Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
8. juni 2014
Gældende

Inatsisartutlov om arbejdsformidling m.v.

Kapitel 1
Definitioner og anvendelsesområde

 

§ 1.  Ved arbejdsformidling forstås landsomfattende, neutral og vederlagsfri service til fremme af udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder styrkelse af arbejdskraftens faglige og geografiske mobilitet.
Stk. 2.  Ved arbejdsanvisning forstås formidling af kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgiver med henblik på etablering af konkrete ansættelsesforhold.
Stk. 3.  Arbejdsformidlingen varetager anvisning af arbejde til arbejdssøgende og anvisning af arbejdskraft til arbejdsgivere fra alle erhverv og stillingsgrupper. Endvidere varetager arbejdsformidlingen vejledning og administration af ansøgere til uddannelsesområdet.
Stk. 4.  Inatsisartutloven gælder for arbejde, der udføres i Grønland, og omfatter arbejdssøgende, der i henhold til landstingsloven om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland betragtes som grønlandsk arbejdskraft.


Kommunalbestyrelsens opgaver

 

§ 2.  Kommunalbestyrelsen skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik:
1)  følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen,
2)  skabe grundlag for og tage initiativer til iværksættelse af foranstaltninger af betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i kommunen, og
3)  indsamle og vurdere oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet i kommunen, og indberette disse oplysninger til Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende indberetning i henhold til stk. 1, nr. 3.

 

§ 3.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for arbejdsformidling i kommunen, herunder at foranstalte arbejdsanvisning og erhvervs- og uddannelsesvejledning, jf. §§ 5 - 9.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen indberetter statistiske oplysninger vedrørende beskæftigelsen i kommunen til Naalakkersuisut.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens indberetning af statistiske oplysninger m.v.

 

§ 4.  Kommunalbestyrelsen skal virke for skabelsen af et tillidsfuldt og snævert samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og den offentlige forvaltning i kommunen, således at der skabes grundlag for initiativer til arbejdskraftens udvikling, tilpasset erhvervslivets behov på såvel kortere og længere sigt og kommunens erhvervsudviklingsmuligheder.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde forslag til iværksættelse af beskæftigelsesmæssige foranstaltninger til styrkelse af arbejdskraftens kvalifikationer i kommunen.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal iværksætte særlige beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige tilbud rettet mod unge under 30 år

 

Erhvervs- og uddannelsesvejledning samt arbejdsanvisning

 

§ 5.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde individuelle handlingsplaner for arbejdssøgende, og for personer, som indgår i opkvalificeringsforløb eller tiltag i Piareersarfiit.
Stk. 2.  Erhvervs- og uddannelsesvejledning omfatter bistand ved valg af erhverv og uddannelse.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan oprette et Piareersarfiit til administration af kommunalbestyrelsens opgaver efter denne inatsisartutlov.
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal indberette resultaterne af kommunens erhvervs- og uddannelsesvejledning samt arbejdsanvisning til Naalakkersuisut.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler til gennemførelse af de i stk. 2-4 nævnte forhold, herunder regler om tilskud til oprettelse og drift af Piareersarfiit.

 

§ 6.  Forinden arbejdsanvisning finder sted, tilvejebringes oplysninger om løn- og andre arbejds- og ansættelsesvilkår.

 

§ 7.  Anvisning af permanent arbejde, der medfører, at den arbejdsøgende må skifte bopæl, kan finde sted, hvis:
1)  flytningen anses for ønskelig ud fra en vurdering af stedlige og faglige behov på arbejdsmarkedet,
2)  den arbejdssøgende samtykker,
3)  den anviste holdes skadesløs for udgifter til transport og bohaveflytning,
4)  der ikke er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft lokalt, og
5)  der stilles bolig til rådighed for den anviste.
Stk. 2.  Anvisning af sæsonarbejde eller tidsbegrænset arbejde væk fra arbejdstagerens sædvanlige bopæl, kan finde sted, hvis:
1)  det anses for ønskelig ud fra en vurdering af stedlige og faglige behov på arbejdsmarkedet,
2)  den arbejdssøgende samtykker,
3)  den arbejdssøgende holdes skadesløs for udgifter til transport, og
4)  der ikke er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft lokalt.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til dækning af de i stk. 1, nr. 3, og stk. 2, nr. 3, nævnte udgifter. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler herom.

 

§ 8.  Anvisning af arbejdskraft kan ikke ske til en arbejdsgiver eller virksomhed, der ifølge fyldestgørende dokumentation fra en faglig organisation eller en anden interesseorganisation, er ramt af strejke eller lockout, medmindre denne er kendt overenskomststridig.

 

§ 9.  Når der kan anvises egnet arbejdskraft til en ledig stilling, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom til arbejdsgiveren.
Stk. 2.  Kommer ansættelsesforholdet ikke i stand, eller afbrydes ansættelsesforholdet umiddelbart efter dets påbegyndelse, påhviler det arbejdsgiveren straks at give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen samt oplysning om årsagen hertil.
Stk. 3.  En arbejdsgiver, der afviser anvist arbejdskraft, er forpligtet til at godtgøre afholdte udgifter til transport og bohaveflytning, såfremt afvisningen skyldes ansættelse af anden arbejdskraft, og arbejdsgiveren ikke har underrettet kommunalbestyrelsen så betids, at rejsen til arbejdsstedet kunne være undgået.

 

Forskellige bestemmelser

 

§ 10.  Naalakkersuisut kan oprette en landsdækkende jobbank, hvor jobtilbud, ledighedsadministration og grunddata til statistik- og analyseformål kan indsamles og bearbejdes.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om etablering af en jobbank efter stk. 1, herunder regler om kommunalbestyrelsens pligt til at anvende jobbanken.

 

§ 11.  Naalakkersuisut afholder et årligt kursus for de af kommunernes medarbejdere, der beskæftiger sig med arbejdsformidling m.v.
Stk. 2.  Naalakkersuisut afholder efter hvert kommunalbestyrelsesvalg et kursus for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis hverv omfatter arbejdsformidling m.v.
Stk. 3.  Udgifter til kurser i henhold til stk. 1 og 2 afholdes af Landskassen og kommunerne.

 

§ 12.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og tiltag i Piareersarfiit, jf. § 4, stk. 2 og 3. Tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tildeling og udbetaling af tilskud.

 

§ 13.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om forsøgsvirksomhed med henblik på ledighedsbekæmpelse samt effektivisering og udvikling af arbejdsformidlingen.

 

§ 14.  Naalakkersuisut udarbejder en årlig rapport om arbejdsmarkedsindsatsen i det forløbne år og målsætninger for den kommende periode, herunder hvilken opfølgning, der skal iværksættes.


Klage

 

§ 15.  Klage over kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan inden 4 uger indgives til Naalakkersuisut.


Ikrafttræden

 

§ 16.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v.
Stk. 3.  Regler, der er udstedt i medfør af den i stk. 2 nævnte landstingslov, forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat i medfør af denne eller andre inatsisartutlove.

 

 

Grønlands Selvstyre, d. 8. juni 2014

 

 

Aleqa Hammond