsaget af hårdt fysisk eller psykisk arbejde og som væsentligt begrænser arbejdsmuligheden.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge ansøger at fremskaffe nødvendig dokumentation for vurdering af ansøgers samlede arbejdsperiode, og arbejdets karakter og varighed.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge ansøger at fremskaffe dokumentation for funktionsevne og årsagssammenhæng mellem ansøgers tidligere arbejde og nedsættelse af funktionsevnen.


Klageadgang

  § 7.  Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter de til enhver tid gældende regler om socialvæsenets styrelse og organisation. 


Ikrafttræden

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 29. december 2015Martha Lund Olsen

/

Julie Præst Wilche