Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
9. marts 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for Grønlands Vejledningsråd

I medfør af § 7, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning, fastsættes:

 

Grønlands Vejledningsråds opgaver

 

§ 1.  Grønlands Vejledningsråd afgiver indstilling i sager, der bliver forelagt af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Rådet kan af egen drift behandle og afgive indstilling i sager, som rådet finder relevante.
Stk. 3.  Rådet kan i sine indstillinger pege på behov for iværksættelse af analyser og dokumentation vedrørende aktuelle problemstillinger, herunder både lokale og regionale og fremkomme med forslag til imødegåelse af bestemte problemstillinger.
Stk. 4.  Rådet skal afgive anbefalinger om vejledningens kvalitet og relevans i forhold til at sikre den vejledte selvforsørgelse og faglig udvikling.

 

§ 2.  Rådet skal i sit virke:
1)  Bidrage til at sikre samordning på vejledningsområdet, herunder i forhold til de forskellige vejledningsindsatser.
2)  Bidrage til at såvel kortsigtede som de mere langsigtede vejledningsbehov både i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet dækkes.
3)  Følge udviklingen i vejledningsindsatsen og fremkomme med udtalelser herom, herunder i forhold til organiseringen af vejledningsindsatsen og iværksættelse af relevante initiativer.
4)  Sikre dialog med relevante aktører inden for vejledningsområdet i forhold til strukturering og afstemning af vejledningsindsatsen i forhold til konstaterede behov.


Grønlands Vejledningsråds møder m.v.

 

§ 3.  Rådet holder mindst 2 ordinære møder årligt.
Stk. 2.  Formanden fastsætter tid og sted for møderne og påser, at rådets sager fremmes med behørig hurtighed.
Stk. 3.  Forslag til dagsordenspunkter og det til brug for rådets behandling nødvendige skriftlige materiale skal fremsendes til rådets formand og sekretariat senest 3 uger før et møde. Rådets formand kan, når særlige grunde taler herfor, dispensere fra fristen.
Stk. 4.  Rådets formand indkalder og udsender materiale til møderne senest 2 uger inden mødernes afholdelse.
Stk. 5.  Rådet afholder ekstraordinært møde, hvis rådets formand finder anledning dertil, eller hvis et flertal af rådets medlemmer begærer det. Indkaldelse til ekstraordinært møde og udsendelse af materiale hertil kan ske med forkortet varsel, hvis omstændighederne taler herfor.

 

§ 4.  Rådets formand tilrettelægger rådets arbejde og leder forhandlingerne på rådets møder.
Stk. 2.  Rådet fastsætter en standarddagsorden, som skal indeholde:
1)  Godkendelse af dagsorden.
2)  Opfølgning på referat fra sidste møde.
3)  Orientering fra Vejledningscentret.
4)  Orientering fra rådets medlemmer.
5)  Indkomne forslag til behandling.
6)  Relevant tema fra Vejledningscentret eller rådets medlemmer.
7)  Intern eller ekstern information og opsamling.
8)  Fastsættelse af næste møde.
9)  Eventuelt.

 

§ 5.  Rådet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3.  I sager, der ikke kan tåle opsættelse, kan formanden træffe beslutning på rådets vegne, såfremt det ikke er praktisk muligt at indkalde de øvrige medlemmer.
Stk. 4.  Rådet orienteres snarest muligt om en af formanden efter stk. 3 truffet beslutning.

 

§ 6.  Hvis rådet har besluttet, at et medlem på grund af inhabilitet ikke kan deltage i en sags behandling, behandles sagen af de øvrige medlemmer.

 

§ 7.  Rådets formand påser, at der føres et beslutningsreferat over rådets forhandlinger og beslutninger.
Stk. 2.  Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Såfremt et medlem er uenig i en beslutning, skal dette fremgå af beslutningen.
Stk. 3.  Sekretariatet udsender efter forelæggelse for formanden udkast til referat til medlemmernes godkendelse.
Stk. 4.  Et referat anses for godkendt, hvis der ikke inden 2 uger efter udsendelsen er modtaget indsigelser til udkastet.
Stk. 5.  Indkommer der indsigelser til et referat, behandles disse senest 1 måned efter mødets afholdelse.

 

§ 8.  Beslutninger truffet på rådets møder og godkendte referater heraf offentliggøres på Vejledningsrådets hjemmeside.
Stk. 2.  Rådet kan beslutte, at referatet fra et møde helt eller delvis undtages fra offentliggørelse.

 

§ 9.  Departementet for uddannelse eller en af departementet hertil bemyndiget stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.
Stk. 2.  Sekretariatet medvirker til forberedelse og afholdelse af rådets møder i form af forberedende sagsbehandling og opfølgning på rådets beslutninger vedrørende de i denne bekendtgørelse fastsatte opgaver.
Stk. 3.  I forbindelse med de i stk. 2 nævnte opgaver udsender sekretariatet dagsorden vedlagt sagerne og sekretariatets notater om disse.

 

§ 10.  Rådets medlemmer, sekretær samt eventuelle medhjælpere har tavshedspligt efter sagsbehandlingslovens § 27 og Kriminallovens § 50, stk. 1 og 3 og §§ 52-54.

 

§ 11.  Rådet afgiver senest 1. april en årlig beretning til departementet for uddannelse om rådets arbejde i det foregående år. Beretningen skal indeholde en beskrivelse af rådets arbejde i det forløbne år.


Ikrafttræden

 

§ 12.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 2015.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. marts 2015

 

 

Nivi Olsen

/

Mikael Kristensen