Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
18. juni 2015
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri

I medfør af § 25 og § 33, stk. 2, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde

   § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, samt det grønlandske erhvervsmæssige fiskeri uden for dette territorium med følgende fartøjer:
1) Fiskerifartøj med tilladelse til havgående fiskeri.
2) Fiskerifartøj med tilladelse til fiskeri i det kystnære fiskeri efter rejer.
3) Fiskerifartøj med fartøjskvote i det kystnære fiskeri efter hellefisk.

 
Indberetning af fiskerioplysninger

   § 2.  Den, der driver virksomhed omfattet af § 1, skal hvert år inden den 1. juni indberette oplysninger til skatteforvaltningen om et fiskerifartøjs produktionsmæssige og økonomiske forhold i det foregående kalenderår. Oplysningerne skal inden indberetningen attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
  Stk. 2.  Indberetningen skal indeholde oplysninger som nævnt i bilag 1 eller bilag 2.
  Stk. 3.  Oplysninger vedrørende kalenderårene 2012, 2013 og 2014 skal indberettes til skatteforvaltningen inden den 1. september 2015.

  § 3.  Oplysningerne skal indberettes elektronisk til skatteforvaltningen.
  Stk. 2.
 Skatteforvaltningen kan fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af elektronisk indberetning.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinjer for indsendelse af fiskerioplysninger.


Foranstaltninger

  § 4.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, eller § 3, stk. 1 kan idømmes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af en juridisk person, kan der pålægges et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøder, der idømmes efter stk. 1 og 2 tilfalder landskassen.


Ikrafttræden

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 19. august 2014 om indsendelse af fiskerioplysninger.Grønlands Selvstyre, den 18.06.2015Andreas Uldum                                         

/

Peter Hansen