Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
9. oktober 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om fritidsjagtbeviser

I medfør af § 6, § 12, § 13, stk. 1 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008 fastsættes:Anvendelsesområde

§ 1.  Denne bekendtgørelse omfatter fritidsfangst og -jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.


Fastsættelse af gebyr

§ 2.  Naalakkersuisoq for Fangst fastsætter beløbsstørrelse på gebyret for jagtbeviser per kalenderår på baggrund af det forrige års administrations- og driftsudgifter.
Stk. 2. For udstedelse af fritidsjagtbeviset opkræves 200 kr. i gebyr.


Tilladelse til fritidsfangst og -jagt

§ 3. Tilladelse til fritidsfangst og fritidsjagt kan gives til danske statsborgere og andre landes statsborgere, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland.
Stk. 2.  I overensstemmelse med Kriminallov for Grønland, hvorved det er forbudt at overlade farlige våben til personer under 12 år, kan jagtbevis ikke udstedes til personer under denne aldersgrænse.

§ 4.  Fritidsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.


Ansøgning om fritidsjagtbevis

§ 5.  Ansøgning om fritidsjagtbevis sker enten ved at ansøgningsskemaet sendes til bopælskommunen på det af Departementet for Fangst udformede ansøgningsskema eller via et internetbaseret selvbetjeningssystem.
Stk. 2.  Bopælskommunen skal give ansøgeren besked, såfremt der gives afslag til jagtbevis, fordi ansøgeren ikke opfylder betingelserne herfor i Landstingslov om fangst og jagt. Bopælskommunen skal sende en kopi af skrivelsen til Departementet for Fangst.


Gyldighed af fritidsjagtbevis

§ 6.  Fritidsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af det udstedte giro-indbetalingskort fra Departementet for Fangst.
Stk. 2.  For udstedelse af fritidsjagtbeviset opkræves et gebyr, jf. § 2.
Stk. 3.  Fritidsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som fritidsjagtbeviset vedrører. Kvitteringen består enten af et stempel fra bank eller posthus på giro-indbetalingskortet, dokumentation for betalingen via webbank eller anden form for entydig og sikker registrering, som dokumentation for at gebyret er betalt.

§ 7.  Fritidsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.
Stk. 2.  Fritidsjagtbeviset skal medbringes sammen med gyldig legitimation under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.


Fangstrapportering

§ 8.  Enhver indehaver af et fritidsjagtbevis har pligt til at føre fangstĀ­registrering af alt fangst, inklusiv anskydninger. Fangstregistrering kan ske på en af følgende to muligheder:
1) Fangsten opgøres ved udgangen af hver måned. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 2, opgøres på et fangstregistreringsskema udarbejdet af Departementet for Fangst, hvor til det returneres inden 15. oktober i det pågældende år.
2) Fangsten registreres via et internetbaseret selvbetjeningssystem udarbejdet af Departementet for Fangst inden 15. oktober i det pågældende år.
Stk. 2.  Fangstregistreringsperioden er fra og med 1. oktober til og med 30. september.
Stk. 3.  Fornyelse af fritidsjagtbeviset forudsætter, at fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand, eller registreret i Departementet for Fangst via selvbetjeningssystemet, jf. stk.1.
Stk. 4. Ansøgninger om fritidsjagtbevis behandles ikke, såfremt fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode, jf. stk.2 ikke er indsendt i udfyldt stand eller registreret via selvbetjeningssystemet.


Dispensation

§ 9.  Naalakkersuisoq for Fangst kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.


Foranstaltninger

§ 10.  Bøde kan idømmes den, der overtræder betingelserne for adgang til fangst og jagt i landstingslov om fangst og jagt og § 7, stk. 1 og 2 samt § 8, stk. 1 i denne bekendtgørelse.
Stk. 2.  Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af betingelserne for adgang til fangst og jagt i landstingslov om fangst og jagt og § 7, stk. 1 og 2 konfiskeres efter reglerne i Kriminallov for Grønland.


Ikrafttrædelse

§ 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. oktober 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 28. november 2003 om fritidsjagtbeviser.
Stk. 3. I forbindelse med implementering af det nye selvbetjeningssystem forventes der en overgangsperiode på op til 2 år.Grønlands Selvstyre, den 9. oktober 2012.Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth