Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
23. juli 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i Inatsisartutlov om konkurrence

I medfør af § 7, stk. 6 og § 15, stk. 4, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og efter udtalelse fra Konkurrencenævnet, fastsættes:

 

Omsætning

 

  § 1.   Med "omsætning" forstås i denne bekendtgørelse nettoomsætningen i forbindelse med den ordinære drift med fradrag af afgifter eller skatter, der er direkte forbundet med salget, jf. dog §§ 7-9.
  Stk. 2.  En deltagende virksomheds omsætning, jf. § 7, stk. 1, nr. 3, i konkurrenceloven, opgøres som omsætningen i seneste regnskabsår, jf. dog §§ 7-9.
  Stk. 3.  Omsætningen efter § 7, stk. 1, nr. 3, i konkurrenceloven, opgøres som summen af de deltagende virksomheders omsætning.
  Stk. 4.  Hvis en eller flere af de deltagende virksomheder efter seneste regnskabsårs afslutning har foretaget en delvis afhændelse af sin virksomhed, skal den del af omsætningen, der kan henføres hertil, fratrækkes i den deltagende virksomheds omsætning. Omsætning, der kan henføres til aktiver, hvormed der er erhvervet kontrol efter sidste regnskabsårs afslutning, skal lægges til den deltagende virksomheds omsætning.


Koncernomsætning

 

  § 2.  Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter også omsætningen i tilknyttede virksomheder, jf. § 3. En deltagende eller tilknyttet virksomhed kan også være staten, Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 9.
  Stk. 2.  Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter ikke omsætningen mellem den deltagende virksomhed og de tilknyttede virksomheder eller mellem de tilknyttede virksomheder.

 

  § 3.  Ved "tilknyttede virksomheder" forstås i denne bekendtgørelse:
1)  Dattervirksomheder. Virksomheder, hvori en deltagende virksomhed direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse som angivet i § 2 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber.
2)  Modervirksomheder. Virksomheder, der kan udøve bestemmende indflydelse i en deltagende virksomhed.
3)  Andre virksomheder, hvori en modervirksomhed kan udøve bestemmende indflydelse.
4)  Virksomheder, hvori flere virksomheder, som nævnt i nr. 1 til 3, i fællesskab kan udøve bestemmende indflydelse.
5)  Virksomheder, der uden at være omfattet af nr. 1 til 4, ved skriftlig aftale eller i medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under en fælles ledelse eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at:
a)  den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på markedet,
b)  de deltagende virksomheder blivende er underordnet den fælles ledelse, og
c)  der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske resultater.

 

   § 4.  Når to eller flere deltagende virksomheder i fællesskab udøver bestemmende indflydelse i en virksomhed, medregnes denne virksomheds omsætning i den samlede omsætning.
  Stk. 2.  Den samlede omsætning efter stk. 1, omfatter ikke omsætning mellem de deltagende virksomheder og den fælles kontrollerede virksomhed.


Anden omsætning

 

  § 5.  Har en deltagende virksomhed indgået lignende aftaler med andre virksomheder, medregnes disse virksomheders omsætning i den samlede omsætning efter § 7, stk. 1, i konkurrenceloven.
  Stk. 2.  Den samlede omsætning omfatter ikke omsætning mellem de virksomheder, der er nævnt i stk. 1.


Brancheforeninger og sammenslutninger

 

  § 6.  Omsætningen, jf. inatsisartutlov om konkurrence § 7, stk. 1, nr. 3, i en brancheforening eller i en anden sammenslutning, der må sidestilles hermed, beregnes som den samlede omsætning for foreningens medlemmer med tillæg af foreningens egen omsætning.
  Stk. 2.  Foreningens omsætning efter stk. 1 opgøres med fradrag af omsætning mellem foreningen og dens medlemmer.

 
Finansielle virksomheder

 

  § 7.  For forsikringsselskaber anvendes i stedet for omsætning værdien af de tegnede bruttopræmier, som omfatter samtlige modtagne eller fremtidige beløb i henhold til forsikringsaftaler, der er tegnet af disse selskaber eller for deres regning, herunder udgående genforsikringsaftaler, efter fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der opkræves på grundlag af præmiebeløbet eller forsikringssummen.

 

  § 8.  For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder anvendes i stedet for omsætning summen af følgende indtægter i givet fald med fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der står i direkte relation til disse indtægter:
1)  Renteindtægter med videre.
2)  Udbytte af aktier med videre og andre kapitalandele.
3)  Gebyr- og provisionsindtægter med videre.
4)  Kursreguleringer af værdipapirer og valuta med videre, såfremt disse er samlet positive.
5)  Andre ordinære indtægter.


Staten, Grønlands Selvstyre, kommuner og kommunale fællesskaber

 

  § 9.  For staten anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det pågældende ministerområde for det seneste regnskabsår, jf. hovedarterne 1 og 3 i statens kontoplan.
  Stk. 2.  For Grønlands Selvstyre anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det pågældende landstyreområde for det seneste regnskabsår, jf. artskontiene 1 og 7, som fremgår af ciffer 7 i Grønlands Selvstyres regnskabshåndbogs konteringsinstruks.
  Stk. 3.  For en kommune eller et kommunalt fællesskab anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det seneste regnskabsår, jf. artskontiene 0 til 5, jf. ciffer 7 i den kommunale kontoplan.


Omregning af omsætning til danske kroner

 

   § 10.  Omsætning i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter den gennemsnitlige vekselkurs i virksomhedens seneste regnskabsår.


Omsætning i Grønland

 

  § 11.  Omsætningen i Grønland, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 1, omfatter salg af varer eller tjenesteydelser til kunder, som på tidspunktet for aftalens indgåelse er hjemmehørende i Grønland.
  Stk. 2.  For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder omfatter omsætningen i Grønland, jf. § 15, stk. 1, indtægter jf. § 8, der oppebæres af virksomhedens afdelinger eller filialer i Grønland.


Overskridelse af omsætningsgrænser

 

  § 12.  Undtagelsen i konkurrencelovens § 7, stk. 1, nr. 3 fra forbuddet i lovens § 6, stk. 1, gælder, selv om de deltagende virksomheder overskrider den nævnte omsætning med højest ti procent i optil to på hinanden følgende regnskabsår.
  Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1, finder ikke anvendelse, såfremt overskridelsen af den nævnte grænse for omsætning er resultatet af en fusion, som defineret i Selvstyrets bekendtgørelse om fusioner.


Ikrafttræden

 

  § 13.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15.august 2015.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. juli 2015

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen