Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
2. februar 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

I medfør af § 10, § 10a, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 33, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 34, stk. 3, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som blandt andet ændret ved Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8. af 22. november 2011, fastsættes:

                                                                           

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøj, som er under 75 BRT/120 BT, ved fiskeri i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.

 

Definitioner

§ 2.  For kystnært fiskeri efter hellefisk er der fastsat følgende forvaltningsområder:
1) Forvaltningsområde Upernavik, defineret som nord for 71° 30’N og syd for 75° 00’N i området fra kysten og ud til 3 sømil udenfor basislinjerne for fiskeriterritoriet.
2) Forvaltningsområde Uummannaq, defineret som nord for 70° 30’N og syd for 71° 30’N i området fra kysten og ud til 3 sømil udenfor basislinjerne for fiskeriterritoriet. Der må fiskes syd for 70° 30’N, dog kun i Qarajaq´s isfjord (Ikerasaap sullua) og i Qarássap imâ. Endvidere må der fiskes i fjordsystemet nord for 71° 30’N, nærmere bestemt fjordene: Karrat Isfjord, Kangilleq, Ingia Fjord, Uvkusissat Fjord, Kangiussap Imâ, Umiviup Kangerlua og Nuugaatsiap Tunua.
3) Forvaltningsområde Diskobugten, defineret som nord for 68° 00’N og syd for 70° 30’N i området fra kysten og ud til 3 sømil udenfor basislinjerne for fiskeriterritoriet.
4) Grønland udenfor forvaltningsområderne i nr. 1-3, kaldes forvaltningsområde Øvrige Grønland.


Fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

§ 3.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Upernavik, forvaltningsområde Uummannaq og i forvaltningsområde Diskobugten er ikke tilladt for fartøjer større end 19,99 BRT/31,99 BT.  


Licenser, kvoter og forvaltningsområder

§ 4.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøjer på 6 meter længde over alt (l.o.a.) eller derunder er betinget af en licens hertil.
Stk. 2.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøjer over 6 meter l.o.a. er betinget af licens hertil. På licensen skal det angives, hvilke fartøjer med FTJ-nummer eller GR-nummer, der anvendes.
Stk. 3. Ved tvivl om fartøjets længde, jf. stk. 1, og 2, træffer Grønlands Fiskerilicenskontrol efter fornyet opmåling beslutningen herom.
Stk. 4.  En licens til et fartøj over eller under 6 meter kan også udnyttes med hundeslæde.

§ 5.  På baggrund af den biologiske rådgivning fastsætter Naalakkersuisut hvert år kvoten for kystnært fiskeri efter hellefisk i de 4 forvaltningsområder, jfr. § 2.
Stk. 2.  For forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten fastsættes der særskilt kvote for fartøjer over 6 meter l.o.a og for fartøjer på 6 meter l.o.a. eller under

§ 6.  Til fiskeri efter hellefisk med fartøj, der er over 6 meter l.o.a.. udstedes der følgende licenser:  
1) Licenser til fiskeri i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten der er tidsubegrænsede, med en højst tilladt fangstmængde.
2) Licenser til fiskeri i forvaltningsområde øvrige Grønland der er tidsbegrænsede, udstedes for højst et år ad gangen og som er uden en højst tilladt fangstmængde.

§ 7.  Til fiskeri efter hellefisk med fartøj der er 6 meter l.o.a. eller derunder udstedes der følgende licenser:
1) Licenser til fiskeri i forvaltningsområde Upernavik, Uummannaq og Diskobugten der er tidsbegrænsede og med en højst tilladt fælles fangstmængde.
2) Licenser til fiskeri i forvaltningsområderne øvrige Vestgrønland og Østgrønland der er tidsbegrænsede og uden højst tilladt fangstmængde.
Stk. 2.  Licenser udstedes for højst et år ad gangen.

§ 8.  Licenser til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten kan benyttes i alle de 3 nævnte forvaltningsområder, men dog ikke i de øvrige forvaltningsområder.
Stk. 2.  Licenser for forvaltningsområde øvrige Grønland må kun benyttes til fiskeri i forvaltningsområde øvrige Grønland.                                                                           


Beregningen af kvoteandelen

 § 9.  Indehavere af licens med fartøjer over 6 meter l.o.a. til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten får den 1. marts 2012 eller snarest derefter ny licens med angivelse af kvoteandel til fiskeri efter hellefisk.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter kvoteandelene, som udmeldes efter høring af et kvoteandelsudvalg sammensat af repræsentanter for Grønlands Arbejdsgiverforening og KNAPK.

