Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
29. november 2013
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Kirken (Ansættelser inden for kirken, gebyr for attester, præsters og kateketers fritagelse fra handlinger af teologiske grunde, begrænsning af rekursadgang samt ændring af bestemmelser om obligatorisk administrativ regelfastsættelse)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer:


1.
§ 4, stk. 1, affattes således:
”Naalakkersuisut kan efter forhandling med Biskoppen fastsætte bestemmelser om gudstjenester og kirkelige handlinger.”

2. § 4, stk. 2, affattes således:
”Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om autorisation af liturgi, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg efter indstilling fra Biskoppen.”

3. I § 7 indsættes som stk. 3:
Stk. 3.  Naalakkersuisut ansætter og afskediger Biskoppen.”

4. § 9, stk. 1, affattes således:
”Provsten udarbejder efter indstilling fra menighedsrepræsentationerne det årlige budget for provstiets virksomhed og har ansvaret for de økonomiske midler, jf. dog § 6, der stilles til rådighed, efter bestemmelser fastsat af Naalakkersuisut efter forhandling med Biskoppen.”

5. I § 14 indsættes som stk. 2 og 3:
Stk. 2.  En præst eller kateket kan af teologiske grunde fritages for at udøve eller medvirke ved en kirkelig handling.
Stk. 3.  Den enkelte præst eller kateket forelægger provsten sagen. Provsten forelægger biskoppen sagen, hvorefter biskoppen afgør, om præsten eller kateketen kan fritages i den enkelte sag.”

6. § 15, stk. 4,  affattes således:
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser om kirkebogsføring efter forhandling med biskoppen.”

7. § 16, stk. 4, affattes således:
Stk. 4.  Provsten har ret til at deltage i møder i alle provstiets menighedsrepræsentationer uden stemmeret.”

8. § 18, stk. 4, 2. pkt. affattes således:
”Kopi af den godkendte protokol tilsendes provsten og biskoppen til orientering.”

9. § 20, stk. 1, affattes således:
”Den kirkebogsførende præst fører efter bestemmelser fastsat af Naalakkersuisut tilsyn med præstegældets kirkebygninger med tilhørende ligkapeller. Tilsynet sker i samarbejde med menighedsrepræsentationen på stedet. Den kirkebogsførende præst indsender årligt en tilsynsrapport for det pågældende præstegæld til provsten. Provsten drager omsorg for, at bygningerne er i forsvarlig stand.”

10. § 21, stk. 1, affattes således:
”Menighedsrepræsentationen fremsætter overfor den kirkebogsførende præst forslag til opførelse, indretning, vedligeholdelse og udsmykning af kirker og ligkapeller samt til indretning og udsmykning af lokaler, der benyttes til gudstjeneste (skolekapeller).”

11. Efter § 26 indsættes som nye kapitler:

”Kapitel 7
Ansættelses- og tiltrædelsesbetingelser

§ 26a.  I præstestillinger i Kalaallit Nunaanni Ilagiit kan ansættes:
1)  personer, der har bestået teologisk bachelorgrad fra Ilisimatusarfik eller teologisk kandidat-eksamen fra et dansk universitet, og som efterfølgende har gennemført undervisningen ved et pastoralseminarium,
2)  personer, der har en uddannelse med kundskaber, der kan sidestilles med læreruddannelsen fra Ilinniarfissuaq, og herudover har fået en videregående uddannelse i kristendomskundskab efter regler fastsat af Naalakkersuisut, og
3)  personer der, har været præst eller opfylder betingelserne for at blive præst i den danske folkekirke.
Stk. 2.  Præster ansat i Kalaallit Nunaanni Ilagiit skal være medlem af den danske folkekirke.
Stk. 3.  Præster ansat i Kalaallit Nunaanni Ilagiit skal have kendskab til det grønlandske sprog, i overensstemmelse med regler, der udformes af Naalakkersuisut.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan bestemme, at deltagelse i uddannelse på folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster er en betingelse for ansættelse som præst. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om kursusgodtgørelse.

§ 26b.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra biskoppen undtagelsesvis give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 26a, stk.1, tilladelse til ansættelse i en præstestilling.

§ 26c.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra biskoppen fastsætte bestemmelser om andre uddannelsesmæssige krav, som kan træde i stedet for de i § 26a, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, nævnte i tilfælde af mangel på personer, der opfylder disse krav.

§ 26d.  Enhver, der ansættes som præst i Kalaallit Nunaanni Ilagiit, skal have aflagt bispeeksamen, være ordineret, have aflagt folkekirkens præsteløfte, og have biskoppens kollats.


Fremgangsmåde ved præsteansættelse

§ 26e.  Forinden udtalelse afgives efter § 26 f, afholdes så vidt muligt et orienteringsmøde mellem biskoppen, eller en af biskoppen bemyndiget provst, og de valgte medlemmer af menighedsrepræsentationerne, hvor der orienteres om ansøgerne. Mødet berammes af biskoppen snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb og ledes af biskoppen eller den provst, som biskoppen har bemyndiget. Efter anmodning af en eller flere menighedsrepræsentationer, eller hvis biskoppen finder det ønskeligt, skal der afholdes yderligere et orienterende møde mellem biskop og menighedsrepræsentationer.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for tidsfrister og fremgangsmåde for det i stk. 1 nævnte orienteringsmøde.

