Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
17. juli 2014
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri

I medfør af § 9, § 10, § 10a, § 11, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, Landstingslov nr. 5. af 21. maj 2002 og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registrerede fartøjer og med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2.  Fartøjer som ifølge deres målebrev er under 75 BRT/120 BT, kan kun fiske i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.
Stk. 3.  Fartøjer som ifølge målebrevet er 75 BRT/ 120 BT og over, kan kun fiske i områder 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.
Stk. 4.  Stk. 2 gælder ikke ved krabbefiskeri.
Stk. 5.  Stk. 2 og stk. 3 gælder ikke ved kammuslingefiskeri.

§ 2.  Afgørende for om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode målebrevet er udfærdiget på grundlag af.


Tidsbegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

§ 3.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1)  med fartøjer på 75 BRT/120 BT og over efter alle arter bortset fra rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer der er over 6 meter længde over alt (l.o.a.),
2)  efter kammuslinger, uanset fartøjsstørrelse, og
3)  med grønlandsk registrerede fartøjer i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller regionale fiskeriorganisationer har kompetence til at regulere fiskeriet.
Stk. 2.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er desuden en forudsætning for:
1)  erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri inden for Grønlands fiskeriterritorium, uanset fartøjets nationalitet, og
2)  erhvervsmæssigt fiskeri i ikke-regulerede internationale områder.
Stk. 3.  Licens efter stk. 1 tildeles efter ansøgning til personer eller virksomheder, der har haft tilsvarende licens i det foregående år.
Stk. 4.  Licensen udstedes for højst 2 år ad gangen.
Stk. 5.  Licenser til fiskeri af nye arter og licens til forsøgsfiskeri tildeles efter ansøgning til personer eller virksomheder. Tildelingen sker på baggrund den fastsatte kvote for arten, det samlede antal ansøgninger og de af Naalakkersuisut fastsatte kriterier for tildelingen.


Tidsbegrænset licens uden højst tilladt fangstmængde

§ 4.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1)  efter arter, hvor den kvote, som må fiskes er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer,
2)  med grønlandsk registrerede fartøjer i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en kvote, og
3)  med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium når kvoten er fælles for den pågældende flagstats fartøjer.
Stk. 2.  Licens tildeles efter ansøgning kun til personer eller virksomheder der har haft tilsvarende licens i det forudgående år.
Stk. 3.  Licensen udstedes for højst 2 år ad gangen.

§ 5.  Tidsbegrænset licens, hvortil det ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, tildeles ansøgere med fartøjer på 6 meter længde over alt (l.o.a.) eller derunder. Licensen tildeles efter ansøgning til personer, der har haft licens til jollefiskeri i det forudgående år.
Stk. 2.  Licens efter stk. 1 udstedes som en generel licens til alle arter. Dog omfatter licensen ikke fiskeri efter hellefisk i Diskobugt-, Upernavik-, og Uummannaq forvaltningsområde. Licens til fiskeri efter hellefisk i Diskobugt-, Upernavik-, og Uummannaq forvaltningsområde tildeles som en særskilt licens, efter ansøgning til personer, der har haft licens til jollefiskeri i det forudgående år.  
Stk. 3.  Der kan meddeles dispensation fra stk. 1 og stk. 2, til personer mellem 18 og 29 år , der har en maritim fiskeriuddannelse, uddannelse fra Fisker- og Fangerskolen eller som  på anden måde har erhvervet tilsvarende kundskaber. Det er en forudsætning for at tildele en dispensation, at vedkommende har erhvervsjolle og de relevante fiskeredskaber. Ansøgningen herom sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Postboks 269, 3900 Nuuk. Dokumentation for den maritime uddannelse eller Fisker- og Fangerskolen vedlægges som bilag. Ved dispensationen, udstedes licens til det område hvor vedkommende har bopæl.
Stk. 4.
  Ligeledes kan der meddeles dispensation fra stk.2, for personer der har været besætningsmedlemmer om bord på et kystnært fartøj, der fisker efter hellefisk. Det er en forudsætning, at vedkommende kan dokumentere minimum 1 års sammenhængende ansættelse som besætningsmedlem. Ligeledes er det en forudsætning, at vedkommende har en godkendt erhvervsjolle og de relevante fiskeredskaber. Ansøgningen herom sendes til departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, postboks 269, 3900 Nuuk. Dokumentationen for ansættelsesforholdet, i form af ansættelseskontrakt og lønsedler, vedlægges som bilag. Dispensation efter denne bestemmelse giver tilladelse til fiskeri i januar, februar, marts og december.
Stk. 5.  Der kan meddeles en generel dispensation fra stk. 1 for fiskeri efter torsk, såfremt der ikke er begrænsninger for indhandling.


Tidsubegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

§ 6.  Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde er en forudsætning for alt fiskeri efter rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer, der er over 6 meter (l.o.a.).
Stk. 2.  Licensen påføres ejerens kvoteandel. En kvoteandel er en procentdel af den samlede kvote, som Naalakkersuisut har fastsat for den pågældende art i et kvoteområde.
Stk. 3.  I tilknytning til en tidsubegrænset licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse med angivelser af mængden for det pågældende år og eventuel produktionstilladelse.

§ 7.  Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, der har opfisket sin årskvote efter ansøgning, få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i det pågældende år. De mængder, som fiskes udover årskvotemængder fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.
Stk. 2.  Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote efter ansøgning, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den uopfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april for rejer og senest 1. juli for hellefisk.
Stk. 3.  Ansøgning efter stk. 1, og stk. 2, skal indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgningen skal være departementet i hænde senest 2 uger før fiskeriet ønskes fortsat jf. stk. 1, eller kvote ønskes overført jf. stk. 2.
Stk. 4.  Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes fisket eller overført til det følgende år.


Generelle bestemmelser

§ 8.  Licens eller kopi af denne skal opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.  Tilsvarende skal årskvotemeddelelse eller kopi af denne opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.

§ 9.  Licenser udstedes til 1 bestemt ejer og skal angive den eller de fartøjer, som fiskeriet må foregå med. I forbindelse med tidsubegrænsede licenser, jf. § 6, stk. 1, angives fartøjerne i årskvotemeddelelsen.
Stk. 2.  Ændringer i licensforholdet, herunder ændringer i ejerforholdet, skal godkendes af Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

§ 10.  En person eller et selskab kan ikke samtidig have licens til fiskeri med fartøj på 6 meter l.o.a. eller under, og licens til fiskeri med fartøj over 6 meter l.o.a.
Stk. 2.  Ejeren af en licens til fiskeri med fartøj over 6 meter l.o.a. kan i særlige tilfælde fiske med et fartøj på 6 meter l.o.a. eller under. Alene motorhavari, værftsophold og islægning regnes som særlige tilfælde. Ved indhandling bliver mængden kvotetrukket årskvoten.
Stk. 3.  Ejer af en del af et selskab, der har licens med fartøj over 6 m l.o.a., sidestilles med en ejer, der har licens med fartøj over 6 m l.o.a.

§ 11.  Der må kun anvendes fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri, som er godkendt af medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 2.  Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan kun godkende fartøjer:
1) hvis ejerforhold er i overensstemmelse med fiskerilovens bestemmelser herom, og
2) når fartøjets fiskerikapacitet vurderes at være tilpasset de givne fiskerimuligheder.
Stk. 3.  Skriftlig ansøgning om godkendelse sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 4.  Kopi af nationalitetsbevis og målebrev vedlægges ansøgningen. Såfremt fartøjet ommåles, får udskiftet hovedmotoren eller ændres væsentlig, skal nyt målebrev fremsendes.

§ 12.  Enhver der har licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, forpligter sig til at overholde internationale fiskeriaftaler og konventioner, som er gældende for Grønland.
Stk. 2.  Ved fiskeri i konventionsområder skal fartøjet underlægge sig kontrol og sanktioner, som udøves i overensstemmelse med den internationale aftale eller konvention.


Sanktioner

§ 13.  Ved overtrædelse af § 1, stk. 2, og stk. 3, § 3, stk. 1 og stk. 2, § 4, stk. 1, § 6 stk. 1, § 8, § 9 stk. 2, § 10 stk. 2, § 11 stk. 1 og stk. 4, og § 12 kan der idømmes bøde og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Tilsidesættelse af vilkår for licens sanktioneres ligeledes med bøde. Bøden tilfalder Landskassen.
Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1, efter reglerne i kriminalloven.    


Ikrafttræden

§ 14.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juli 2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2.februar 2012 om licens og kvoter til fiskeri.Grønlands Selvstyre, den 17. juli 2014Finn Karlsen

/

Jørgen Isak Olsen