§ 10.  Ved fastsættelse af kvoteandele for indehavere af licens til kystnært fiskeri efter hellefisk tages udgangspunkt i licensindehaverens gennemsnitlige årlige fiskeri efter hellefisk, som er fisket med fartøj over 6 meter l.o.a. eller ved hjælp af hundeslæde i perioden fra d. 1. januar 2009 til d. 31. december 2011.
Stk. 2.  Kvoteåret 2009 vægtes med 20 %, kvoteåret 2010 vægtes med 30 % og kvoteåret 2011 vægtes med 50 %.
Stk. 3.  Undtaget fra stk. 1 er licensindehavere, der har erhvervet licens efter den 1. januar 2009. I disse tilfælde tages det udgangspunkt i fiskerens gennemsnitlige fiskeri i perioden de har haft licens. Ved beregningen lægges dette gennemsnit til grund for den periode fiskeren ikke har haft licens. Vægtning sker på samme måde som i stk. 2.

§ 11Afgørelser om tildeling af kvoteandel kan påklages. Klage skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Postboks 269, 3900 Nuuk, og skal senest være modtager i hænde den 1. maj 2012. Klager modtaget efter denne dato behandles ikke.
Stk. 2. Klagen skal indeholde dokumentation for mindst et af følgende forhold:
1) At fangstoplysningerne, der var grundlaget for udregningen af kvoteandelen, ikke er korrekte. Dokumentationen skal foreligge i form af indhandlingssedler, eller
2) At mistede fiskedage i væsentligt omfang har været årsag til lavere fangstmængder end ellers. En forudsætning herfor er, at årsagen til det manglende fiskeri ikke kan tilskrives licensindehaveren. Dokumentation skal utvetydigt fastslå, at ansvaret for det mistede fiskeri kan tilskrives andre end licensindehaveren. Klagen efter denne bestemmelse skal vedlægges dokumentation i form af indhandlingssedler fra tidligere indhandlinger af fangster i samme periode. 
Stk. 3.  Force majeure, issituation eller vejrforhold kan ikke lægges til grund for ændring i udmeldte kvoteandele.  
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter den 1. juli 2012 eller snarest derefter de endelige kvoteandele.


Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

§ 12.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn eller trawl er ikke tilladt.
Stk. 2.  I kommunale vedtægter kan nærmere regler om dispensation fra stk. 1 fastsættes, således at fiskeri med garn kan tillades i afgrænsede områder. 
Stk. 3.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dog beslutte, at garnfiskeriet jfr. stk. 2, skal lukkes for en nærmere angivet periode, såfremt kvotesituationen gør det nødvendigt eller for at forbedre kvaliteten af fangsten af hellefisk.

§ 13.  Når fiskeriet stoppes har den pågældende fisker pligt til at bjærge egne redskaber uden ugrundet ophold.
Stk. 2.  Fiskeren har pligt til at søge efter tabte redskaber.
Stk. 3.  Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På garn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende.
Stk. 4.  Et redskab til fiskeri efter hellefisk skal placeres med mindst 50 meters afstand til nærmeste andet redskab.
Stk. 5.  Hvis to redskaber er sammenviklede adskilles de ved at bortskære eget redskab.


Dispensationer

§ 14.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan give dispensation fra kravet om licens til fiskeri i § 4, stk. 1 og stk. 2 for personer der er hjemmehørende i Qaanaaq med tilhørende bygder, i Illoqqortoormiut med tilhørende bygder og i Tasiilaq med tilhørende bygder.


Sanktioner

§ 15.  Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1, og stk. 2, § 8, § 12, stk. 1 samt § 13, kan medføre bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland. Tilsidesættelse af vilkår for licens sanktioneres ligeledes med bøde.
Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1, efter reglerne i kriminalloven.    
Stk. 3.  Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende.


Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. februar 2002 om kystnært fiskeri efter hellefisk.
Grønlands Selvstyre, den 2. februar 2012Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth