Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
8. juni 2014
Gældende

Inatsisartutlov om biblioteksvæsenet

Kapitel 1
Formål og definitioner

 

§ 1.  Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andet egnet materiale, herunder elektroniske informationsressourcer, til rådighed for voksne og børn, jf. dog kapitel 5, og udøve informationsvirksomhed.
Stk. 2.  Ved udvælgelse af det materiale, bibliotekerne stiller til rådighed, skal der lægges vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Religiøse, moralske eller politiske kriterier må ikke være afgørende.

 

§ 2.  Biblioteksvæsenet skal formidle offentlige oplysninger og information om samfundet i øvrigt.

 

Kapitel 2
De kommunale biblioteker

 

§ 3.  I hver kommune skal kommunalbestyrelsen oprette et folkebibliotek.

 

§ 4.  Kommunens folkebibliotek består af et hovedbibliotek og de filialer, som er nødvendige efter forholdene i kommunen, herunder filialer i byer og bygder. Kommunalbestyrelsen afgør på baggrund af indbyggertallet, sammenholdt med hvilken biblioteksfaglig dækning der i øvrigt er på stedet, hvor der skal oprettes filialer.
Stk. 2.  Hovedbiblioteket i Kommuneqarfik Sermersooq er Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 3.  Lederen af et hovedbibliotek skal have en relevant faglig baggrund.

 

§ 5.  Hovedbiblioteket skal omfatte en afdeling for voksne og en afdeling for børn, som skal kunne betjene også børn under den undervisningspligtige alder.
Stk. 2.  Filialerne kan dels bestå af faste udlånssamlinger for børn og voksne, dels af depoter udlånt fra hovedbiblioteket.

 

§ 6.  Folkebiblioteket og skolebibliotekerne samarbejder om biblioteksbetjeningen af børn efter nærmere regler fastsat af Naalakkersuisut, jf. § 27, stk. 3, i Inatsisartutlov om folkeskolen.

 

Kapitel 3
Nunatta Atuagaateqarfia

 

§ 7.  Naalakkersuisut driver Nunatta Atuagaateqarfia, som varetager biblioteksfunktioner på landsplan.

 

§ 8.  Naalakkersuisut ansætter en bibliotekschef, der forestår den daglige ledelse af Nunatta Atuagaateqarfia. Bibliotekschefen skal være uddannet bibliotekar eller have anden relevant faglig baggrund.
Stk. 2.  Bibliotekschefen ansætter Nunatta Atuagaateqarfias personale.

 

§ 9.  Nunatta Atuagaateqarfia skal støtte de kommunale biblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger eller andet materiale, som det pågældende bibliotek ikke selv råder over, og ved at yde biblioteksteknisk bistand i nødvendigt omfang.
Stk. 2.  Nunatta Atuagaateqarfia skal yde biblioteksfaglig konsulentbistand over for andre offentlige biblioteker.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om omfanget af den bibliotekstekniske og den biblioteksfaglige bistand.

 

§ 10.  Nunatta Atuagaateqarfia indkøber og fordeler grønlandsksproget litteratur til de kommunale biblioteker.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om de i stk. 1 nævnte indkøb og fordelinger.

 

§ 11.  Med henblik på at medvirke til sikringen af den grønlandske kulturarv skal Nunatta Atuagaateqarfia i en hertil indrettet samling (Groenlandica-samlingen) indsamle, registrere og bevare alle værker, der er offentliggjort i Grønland.
Stk. 2.  Groenlandica-samlingen skal indeholde:
1) Alle grønlandske bøger, aviser, blade og andet trykt materiale samt audiovisuelle materialer.
2) En kort- og billedsamling til belysning af den materielle og åndelige kulturs udvikling i Grønland.
3) En manuskriptsamling omfattende grønlandske forfatteres manuskripter og andre manuskripter, der belyser den grønlandske materielle og åndelige kulturs udvikling.

 

§ 12.  Nunatta Atuagaateqarfia skal i forbindelse med Groenlandica-samlingen opbygge et videnskabeligt bibliotek omfattende bøger, tidsskrifter og andet materiale om arktiske forhold og om emner, som har betydning for det grønlandske samfund.

 

§ 13.  Nunatta Atuagaateqarfia skal sikre offentlig adgang til Groenlandica-samlingen og sit videnskabelige bibliotek og skal formidle viden og oplevelser indenfor den del af landets kulturarv, som biblioteket har ansvaret for.

 

Kapitel 4
Biblioteksvederlag

 

§ 14.  Inatsisartut fastsætter på finansloven et beløb til biblioteksvederlag til personer, der helt eller delvist bidrager til frembringelsen af værker i form af grønlandsksprogede bøger og lydbøger, eksempelvis forfattere, oversættere, illustratorer og fotografer.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om fordelingen af det i stk. 1 nævnte beløb, herunder om afgrænsning af den i stk. 1 nævnte personkreds og fordelingen af biblioteksvederlag blandt disse.

