Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
3. december 2012
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af vakantboliger, begrænsning af fradrag for renteudgifter og stramning af afskrivningsregler)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010, foretages følgende ændringer:


1.
  I § 15 indsættes som stk. 5:
Stk. 5.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan renteudgifter, jf. stk. 1-3, fradrages med 90 procent af det forfaldne beløb. Begrænsningen i 1. punktum finder ikke anvendelse, såfremt udgiften er medgået til erhvervsmæssige formål.”

2.  Efter § 19 indsættes:
§ 19 a.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af boliger, herunder prævakant og vakant boliger, der stilles helt eller delvist vederlagsfrit til rådighed, jf. dog § 34, stk. 1, nr. 3.”

3.  § 22, stk. 1,affattes således:
” Selskaber med videre, som er fuldt skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 3-14, eller begrænset skattepligtige efter § 2 kan på de aktiver, der kan afskrives i henhold til den i medfør af § 24, stk. 1, nr. 1, udstedte afskrivningsbekendtgørelse, maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, der udgør summen af de afskrivninger, der kan foretages efter stk. 2.”

4.  I § 22, stk. 2, nr. 4, ændres ”kr. 100.000” til: ”50.000 kr.”

5.  § 23 affattes således:
§ 23.  En person, som er skattepligtig efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller begrænset skattepligtig efter § 2 og som erhverver indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed kan på de aktiver, der kan afskrives i henhold til den i medfør af § 24, stk. 1, nr. 1, udstedte afskrivningsbekendtgørelse, maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, der udgør summen af de afskrivninger, der kan foretages efter stk. 2.
Stk. 2.  Skattemæssige afskrivninger kan i det enkelte år højest foretages med følgende satser:
1)  Med indtil 5 procent årligt af anskaffelsessummen for bygninger og installationer.
2)  Med indtil 10 procent årligt af anskaffelsessummen for skibe og fly.
3)  For øvrige afskrivningsberettigede udgifter med videre henholdsvis anskaffelsessummer for driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver med videre, kan der foretages afskrivning med indtil 30 procent på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb.
4)  Med indtil 100 procent af udgiften eller anskaffelsessummen for de i nr. 3 nævnte aktiver såfremt udgiften henholdsvis anskaffelsessummen for det enkelte aktiv er på 100.000 kr. eller derunder.
Stk. 3.  Erhvervsdrivende som nævnt i stk. 1 skal opgøre en samlet konto for afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis aktiver med videre omfattet af stk. 2, nr. 3 og 4. Årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af afskrivningsberettigede udgifter, henholdsvis anskaffelsessummen for driftsmidler med videre, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler med videre, der er solgt i indkomståret og afskrivninger i medfør af stk. 2, nr. 4. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler med videre anskaffet henholdsvis udgifter afholdt i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger.
Stk. 4.  I det omfang salg af aktiver med videre omfattet af stk. 2, nr. 3 og 4, bevirker at afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres i samme indkomstår.”

6.  § 24, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3) renter og løbende provisioner af gæld, jf. dog § 15, stk. 4 og 5.”§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 15. december 2012 og har virkning fra og med indkomståret 2013, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Lovforslagets nr. 3 og 4 har virkning fra og med indkomståret 2012. For indkomståret 2012 kan der til summen af de afskrivninger, der kan foretages efter indkomstskattelovens § 22, stk. 2, tillægges et beløb, der svarer til 25 procent af selskabets skattepligtige overskud før skat, men efter skattemæssige afskrivninger efter indkomstskattelovens § 22, stk. 2 og 5. For indkomståret 2012 udgør det i § 22, stk. 2, nr. 4, fastsatte beløb 75.000 kr. Hvor indkomståret 2012 for selskaber m.v., der har forskudt indkomstår, omfatter en regnskabsperiode, der afsluttes den 31. august 2012 eller tidligere, skal loven dog først have virkning fra og med indkomståret 2013.Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012Kuupik Kleist

Dokumenter