Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
27. juni 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr

I medfør af § 5, stk. 1 nr. 1-5 og § 60, stk. 2 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, og § 2, stk. 4, § 7, stk. 4 og § 8, stk. 1, nr. 7, §§ 12-13, § 17, stk. 2 og § 18 i Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, senest ændret ved Landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008, samt i medfør af Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde og hunde- og kattehold § 3, stk. 2, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011, fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

 

§ 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse på beskyttelse og fangst af vilde rensdyr (Rangifer tarandus) i Grønland.

  

Kapitel 2
Fredning

 

§ 2.  Vilde rensdyr er fredede i hele Grønland med de i § 3 nævnte undtagelser.
Stk. 2.  Yderligere vilkår for betalingsjagt på vilde rensdyr er reguleret i særskilt bekendt-gørelse om betalingsjagt og -fiskeri.
Stk. 3.  Med ”vilde” rensdyr forstås rensdyr, der er oprindelige i de forskellige forvaltnings-områder, Peary-rensdyr samt rensdyr, der er kommet udenfor koncessionsareal beregnet til tamren-drift, der ikke er mærkede og er over 1 år gamle. Vilde rensdyr kaldes herefter rensdyr i bekendtgørelsen.


Kapitel 3
Fangstkvoter, fangstperioder og fangstområder

 

Fastsættelse og fordeling af fangstkvoter

 

§ 3.  Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst en kvote til fangst af rensdyr. Kvoter for bestande uden biologisk rådgivning fastsættes ud fra forsigtig-hedsprincippet.
Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Fangst foretager den regionale fordeling af den fastsatte fangst-kvote.
Stk. 3.  Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1 og 2.
Stk. 4.  For fordeling af kvoter af lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder høring af relevante organisationer i de pågældende forvaltningsområder.
Stk. 5.  De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om resultatet af fordelingen af fangstkvoter, jf. stk. 4.


Fastsættelse af fangstperioder

 

§ 4.  Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst en fangst-periode til kvoteret fangst af og betalingsjagt på rensdyr.
Stk. 2.  Fangstperioderne i stk. 1 kan kun fastsættes inden for perioden 1. august til 30. april.
Stk. 3.  Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1.
Stk. 4.  Ved fastsættelse af fangstperioder på lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder høring af relevante organisationer i det pågældende forvaltningsområde.
Stk. 5.  De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om resultatet af fastsættelsen af fangstperioder, jf. stk. 4.


Fastsættelse af fangstområder

 

§ 5.  Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst fangstområ-der til kvoteret fangst af rensdyr.
Stk. 2.  Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1.
Stk. 3.  Ved fastsættelse af fangstområder for lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder høring af relevante organisationer i det pågældende forvaltningsområde.
Stk. 4.  De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om resultatet af fastsættelsen af fangstområder, jf. stk. 3.


Kapitel 4
Betingelser for kvoteret fangst

 

§ 6.  Kun personer, som har licens udstedt efter § 8 samt gyldigt jagtbevis, må nedlægge rensdyr.
Stk. 2.  Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges til andre.
Stk. 3.  Af licensen fremgår det hvor og hvor mange dyr, der må nedlægges.
Stk. 4.  Jagtbeviset skal være betalt inden 1. maj, jf. dog § 24.

 

§ 7.  Af en licens til erhvervsmæssig rensdyrfangst kan fremgå krav om, at indhandling af hele eller dele af det nedlagte dyr skal foregå til et af de veterinære myndigheder godkendt slagteri, indhandlingssted eller at erhvervsfangeren skal have en gyldig autorisation til indhandling.
Stk. 2.  De enkelte kommuner træffer beslutninger vedrørende indhandling og salg på ”brættet” for fritidsfangere.
Stk. 3.  Indhandling og salg af rensdyr på ”brættet” skal opfylde kravene, som stilles i den til enhver tid gældende levnedsmiddelbekendtgørelse og er kun tilladt i de gældende fangst-perioder, samt maksimalt 3 dage efter fangstperiodens udløb.

 

Kapitel 5
Fordeling og udstedelse af licenser til kvoteret fangst

 

§ 8.  De pågældende kommuner fordeler og udsteder licenser til ansøgere med gyldigt jagt-bevis, og folkeregisteradresse i forvaltningsområdet.
Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan Departementet for Fangst tillade fangst i et forvalt-ningsområde for personer bosiddende i andre forvaltningsområder, såfremt der i det pågæl-dende forvaltningsområde er åben kvote.
Stk. 3.  Ansøgere til licenser skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet.

 

§ 9.  Udstedelsen af licenser skal ske således, at hver ansøger så vidt muligt får lige mange licenser inden for et forvaltningsområde. 
Stk. 2.  Hvis der er flere ansøgere end licenser, skal fordelingen ske ved lodtrækning. Over-skydende licenser fordeles ligeledes ved lodtrækning.
Stk.3.  I forvaltningsområder med store afstande, kan der udstedes flere licenser til hver fanger, for at gøre fangsten rentabel.
Stk. 4.  I forbindelse med lodtrækningen skal den licensudstedende myndighed udtrække en prioriteret venteliste, der anvendes ved genfordeling af licenser, jf. § 10, stk. 2.
Stk. 5.  Offentligheden skal have adgang til at overvære lodtrækningen. Den pågældende licensudstedende myndighed skal offentliggøre tid og sted for lodtrækningen senest en uge før lodtrækningen.

 

§ 10.  Den pågældende licensudstedende myndighed fastsætter en frist for afhentning af til-delte licenser. Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil benytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed.
Stk. 2.  Uafhentede og evt. returnerede licenser skal genfordeles. Genfordelingen sker i hen-hold til en venteliste til licenser og kan tidligst finde sted fra et tidspunkt 4 uger før jagtpe-riodens afslutning.

 

Kapitel 6
Fangstmetoder og fangstetik

 

§ 11.  Ved rensdyrfangst er det tilladt at bruge riffel samt bue og pil.
Stk. 2.  Mindste lovlige kaliber er .222. Typen af ammunition er valgfri.
Stk. 3.  Hel- og halvautomatiske våben er forbudt at anvende til rensdyrfangst.
Stk. 4.  Ethvert våben, der jf. stk. 2 må anvendes til fangsten, skal være indskudt og i god stand.
Stk. 5.  Der kan udføres jagt med bue og pil på rensdyr af personer, der har bestået buejagt-prøve i Grønland, Danmark eller en tilsvarende prøve i andre lande.
Stk. 6.  Ved rensdyrjagt med bue og pil er kravene som følger:
1) Buen skal være en Compound-bue (sammensat/moderne) med fast indstillede sigtemidler. Minimum trækvægt skal være 45 pund (21 kg.), når der anvendes pile med fast spids og 55 pund (25 kg.), når der anvendes pile med mekanisk spids.
2) Pile med fast spids skal veje mindst 385 grains (25 gr.) og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains (28 gr.).
3) Pile kan være med fast spids eller mekanisk spids.

 

§ 12.  Alt kød fra nedlagt rensdyr skal medbringes fra fangsten. Andre dele af fangsten skal så vidt muligt medbringes, når fangstpladsen forlades eller placeres således, at det ikke er til gene ved teltpladser, hytter eller betalingsjagtudførelsen.


Kapitel 7
Særlige vilkår for betalingsjagt

 

§ 13.  Naalakkersuisoq for Fangst fastsætter kvotefordelingen mellem kvotefangst og betalingsjagt.
Stk. 2.  Kvoten til betalingsjagt skal tages ud af den samlede kvote til kvoteret fangst af rensdyr, jf. § 3, stk. 1.
Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 2 kan Naalakkersuisoq for Fangst fastsætte en fangst-periode for betalingsjagt på tyre året rundt.
Stk. 4.  Betalingsjagt på simle og kalv er ikke tilladt i perioden 1. januar – 1. august.
Stk. 5.  Mindste lovlige kaliber ved betalingsjagt er .243. Typen af ammunition er valgfri.
Stk. 6.  Hel- og halvautomatiske våben er forbudt at anvende til rensdyrfangst.
Stk. 7.  Der kan udføres betalingsjagt med bue på rensdyr af personer, der har dokumentation for bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller en tilsvarende prøve i andre lande.
Stk. 8.  Ved rensdyrjagt med bue og pil er kravene som følger:
1) Buen skal være en Compound-bue (sammensat/moderne) med fast indstillede sigtemidler. Minimum trækvægt skal være 45 pund (21 kg.), når der anvendes pile med fast spids og 55 pund (25 kg.), når der anvendes pile med mekanisk spids.
2) Pile med fast spids skal veje mindst 385 grains (25 gr.) og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains (28 gr.).
3) Pile kan være med fast spids eller mekanisk spids.
Stk. 9.  Nedlagte rensdyr fra betalingsjagt skal, uanset bestemmelserne i § 19, rapporteres til PINIARNEQ. Betalingsjagtarrangørerne rapporterer til Departementet for Fangst.  Oplysningerne sendes efterfølgende samlet til PINIARNEQ.

 

Kapitel 8
Anvendelse af transportmidler ved fangst af rensdyr

 

§ 14.  Transportmidler må ikke anvendes til fangst eller drivning af rensdyr.
Stk. 2.  Transportmidler må kun anvendes ad godkendte transportkorridorer i bestemte forvaltningsområder samt efter tilladelse fra Departement for Miljø og Natur og må kun anvendes til transport til og fra fangstområdet. Der skal desuden holdes en minimumsafstand på 500 meter til levende rensdyr, når man færdes på transportmidler i det åbne land.
Stk. 3.  Der må ikke medtages hunde ved fangst af rensdyr, jf. dog undtagelser i stk. 4-6.
Stk. 4.  Hundeslæde må benyttes som transportmiddel i slædehundedistrikter – øst for 44°W og nord for 66°N. 
Stk.5.  Ingen slædehunde må efterlades i fangstområdet. Hunde, der slipper løs, og som ikke umiddelbart kan indfanges, skal så vidt muligt nedskydes. Hundekadavere må ikke efterlades i fangstområdet. Senest efter endt fangsttur skal politiet have meddelelse om undslupne hunde.

 

Kapitel 9
Aflivning af anskudt rensdyr

 

§ 15.  Fangeren er forpligtet til at forvisse sig om, at dyret er dødt umiddelbart efter, at det er ramt.
Stk. 2.  Den, der under fangst anskyder et rensdyr, er forpligtet til at nedlægge dyret så hurtigt som muligt.
Stk. 3.  Hvis det anskudte rensdyr ikke bliver genfundet og nedlagt, skal fangeren i umiddelbar tilknytning til fangstens afslutning underrette Departementet for Fangst eller jagtbetjenten om de faktiske forhold.
Stk. 4.  Den, der observerer et anskudt rensdyr, skal, så vidt det er muligt, aflive dyret. Hvis aflivningen sker udenfor fangstperioden, skal dyret efterlades på stedet. Det påhviler observatøren at afrapportere hændelsesforløbet til Departementet for Fangst eller jagtbetjenten.
Stk. 5.  Et observeret dødt rensdyr skal efterlades på stedet.

 

Kapitel 10
Indfangning og udsætning

 

§ 16.  Det er forbudt at indfange eller udsætte vilde rensdyr samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fangst.

 

Kapitel 11
Kommunal vedtægt

 

§ 17.  Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt opstille yderligere krav i hen-hold til denne bekendtgørelse, som er strengere end bestemmelserne i bekendtgørelsens § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1-2 og § 14, stk. 1-2.
Stk. 2.  Kommunalvedtægten skal stadfæstes af Naalakkersuisoq for Fangst.

 

Kapitel 12
Lokal forvaltning

 

§ 18.  Naalakkersuisoq for Fangst kan efter høring af Fangstrådet og andre relevante organi-sationer uddelegere hele eller dele af forvaltningen for et geografisk afgrænset område til lokal forvaltning.
Stk. 2.  Vilkårene for dette skal skriftligt aftales mellem Naalakkersuisoq for Fangst og de licensudstedende myndigheder.


Kapitel 13
Rapportering via særmeldingsskema

 

§ 19.  Indsendelse eller aflevering af fangstmelding via særmeldingsskema til kommunen skal ske senest 2 uger efter, at fangstperioden er afsluttet. Oplysningerne sendes efterfølgende samlet af kommunen til Grønlands Naturinstitut senest 4 uger efter fangstperiodens afslutning.
Stk. 2.  Tilbagemeldingsskemaet på bagsiden af licensen skal være udfyldt senest, når dyret bringes ombord på fartøjet, der bruges til transporten af fangsten.


Kapitel 14
Rapportering af vildtudbytte

 

§ 20.  Alle rensdyrfangster samt anskydninger skal, uanset bestemmelserne i § 19, rappor-teres via årsskemaet i PINIARNEQ. 

 

Kapitel 15
Kontrol

 

§ 21.  Enhver skal på forlangende af politiet eller jagtbetjente fremvise dokumentation for sin fangstret i form af gyldig licens samt jagtbevis.

 

Kapitel 16
Dispensation

 

§ 22.  Departementet for Fangst kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til videnskabelige og undervisningsmæssige formål, herunder give tilladelse til fangst på rensdyr til videnskabeligt brug. Dette under forudsætning af, at de videnskabelige og under-visningsmæssige formål er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om dyreværn samt dyresundhedsmæssige regler.

 

§ 23.  Rensdyr, der er til fare eller væsentlig gene for offentlig trafik, kan nedlægges i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at bortskræmme dyrene.
Stk. 2.  Rensdyr nedlagt i henhold til stk. 1 tilfalder Grønlands Selvstyre. Det påhviler den ansvarlige for nedlæggelsen at afrapportere hændelsesforløbet til Departementet for Fangst. Departementet afgør, hvad der skal ske med de nedlagte dyr.

 

§ 24.  Uanset bestemmelsen i § 6, stk. 4 kan der ud fra forvaltningsmæssige forhold dispen-seres fra krav om indløsning af fangstbevis før 1. maj.


Kapitel 17
Foranstaltninger

 

§ 25.  Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der idømmes bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis i en tidsbegrænset periode.
Stk. 2.  Indtægter fra rensdyr, der er nedlagt i strid med bekendtgørelsen, kan konfiskeres efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
Stk. 3.  I de kommunale vedtægter, jf. § 17, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at overtræ-delse af bestemmelserne i vedtægterne kan medføre bøde og konfiskation efter reglerne i kri-minalloven for Grønland. 


Kapitel 18
Ikrafttrædelse m.v.

 

§ 26.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 27. juni 2013.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. februar 2001 om jagt på rensdyr, som ændret ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juli 2002 om jagt på rensdyr, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. februar 2001 om beskyttelse af rensdyr.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. juni 2013.

 

 

Karl Lyberth

/

Jens K. Lyberth