Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
3. februar 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

I medfør af Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 41, stk. 5, § 42, stk. 3, § 47, stk. 3, og § 50, stk. 2 fastsættes:

 

Budgetlægningen

§ 1.  Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.
Stk. 2.  Mindretalsindstillinger i økonomiudvalget til budgetforslaget skal opfylde kravene i § 2, stk. 1 og 4.

§ 2.  Økonomiudvalgets budgetforslag skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.
Stk. 2.  Økonomiudvalgets budgetforslag skal være ledsaget af en redegørelse for valget af budgetmetode og budgetspecifikationsniveau, jf. den autoriserede kontoplan.
Stk. 3.  Budgetforslaget skal tillige være ledsaget af forklarende bemærkninger til de enkelte bevillingsforslag således, at det ved rammebevillinger angives, på hvilke betingelser bevillingen kan disponeres, og ved andre bevillinger, såvel indtægts- og udgiftsbevillinger som statusbevillinger, skal den aktivitet, som bevillingen forudsætter, fyldestgørende beskrives.
Stk. 4.  Budgetforslaget skal for hvert bevillingsforslag være ledsaget af mindst 3 budgetoverslagsår, som skal angive kommunens forventninger til udviklingen på det pågældende område. Budgetbemærkningerne skal beskrive udviklingen i budgetoverslagsårene.

§ 3.  Kommunernes budgettering af forskydninger i de likvide aktiver skal ske i form af et likviditetsbudget, som vedtages som en del af det samlede budget.
Stk. 2.  Likviditetsbudgettet skal angive kommunens løbende forbrug af samtlige bevillinger på budgettet, herunder statusbevillinger og finansforskydninger.
Stk. 3.  Likviditetsbudgettet skal være ledsaget af forklarende noter eller bemærkninger.
Stk. 4.  Kommunerne skal til enhver tid have en likviditet, der er tilstrækkelig til at betale de løbende forpligtigelser. Ved fastlæggelse af budgettet, fastsætter kommunalbestyrelsen nærmere bestemmelser for det kommende budgetårs likviditet.

§ 4.  Kommunernes budgettering af statusposter skal angive kommunens udvikling i likvide beholdninger, kortfristede tilgodehavender og gæld, langfristede tilgodehavender og gæld samt uomsættelige aktiver og passiver.

§ 5.  Forslag til en tillægsbevilling skal angive forslag til tillægsbevillingens finansiering og tillægsbevillingens finansielle konsekvenser. § 2, stk. 3, og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på tillægsbevillinger.
Stk. 2.  Budgetrokeringer foretaget af økonomiudvalget med hjemmel i styrelseslovens § 44, stk. 2, skal forelægges kommunalbestyrelsen til orientering.
Stk. 3.  Forslag til tillægsbevillinger skal ved forelæggelsen for kommunalbestyrelsen være ledsaget af en indstilling fra økonomiudvalget, og i det omfang tillægsbevillingen vedrører et stående udvalgs område, tillige fra vedkommende udvalg.


Økonomistyring

§ 6.  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte bestemmelser for kommunens økonomistyring.
Stk. 2.  I forbindelse med vedtagelse af budgettet fastsættes kommunalbestyrelsen tidspunkterne for det kommende års bevillingskontrol. Bevillingskontrollen skal omfatte både drift, anlæg og finansforskydninger og likviditetsbudget. Bevillingskontrollen skal udføres løbende, og forelægges for kommunalbestyrelsen mindst tre gange om året.
Stk. 3. De forelagte bevillingskontroller fremsendes af borgmesteren til Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø.


Regnskab

§ 7.  Kommuneregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget inden udgangen af april måned i året efter regnskabsåret.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet, jf. styrelseslovens § 47, stk. 2, skal senest finde sted på det først kommende ordinære kommunalbestyrelsesmøde efter regnskabet er aflagt af økonomiudvalget.
Stk. 3.  Kommuneregnskabet skal omfatte samtlige forbrug og indtægter vedrørende regnskabsåret frem til udgangen af februar måned i året efter regnskabsåret.
Stk. 4. For så vidt angår flerårige anlægsopgaver skal der i bemærkningerne til regnskabet redegøres for forbruget fra budgettet, herunder evt. hjemtagelse af refusion, i forhold til tidsplanen for projektets færdiggørelse.  Forventninger til forbrug i forhold til kommunens samlede udgiftsramme til projektet skal angives således, at bemærkningerne kan danne grundlag for nødvendige budgetmæssige justeringer.
Stk. 5.  Uforbrugte midler kan ikke udgiftsføres i regnskabet, uanset beløbet genbevilges i det kommende regnskabsår.
Stk. 6.  Regnskabsbemærkningerne skal endvidere omfatte væsentlige bevægelser på kommunens statuskonti.

§ 8.  Regnskabet med kommunalbestyrelsens bemærkninger, jf. styrelseslovens § 47, stk. 2, skal tilsendes Naalakkersuisut senest en måned efter kommunalbestyrelsens behandling.


Revision

§ 9.  Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere delberetning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det nødvendigt.
Stk. 2.  I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger eller der er handlet i strid med gældende regler.

§ 10.  Kommunalbestyrelsen skal behandle en revisionsberetning efter, at den grønlandsksprogede version af revisionsberetningen er modtaget i kommunen.
Stk. 2.  Senest 14 dage efter kommunalbestyrelsens behandling af en revisionsberetning fremsendes kommunalbestyrelsens besvarelse af revisionsbemærkninger til Naalakkersuisut.

§ 11.  Kommunalbestyrelsen skal ved besvarelse af revisionsberetninger iagttage følgende:
1)  Har revisionen anbefalet ændringer eller forbedringer i sagsbehandling og forretningsgange, skal kommunalbestyrelsen angive på hvilken måde, og inden for hvilken tidshorisont ændringerne eller forbedringerne vil blive gennemført,
2)  har revisionen påpeget konkrete fejl i kommunens sagsbehandling, skal kommunalbestyrelsen oplyse, hvornår fejlen rettes og angive, hvorvidt fejlen giver anledning til ændringer i forretningsgange eller andre initiativer til at forhindre fremtidige fejl,
3)  kan kommunalbestyrelsen ikke tilslutte sig en revisionsbemærkning, skal årsagen hertil angives i besvarelsen.


Kasse- og regnskabsvæsen

§ 12.  De nærmere regler for tilrettelæggelsen af og forretningsgange for kommunens kasse- og regnskabsvæsen fastsættes af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med styrelseslovens § 50, stk. 1.
Stk. 2.  I tilfælde af uenighed mellem revisionen og kommunalbestyrelsen om indholdet af de i stk. 1, omtalte regler, træffer Naalakkersuisut afgørelse.


Ikrafttrædelse

§ 13.  Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. april 2012. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. juli 2010 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen.Grønlands Selvstyre, den 3. februar 2012.Anthon Frederiksen

/

Hans-Erik Bresson