 

Kapitel 5
Vilkår for brug af bibliotekernes ydelser

 

§ 15.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til bibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materiale og almindelig vejledning. Der kan desuden opkræves vederlag ved udlån af materiale rekvireret hos biblioteker uden for Grønland.
Stk. 2.  Vederlagspligtige ydelser som nævnt i stk. 1 skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren.
Stk. 3.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne fastsætter for henholdsvis Nunatta Atuagaateqarfia og for de kommunale biblioteker størrelsen af og opkrævningsformen for de vederlagspligtige ydelser, der er nævnt i stk. 1. Vederlaget må ikke overstige omkostningerne ved den leverede ydelse. 

 

§ 16.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materiale, som en bruger har lånt samtidig, og som har samme lånetid, dog højst 10 kr. for materiale lånt af børn og unge under 15 år. Hvis overskridelsen varer mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 50 kr., dog højst 20 kr. for materiale lånt af børn og unge under 15 år. Hvis overskridelsen varer mere end 30 dage, og der forinden er afsendt skriftligt pålæg om tilbagelevering af det udlånte materiale, vil gebyret kunne forhøjes til 100 kr., dog højest 50 kr. for materiale lånt af børn og unge under 15 år.
Stk. 2.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker kan opkræve et gebyr på højst 20 kr. for udstedelse af erstatningslånerkort til en bruger.

 

§ 17.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker kan udelukke en bruger fra at låne på bibliotekerne, hvis brugeren
1) i væsentlig omfang har misligholdt sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand, eller
2) er i restance med betaling af et gebyr fastsat efter § 16 eller er i restance med hensyn til betaling af erstatning for beskadiget eller bortkommet materiale.
Stk. 2.  Bringer brugeren mellemværendet med bibliotekerne, jf. stk. 1, til ophør, herunder ved at levere materialet tilbage i ubeskadiget stand eller ved at erstatte beskadiget materiale samt ved at betale skyldige gebyrer, ophører udelukkelsen.
Stk. 3.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker kan endvidere udelukke en bruger fra at benytte sig af bibliotekerne, hvis brugeren groft eller gentagne gange har overtrådt ordensreglerne, jf. § 20, stk. 2. Udelukkelsen fastsættes i så fald til en på forhånd fastsat tidsperiode, der ikke må overstige 3 måneder.

 

§ 18.  Råder Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker over materiale, der er særligt kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån, kan bibliotekerne fastsætte begrænsninger i adgangen til at hjemlåne materialet.
Stk. 2.  Et bibliotek kan opkræve et depositum ved hjemlån af det i stk. 1 nævnte materiale.

 

§ 19.  Et bibliotek kan under hensyn til bibliotekets ressourcer i bibliotekets reglement fastsætte begrænsninger for den enkelte låners samlede antal lån og reserveringer af materialer.

 

Kapitel 6
Vejledning, ordensregler og pligtaflevering

 

§ 20.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker skal vejlede brugerne om vilkårene for bibliotekernes benyttelse, herunder oplyse om bl.a. låneridentifikation, lånetid, opkrævning af eventuelt depositum, konsekvenser som følge af misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer og vederlag samt inddrivelse.
Stk. 2.  Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker fastsætter et sæt ordensregler for biblioteket, der omfatter brug af faciliteter, adfærd, iagttagelse af god skik og orden m.m.
Stk. 3.  Bibliotekets ordensregler offentliggøres på biblioteket og udleveres efter anmodning til bibliotekets brugere.

 

§ 21.  Det påhviler den, som fremstiller færdige eksemplarer af bøger, aviser, tidsskrifter, årsberetninger, samt cd-rommer, videoer, dvd’er og fonogrammer til udgivelse, at aflevere 3 eksemplarer af hver udgivelse til Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om den i stk. 1 nævnte pligtaflevering, herunder om pligtaflevering af andre typer af offentliggjorte udgivelser end de i stk. 1 nævnte.

 

Kapitel 7
Finansiering

 

§ 22.  Nunatta Atuagaateqarfias virksomhed finansieres gennem tilskud fra Landskassen.
Stk. 2.  Det årlige tilskud fra Landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelse af finansloven for det efterfølgende finansår.
Stk. 3.  Nunatta Atuagaateqarfia kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

 

§ 23.  Alle udgifter til de kommunale bibliotekers drift og anlæg påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler Selvstyret eller andre.

 

Kapitel 8
Sanktioner

 

§ 24.  I forskrifter, der udstedes i medfør af § 21, stk. 2, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland. 
Stk. 2.  Hvor en forskrift, som er udstedt i medfør af § 21, stk. 2, hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-2, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

§ 25.  Loven træder i kraft den 1. januar 2015. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet.
Stk. 2.  Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af den i stk. 1 nævnte landstingsforordning, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af nærværende Inatsisartutlov eller anden lovgivning.

 

 

Grønlands Selvstyre, 8. juni 2014.

 

 

Aleqa Hammond