Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 22
23. december 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark

I medfør af § 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2012, fastsættes:

 

Kapitel 1
Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

§ 1.  Departementet for uddannelse kan inden for en på finansloven fastsat bevilling give tilskud til følgende i forbindelse med efterskoleophold i Danmark:
1) Nedsættelse af forældrebetalingen.
2) Elevens rejse til og fra Grønland i tilknytning til skolestart og skoleafslutning.
3) Elevens nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen.
4) Elevens nødvendige forplejning i forbindelse med rejsen.
5) Elevens rejse til og fra Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller død.
6) En besigtigelsesrejse for en fysisk eller psykisk handicappet elev og dennes kontaktperson eller ét familiemedlem.
7) Støtteforanstaltninger for elever med behov for særlig pædagogisk støtte, jf. § 3.
Stk. 2.  Ved nære pårørende, jf. stk. 1, nr. 5, forstås søskende, ægtefælle, børn, forældre og bedsteforældre. Departementet for uddannelse kan i særlige tilfælde bevilge, at andre personer skal anses som nære pårørende.

§  2.  Tilskud til en besigtigelsesrejse, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, ydes med henblik på at undersøge, hvilket specialefterskoletilbud, der bedst passer til elevens specifikke vanskeligheder.
Stk. 2.  Besigtigelsesrejsen skal omfatte besøg ved mulige kontaktfamilier med henblik på afklaring af fælles forventninger til samarbejdet under elevens efterskoleophold.

§ 3.  Støtteforanstaltninger for elever med behov for særlig pædagogisk støtte, jf. § 1, stk. 1, nr. 7, omfatter understøttende aktiviteter, der med afsæt i elevens behov kan bidrage til elevens succesfulde gennemførelse af efterskoleopholdet. Støtteforanstaltningernes art og omfang bevilges efter ansøgning herom af departementet for uddannelse.

§ 4.  Departementet for uddannelse kan inden for en på finansloven fastsat bevilling afholde udgifter til modtagelse i København af elever, hvis udrejse er arrangeret af departementet samt udgifter til introduktions- og forberedelseskurser i forbindelse med start på efterskoleopholdet.

§ 5.  Departementet for uddannelse kan inden for en på finansloven fastsat bevilling udlægge udgifter til:
1)  Nødvendig midlertidig indkvartering af elever, der uden for efterskolens åbningstid ikke kan tages vare på af kontaktfamilien eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil.
2) afbrydelsesgebyr, jf. § 18, stk. 1, dog maksimalt 8.000 kroner. 
Stk. 2.  Departementets udgifter efter stk. 1 opkræves efterfølgende hos elevens forældremyndighedsindehaverne.

§ 6.  Departementet for uddannelse afholder inden for en på finansloven fastsat bevilling udgifter til uddannelsesvejledning for alle grønlandske elever på efterskoleophold i Danmark.Kapitel 2
Tilskuddets størrelse

Tilskud til betaling af efterskoleopholdet

§ 7.  Tilskuddet til betaling af efterskoleopholdet udgør kr. 281 pr. uge, jf. dog stk. 2 samt § 8.
Stk. 2.  For elever, der har søskende på efterskole i Danmark samtidigt, udgør tilskuddet til efterskoleopholdet for hver søskende ud over den pågældende elev kr. 422 pr. uge.

§ 8.  For elever, hvis forældremyndighedsindehaveres samlede skattepligtige indkomst 2 år forud for efterskoleopholdets start ikke overstiger kr. 280.000, ydes der inden for en på finansloven fastsat bevilling ud over tilskuddet efter § 7 et særligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen.
Stk. 2.  Elever, hvis forældremyndighedsindehaveres samlede indkomst på ansøgningstidspunktet er faldet til et niveau, der ville berettige til tilskud efter stk. 1, kan efter ansøgning herom ydes tilskud i henhold til stk. 1. Ansøgningen skal bilægges dokumentation for aktuelle indkomstforhold i form af seneste slutopgørelse, samtlige lønsedler for de seneste 3 måneder forud for ansøgningstidspunktet eller anden tilstrækkelig dokumentation for indkomstforholdene i de seneste 3 måneder forud for ansøgningstidspunktet.
Stk. 3.  Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1 eller ydes tilskud i henhold til stk. 2 sammenholdt med bevillingens størrelse. Der kan maksimalt ydes tilskud i et sådant omfang, at forældremyndighedsindehavernes egenandel af forældrebetalingen ikke bliver mindre end 300 kroner om ugen.
Stk. 4.  Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange elever omfattet af stk. 1 og stk. 2 til anvendelse af hele bevillingen, fordeles resten af bevillingen til elever, hvis forældremyndighedsindehavere har en samlet skattepligtig indkomst 2 år forud for efterskoleopholdets start på mellem 280.000 kr. og 340.000 kroner.
Stk. 5.  Hvis forældremyndighedsindehaverne er skilt eller separeret, skal den skattepligtige indkomst for den forældremyndighedsindehaver, som barnet bor hos, lægges til grund for beregningen af tilskuddets størrelse efter stk. 1, 2 og 4.
Stk. 6.  Hvis den forældremyndighedsindehaver, som eleven bor hos, er samlevende med en anden person, skal samleverens skattepligtige indkomst medregnes i indkomstgrundlaget ved beregningen af tilskuddets størrelse efter stk. 1, 2 og 4, hvis samlivet er ægteskabeligt eller ægteskabslignende og har bestået i mere end 1 år på ansøgningstidspunktet.


Tilskud til betaling af rejse, indkvartering og forplejning

§ 9.  Tilskud til dækning af elevens rejseudgifter, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 5, ydes med den fulde udgift til billigste offentlige transportmiddel.

§ 10.  Tilskud til besigtigelsesrejse, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, ydes med den fulde udgift til billigste offentlige transportmiddel til og fra Danmark og mellem besøgene, dog maksimalt kr. 30.000 i alt per fysisk eller psykisk handicappet elev med ledsager.
Stk. 2.  Departementet for uddannelse kan dispensere fra beløbsgrænsen i stk. 1, hvis særlige forhold taler herfor, herunder hvis geografiske forhold medfører ekstraordinært store rejseudgifter.

§ 11.  Tilskud til dækning af elevens nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, ydes med den fulde udgift.
Stk. 2.  Ved behov for akut indkvartering som følge af ændringer i rejsen, som ikke skyldes elevens forhold, skal departementet for uddannelse godkende indkvarteringsstedet og udgiftsafholdelsen forud for indkvarteringen.

§ 12.  Tilskud til dækning af elevens nødvendige forplejning i forbindelse med rejsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, ydes i form af spisebilletter til bespisning på indkvarteringsstedet.
Stk. 2.  Hvis indkvarteringsstedet ikke modtager spisebilletter, ydes tilskud til forplejning efterfølgende ved forelæggelse af dokumentation for udgiftens afholdelse inden for et beløb på kr. 100 per måltid.
Stk. 3.  Når behovet for nødvendig forplejning opstår som følge af ændringer i rejsen, som ikke skyldes elevens forhold, ydes tilskud til forplejning efterfølgende ved forelæggelse af dokumentation for udgiftens afholdelse inden for et beløb på kr. 100 per måltid.Kapitel 3
Betingelser for modtagelse af tilskud

§ 13.  Følgende betingelser skal være opfyldte for at kunne få tilskud:
1) Eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet og ophold, der udelukkende skyldes uddannelsesforhold.
2) Eleven skal ved efterskoleopholdets start have afsluttet 8 års skolegang eller være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år.
3) Eleven har tilsagn om optagelse på en af undervisningsministeren i Danmark godkendt efterskole, jf. § 14. En elev, der er anbragt uden for hjemmet, jf. § 20, skal have tilsagn om optagelse på en efterskole, der er godkendt af de danske myndigheder til modtagelse af anbragte børn, jf. § 14.
4) Eleven er under efterskoleopholdet tilknyttet en af forældremyndighedsindehaverne udpeget kontaktfamilie i Danmark, jf. § 15.
5) Eleven må ikke tidligere have modtaget tilskud til efterskoleophold, jf. dog stk. 6.
6) Der foreligger en udtalelse fra skolen om eleven, jf. § 16.
7) Ansøgning om tilskud er indgivet rettidigt, jf. § 23.
Stk. 2.  Departementet for uddannelse kan i særlige tilfælde fravige bopælskravet i stk. 1, nr. 1, herunder når eleven og forældremyndighedsindehaverne har haft fast bopæl i Grønland i en længere årrække.
Stk. 3.  Departementet for uddannelse kan i særlige tilfælde fravige kravet om 8 års skolegang og kravet om, at eleven ikke må være fyldt 18 år, jf. stk. 1, nr. 2, herunder når mindre end 8 års skolegang skyldes, at eleven er sprunget et klassetrin over, og når for høj alder skyldes, at eleven har gået et alderstrin om eller af andre grunde er blevet forsinket i sin skolegang.
Stk. 4.  Departementet for uddannelse kan i særlige tilfælde fravige kravet om ikke tidligere at have modtaget tilskud i stk. 1, nr. 5, herunder hvis eleven af undskyldelige grunde tidligere har måttet afbryde et efterskoleophold, eller hvis departementet vurderer, at en forlængelse af et eksisterende efterskoleophold vil være af afgørende betydning for elevens videre uddannelsesmuligheder.
Stk. 5.  Departementet for uddannelse kan i særlige tilfælde fravige kravet om indgivelse af rettidig ansøgning i stk. 1, nr. 7, herunder hvis forsinket indgivelse af ansøgning ikke kan tilregnes ansøgers forhold.
Stk. 6.
  Tilskud til elever omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap kan, uanset stk. 1, nr. 5, bevilges for en periode på op til 3 år.
Stk. 7.  Departementet for uddannelse kan knytte vilkår til modtagelsen af tilskud, herunder at eleven deltager i et introduktions- og forberedelseskursus, jf. § 4, eller at en elev med behov for særlig pædagogisk støtte i forbindelse med efterskoleopholdet modtager tilbud om støtteforanstaltninger, jf. § 3.

§ 14.  Optagelse på godkendt efterskole skal være dokumenteret ved en af efterskolen underskrevet skrivelse herom.

§ 15.  Forældremyndighedsindehavernes udpegelse af kontaktfamilie, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, skal være dokumenteret ved en af forældremyndighedsindehaverne og kontaktfamilien underskrevet erklæring. Der skal anvendes en standarderklæring herom udarbejdet af departementet for uddannelse.

§ 16.  Skolens udtalelse om eleven, jf. § 13, stk. 1, nr. 6, skal indeholde en beskrivelse af elevens personlige, sociale og faglige funktionsniveau. Udtalelsen gives på en hertil af departementet for uddannelse udarbejdet standardblanket.

§ 17.  Hvis eleven ikke møder op til efterskoleopholdets start, vil retten til tilskud bortfalde.
Stk. 2.  Departementet for uddannelse kan fravige stk. 1, hvis særlige undskyldelige omstændigheder er årsagen til, at eleven ikke er mødt op til efterskoleopholdets start, herunder hvis det skyldes alvorlig sygdom i familien eller trafikale forhold, som eleven ikke kan lastes

§ 18.  Hvis efterskoleopholdet afbrydes, bortfalder retten til tilskud til betaling af efterskoleopholdet fra afbrydelsestidspunktet. Har efterskolen fastsat krav om betaling for efterskoleopholdet i en nærmere fastsat periode efter afbrydelse (afbrydelsesgebyr), bibeholdes retten til tilskud i denne periode, dog maksimalt i 4 uger.
Stk. 2.  Retten til dækning af rejseudgifter og udgifter til nødvendig indkvartering og nødvendig forplejning i forbindelse med hjemrejsen bibeholdes alene, hvis eleven forud for hjemrejsen gennemfører en samtale arrangeret af Det Grønlandske Hus, hvis geografiske dækningsområde efterskolen er beliggende i. Samtalen skal sikre, at alle muligheder for afhjælpning af de problemer, som måtte føre til afbrydelsen, er afprøvet, herunder individuelle støtteforanstaltninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 7. Samtalen finder sted på elevens efterskole snarest efter, at eleven har udtrykt ønske om at afbryde efterskoleopholdet eller umiddelbart efter at afbrydelse er sket. I samtalen deltager en medarbejder fra Det Grønlandske Hus, en ansat fra efterskolen, eleven og hvis eleven er under 18 år, forældremyndighedsindehaverne eller elevens kontaktfamilie.

§ 19.  Departementet for uddannelse kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt tilskud er anvendt til andre formål end det bevilgede.Kapitel 4
Ansøgningsprocedure

Særligt for elever med vidtgående handicap og elever, der er anbragt uden for hjemmet

§ 20.  Tilskud til efterskoleophold i Danmark for elever, der er omfattet af de til enhver tid gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap eller anbragt uden for hjemmet i henhold til de til enhver tid gældende regler om hjælp til børn og unge, kan alene ydes, hvis efterskoleopholdet er godkendt af de hertil kompetente sociale myndigheder.


Særligt for elever med behov for særlig pædagogisk støtte

§ 21.  Elever med behov for særlig pædagogisk støtte til gennemførelse af efterskoleophold i Danmark samt disse elevers forældremyndighedsindehavere skal søge vejledning fra elevens skole i forhold til optagelse på efterskole med henblik på afklaring af behov for støtteforanstaltninger.


Generelt for alle elever

§ 22.  For elever, der ikke er omfattet af § 20, ansøger elevens forældremyndighedsindehavere selv om elevens optagelse på en godkendt efterskole.
Stk. 2.  Når tilsagn om elevens optagelse på en godkendt efterskole samt underskrevet erklæring fra kontaktfamilien foreligger, indsendes ansøgning om tilskud fra Selvstyret på et af departementet for uddannelse udarbejdet skema.
Stk. 3.  Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk på en af departementet anvist hjemmeside. Skemaet gemmes, udskrives og fremsendes underskrevet af forældremyndighedsindehaverne til undervisningsforvaltningen i elevens hjemkommune. Som bilag til ansøgningen vedlægges:
1) Efterskolens tilsagn om at optage eleven.
2) Underskrevet erklæring fra en kontaktfamilie, jf. § 15.
3) Underskrevet udtalelse fra skolen om eleven, jf. § 16.
4) Underskrevet erklæring fra kompetente sociale myndighed om, hvorvidt eleven er anbragt uden for hjemmet efter de til enhver tid gældende regler om hjælp til børn og unge, eller er omfattet af de til enhver tid gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap.
5) relevant dokumentation for skattepligtig indkomst for de i § 8, stk. 1, 2 og 4, nævnte ansøgere.
Stk. 4.  På ansøgningsskemaet angives desuden:
1) om forældrene selv arrangerer rejsen, og
2) om der er særlige rejseønsker.
Stk. 5.  Undervisningsforvaltningen fremsender ansøgning om tilskud samt kopi af de i stk. 3 nævnte bilag til departementet for uddannelse.

§ 23.  Ansøgning om tilskud skal være modtaget i undervisningsforvaltningen senest den 1. februar i det år efterskoleopholdet påbegyndes. Ansøgning om tilskud til besigtigelsesrejse skal være modtaget i undervisningsforvaltningen senest den 1. februar året forud for det år efterskoleopholdet påbegyndes.
Stk. 2.  Undervisningsforvaltningen videresender samtlige ansøgninger, således at de er departementet for uddannelse eller en af departementet bemyndiget administrator i hænde senest den 15. februar i det år efterskoleopholdet påbegyndes. Ansøgning om tilskud til besigtigelsesrejse skal være modtaget i departementet for uddannelse senest den 15. februar i året forud for det år efterskoleopholdet påbegyndes.

§ 24.  Departementet for uddannelse yder tilskud til ansøgere, der opfylder betingelserne for modtagelse af tilskud, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Er antallet af ansøgere, der opfylder tilskudsbetingelserne, større end bevillingen rækker til, ydes tilskud til alle elever, der er omfattet af de til enhver tid gældende regler om hjælp til personer med vidtgående handicap, eller der er anbragt uden for hjemmet i henhold til de til enhver tid gældende regler om hjælp til børn og unge, hvorefter der blandt de øvrige berettigede ansøgere ydes tilskud på baggrund af en lodtrækning. Lodtrækningen skal ske på en sådan måde, at der bevilges tilskud til en lige stor procentdel af ansøgere fra hver kommune.

§ 25.  Departementet for uddannelse meddeler senest den 15. marts i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes, ansøgerne, om tilskud er bevilget.
Stk. 2.  Departementet for uddannelse underretter efterskolen om tildelte tilskud til elever, der er optaget på efterskolen samt om procedurerne for udbetaling af disse.
Stk. 3.  Departementet for uddannelse underretter undervisningsforvaltningen om afgørelsen af de tilskudsansøgninger, som forvaltningen har fremsendt.
Stk. 4.  Departementet for uddannelse underretter de grønlandske huse i Danmark om, hvilke elever der påbegynder efterskoleophold inden for de enkelte huses geografiske dækningsområde.


Oplysningspligt

§ 26.  Forældremyndighedsindehaverne er forpligtet til at give departementet for uddannelse meddelelse om elevens afbrydelse af efterskoleophold, skoleskift og alle andre oplysninger, der har betydning for berettigelsen til at oppebære tilskud.
Stk. 2.  Departementet for uddannelse bemyndiges til at indhente alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere en ansøgning om tilskud, herunder oplysninger om indkomstforhold, og for at vurdere retten til at opretholde tilskud


Administration af rejser

§ 27.  Departementet for uddannelse og undervisningsforvaltningen i elevens hjemkommune forestår i samråd med elevens forældremyndighedsindehavere forberedelsen af elevens udrejse til efterskolen, jf. dog stk. 3 og § 29, stk. 1.
Stk. 2.  Departementet for uddannelse koordinerer modtagelsen af eleverne i Danmark.
Stk. 3.  For så vidt angår elever, der er anbragt uden for hjemmet, forestår den kompetente sociale myndighed i samråd med elevens forældremyndighedsindehaver forberedelsen af elevens udrejse til efterskolen og modtagelsen af eleverne i Danmark.

§ 28.  Det Grønlandske Hus, hvis geografiske dækningsområde omfatter den efterskole, som eleven går på, forestår i samråd med forældremyndighedsindehaverne forberedelsen af elevens hjemrejse fra efterskolen, jf. dog stk. 2 og § 29, stk. 2.
Stk. 2. 
For så vidt angår elever, der er anbragt uden for hjemmet, forestår den kompetente sociale myndighed i samråd med elevens forældremyndighedsindehaver forberedelsen af elevens hjemrejse fra efterskolen.   

§ 29.  Forældremyndighedsindehavere, som selv ønsker at forberede og sørge for elevens udrejse til efterskolen, skal give undervisningsforvaltningen i elevens hjemkommune og departementet for uddannelse besked herom i god tid inden rejsens afholdelse og senest 5 måneder før udrejsen.
Stk. 2.  Forældremyndighedsindehavere, som selv ønsker at forberede og sørge for elevens hjemrejse fra efterskolen, skal give Det Grønlandske Hus besked herom i god tid inden rejsens afholdelse og senest 5 måneder før hjemrejsen.


Refusion af rejseudgifter

§ 30.  Forældremyndighedsindehavere, som selv arrangerer elevens rejse til eller fra efterskolen, kan af departementet for uddannelse få refunderet dokumenterede udgifter til elevens rejse for den billigste, restriktive billet uden afbestillingsforsikring. Udgiften opgøres selvstændigt for eleven for rejsen mellem hjemsted og København samt udgifter til den billigste transportform i Danmark.
Stk. 2.  I de tilfælde, hvor der ikke anvendes en restriktiv billet eller billigste rejseform, refunderes prisen for en restriktiv billet eller billigste rejseform den pågældende dag.
Stk. 3.  Udgifter i de tilfælde, hvor forældrene selv bringer eleven til nærmeste lufthavn i Grønland, afholdes af forældrene.

§ 31.  Eventuelle merudgifter i forbindelse med ændring af flybilletter efter billetudstedelsen afholdes af forældremyndighedsindehaverne, såfremt ændringen skyldes forældremyndighedsindehavernes ønske om ændringer i rejsen.


Tilskuddets udbetaling

§ 32.  Tilskud til betaling af efterskoleophold, jf. §§ 7 og 8, indbetales til den pågældende efterskole.
Stk. 2.  Indbetaling af tilskud bortfalder, når efterskoleopholdet afbrydes, jf. dog § 18, stk. 1.


Klageadgang

§ 33.  Klager over afgørelser vedrørende tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 5
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 34.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014 og har virkning fra skoleåret 2014-2015.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. september 2009 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.
Stk. 3.  Uanset stk. 2 opretholdes tilskud ydet efter § 7, stk. 4, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. september 2009 om tilskud til efterskoleophold i Danmark indtil udgangen af skoleåret 2015.Grønlands Selvstyre, den 23. december 2013Nick Nielsen

/

                                                                                       Mikael Kristensen