Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
22. marts 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster

I medfør af § 10a, § 26, stk. 1, og § 33, stk. 2, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og som senest er ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011fastsættes:Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for grønlandske fartøjer med licens til fiskeri i og udenfor Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen gælder endvidere for udenlandske fartøjer der fisker på grønlandsk licens.


Definitioner

§ 2.  Ved ”hel fisk” forstås fisken i levende tilstand.

§ 3.  Ved en ”omregningsfaktor” forstås den koefficient, som vægten eller rumfanget af det færdige produkt eksklusive emballage skal multipliceres med for at beregne vægten af den tagne fangst i hel fisk.


Omregningsfaktorer

§ 4.  Ved indrapportering af fangster i meldinger og logbøger til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) skal de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer anvendes.

§ 5.  Fremstilles der produkttyper, der ikke er nævnt i bilag 1, skal der rettes henvendelse til GFLK, som fastsætter en omregningsfaktor for dette produkt.

§ 6.  Ved grønlandske fartøjers fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium skal der anvendes de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer, hvis der ikke af nationale eller internationale myndigheder er specificeret andre omregningsfaktorer.


Sanktioner

§ 7.  Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4-6 kan medføre bøde eller inddragelse af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om fiskeri.
Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.


Ikrafttræden

§ 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 29. december 2003 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.Grønlands Selvstyre, den 22. marts 2012Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth