Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
2. februar 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri

I medfør af § 9, § 10, § 10a, § 11, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, Landstingslov nr. 5. af 21. maj 2002 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8. af 22. november 2011 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registrerede fartøjer og med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2.  Fartøjer som ifølge deres målebrev er under 75 BRT/120 BT, kan kun fiske i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.
Stk. 3.  Fartøjer som ifølge målebrevet er 75 BRT/ 120 BT og over, kan kun fiske i områder 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.
Stk. 4.  Stk 2 og stk. 3 gælder ikke ved kammuslingefiskeri.

§ 2.  Afgørende for om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode målebrevet er udfærdiget på grundlag af.


Tidsbegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

§ 3.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1) efter alle arter bortset fra rejer, med fartøjer på 75 BRT/120 BT og over,
2) efter kammuslinger, uanset fartøjsstørrelse,
3) med grønlandsk registrerede fartøjer i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller regionale fiskeriorganisationer har kompetence til at regulere fiskeriet.
4) forsøgsfiskeri inden for Grønlands fiskeriterritorium, uanset fartøjets nationalitet.
5) fiskeri i ikke-regulerede internationale områder.
Stk. 2.  Licens efter stk. 1 tildeles efter ansøgning til personer eller virksomheder, der har haft tilsvarende licens i det foregående år, og som har udnyttet denne.
Stk. 3.  Licensen udstedes for højst 1 år ad gangen.


Tidsbegrænset licens uden højst tilladt fangstmængde

§ 4.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1) efter arter, hvor den kvote, som må fiskes er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer,
2) med grønlandsk registrerede fartøjer i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en kvote,
3) med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium når kvoten er fælles for den pågældende flagstats fartøjer.
Stk. 2.  Licens tildeles efter ansøgning kun til personer eller virksomheder der har haft tilsvarende licens i det forudgående år og som har udnyttet denne.
Stk. 3.  Licensen udstedes for højst 1 år ad gangen.

§ 5.  Tidsbegrænset licens, hvortil det ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, tildeles ansøgere med fartøjer på 6 meter længde over alt (l.o.a.) eller derunder. Licensen tildeles efter ansøgning til personer, der har haft tilsvarende licens i det forudgående år, og som har udnyttet denne.
Stk.  2.  Personer som tidligere har haft licens, men som på grund af særlige forhold ikke har været i stand til at udnytte denne, kan ansøge om dispensation fra stk. 1. Særlige forhold kan være egen eller nærtstående pårørendes sygdom, havari og værftsophold. Tildeling af dispensation kan ske på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne, der ligger til grund for den manglende udnyttelse. Ansøgningen herom sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, postboks 269, 3900 Nuuk.


Tidsubegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

§ 6.  Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde er en forudsætning for alt fiskeri efter rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer der er over 6 meter (l.o.a.).
Stk. 2.  Licensen påføres ejerens kvoteandel. En kvoteandel er en procentdel af den samlede kvote, som Naalakkersuisut har fastsat for den pågældende art i et kvoteområde.
Stk. 3.  I tilknytning til en tidsubegrænset licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse med angivelser af mængden for det pågældende år.  

§ 7.  Inden for rejefiskeriet kan et rederi, der har opfisket sin årskvote efter ansøgning, få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i det pågældende år.  De mængder, som fiskes udover årskvotemængder fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.
Stk. 2.  Inden for rejefiskeriet kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote efter ansøgning, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den uopfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april.
Stk. 3Ansøgning efter stk. 1 og stk. 2, skal indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgningen skal være departementet i hænde senest 2 uger før fiskeriet ønskes at fortsætte jf. stk. 1, eller kvoteoverførsel jf. stk. 2 ønskes foretaget.
Stk. 4.  Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes fisket eller overført til det følgende år.


Generelle bestemmelser

§ 8.  Licens eller kopi af denne skal opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.  Tilsvarende skal årskvotemeddelelse eller kopi af denne opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.

§ 9.  Licenser udstedes til 1 bestemt ejer og skal angive den eller de fartøjer, som fiskeriet må foregå med. I forbindelse med tidsubegrænsede licenser, jf. § 6, stk. 1, angives fartøjerne i årskvotemeddelelsen.
Stk. 2.  Ændringer i licensforholdet, herunder ændringer i ejerforholdet, skal godkendes af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

§ 10.  En person eller et selskab kan ikke samtidig have licens til fiskeri med fartøj på 6 meter l.o.a. eller under, og licens til fiskeri med fartøj over 6 meter l.o.a.
Stk. 2.  Ejeren af en licens til fiskeri med fartøj over 6 meter l.o.a. kan ved særlige tilfælde fiske med et fartøj på 6 meter l.o.a. eller under. Alene motorhavari, værftsophold og islægning regnes som særlige tilfælde. Ved indhandling bliver mængden kvotetrukket årskvoten.
Stk. 3.  Ejer af en del af et selskab, der har licens med fartøj over 6 m l.o.a., sidestilles med en ejer, der har licens med fartøj over 6 m l.o.a..

§ 11.  Der må kun anvendes fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri, som er godkendt af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan kun godkende fartøjer:
1) hvis ejerforhold er i overensstemmelse med fiskerilovens bestemmelser herom, og
2) når fartøjets fiskerikapacitet vurderes at være tilpasset de givne fiskerimuligheder.
Stk. 3.  Skriftlig ansøgning om godkendelse sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 4.  Kopi af nationalitetsbevis og målebrev vedlægges ansøgningen. Såfremt fartøjet ommåles eller får udskiftet hovedmotoren eller ændres væsentlig, skal nyt målebrev fremsendes.

§ 12.  Enhver der har licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, forpligter sig til at overholde internationale fiskeriaftaler og konventioner, som er gældende for Grønland.
Stk. 2.  Ved fiskeri i konventionsområder skal fartøjet underlægge sig kontrol og sanktioner, som udøves i overensstemmelse med den internationale aftale eller konvention.


Sanktioner

§ 13.  Ved overtrædelse af § 1, stk. 2, og stk. 3, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6 stk. 1, § 8, § 9 stk. 2, § 10 stk. 2, § 11 stk. 1 og stk. 4, og § 12 kan der idømmes bøde og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Tilsidesættelse af vilkår for licens sanktioneres ligeledes med bøde.
Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1, efter reglerne i kriminalloven.    


Ikrafttræden

§ 14.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 6. maj 2010 om licens til fiskeri.Grønlands Selvstyre, den 2. februar 2012Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth