Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
13. december 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte

I medfør af § 2, stk. 5, § 5, § 14, stk. 4, § 28, stk. 2, § 34, stk. 5 og § 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte og efter høring af de grønlandske uddannelsessøgendes organisationer fastsættes:Kapitel 1
Definitioner

§ 1.  Ved studieforberedende uddannelser forstås:
1)  Studieforberedende uddannelsesforløb på niveau over folkeskolens afsluttende prøver.
2)  Gymnasiale uddannelser, gymnasiale suppleringskurser og forberedelseskurser.

§ 2.  Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, hvor der skiftes mellem praktik og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag samt eventuelt valgfag og forudsætter, at der er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale, medmindre ansøgeren er optaget på skolepraktik, jf. inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2.  Ved andre erhvervsuddannelser forstås uddannelser, der hovedsageligt foregår på en erhvervsskole som teoretisk undervisning. Der kan i disse uddannelser indlægges praktikophold af kortere varighed, jf. inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 3.  Vekseluddannelser, der forudsætter en gymnasial uddannelse eller lignende, er ikke en erhvervsmæssig grunduddannelse.

§ 3.  Ved en videregående uddannelse forstås en uddannelse, der forudsætter en bestået gymnasial uddannelse, herunder et særligt tilrettelagt gymnasialt uddannelsesforløb, eller en erhvervsmæssig grunduddannelse.

§ 4.  Ved eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter forstås uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland og et specialforbund under Grønlands Idrætsforbund. Grønlands Idrætsforbund kan repræsentere idrætsgrene uden eget specialforbund.

§ 5.  Ved vejleder forstås studievejlederen, faglæreren eller andre personer med en tilsvarende vejledningsfunktion ved en grønlandsk uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et af De Grønlandske Huse i Danmark. Desuden kan Departementet for Uddannelsesstøtte fungere som vejleder.

§ 6.  Et ægteskabslignende fast samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab.

§ 7.  Ved nærmeste familie forstås egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre.

 

Kapitel 2
Fællesbestemmelser

Særlige betingelser

§ 8.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra kravet om dansk statsborgerskab, jf. inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, når den uddannelsessøgende har særlig familiemæssig tilknytning til Grønland, eksempelvis gennem giftemål eller hvis den uddannelsessøgende har forældre i Grønland.

§ 9.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan dispensere fra betingelsen om, at den uddannelsessøgende i forbindelse med optagelse på en erhvervsmæssig grunduddannelse skal have skaffet sig skolepraktik, et lønnet lærested eller et skriftligt tilsagn om et lønnet lærested efter endt grundforløb, jf. inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, når den uddannelsessøgende er eliteidrætsudøver eller idrætstalent, jf. § 4 og § 11, stk. 3, 2. pkt.

§ 10.  Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelsesstøtte.
Stk. 2.  Uddannelsessøgende, der har fravalgt klip eller stipendium, vil i de perioder, som fravalget omfatter, ikke være berettiget til de i kapitel 6 og 7 omhandlede ydelser. Tilsvarende gælder uddannelsessøgende, der har opbrugt klip eller stipendium.
Stk. 3.  Til uddannelsessøgende, der modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, kan der ydes de i kapitel 6 nævnte særydelser, jf. dog § 51, hvis de i øvrigt er støtteberettigede i henhold til reglerne herom i denne bekendtgørelse og i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.

Studieaktivitet

§ 11.  Ved studieaktivitet forstås, at den uddannelsessøgende efter de regler, der gælder for uddannelsen deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver og eksamener, afleverer opgaver, indfrier krav til mødepligt m.v., eller at afmelding eller udeblivelse fra prøver og eksamener sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen. En uddannelsessøgende, der er sygemeldt for en længere periode på grund af dokumenteret alvorlig sygdom, anses for studieaktiv, hvis den uddannelsessøgende er indstillet til prøver og eksamener.
Stk. 2.  På uddannelser uden mødepligt anses den uddannelsessøgende for studieaktiv, så længe den uddannelsessøgende ikke er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem udbetalte stipendier eller klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder, jf. dog § 58, stk. 3, 2. pkt. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med ret til stipendium eller klip i et bestemt antal måneder, medregnes disse stipendieudbetalinger eller brugte klip ikke i opgørelsen af udbetalte stipendier eller forbrugte klip.
Stk. 3.  Stk. 1-2 finder ikke anvendelse for eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter. Elite Sport Greenland har pligt til straks at underrette Departementet for Uddannelsesstøtte, såfremt den uddannelsessøgende ikke længere opfylder kravene til at være eliteidrætsudøver eller idrætstalent.
Stk. 4.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra bestemmelsen om 12 måneders forsinkelse i stk. 2, 1. pkt., hvis den uddannelsessøgende på kandidatdelen fortsat har klip til rådighed, jf. § 20 og uddannelsesinstitutionen godtgør, at den uddannelsessøgende er studieaktiv.

§ 12.  Uddannelsesinstitutionen og De Grønlandske Huse, kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten.

