Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
4. november 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om afvisning og afbrydelse af samtrafik

I medfør af § 6, stk. 1 og 4 i Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommuni¬≠ka¬≠tion og teletjenester fastsættes:Afvisning af anmodning om samtrafik

§ 1. Koncessionshaver skal imødekomme anmodning om samtrafik. Afvisning kan alene ske med henvisning til,
1)  at anmodningen er fremsat af en tjenesteudbyder, der ikke har adgang til at påberåbe sig § 6, i landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.
2)  at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, som koncessionshaver ikke er pålagt at give adgang til jf. § 6, i landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester, eller
3)  at der foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning. Hensynene er:
a)  bevarelse af de berørte telenets eller teletjenesters integritet
b)  beskyttelse af tjeneste- og netinterne data
c)  beskyttelse af personrelaterede data
d)  beskyttelse af telenet eller teletjenester
e)  at de nødvendiggør udbygninger af geografisk, kapacitetsmæssig eller funktionel art, som ikke kan gennemføres uden væsentlige tekniske eller økonomiske problemer for koncessionshaveren.


Begrænsning og afbrydelse af samtrafik

§ 2.  Såfremt en koncessionshaver i en aftale om samtrafik med henvisning til de i § 1, stk. 1, nr. 3 nævnte hensyn, ønsker at begrænse eller afbryde en allerede iværksat samtrafik, skal der rettes henvendelse til Telestyrelsen herom. Telestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt det er berettiget at begrænse eller afbryde samtrafikken.
Stk. 2.  Uanset stk. 1 kan en koncessionshaver afbryde samtrafik i de områder, der berøres, umiddelbart og uden forudgående inddragelse af Telestyrelsen, hvis det kan dokumenteres, at den anden parts trafik har forårsaget nedbrud af net eller tjenester eller lignende, eller der er overhængende risiko herfor.
Stk. 3.  Begrænses eller afbrydes samtrafik efter stk. 2, skal koncessionshaver underrette den anden part herom straks.
Stk. 4.  Begrænses eller afbrydes samtrafik efter stk. 2 indbringes afbrydelsen for Telestyrelsen.

Ikrafttrædelse

§ 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.


Grønlands Selvstyre, den 4. november 2013


Steen Lynge

/

Ann Birkekær Kjeldsen