§ 26f.  Et præstegælds valgte menighedsrepræsentanter afgiver udtalelse om ansættelse i ledige stillinger som præst i præstegældet. Der skal så vidt muligt afholdes et egentligt udtalelsesmøde umiddelbart efter biskoppens orienteringsmøde. Udtalelse afgives i prioriteret afstemningsform og angiver for hver medvirkende menighedsrepræsentation de om muligt 3 kandidater, som har fået flest stemmer.
Stk. 2.  Biskoppen indstiller så vidt muligt mindst 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge. Biskoppen sender ansøgningerne med menighedsrepræsentationernes udtalelser samt sin egen indstilling til Naalakkersuisut.

§ 26g.  Naalakkersuisut afgør, hvem der ansættes i stillingen som præst, jf. §§ 26 e og 26 f. Ansættelse af en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens indstilling, kan ikke ske, før biskoppen har udtalt sig.

§ 26h.  Naalakkersuisut kan ikke ansætte en ansøger, som ikke er omfattet af menighedsrepræsentationernes udtalelse. En ansøger, som ved første afstemning på udtalelsesmødet opnår alle afgivne stemmer og samtidig fremgår af Biskoppens indstilling, skal ansættes i stillingen.
Stk. 2.  Såfremt særlige omstændigheder foreligger, kan Naalakkersuisut bestemme, at genopslag af stillingen skal foretages og fornyet indstilling finde sted.

§ 26i.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for fremgangsmåden ved besættelse af præstestillinger, der helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsrepræsentationer. Det samme gælder ved enhver ansættelse tidsbegrænset op til et år.


Fremgangsmåde ved provsteansættelse

§ 26j.  Forinden udtalelse afgives efter § 26k, afholdes så vidt muligt et orienteringsmøde mellem biskoppen, eller en af biskoppen bemyndiget provst, og de valgte medlemmer af menighedsrepræsentationerne, hvor der orienteres om ansøgerne. Mødet berammes af biskoppen snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb og ledes af biskoppen eller provsten, som biskoppen har bemyndiget. Efter anmodning af en eller flere menighedsrepræsentationer, eller hvis biskoppen finder det ønskeligt, skal der afholdes yderligere et orienterende møde mellem biskop og menighedsrepræsentationer.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for tidsfrister og fremgangsmåde for det i stk. 1 nævnte orienteringsmøde.

§ 26k.  Et provstis valgte menighedsrepræsentanter afgiver udtalelse om ansættelse i ledige stillinger som provst eller domprovst i provstiet. Der skal så vidt muligt afholdes et egentligt udtalelsesmøde umiddelbart efter biskoppens orienteringsmøde.
Stk. 2.  Biskoppen indstiller så vidt muligt mindst 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge. Biskoppen sender ansøgningerne med menighedsrepræsentationernes udtalelse og sin egen indstilling til Naalakkersuisut.

§ 26l.  Naalakkersuisut afgør, hvem der ansættes i stillingen som provst eller domprovst. Ansættelse af en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens indstilling, kan ikke ske, før biskoppen har udtalt sig.
Stk. 2.  Provsten skal bo og virke som præst i det præstegæld, hvor provstikontoret er beliggende.


Normering af gejstlige og administrative stillinger samt ansættelsesmyndighed for visse stillinger under Kalaallit Nunaanni Ilagiit

§ 26m.  Biskoppen træffer efter forhandling med Naalakkersuisut bestemmelse om oprettelse og nedlæggelse af gejstlige og administrative stillinger under Kalaallit Nunaanni Ilagiit.
Stk. 2.  Biskoppen kan bemyndige provsterne til, efter høring af den kirkebogsførende præst og menighedsrepræsentationen, at foretage ansættelse og afskedigelse af kateketer og organister.
Stk. 3.  Biskoppen kan bemyndige provsterne til, efter høring af den kirkebogsførende præst og menighedsrepræsentationen, at foretage ansættelse og afskedigelse af medhjælp ved kirkerne såsom pedeller, rengøringsmedhjælp m.v.
Stk. 4.  Biskoppen kan bemyndige provsterne til at foretage ansættelse og afskedigelse af administrativt personale ved både provsti- og præstegældskontorerne.

 

Kapitel 8
Gebyrer

§ 26n.  For anmeldelse af navneforandring betales i hvert enkelt tilfælde et gebyr.
Stk. 2.  En tilladt navneforandring bekræftes ved navneændringsattest og Fødsels-/dåbsattest eller Fødsels-/navneattest. For denne attestudstedelse betales ikke særskilt gebyr.
Stk. 3.  For øvrige attestudstedelser, som følge af navneforandring gennem folkekirken eller andre myndigheder, betales gebyr som ved genudstedelse, jfr. § 26o.

§ 26o.  Genudstedelse af attest over kirkebøgernes indhold er gebyrbelagt for så vidt angår:
a)  Fødsels-/dåbsattest
b)  Fødsels-/navneattest
c)  Fødselsattest
d)  Vielsesattest
e)  Dødsattest.

§ 26p.  For dobbeltsproget attestudstedelse, grønlandsk/engelsk, over kirkebøgernes indhold betales et gebyr.

§ 26q.  Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte regler om gebyrernes størrelse og opkrævning til dækning af myndighedens omkostninger jf. §§ 26n. – 26p.”  

Kapitel 7 og 8 bliver herefter kapitel 9 og 10.

12. § 28, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Biskoppens afgørelser kan påklages til Naalakkersuisut senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Afgørelser af overvejende teologisk karakter prøves udelukkende for så vidt angår de retlige rammer.”

 

§ 2

Stk. 1  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken,.   
Stk. 2.  Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i kirken forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af nærværende inatsisartutlov eller anden lovgivning, dog ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 29. december 1998 om ansættelse af medhjælp ved Kirken.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013.

Aleqa Hammond