 

Kapitel 3
Art og omfang af uddannelsesstøtte

Typer og størrelse

§ 13.  Der ydes stipendium til:
1)  Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland.
2)  Uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland.
3)  Elever på de erhvervsmæssige grunduddannelser i Grønland, som ikke modtager løn fra arbejdsgiveren.
4)  Uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland, jf. dog § 59.
5)  Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland og Danmark.
6)  Uddannelsessøgende, der er under 20 år, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark.
7)  Uddannelsessøgende på gymnasiale suppleringskurser i Danmark, jf. § 16.
8)  Uddannelsessøgende på uddannelsesforløb under Piareersarfiit. 
Stk. 2.  For uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes stipendiet et beløb hertil, medmindre den uddannelsessøgende bor på kollegium og er under 18 år.
Stk. 3.  Uddannelsessøgende, der er under 18 år, på studieforberedende uddannelser i Grønland, og bor på kollegium uden for hjembyen, hvor der ikke er mulighed for bespisning eller kun ydes et måltid, modtager et kosttillæg.
Stk. 4.  Når en uddannelsessøgende ændrer status fra en af kategorierne i stk. 1, ændres stipendiets størrelse fra ansøgningstidspunktet, dog tidligst fra datoen for den ændrede status.
Stk. 5.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands Selvstyre er optaget på uddannelser uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i:
1)  krav fra udenlandske myndigheder,
2)  krav fra den pågældende uddannelsesinstitution,
3)  særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen, eller
4) særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.


Børnetillæg

§ 14.  Har den uddannelsessøgende forsørgelses- eller bidragspligt for børn under 18 år, ydes der et tillæg per barn (børnetillæg), hvis den uddannelsessøgende modtager stipendium fra Grønlands Selvstyre, jf. dog § 60. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Grønland. Tillægget udgør det danske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Danmark. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark.
Stk. 2.  Bor den uddannelsessøgende ikke sammen med barnet, udbetales børnetillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen.
Stk. 3.  Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende, når den uddannelsessøgendes børn fuldt ud forsørges af det offentlige.
Stk. 4.  Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende i perioder, hvor den uddannelsessøgende har fravalgt klip jf. § 56.


Undervisningsafgift

§ 15.  Der ydes fuld dækning af undervisningsafgifter på en støtteberettigende uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3, når:
1)  en lignende uddannelse ikke kan følges uden betaling af undervisningsafgifter, og
2)  udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan beslutte, at undervisningsafgifter på bestemte uddannelser dækkes delvist, når særlige forhold taler derfor, herunder at:
1)  Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
2)  der foreligger aftale om medfinansiering fra anden side, eller
3)  den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse.
Stk. 3.  På videregående uddannelser kan der kun ydes dækning af undervisningsafgifter, så længe den uddannelsessøgende har klip tilbage i rammen.
Stk. 4.  Til uddannelser uden for Grønland ydes der maksimalt kr. 60.000 per år til dækning af undervisningsafgifter. For uddannelsessøgende, der hidtil i uddannelsesforløbet har dokumenteret særlig høje faglige kompetencer, herunder i forhold til karakterer og gennemførelsestid, kan der indenfor en herfor fastsat kvote ydes støtte til dækning af udgifter udover det i 1. pkt. nævnte beløb i forbindelse med optagelse på internationalt velrenommerede uddannelsesinstitutioner. Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte prioriteringskriterier og eventuelle særlige vilkår, der skal offentliggøres på ”www.sunngu.gl”
Stk. 5.  Det offentliggøres på ”www.sunngu.gl” hvilke uddannelser, der alene ydes delvis dækning af undervisningsafgifter til, og hvor stor en del af undervisningsafgifterne, der dækkes på de enkelte uddannelser.Kapitel 4
Uddannelsestyper

Studieforberedende uddannelser

§ 16.  Når det for optagelse på en videregående uddannelse er nødvendigt at supplere enkelte fag fra en gymnasial uddannelse på et højere niveau, er gymnasiale suppleringskurser støtte-berettigende, såfremt den uddannelsessøgende er vejledt af vejlederen til at følge enkeltfagsundervisning.
Stk. 2.  Gymnasiale suppleringskurser er dog ikke støtteberettigende i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren  02 eller derover efter 7-trinsskalaen, medmindre en højere karakter eller et højere niveau er en betingelse for optagelse på den ønskede uddannelse.
Stk. 3.  Der kan alene ydes uddannelsesstøtte til 1 fag 1 gang. 

Erhvervsmæssige grunduddannelser

§ 17.  Der kan højest ydes uddannelsesstøtte til 2 afsluttede erhvervsmæssige grunduddannelser under faglært niveau. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end 1 afsluttet erhvervsmæssig grunduddannelse på faglært niveau. Der kan dog ydes uddannelsesstøtte til yderligere 1 uddannelse på faglært niveau eller derover, såfremt:
1)  adgangskravet til uddannelsen er betinget af faglært niveau,
2)  uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse, eller
3)  uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed.
Stk. 2.  En uddannelsessøgende med uddannelse på faglært niveau eller derover kan ikke modtage uddannelsesstøtte til en uddannelse under faglært niveau.
Stk. 3. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1 og 2, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1)  den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller
2)  Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse.

§ 18.  Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark, der inden for de seneste 5 år har afbrudt en erhvervsmæssig grunduddannelse mere end 1 gang.
Stk. 2.  Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af manglende praktikplads, barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom.   
Stk. 3. 
Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1)  den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede,
2)  Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse, eller
3)  afbrydelsen sker inden for prøveperioden.

