Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
15. april 2011
Gældende

Inatsisartutlov om post

Kapitel 1
POST Greenlands virksomhed

 

§ 1.  POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab med det formål at drive POST Greenland.
Stk. 2.  POST Greenlands opgave er:
1)  at dække det grønlandske samfunds behov for postbefordring i Grønland,
2)  at være en tjenesteydende virksomhed, der i videst muligt omfang drives efter forretningsmæssige principper, og
3)  at tilpasse sin drift til det grønlandske samfunds udvikling og påtage sig nye opgaver, der er forenelige med de postale opgaver, jf. § 5.

 

§ 2.  POST Greenland skal udarbejde generelle forretningsbetingelser for postale tjenesteydelser, der, jf. § 3, er pålagt befordringspligt.
Stk. 2.  
De regler eller beslutninger, der i henhold til denne Inatsisartutlov fastsættes eller besluttes af POST Greenland, skal fremgå af forretningsbetingelserne. Dette gælder dog ikke de beslutninger, som POST Greenland træffer i henhold til §§ 5 og 21.
Stk. 3.  De generelle forretningsbetingelser skal være offentligt tilgængelige.
Stk. 4.  Såfremt der påtænkes gennemført væsentlige ændringer af de generelle forretningsbetingelser, skal Naalakkersuisut forudgående orienteres herom.

 

Kapitel 3
POST Greenlands befordringspligt, omdelingspligt og erstatning

 

§ 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om:
1)  Hvilke forsendelser POST Greenland er forpligtet til at sikre landsdækkende postbefordring, jf. dog stk. 2.
2)  At POST Greenland har mulighed for at afvise at befordre visse forsendelser.
3)  Omfanget af postbetjeningsnettet.
4)  Implementering af beslutninger fra Universal Postal Union (UPU) og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet.
5)  Erstatningspligt for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af forsendelser omfattet af befordringspligten, herunder erstatningssatser.
Stk. 2. 
Befordringspligten skal altid omfatte modtagelse af forsendelse og transport af forsendelserne til nærmeste by eller bygd. For almindelige breve omfatter befordringspligten tillige indsamling ved postkasser.
Stk. 3.  Regler, jf. stk. 1, skal sendes i høring hos berørte myndigheder, kommunerne og POST Greenland samt relevante interesseorganisationer.

 

§ 4.  Naalakkersuisut fastsætter de overordnede retningslinjer for, i hvilket omfang omdeling af almindelige breve skal finde sted samt eventuelle begrænsninger i postomdelingen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan bestemme, at omdeling i bygder ikke finder sted. Omdelingspligt for udvalgte bygder kan fastsættes, når særlige omstændigheder vedrørende kundegrundlag og driftsøkonomi giver grundlag herfor.
Stk. 3. Naalakkersuisut kan efter ansøgning fra POST Greenland give dispensation fra omdelingspligten i byer på baggrund af kundegrundlag og driftsøkonomiske overvejelser.

 

§ 5.  I overensstemmelse med § 1, stk. 2, kan POST Greenland beslutte, hvilke øvrige forsendelsesarter, der skal ekspederes.
Stk. 2.  POST Greenland kan udføre andre opgaver, der kan indgå som et naturligt led i POST Greenlands virksomhed.

 

Kapitel 4
POST Greenlands eneret

 

§ 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler, hvorefter POST Greenland meddeles eneret til at udføre postbefordring for visse forsendelser og til at opsætte postkasser på områder hvor offentligheden har adgang, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2.
 Eneretten kan ikke omfatte postbefordring af adresserede kataloger, brochurer, blade og andre forsendelser med et ensartet, trykt indhold, der er lagt i gennemsigtig emballage.
Stk. 3.  Regler herom skal sendes i høring hos berørte myndigheder, kommunerne og POST Greenland samt relevante interesseorganisationer.

 

§ 7.  POST Greenland har eneret til at udgive frimærker, hvorved forstås frigørelsesmidler, der er udstedt af POST Greenland, og som kan benyttes i forbindelse med betaling af taksten for postale tjenesteydelser fra POST Greenland.

 

§ 8.  Det for POST Greenland af Naalakkersuisut godkendte bomærke må ikke benyttes af andre uden Naalakkersuisuts godkendelse.

