Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
3. december 2012
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. (Tilskudsberegning, konsekvensændringer vedr. kommunal udlægning af PPR og vidtgående specialundervisning m.v.)

§ 1

I landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet, som ændret ved landstingslov nr. 16 af 20. november 2006, foretages følgende ændringer:


1. 
§ 4, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den frie grundskole har sit hjemsted, yder elever, der har deres skolegang i den frie grundskole, vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.”

2.  Efter § 14, stk. 3, indsættes:
Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om minimum for antallet af elever i en fri grundskole, jf. dog § 23 og § 29”.

3.  § 16, stk. 1, 2. pkt. affattes således:
”Tilskuddet pr. elev udgør i 2013-niveau 32.000 kroner. Tilskuddet reguleres årligt i samme omfang, som det kommunale bloktilskud løn- og prisfremskrives.”

4.  § 16, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Den kommune, hvor den frie grundskole har sit hjemsted, refunderer udgifter til vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, som en elev måtte henvises til i forbindelse med pædagogisk-psykologisk rådgivning, jf. § 4, stk. 2.”

5.  Efter § 28 indsættes:
§ 29.  Regler, der fastsættes i medfør af § 14, stk. 4, vil alene have virkning for skoler, der oprettes efter reglernes ikrafttrædelsestidspunkt. ”

6.  Overalt i loven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012Kuupik Kleist