Videregående uddannelser  

§ 19.  Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 82 klip (rammen), jf. dog §§ 22-25.
Stk. 2.  Til uddannelse, der er omfattet af klippekortet, kan der højst gives et antal klip, der svarer til differencen mellem rammen og de allerede benyttede klip.
Stk. 3.  1 klip udgør 1 måneds stipendium og eventuelle børnetillæg, jf. § 28.
Stk. 4.  En uddannelsessøgende, der har gennemført en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, vil i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med tillæg af det antal klip, der måtte være brugt ud over den normerede teoridel. Har den uddannelsessøgende anvendt færre klip end det antal klip, som uddannelsens normerede teoridel svarer til, vil den uddannelsessøgende i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med fradrag af det antal klip, der ikke er benyttet. Ved afbrud af sådanne uddannelser fratrækkes rammen alene det antal klip, der er udbetalt.

§ 20.  Til den enkelte uddannelse gives et antal klip, der svarer til den normerede uddannelsestid målt i måneder, med et tillæg på 12 klip (støttetiden), jf. dog § 22, stk. 5, og §§ 23-25.
Stk. 2.  En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses i relation til støttetiden som 2 særskilte uddannelser. Består en uddannelse af både en bachelordel og en kandidatdel, gives et tillæg på 12 klip for hver del, men samlet kan der maksimalt ydes klip svarende til rammen, jf. dog § 22, stk. 1, 1. pkt.
Stk. 3.  Til en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, udgør støttetiden et antal klip, der svarer til uddannelsens normerede teoridel målt i måneder med et tillæg op til 12 klip.  
Stk. 4.  Er der i et tidligere uddannelsesforløb opnået merit i forhold til en senere påbegyndt videregående uddannelse, fradrages der i støttetiden for den påbegyndte uddannelse klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.

§ 21.  Til den enkelte uddannelse kan der ydes feriefrirejse, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med ferie er opfyldt, jf. §§ 38-40.
Stk. 2.  Feriefrirejse, jf. § 38, kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1)  på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2)  pr. 1. april i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen.
Stk. 3.  Feriefrirejse i forbindelse med juleferien, jf. § 40, kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1)  på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2)  pr. 1. november i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen.

§ 22.  Rammen, jf. § 19, stk. 1, udvides forholdsmæssigt i det omfang, den normerede uddannelsestid, herunder den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 60 måneder. Afbryder den uddannelsessøgende en sådan uddannelse, annulleres udvidelsen af rammen.
Stk. 2.  Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip, udvides rammen, jf. § 19, stk. 1, tilsvarende. Hvis den uddannelsessøgende afbryder en uddannelse, hvortil støttetiden er blevet forlænget, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen. Når den uddannelsessøgende har fået reduceret støttetiden som følge af meritgodskrivning, jf. § 20, stk. 4, sker der ikke reduktion i rammen, jf. § 19, stk. 1.
Stk. 3.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom bestemme, at der gives ekstra klip som udvidelse af rammen, jf. § 19, stk. 1, hvis dokumenteret sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med.
Stk. 4.  Har en uddannelsessøgende modtaget stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte til en videregående uddannelse, modregnes i rammen, jf. § 19, stk. 1, det antal måneder, hvori der er modtaget stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte.
Stk. 5.  Uddannelsessøgende, der i ubrudt forløb fortsætter på en overbygningsuddannelse, der er omfattet af klippekortet, og som er en naturlig forlængelse af den netop afsluttede uddannelse, kan ydes op til 2 klip fra støttetiden i den netop afsluttede uddannelse. Hvis der ikke er flere klip, tages klippene fra støttetiden på overbygningsuddannelsen. Klippene udbetales i perioden mellem de to uddannelser og kan kræves tilbagebetalt, hvis den uddannelsessøgende ikke påbegynder overbygningsuddannelsen.
Stk. 6.  En uddannelsessøgende, der har gennemført en uddannelse inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed, som inden for et år efter uddannelsens afslutning ikke har fundet beskæftigelse inden for sit fagområde, kan efter ansøgning herom få udvidet rammen med henblik på gennemførelse af en anden uddannelse, som den uddannelsessøgende efterfølgende har påbegyndt.

§ 23.  En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den uddannelsessøgende bor sammen med barnet og ikke holder orlov. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den uddannelsessøgende er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, ydes der ikke ekstra klip.
Stk. 2.  Moderen har ret til et tillæg på 12 klip.
Stk. 3.  Faderen har ret til et tillæg på 6 klip.

§ 24.  Uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland og er på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte, kan ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte bestemmer på baggrund af det særligt tilrettelagte uddannelsesforløbs forventede varighed, hvor mange ekstra klip, der ydes.    

§ 25.  En uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af dokumenteret:
1)  deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen,
2)  arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold, eller
3)  egen eller nærmeste families sygdom eller dødsfald.
Stk. 2.  Forsinkelsen skal indtræde i en periode med uddannelsesstøtte. Antallet af ekstra klip svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse.

§ 26.  Den uddannelsessøgende kan fravælge klip, jf. § 56. Fravalg af klip medfører ingen ændringer i hverken rammen eller støttetiden. Fravalgte klip kan efterfølgende benyttes til den samme uddannelse og kan udbetales senere i form af yderligere 1 klip for samme måned (dobbeltklip).


Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere og idrætstalenter

§ 27.  Eliteidrætsudøveres og idrætstalenter kan modtage uddannelsesstøtte ved deltagelse i særligt tilrettelagte uddannelser, såfremt eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet på grund af idrætten ikke har mulighed for at gennemføre en støtteberettigende uddannelse.
Stk. 2.  Eliteidrætsudøveren eller idrætstalentet sammensætter et uddannelsesforløb således, at idrætsudøvelsen og uddannelsesforløbet til sammen udgør et omfang, der svarer til et studium på fuld tid. Forløbet skal godkendes af Departementet for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra Elite Sport Greenland.

