Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
7. februar 2014
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om regnskabsregler for koncessionshavere som udbyder offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

I medfør af § 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes:Regnskabsregler for koncessionshaver

§ 1.  Koncessionshaver skal gennemføre en regnskabsmæssig opsplitning af en række særskilte produktområder, jf. §§ 2-6.


Detaljeringsgraden af produktområderne i regnskaberne

§ 2.  Koncessionshaver skal føre særskilte driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte af udbyderens produktområder i samme grad, som påkrævet over for retligt uafhængige selskaber i henhold til de til enhver tid gældende regler for erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.
Stk. 2.  Koncessionshaver skal udarbejde særskilte driftsøkonomiske regnskaber for produktområder omfattende hvert enkelt produkt, hvor koncessionshaveren, i henhold til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester, er pålagt en forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik.  


Overordnet indhold af regnskaberne

§ 3.  Koncessionshaver, skal en gang årligt udarbejde driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte produktområder nævnt i § 2.
Stk. 2.  De i stk. 1 anførte driftsøkonomiske regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel mellem de enkelte produktområder. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende kortfristet gæld.
Stk. 3.  Principperne i årsregnskabsloven om erhvervsdrivendes virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., vedrørende indregning og måling finder anvendelse i det omfang, disse ikke strider mod de øvrige regler i denne bekendtgørelse.
Stk. 4.  Koncessionshaver, skal en gang årligt udarbejde et driftsøkonomisk regnskab som nævnt i stk. 1-3 for koncessionshaver som helhed. Det driftsøkonomiske regnskab skal afstemmes med regnskaberne for de enkelte produktområder nævnt i § 2.


Afregningsprincipper

§ 4.  Koncessionshaver skal i forbindelse med udarbejdelsen af særskilte driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte produktområder, jf. §§ 2-3, anvende følgende interne afregningsprincipper:
1)  Intern afregning af ydelser mellem et selvstændigt produktområde og den øvrige virksomhed, herunder benyttelse af fælles produktionsfaciliteter, skal ske til markedsprisen.
2)  For intern anvendelse af ydelser, der svarer til produkter, der er omfattet af en forpligtelse i medfør af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester om ikke-diskrimination, anvendes priser svarende til de eksternt benyttede.
3)  I mangel af en markedspris, jf. pkt. 1 og 2, skal der foretages en kalkulation af de omkostninger, der er knyttet til produktionen af de pågældende ydelser, inklusiv en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital.
4)  Uanset nr. 1-3 skal overførsel af materielle eller immaterielle anlægsaktiver mellem de enkelte produktområder ske til bogført værdi.
Stk. 2.  Uanset stk. 1, skal der i de i §§ 2-3 nævnte regnskaber for produkter, der er omfattet af en forpligtelse om priskontrol, jf. landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester, ske afregning til priser, der er i overensstemmelse med indholdet af denne forpligtelse.
Stk. 3.  De i §§ 2-3 nævnte regnskaber skal dokumentere, at koncessionshaver i praksis har anvendt de vilkår, priser m.v. i forbindelse med afregning mellem koncessionshavers egne afdelinger, datterselskaber og lignende, som er opstillet i kontraktmæssige samtrafikgrænseflader mellem de enkelte produktområder.


Fordelingsprincipper

§ 5.  Koncessionshaver, skal, i forbindelse med udarbejdelsen af særskilte driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte produkter, jf. §§ 2-3, anvende aktivitetsbaseret omkostningsfordeling, jf. stk. 2. I definitionen af aktiviteterne skal der så vidt muligt tages hensyn til omkostningernes variabilitet i forhold til de produkter, som aktiviteterne endeligt fordeles på.
Stk. 2.  Fordeling af omkostningerne skal ske under hensyntagen til følgende principper:
1)  Omkostninger fra aktiviteter, som kun vedrører et produkt og som skønnes at variere med produktet (direkte omkostninger), henføres direkte til produktet.
2)  Omkostninger fra aktiviteter, som vedrører og varierer med flere produkter (fællesomkostninger), fordeles så vidt muligt til de enkelte produkter på grundlag af en analyse af omkostningernes oprindelse.
3)  For aktiviteter, hvor den i nr. 2 nævnte analyse ikke er mulig, skal omkostningerne fordeles på grundlag af en indirekte tilknytning til en eller flere aktiviteter, for hvilke en direkte tilknytning eller fordeling er mulig. En sådan tilknytning baseres på sammenlignelig variabilitet.
4)  Aktiviteter som ikke kan fordeles i henhold til nr. 1-3, fordeles forholdsmæssigt efter summen af omkostninger med sammenlignelig variabilitet.
Stk. 3.  Indtægter, der ikke erhverves som et led i udbyderens varetagelse af aktiviteterne for et produkt, må ikke henføres til regnskabet for produktområdet. Indtægter, som ikke entydig genereres af et produkts aktiviteter fordeles mellem de relevante produkter efter summen af indtægter for de relevante produkter eller summen af omkostninger for de relevante produkter fordelt i henhold til stk. 2, nr. 1-4.
Stk. 4.  Koncessionshaver skal sikre, at der foretages en tilstrækkelig detaljeret dataregistrering, således at kalkulationssystemet, der anvender finansielle informationer (regnskabskontering eller transaktionsregistreringer) og ikke-finansielle informationer (tidsstudier, statistik, stikprøver og/eller skøn) til fordeling af omkostningerne til de enkelte aktiviteter og produkter, giver et retvisende billede af indtægter og omkostninger forbundet med de enkelte produktområder.


Grundlaget for regnskaberne

§ 6.  Regnskaber, der udarbejdes i henhold til §§ 2-3, skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter m.v. i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).
Stk. 2.  Når Telestyrelsen har truffet afgørelse i en sag om samtrafik, hvorefter andre principper er lagt til grund end historiske omkostninger, kan Telestyrelsen pålægge koncessionshaver, at udarbejde et særskilt produktregnskab efter andre principper herunder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.


Regnskabsdokumentation

§ 7.  Koncessionshaver, skal udarbejde dokumentation for, hvorledes de regnskaber, der skal udfærdiges i henhold til §§ 2-3, er udarbejdet, herunder:
1)  Anvendte regnskabsprincipper.
2)  Principper for fordeling af indtægter, omkostninger og balanceposter, jf. § 5.
3)  Principper for intern afregning, jf. § 4.
4)  Beskrivelse af kalkulationssystemet, jf. § 5, stk. 4.
5)  Anvendt ikke-finansiel information, jf. § 5, stk. 4.
6)  Lister over de enkelte produkter, tjenester, aktiviteter og netkomponenter.
Stk. 2.  Dokumentationen for regnskaber, der udarbejdes efter § 6, stk. 2, skal desuden indeholde en beskrivelse af principper for udarbejdelse af regnskaber efter den anvendte metode.


Indholdet af regnskaberne og afleveringsfrister

§ 8.  Koncessionshaver skal indsende regnskaber for hvert selvstændigt produktområde samt regnskaber med eventuelt koncernregnskab og årsberetning for hele virksomheden til Telestyrelsen senest 6 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.
Stk. 2.  De i stk. 1 anførte regnskaber skal indeholde:
1)  Ledelseserklæring.
2)  Driftsøkonomiske regnskaber, jf. § 3, stk. 1-2.
3)  Opgørelse og afstemning af intern handel, jf. § 3, stk. 4. 
4)  Afstemning med det selskabsretlige regnskab, jf. § 3, stk. 4.
Stk. 3.  Ved den første aflæggelse af særskilte regnskaber efter reglerne i § 6, stk. 2, forlænges den i § 8, stk. 1, nævnte frist til 6 måneder.
Stk. 4.  De i stk. 1 anførte regnskaber skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og skal ledsages af erklæring fra revisor om, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og med den i § 7 anførte regnskabsdokumentation.


Fremlæggelse og ændring af regnskabsdokumentationen

§ 9.  Ved den første aflæggelse af de i § 8, stk. 1, anførte regnskaber vedlægges beskrivelse af anvendte regnskabsprincipper.
Stk. 2.  Ved efterfølgende aflæggelse af de i § 8, stk. 1, anførte regnskaber oplyses om eventuelle ændringer i regnskabsprincipperne, jf. stk. 1.
Stk. 3. 
Telestyrelsen kan kræve regnskabsdokumentation for det udarbejdede regnskab.


Telestyrelsens regnskabsmæssige tilsyn

§ 10.  Telestyrelsen udøver det regnskabsmæssige tilsyn overfor koncessionshaver.
Stk. 2.  Telestyrelsen kan kræve ændringer i de i § 8 nævnte regnskaber eller den i § 7 nævnte dokumentation i det omfang, forhold i disse strider mod forpligtelser som koncessionshaver er pålagt i medfør af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.


Ikrafttrædelse mv.

§ 11.  Den første aflæggelse af regnskaber efter reglerne i denne bekendtgørelse skal ske med virkning fra regnskabsår 2015.

§ 12.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.Grønlands Selvstyre, den 7. februar 2014Steen Lynge

/

Ann Birkekær Kjeldsen