Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 23
3. december 2012
Ophævet

Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Kapitel 1
Etablering og formål

§ 1.  Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland ved at etablere Grønlands Råd for Menneskerettigheder i overensstemmelse med FN’s Parisprincipper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner.
Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder skal medvirke til en generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland. 
Stk. 3.
 Grønlands Råd for Menneskerettigheder er uafhængigt.Kapitel 2
Arbejdsopgaver

§ 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland navnlig ved at:
1)  deltage i overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Grønland,
2)  drøfte udarbejdelse af analyser af og forskning på menneskerettighedsområdet,
3)  yde rådgivning til Inatsisartut, Naalakkersuitut, samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettigheder,
4)  fremme koordination af og bistand til civilsamfundets arbejde med menneskerettigheder,
5)  støtte og fremme undervisning i menneskerettigheder,
6)  medvirke til formidling af information om menneskerettigheder,
7)  foreslå aktiviteter til styrkelse af menneskerettigheders gennemførelse i Grønland og
8)  vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter på menneskerettighedsområdet i Grønland.
Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder udpeger blandt sine medlemmer et medlem til bestyrelsen for  Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.Kapitel 3
Rådets sammensætning, ledelse og sekretariat

Rådets sammensætning

§ 3.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder sammensættes således, at rådet afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder. Endvidere repræsenteres særligt berørte offentlige myndigheder i rådet.
Stk. 2.  Følgende civilsamfundsorganisationer og institutioner kan hver udpege et medlem til Grønlands Råd for Menneskerettigheder: 
1)  Bedre Børneliv (MIBB).
2)  Børn og Unge Organisationen Nanu (Nanubørn).
3)  Forsvarerforeningen i Grønland (Illersuisut).
4)  Grønlandske Advokater (Nunatsinni Advokatit).
5)  Grønlands Arbejdsgiverforening (GA).
6)  Handicapforeningen i Grønland (KNIPK).
7)  Inuit Circumpolar Council (ICC Grønland).
8)  Grønlands Universitet. 
9)  Grønlands Fisker- og Fangerforening (KNAPK).
10)  Ligestillingsrådet i Grønland. 
11)  Grønlands Arbejdstagerforening (SIK).
12)  Transparency Greenland.
13)  Ungdomsrådet i Grønland. Sorlak.
14)  Ældreforeningen.
15) Børnetalsmanden (MIO).
Stk. 3.  Følgende offentlige myndigheder, institutioner og organisationer kan hver udpege et medlem til Grønlands Råd for Menneskerettigheder:
1)  Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling (IKINN).
2)  Kommunernes Landsforening – Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat – KANUKOKA. 
3) Ombudsmanden for Inatsisartut.
Stk. 4.  Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan deltage i rådets møder uden stemmeret.
Stk. 5.  Medlemmer af Grønlands Råd for Menneskerettigheder udpeges for to år ad gangen.
Stk. 6.  Såfremt et medlem af rådet ikke længere er i stand til at varetage sit hverv, kan den enhed, der havde udpeget medlemmet jf. stk. 2 og 3, udpege et nyt medlem til hvervet for resten af perioden.


Ledelse

§ 4.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder vælger selv sin formand og næstformand blandt rådets medlemmer. 
Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder fastsætter en forretningsorden for sit virke.
Stk. 3.  Der afholdes mindst to årlige møder.
Stk. 4.  Medlemmer af Grønlands Råd for Menneskerettigheder, der repræsenterer civilsamfundsorganisationer og offentlige institutioner jf. § 3, stk. 2, har stemmeret og valgbarhed til hvervene som formand og næstformand og medlemskab af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse.
Stk. 5. Medlemmer, som er udpeget i medfør af § 3, stk. 3, og observatører, som deltager rådets møder, har ikke stemmeret eller valgbarhed.
Stk. 6.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan beslutte, at yderligere organisationer og myndigheder m.v. kan deltage med observatørstatus i rådets møder.
Stk. 7.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan beslutte at åbne sine møder for offentligheden.


Sekretariat

§ 5.  Udenrigsdirektoratet varetager sekretariatsfunktionen for Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Sekretariatet forestår administrationen og yder faglig bistand til rådet.Kapitel 4
Finansiering

§ 6.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder finansieres gennem tilskud fra Landskassen.
Stk. 2.  Tilskud fra Landskassen har primært til formål at finansiere mødeafholdelse, herunder lokaler, tolkning og forplejning i forbindelse med møderne, samt evt. udgifter til informations- og undervisningsmateriale. Rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse forventes afholdt indenfor Landskassens tilskud.

§ 7.  Medlemmer af Grønlands Råd for Menneskerettigheder, der må rejse fra deres bopæl for at deltage i rådets møder, modtager  dagpenge og godtgørelse for rejseudgifter efter reglerne om vederlag og tillæg til ikke-Inatsisaratutmedlemmer i Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut, Naalakkersuisut, m.v.. Disse udgifter afholdes inden for det årlige tilskud fra Landskassen.Kapitel 5
Ikrafttræden

§ 8.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2013.
Stk. 1.  Bestemmelsen i § 2, stk. 2, træder i kraft ved udstedelse af bekendtgørelse herom af Naalakkersuisut.
Stk. 3. Grønlands Råd for Menneskerettigheder udarbejder pr. 1. juli 2017 en rapport, hvori Rådets drift og formål evalueres med henblik på en eventuel omstrukturering af Rådet og dets arbejde. Herefter skal Rådet udarbejde en ny rapport med 2 års mellemrum.
Stk. 4. Straks efter udarbejdelsen af de i stk. 3 nævnte rapporter, skal rapporterne indleveres til Inatsisartut med henblik på omdeling til medlemmerne af Inatsisartut.Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012Kuupik Kleist