 

Kapitel 5
Beregning af stipendium og børnetillæg

§ 28.  For uddannelser, der ikke er omfattet af klippekortet, beregnes stipendium og børnetillæg månedsvis. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse beregnes stipendium og børnetillæg per studiedag. Ved beregningen af skæringsdagen kan der tages højde for nødvendig rejse- og opholdstid. Ved skift mellem skole- og praktikophold beregnes stipendium per undervisningsdag på skolen.
Stk. 2.  Stipendium og børnetillæg ydes fra den dato, ansøgning herom er modtaget. Når barnet bliver født i støtteperioden, ydes børnetillægget dog fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
Stk. 3.  Udbetaling af stipendium og børnetillæg sker månedsvis bagud og sker tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 4.  Udbetaling af stipendium og børnetillæg ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget. Udbetaling genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv.
Stk. 5.  Der kan ikke foretages reduktion af stipendium og børnetillæg som følge af den uddannelsessøgendes fravær, jf. dog § 30.

§ 29.  For uddannelser, der er omfattet af klippekortet, beregnes klip for hele måneder.
Stk. 2.  Ved uddannelsens start og under uddannelsen er den uddannelsessøgende berettiget til klip, når den uddannelsessøgende er studieaktiv per den 15. i udbetalingsmåneden. Ved uddannelsens start kan uddannelsessøgende, hvis studieaktivitet indtræder efter den 15. i udbetalingsmåneden, efter skriftlig ansøgning herom fremrykke 1 klip, der samtidig fratrækkes i rammen og støttetiden. Ved afgørelsen af, om den uddannelsessøgende i forbindelse med uddannelsens start og afslutning er studieaktiv, tages der højde for nødvendig rejse- og opholdstid, herunder godkendte introduktionsforløb.
Stk. 3.  Klip udbetales månedsvis bagud og sker fra den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen. Børnetillæg kan dog ydes fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
Stk. 4.  Udbetaling af klip ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, stoppes udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned. Udbetaling af klip genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, genoptages udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned.
Stk. 5.  Der kan ikke foretages reduktion af det månedlige stipendium og eventuelle børnetillæg, der udgør et klip, som følge af den uddannelsessøgendes fravær, jf. dog § 30.

§ 30.  I forbindelse med uddannelsesforløb under Piareersarfiit foretager kommunalbestyrelsen reduktion af stipendium, jf. stk. 2, ved manglende eller forsinket fremmøde til fastsat undervisning eller aftalt praktikophold, medmindre det sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen.
Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte reduktion i stipendium, jf. § 13, stk. 1, nr. 8 beregnes ud fra et gennemsnitligt månedligt timetal på 173,3 timer, der reguleres efter uddannelsesstøttesatserne. Timesatsen beregnes herefter ved at dividere det i henhold til § 13, stk. 1, nr. 8 med 173,3.Kapitel 6
Særydelser


Indkvartering

§ 31.  Uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning af uddannelse få helt eller delvist udlagt udgifterne til indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor, herunder når:
1)  indkvartering nødvendiggøres på grund af transportmæssige forhold, eller
2)  den uddannelsessøgendes egen tilvejebringelse eller opretholdelse af bolig eller anden indkvartering ikke er lykkedes på grund af forhold, som ikke kan lastes den uddannelsessøgende.
Stk. 2.  Der kan for hver dag alene udlægges for udgifter, der overstiger 70 kroner. De udlagte udgifter konverteres til et landskassefinansieret studielån, der forrentes og tilbagebetales efter de herom fastsatte regler i kapitel 4 og 5 i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.

§ 32.  Uddannelsessøgende, som er på skoleophold i Grønland, tildeles efter forudgående ansøgning herom dækning af indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig, når:
1)  skoleopholdet varer mindre end 6 måneder,
2)  den uddannelsessøgende indkvarteres på kollegium eller et af Departementet for Uddannelsesstøtte anvist indkvarteringssted, og
3)  den uddannelsessøgende har etableret og opretholder en selvstændig husstand, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde.

Frirejser

§ 33.  Der kan ydes frirejse i forbindelse med:
1)  uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning, jf. §§ 35-36,
2)  orlov, jf. § 37,
3)  ferie, jf. §§ 38-39,
4)  juleferie, jf. § 40,
5)  studierelevant ophold m.v., jf. § 41, eller
6)  sygdom og dødsfald, jf. § 42.
Stk. 2.  Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse.
Stk. 3.  Der ydes ikke frirejser til ægtefæller, jf. § 6, bortset fra de i § 36, stk. 4 og § 40, stk. 3 og 4 nævnte tilfælde.

§ 34.  Frirejsen omfatter fuld dækning af billet og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigst mulige offentlige transportmulighed. Ved manglende benyttelse af en ikke-refunderbar billet, kan der til uddannelsessøgende over 18 år ydes et studielån, jf. § 52, stk. 4, til indkøb af en erstatningsbillet. Dette studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 4 og 5 i inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.
Stk. 2.  Benyttes anden transport, godtgøres højest udgiften svarende til billigst mulige offentlige transport. Er der ingen offentlig transportmulighed på en strækning, godtgøres højest udgifter svarende til billigst mulige af offentlige myndigheder godkendte transport.
Stk. 3.  Der ydes ikke dækning for udgifter ved ændring af billetter.
Stk. 4.  Der ydes ikke dækning for udgifter til taxakørsel, lufthavnsbus og lufthavnstog.

