Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
21. maj 2014
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider

I medfør af § 10 a, § 13, stk. 2, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutslov nr. 12 af 3. december 2012, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fiskeri efter stenbider på Grønlands fiskeriterritorium i området mellem basislinjen og en linje, der forløber 3 sømil uden for basislinjen.

Definitioner

§ 2.  Ved Grønlands fiskeriterritorium forstås i denne bekendtgørelse det område, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser om fiskeriterritoriet ved Grønland ved kongelig anordning.

§ 3.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves med henblik på salg af hele fangsten eller dele heraf.

§ 4.  Ved ikke-erhvervsmæssigt fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves af personer uden licens med henblik på anvendelse af fangsten til privat brug.

Betingelser for det erhvervsmæssige fiskeri efter stenbider

§ 5.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

§ 6.  Licenser udstedes for højst 2 år ad gangen
Stk. 2.  Licens kan indeholde bestemmelser om, hvor mange garn der må anvendes per licens, i hvilke område fiskeriet må finde sted og for hvilket tidsrum fiskeriet er tilladt i enkelte områder.  

§ 7.  Det er ikke tilladt, at udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i perioden 16. juli - 28. februar.

Fangstmængder og højst tilladt fiskedage.

§ 8.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider udøves som kvotebaseret og fiskedage baseret fiskeri, idet såvel antallet af fiskedage som kvoten for det enkelte år fastsættes i overensstemmelse med den af Naalakkersuisut godkendte forvaltningsplan for fiskeriet.

§ 9.  For hvert enkelt underområde i den Nordvestatlantiske Fiskeorganisation reguleringsområde (NAFO), aftaler lokale repræsentanter for henholdsvis indhandling og fiskeriorganisation, hvornår erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider påbegyndes og hvornår fiskeriet slutter.
Stk. 2.  Aftaler efter stk. 1 skal meddeles Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest en uge inden fiskeri efter stenbider i det pågældende NAFO underområde påbegyndes.
Stk. 3. Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider er ikke tilladt uden for den periode, der fastsættes i henhold til § 9, stk. 1.

§ 10.  Meddelelser vedrørende højst tilladte antal fiskedage og 85 % af tilladt fangstmængde for hvert enkeltNAFO underområde, meddeles gennem pressen og gennem Grønlands Selvstyrets hjemmeside. Ligeledes meddeles når den samlede kvote er opbrugt.
Stk.2.  Der kan i løbet af den i § 6, stk. 1, nævnte periode forekomme ændringer, jf. § 10 i Landstingslov om fiskeri.

Redskaber til fiskeri efter stenbider

§ 11.  Med hensyn til maskestørrelse og mærkning af redskaber finder bestemmelserne i Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger § 7, stk. 7 og § 17 anvendelse.

§ 12.  Når fiskeriet stoppes, har den pågældende fisker pligt til, at bjærge egne redskaber uden ugrundet ophold.

Rapportering

§ 13.  Indehavere af licens i henhold til denne bekendtgørelse, har rapporteringspligt i medfør af § 3 og § 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr.15 af 22. december 2011om rapportering af fangster i kystnært fiskeri.

Ophør af erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider

§ 14Uanset § 8 skal fiskeriet efter stenbider bringes straks til ophør, når der ikke længere er fiskedage og fangstmængde til rådighed.

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider

§ 15.  Fiskeri efter stenbider til privat forbrug er tilladt for alle danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. Statsborger fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i to sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere. 
Stk. 2.  Der må højest anvende 2 garn i forbindelse med ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider. 


Foranstaltninger

§ 16.  Overtrædelse af § 5, § 6, stk. 2, § 7, § 9, stk. 3, § 11, § 12, § 13, § 14 og § 15, stk. 2 kan medføre bøde.
Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3.  Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse

Ikrafttræden

§ 17.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 13. maj 2005 om fiskeri efter stenbider.  
Stk. 3.  Selskaber og personer, der er omfattet af denne bekendtgørelse skal opfylde kravet i § 5 seneste den 1. januar 2015.Grønlands Selvstyre, den 20. maj 2014Finn Karlsen

/

Jørgen Isak Olsen