Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
3. december 2012
Gældende

Inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

Kapitel 1
Anvendelsesområde

 

§ 1.   Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte erhvervsprojekter, der vurderes at medføre samfundsøkonomiske gevinster i form af eksempelvis merproduktion og øgede arbejdspladser.
Stk. 2.  Der kan ikke ydes støtte til ren drift.

 

§ 2.  Inatsisartutloven omfatter erhvervsstøtte til landbaserede erhverv. Landbaserede erhverv omfatter virksomhed og aktiviteter inden for service, turisme, industri, handel, hotel, IT, oplevelseserhverv med videre.
Stk. 2.  Der kan ikke efter denne inatsisartutlov ydes støtte til formål, der er omfattet af støtteordninger efter anden lovgivning.  

 

§ 3.  Der kan som udgangspunkt kun ydes støtte til den del af erhvervsaktiviteten, som foregår i Grønland. Støtte kan dog gives til kurser eller indkøb af råmateriale med videre, der ikke udbydes i Grønland.

 

Kapitel 2
Erhvervsstøtte og særlige puljer

 

§ 4.  Støtte ydes indenfor det beløb, der afsættes til puljen på den årlige finanslov.

 

§ 5.  Støtte gives efter ansøgning herom, som tilsagn om refusion af dokumenterede udgifter i forbindelse med:
1)  etablering og udvidelse,
2)  produktions- og konceptudvikling,
3)  markedsetablering, eller
4)  projektering.
Stk. 2.  Støtte kan endvidere gives som tilsagn om et fast beløb til brug for professionel konsulentbistand, såsom advokat eller revisorbistand.
Stk. 3.  Et tilsagn om støtte gives på nærmere fastsatte vilkår.
Stk. 4.  Ansøgning om støtte efter stk. 1 og 2 skal udarbejdes på et af Naalakkersuisut udarbejdet ansøgningsskema og indeholde de oplysninger, der kræves heri.

 

§ 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om støtte til bestemte brancher eller særlige virksomheder, herunder at en fast del af puljen på den årlige finanslov er reserveret til disse samt fastsætte nærmere vilkår for tilsagn om støtte til disse brancher eller virksomheder.


Kapitel 3
Generelle betingelser

 

§ 7.  Der kan alene gives støtte til private erhvervsmæssige virksomheder og projekter, der har til formål at tilvejebringe et økonomisk overskud over en længere periode.
Stk. 2.  Tilsagn om støtte kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.
Stk. 3.  Der kan kun gives støtte til projekter eller aktiviteter, der ikke modtager støtte eller finansiering fra andre offentlige midler.
Stk. 4.  Tilsagn om støtte gives på baggrund af en drifts- og samfundsøkonomisk vurdering af ansøgningen. Den driftsøkonomiske vurdering skal blandt andet inddrage en vurdering af ansøgers faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, ansøgers økonomi og holdbarheden af den konkrete forretningsplan.

 

§ 8.  Tilsagn om støtte kan alene gives til fysiske personer eller selskaber, der er bosiddende eller registreret i Grønland og er fuldt skattepligtige i Grønland.
Stk. 2.  Tilsagn om støtte kan ikke gives, hvis modtageren eller ledende personer i direktionen eller bestyrelsen tidligere er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i Kriminallov for Grønland eller har væsentlig gæld til det offentlige.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan stille yderligere krav og vilkår til ansøgere om tilsagn og støtte, samt fastsætte nærmere bestemmelser herom.

 

Kapitel 4
Støttens størrelse og varighed

 

§ 9.  Tilsagn om støtte skal angive, hvor stort et beløb der maksimalt vil kunne ydes i støtte, samt hvor stor en procentdel af de dokumenterede udgifter, der inden for denne beløbsgrænse vil blive refunderet. Det er et vilkår for støttens udbetaling, at omkostningerne kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Endvidere er det et vilkår, at udgifterne skal være afholdt i den i tilsagnet fastsatte periode.
Stk. 2.  For støtte efter § 5, stk. 1 kan, der højest udbetales et beløb svarende til 50 % af de dokumenterede udgifter i henhold til den projektbeskrivelse, der har dannet baggrund for tilsagn om støtte.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om støttens størrelse og varighed af tilsagnet.

 

Kapitel 5
Administration, rapportering, bortfald og klage

 

Administration og sagsbehandling

 

§ 10.  Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af tilsagn og udbetaling af støtte med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab.
Stk. 2.  Indgås en aftale efter stk. 1 med et administrationsselskab, finder landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på administrationsselskabets varetagelse af opgaver i henhold til denne inatsisartutlov.


Rapportering og meddelelse om oplysninger

 

§ 11.  Naalakkersuisut kan fra personer eller virksomheder, der er givet tilsagn om støtte, kræve alle oplysninger, dokumentation, bilag og regnskaber, som skønnes nødvendige for at kunne træffe beslutning om udbetaling af støtte.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn.


Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af støtte

 

§ 12.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn om støtte eller tilbagebetaling af støtte, såfremt modtager uberettiget har opnået støtte eller modtaget tilsagn om støtte efter denne inatsisartutlov.
Stk. 2.  Tilbagebetaling kan kræves hvis:
1)  Modtager forsætligt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for udbetaling af støtte.
2)  Vilkår for udbetaling af støtte ikke var til stede.
Stk. 3.  Personer eller selskaber, der har modtaget tilsagn om tilskud, har pligt til at underrette Naalakkersuisut om væsentlige ændringer i økonomiske og øvrige forhold, der kan have betydning for Naalakkersuisuts vurdering af om tilsagn om støtte skal bortfalde.
Stk. 4.  Tilsagn om støtte bortfalder automatisk, såfremt ansøger eller virksomhed:
1)  undlader at fremsende regnskaber eller andre dokumenter, som Naalakkersuisut har krævet efter § 10, stk. 1, indenfor den heri angivne frist, eller
2)  kommer under konkursbehandling, bliver umyndiggjort eller bliver frakendt retten til at drive erhverv.


Klage

 

§ 13.  Afgørelser truffet i medfør af inatsisartutloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dette gælder også, hvor afgørelsen er truffet af en kommunalbestyrelse eller et administrationsselskab i medfør af § 10, stk. 1.


Kapitel 6
Sanktioner og ikrafttræden med videre

 

§ 14.  Der kan idømmes foranstaltninger i medfør af Kriminallov for Grønland for den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger med henblik på uberettiget at opnå tilsagn om eller udbetaling af støtte.
2) Anvender udbetalt støtte i strid med vilkårene herfor.
Stk. 2.  I forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Hvor inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter § 17 i kriminallov for Grønland.
Stk. 4.  Bøder, der idømmes i medfør af denne inatsisartutlov eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

 

§ 15.  Inatsisartutloven træder i kraft 1. januar 2013.
Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv som ændret ved landstingslov nr. 10 af 14. november 2004.
Stk. 3.  Forskrifter udstedt med hjemmel i landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv forbliver i kraft, indtil de ophæves.
Stk. 4.  Lånetilsagn, garantier eller tilsagn om støtte givet med hjemmel i landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet, landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv og landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turisterhvervet og landbaserede erhverv er forsat gældende og reguleres efter denne inatsisartutlov.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012

 

 

Kuupik Vandersee Kleist