§ 35.  I forbindelse med uddannelsens start ydes der frirejse med billigst mulige offentlige transportmiddel mellem den faste bopæl og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 34, stk. 4. Ved påbegyndelse af en bacheloruddannelse, eller en overbygningsuddannelse i umiddelbar forlængelse af henholdsvis en afsluttet studieforberedende uddannelse, afsluttet gymnasial suppleringsuddannelse eller en afsluttet bacheloruddannelse ydes en frirejse uden ret til godstransport mellem den seneste faste bopæl i Grønland og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, selv om den uddannelsessøgende bevarer fast bopæl i uddannelsesbyen, jf. dog § 34, stk. 4.
Stk. 2.  I forbindelse med uddannelsens afslutning ydes frirejse fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 34, stk. 4, til den senest faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse. Rejsen skal være foretaget senest 1 år efter tidspunktet for afslutningen.
Stk. 3.  I forbindelse med uddannelsens afbrydelse eller midlertidige afbrydelse ydes frirejse fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 34, stk. 4, til den seneste faste bopæl i Grønland inden påbegyndelsen af uddannelse, hvis der er blevet bevilget en frirejse til uddannelsesbyen i forbindelse med uddannelsens påbegyndelse. Rejsen skal være foretaget senest 1 år efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller midlertidige afbrydelse.
Stk. 4.  Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.
Stk. 5.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra destinationen i stk. 2, 1. pkt., og yde frirejse til en anden destination i Grønland, når særlige forhold taler derfor, herunder når det inden hjemrejse i forbindelse med uddannelsens afslutning eller afbrydelse kan dokumenteres, at den uddannelsessøgende har indgået et ansættelsesforhold i den by, hvortil frirejsen ønskes, eller den uddannelsessøgendes nærmeste familie er flyttet til en anden by.

§ 36.  Når der i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der ydes frirejse til børn under 18 år, jf. dog stk. 5, såfremt:
1)  barnet bor hos den uddannelsessøgende,
2)  barnet er den uddannelsessøgendes eget barn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 6,
3)  uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder, og
4)  det kan dokumenteres, at der er skaffet indkvartering til familien.
Stk. 2.  Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår i Grønland, mindre end 10 måneder, kan der ydes frirejse til uddannelsessøgendes børn fra under 18 år, når betingelserne i stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er opfyldt, hvis godkendelse fra vejlederen på den optagende uddannelsesinstitution forefindes.
Stk. 3.  Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår uden for Grønland, herunder i Danmark, mindre end 10 måneder, ydes der ikke frirejse til børn. Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere herfor, når ganske særlige forhold, herunder barnets alder (0-6 år), boligforhold og pasningsmuligheder taler herfor.
Stk. 4.  Der ydes frirejse til den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 6, når der efter stk. 1 er bevilget frirejse til børn.
Stk. 5.  Der ydes i forbindelse med uddannelsens afslutning, afbrydelse eller midlertidige afbrydelse frirejse til børn, som er medbragt på uddannelsen og ved dennes afslutning eller afbrydelse er fyldt 18 år.

§ 37.  Ved orlov, herunder barselsorlov, fra uddannelsen ydes der frirejse, når:
1)  orloven er bevilget af uddannelsesinstitutionen,
2)  orloven er af mere end 3 måneders varighed,
3)  rejsen påbegyndes inden for 1 måned fra orlovens start, og
4)  returrejsen til uddannelsesbyen tidligst påbegyndes 1 måned før genoptagelsen af uddannelsen.

§ 38.  Der kan årligt indenfor et skoleår ydes en feriefrirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og egne børns faste bopæl i Grønland eller den uddannelsessøgendes eller den uddannelsessøgendes forældres seneste faste bopæl i Grønland. Dette gælder dog ikke, når uddannelsen afsluttes inden 1. december i samme kalenderår. Returrejse skal senest ske i forbindelse med semesterstart på uddannelsen.
Stk. 2.  Frirejse, efter stk. 1, kan ydes til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den seneste faste bopæl.
Stk. 3.  Der ydes en frirejse i form af en tur-returrejse efter stk. 1 og 2 til børn under 18 år, der bor hos den uddannelsessøgende, og som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor.
Stk. 4.  Billetter skal bestilles senest 4 uger inden afrejsen. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

§ 39.  Uddannelsessøgende, som er berettiget til en frirejse til den seneste faste bopæl i Grønland i forbindelse med afslutning af en studieforberedende uddannelse, en gymnasial suppleringsuddannelse eller en bacheloruddannelse, jf. § 35, stk. 2 og en frirejse fra den seneste faste bopæl i Grønland til den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forbindelse med påbegyndelse af ny uddannelse i umiddelbar forlængelse af den afsluttede uddannelse, jf. § 35, stk. 1, 2. pkt., kan konvertere disse rejser til én tur-retur rejse efter § 38. Meddelelse om konvertering skal meddeles senest 3 måneder inden benyttelse af tur-returrejsen

§ 40.  Der kan i forbindelse med julen ydes en frirejse i form af en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og et af børnenes faste bopæl i Grønland, når den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over børn, der ikke bor sammen med den uddannelsessøgende. Dette gælder dog ikke, når den uddannelsessøgende har haft barnet medbragt til uddannelsesstedet i det pågældende skoleår, eller når den uddannelsessøgende afslutter uddannelsen inden den 1. marts i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 2.  Medtages børnene, men ikke ægtefællen, jf. § 6, til uddannelsesbyen, ydes en tur-returrejse til den uddannelsessøgende og børnene, når ægtefællen også har forældremyndigheden over et af børnene. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og ægtefællens faste bopæl i Grønland.
Stk. 3.  Såfremt uddannelsesbyen er i Grønland, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
Stk. 4.  Såfremt uddannelsesbyen er uden for Grønland, herunder i Danmark, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen, jf. § 6, og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over, når særlige studiemæssige forhold gør sig gældende, herunder eksamen og specialeudarbejdelse. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
Stk. 5.  Når opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder, kan der ikke ydes frirejse efter stk. 1-4.
Stk. 6.  Billetter skal bestilles senest 4 uger før afrejse. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

§ 41.  Efter indstilling fra en vejleder yder Departementet for Uddannelsesstøtte efter ansøgning herom den uddannelsessøgende fuld dækning af nødvendige rejseudgifter og tilskud til nødvendige opholdsudgifter, jf. stk. 2-5 i forbindelse med:
1)  udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser, som er angivet i studieordningen, eller når specialet eller hovedopgaven giver merit i forhold til det pågældende studium,
2)  studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed,
3)  studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution, når opholdet er obligatorisk i forhold til studiet og er angivet i studieordningen, eller når opholdet giver merit i forhold til det pågældende studium og
4)  obligatoriske optagelsesprøver.
Stk. 2.  Tilskud til nødvendige opholdsudgifter i og uden for Grønland fastsættes som en andel per måned af opholdsudgifterne således, at der ved opholdsudgifter
1)  op til kr. 4000 dækkes 100 %,
2) mellem kr. 4000 og kr. 10.000 dækkes 75 % og
3)  over kr. 10.000 dækkes 50 %, dog maksimalt kr. 10.000.
Stk. 3.  Alle de i stk. 1 og 2 nævnte udgifter skal være dokumenteret som nødvendige og være forhåndsgodkendte af vejlederen. Tilskud ydes maksimalt for et semester.
Stk. 4.  Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en benyttelse af den årlige frirejse, jf. § 38.
Stk. 5.  Der ydes ikke tilskud til studierejser eller studieture.

§ 42.  Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie ydes der i det omfang rejseudgifterne ikke dækkes af andre, en frirejse til den uddannelsessøgende og dennes børn, der bor hos den uddannelsessøgende. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted.
Stk. 2.  Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende.
Stk. 3.  I tilfælde af den uddannelsessøgendes død ydes der transport af afdøde fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 34, stk. 4 til afdødes nærmeste families opholdssted.


Studieophold

§ 43.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med en uddannelsessøgendes igangværende støtteberettigende uddannelse godkende meritgivende studieophold uden for Grønland, herunder i Danmark, som helt eller delvist støtteberettigende. Godkendelse sker efter ansøgning herom. Ansøgning skal indgives til Departementet for Uddannelsesstøtte senest 1 måned inden studieopholdets start.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan knytte vilkår til godkendelsen, herunder for eksempel fremsendelse af oplysninger og særlige uddannelsesstøttevilkår i form af for eksempel hel eller delvis egenbetaling, herunder egenbetaling af undervisningsafgifter.

Godstransport

§ 44.  Der kan ydes godstransport, jf. stk. 2, nr. 2-4, når der er bevilget frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning, jf. dog § 35, stk. 1, 2. pkt.
Stk. 2.  Der kan ydes godstransport:
1)  til uddannelsessøgende, der skal på skole- eller praktikophold af over 6 måneders varighed, når der er bevilget frirejse til børn,
2)  til uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 6, der rejser sammen, når den normerede studietid for en af de uddannelsessøgende er mere end 20 måneder,
3)  i forbindelse med hjemrejse efter en samlet uafbrudt studietid af mere end 20 måneders varighed, eller/og 
4)  når der er ydet godstransport til udrejsen, jf. nr. 2 og 3.
Stk. 3.  Der kan ikke ydes godstransport ved midlertidig afbrydelse, herunder orlov.
Stk. 4.  Der kan ikke ydes godstransport til uddannelsessøgende, der bevilges uddannelsesstøtte til en uddannelse uden for Grønland og Norden.

§ 45.  Godstransport ydes som skibstransport af 1 container på indtil 5,46 m3 indvendig måleller som stykgods op til 5,46 m3 inklusive forsikring med en forsikringssum op til 100.000 kr. pr. ydet godstransport.
Stk. 2.  I særlige tilfælde, hvor skibstransport ikke er mulig, kan der ydes dækning af udgifter til midlertidig opmagasinering.
Stk. 3.  Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning.
Stk. 4.  Uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 6, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges 1 container eller stykgods op til 5,46 m3. Såfremt begge ægtefæller har studeret på uddannelser, som hver har en længde på mere end 24 måneder, bevilges 2 containere eller stykgods på op til 10,92 m3 i alt.
Stk. 5.  Til uddannelsessøgende med 3 eller flere børn kan der bevilges 2 containere eller stykgods på op til 10,92 m3 i alt.

§ 46.  Når der er bevilget godstransport, men skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der per bevilget frirejse, mod behørig dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. bagageovervægt i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning.

§ 47.  Der ydes ikke godstransport, såfremt den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til arbejdsgiverbetalt godstransport.

Ekstraundervisning og behandlingsudgifter

§ 48.  Efter indstilling fra en vejleder på uddannelsesinstitutionen ydes der for uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning, der relaterer sig til fag på den pågældende uddannelse. Behovet for ekstraundervisning skal dokumenteres ved indstilling fra en vejleder ved uddannelsesinstitutionen.

§ 49.  Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, der lider af en lægelig dokumenteret kronisk sygdom ydes dækning af lægeordinerede medicinudgifter.
Stk. 2.  Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til lægeordineret behandling inden for den lægeordinerede periode.
Stk. 3.  Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 4.  Der ydes kun dækning af udgifterne efter stk. 1-3, for den del af udgiften, som ikke afholdes af andre offentlige myndigheder eller forsikringsordninger.


Tillæg til bogudgifter

§ 50.  Til uddannelsessøgende på videregående uddannelser ydes der et tilskud til anskaffelse af de til uddannelsen obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse den uddannelsessøgende er optaget på. Tilskud udbetales således i form af 3 kategorier af tilskud som enten:
1)  forhøjet bogtilskud,
2)  almindeligt bogtilskud, eller
3)  reduceret bogtilskud.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan for uddannelser med særligt høje udgifter til de til uddannelsen obligatoriske bøger, materialesamlinger, kompendier og lignende fastsætte et ekstra forhøjet bogtilskud.
Stk. 3. Tilskuddet udbetales ved hver semesterstart og udgør kr. 1100 i forhøjet bogtilskud, kr. 600 i almindeligt bogtilskud og kr. 200 i reduceret bogtilskud.
Stk. 4.  Departementet for Uddannelsesstøtte offentliggør årligt på www. sunngu.gl de enkelte uddannelsers placering i de i stk. 1 nævnte 3 tilskudskategorier samt for hvilke uddannelser, der ydes et ekstra forhøjet tilskud samt størrelsen af dette tilskud.


Tillæg til buskort

§ 51.  Såfremt udgiften hertil ikke dækkes fra anden side, ydes der et tilskud til afholdelse af udgiften til månedskort til bus til uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland, når afstanden mellem bopæl og uddannelsessted er mindst 5 km målt i transportafstand. Transporttilskuddet, som udbetales månedligt, udgør de faktisk afholdte udgifter ud over kr. 400, dog maksimalt kr. 1500.

 

Kapitel 7
Landskassefinansierede studielån

§ 52.  Der kan kun ydes studielån til uddannelsessøgende på støtteberettigende, videregående uddannelser, der opfylder betingelserne i kapitel 2 og 4, og som er fyldt 18 år. Studielånet ydes som et engangslån under uddannelse og som halvårlige semesterlån, jf. dog §§ 53, 54 og § 34, stk. 1, 2. pkt. Satserne for engangslån og årligt lånemaksimum fremgår af finansloven.
Stk. 2.  Semesterlån ydes for forårssemester henholdsvis efterårssemester. Forårssemester anses i denne sammenhæng at være perioden fra 1. januar til og med 31. juli, og efterårssemester anses at være perioden fra 1. august til og med 31. december. Et semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan overføres til det efterfølgende semester. Den uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom få udbetalt semesterlånet månedsvis.
Stk. 3.  Der kan ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder flytteomkostninger og indskud til ny bolig. 
Stk. 4.  Studielånet stiftes på en gældsbrevsformular, som er godkendt af Departementet for Uddannelsesstøtte. Udbetaling af studielån sker tidligst, når uddannelsen er påbegyndt, og det underskrevne gældsbrev er modtaget af Departementet for Uddannelsesstøtte.

§ 53.  Uddannelser, der afsluttes inden 1. marts eller 1. oktober, medfører ikke ret til semesterlån i det omhandlede semester. Der ydes ikke semesterlån til uddannelsessøgende, der modtager stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, jf. dog § 34, stk. 1, 2. pkt.

§ 54.  Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse, ydes der ikke studielån, jf. dog stk. 3 og 4 og § 34, stk. 1, 2. pkt.
Stk. 2.  Studielån kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig. Ved udøvelsen af skønnet skal der blandt andet tages hensyn til:
1)  gældens størrelse sammenholdt med det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse,
2)  hvor lang tid det må forventes at tage for den uddannelsessøgende at afdrage studielånet og
3)  om den uddannelsessøgende tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielån.
Stk. 3.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom dispensere fra stk. 1 og yde engangslån, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder til dækning af dokumenterede etableringsudgifter til uddannelsessøgende på de af de gymnasiale uddannelser udbudte forberedelsesforløb, der af Departementet for Uddannelsesstøtte er godkendt som støtteberettigende.
Stk. 4.  Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark, og som er fyldt 18 år, kan der ydes engangslån.

 

Kapitel 8
Administration

§ 55.  Ansøgning om uddannelsesstøtte til deltagelse i uddannelse i Grønland skal indgives på et af Departementet for Uddannelsesstøtte godkendt ansøgningsskema. Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter procedurer for behandling af ansøgninger om uddannelsesstøtte, der offentliggøres på ”www.sunngu.gl”. Ansøgninger om dispensation indsendes til Departementet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan fastsætte frister for indgivelse af ansøgning om uddannelsesstøtte.
Stk. 3.  Ansøgninger om uddannelsesstøtte i forbindelse med uddannelsesforløb under kommunale Piareersarfiit administreres af kommunalbestyrelsen på grundlag af resultatkontrakter, der indgås mellem Grønlands Selvstyre og kommunalbestyrelsen.
Stk. 4.  Departementet for Uddannelsesstøtte fastsætter hvert år en kvote for uddannelsessøgende under kommunale Piareersarfiit, der kan modtage uddannelsesstøtte. Kvoten for det kommende år udmeldes hvert år til kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned.
Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de i stk. 3 nævnte ansøgninger. Uddannelsesstøtten udbetales af kommunalbestyrelsen, der efterfølgende mellemregner udbetalingen med Departementet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 6.  Kommunalbestyrelsens afgørelse om uddannelsesstøtte, jf. stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 56.  En uddannelsessøgende kan inden for henholdsvis uden for klippekortet vælge uddannelsesstøtte fra for 1 eller flere måneder i hvert støtteår. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg. Såfremt en uddannelsessøgende har fravalgt uddannelsesstøtte uden angivelse af et bestemt antal fravalgte måneder, forudsætter genoptagelse af udbetalingen af uddannelsesstøtte fornyet ansøgning herom.
Stk. 2.  Ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden. Ansøgning om genoptagelse af udbetaling af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 57.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte.

§ 58.  Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til den senest gennemførte uddannelses normerede studietid, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Var den uddannelsessøgende pr. 1. august 2005 i gang med en ny videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, fradrages der ikke i rammen klip for den gennemførte uddannelse.
Stk. 2.  Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rammen. Er der i en afbrudt uddannelse opnået merit i forhold til en videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende påbegynder den 1. august 2005 eller senere, fradrages der ved påbegyndelsen af uddannelsen i støttetiden og i rammen klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.
Stk. 3.  Uddannelsessøgende, der per 1. august 2005 var i gang med en videregående uddannelse, hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til normeret tid for uddannelsens aktuelle status, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Samtidig forlænges støttetiden på den igangværende uddannelse med et antal klip svarende til forskellen mellem det antal måneder, der er udbetalt stipendium og uddannelsens normerede status. Hvis uddannelsens aktuelle status er længere fremskredet end den normerede tid, fradrages i rammen alene klip svarende til det antal måneder, som den uddannelsessøgende har modtaget stipendium under uddannelsen, jf. dog stk. 4, og støttetiden bliver i så fald uændret.
Stk. 4.  Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 under en igangværende uddannelse har fået børn, mens de har modtaget uddannelsesstøtte, tillægges som følge heraf 12 klip i rammen og i støttetiden for hvert barn. Dette gælder kun, såfremt den uddannelsessøgende frem til og med 1. august 2005 har levet sammen med barnet og været studieaktiv i henhold til bestemmelserne herom i § 19, stk. 1, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte. Hvis den uddannelsessøgende efterfølgende afbryder uddannelsen, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen.

§ 59.  Til støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget videregående uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat sin uddannelse, kan der ydes stipendium, jf. § 13, hvis de har opbrugt deres klip i henhold til danske uddannelsesstøtteregler. Er betingelserne herfor i § 14 opfyldt, vil der samtidig kunne ydes børnetillæg.
Stk. 2.  Stipendium og børnetillæg efter stk. 1 kan højst ydes for 12 måneder.
Stk. 3.  Til støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget videregående uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat denne uddannelse, kan der efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, jf. § 25, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse på grund af de i § 25, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte årsager, eller alvorlig sygdom eller dødsfald i den uddannelsessøgendes nærmeste familie.

§ 60.  Der kan ydes børnetillæg, jf. § 14, til støtteberettigede uddannelsessøgende på uddannelser i Danmark, der den 1. januar 2013 overgår til at modtage stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende ikke er berettiget til forsørgertillæg efter danske uddannelsesstøtteregler.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelsesstøtte kan efter ansøgning herom yde børnetillæg til støtteberettigede uddannelsesøgende på uddannelser i Danmark, der den 1. januar 2013 overgår til at modtage stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende er berettiget til mindre i forsørgertillæg end det, den uddannelsessøgende ville have modtaget i børnetillæg, jf. § 14. Børnetillægget udgør differencen mellem forsørgertillægget og det, den uddannelsessøgende ville have modtaget i børnetillæg.

§ 61.  Støtteberettigede uddannelsessøgende, der inden den 1. januar 2013 har påbegyndt en støtteberettiget uddannelse i Danmark, og som efter den 1. januar 2013 uafbrudt har fortsat denne uddannelse, kan efter ansøgning herom til Departementet for Uddannelsesstøtte få tildelt supplerende uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre til sikring af, at den uddannelsessøgende ikke stilles ringere på grund af overgangen til stipendium efter danske uddannelsesstøtteregler.
Stk. 2.  Den supplerende uddannelsesstøtte, jf. stk. 1, kan alene udgøre den dokumenterede difference mellem den uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende er berettiget til i henhold til danske uddannelsesstøtteregler og den uddannelsesstøtte, som den uddannelsessøgende ville have modtaget, hvis den uddannelsessøgende fortsat kunne have oppebåret stipendium fra Grønlands Selvstyre.

§ 62.  Garantiforpligtelser ydet efter de hidtil gældende bestemmelser, fortsætter på uændrede vilkår indtil udløb.
Stk. 2.  Garantiforpligtelser, der er indfriet før 1. januar 1997, forrentes efter de hidtil gældende bestemmelser.
Stk. 3.  Garantiforpligtelser, der indfries efter 1. januar 1997, forrentes med virkning fra dagen efter indfrielsen. Den til enhver tid værende gæld forrentes med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 5 %. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende indfrier gælden.Grønlands Selvstyre, den 13. december 2012Palle Christiansen

/

Mikael Kristensen