 

Kapitel 5
Posthemmelighed og poståbning

 

§ 9. Den, der virker i POST Greenlands tjeneste, eller som udfører befordring i henhold til § 14, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postale tjenesteydelser eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.
Stk. 2.  Tavshedspligten vedvarer efter, at den pågældendes virke i POST Greenland eller befordring i medfør af § 14 er ophørt.

 

§ 10. Adresserede forsendelser, der er indleveret til befordring hos POST Greenland, kan i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af POST Greenland.
Stk. 2.  Adresserede forsendelser, der er indleveret til befordring hos POST Greenland, kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, under hvilke betingelser forsendelserne kan åbnes.

 

Kapitel 6
Befordring m.v.

 

§ 11.  POST Greenland fastsætter regler om forsendelsers beskaffenhed og afgrænsning af de enkelte grupper af forsendelser samt betingelser for, at forsendelser kan modtages til postbefordring.
Stk. 2.  POST Greenlandfastsætter endvidere regler for, hvornår en forsendelse er udelukket fra postbefordring.

 

§ 12.  POST Greenland skal efter anmodning kvittere for modtagelsen af pakker, rekommanderede forsendelser, forsendelser, der sendes med angiven værdi og beløb, der indbetales til forsendelse på postanvisning.
Stk. 2.  Kvitteringen skal være udfyldt af afsenderen på en blanket, der er fremstillet eller godkendt af POST Greenland.

 

§ 13.  POST Greenland fastsætter regler for afsenderens ret til at disponere over en indleveret forsendelse.

 

§ 14.  POST Greenland kan indgå aftale med transportører om befordring af post på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne eller det øvrige udland.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt og efter anmodning fra POST Greenland, bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne eller det øvrige udland, skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten til og fra de ved ruten beliggende posthuse eller udvekslingssteder.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for befordringen i stk. 1 og 2.

 

§ 15.  POST Greenland fastsætter regler for forsendelsers udlevering.

 

§ 16. Naalakkersuisut fastsætter regler om opstilling af brevkasser ved indgangen til enfamiliehuse og rækkehuse samt om brevkasseanlæg i etageejendomme.
Stk. 2.  Husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, kan af POST Greenland undtages fra postomdeling.

 

§ 17. POST Greenland fastsætter regler for behandlingen af uanbringelige forsendelser og uanbringelige genstande fra forsendelser.
Stk. 2. Forsendelser, der indeholder eller skønnes at indeholde indførselsforbudte varer, herunder afgiftsvarer, der ikke er afgiftsberigtiget, afgives af POST Greenland til rette myndighed.

 

§ 18.  Blanketter med derpå klæbede frimærker, der er benyttet ved postens ekspedition, er POST Greenlands ejendom.

 

Kapitel 7
Betaling for POST Greenlands ydelser

 

§ 19.  Taksterne for postale ydelser fastsættes af POST Greenland og skal være offentligt tilgængelige.
Stk. 2.  Takstniveauet for pakker og breve, der forsendesinternt i Grønland og til Danmark og Færøerne, skal godkendes af Naalakkersuisut.
Stk. 3.  Indenlandske blindeforsendelser befordres portofrit når det sker i henhold til gældende ret.

 

§ 20.  POST Greenland fastsætter regler for takstberegningsmåden, frankeringsformer samt betaling af porto og gebyrer.

 

§ 21.  POST Greenland fastsætter i en intern manual regler for salg af frimærker fra detailforretninger.

 

Kapitel 8
Klager

 

§ 22.  POST Greenland skal behandle klager fra forbrugere, herunder om bortkomst, tyveri eller beskadigelse af forsendelser.
Stk. 2.  POST Greenland skal behandle klagen inden tre måneder fra modtagelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

 

§ 22a. POST Greenlands afgørelser kan påklages til Naalakkersuisut, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Fristen for indlevering af klager er 4 uger efter modtagelse af den afgørelse, der påklages.

 

Kapitel 9
Sanktionsbestemmelse

 

§ 23.  For overtrædelse af §§ 6, 7, 8, 9 og 10 kan der idømmes bøde efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
Stk. 2.  For overtrædelse af forskrifter fastsat i medfør af §§ 3, 6, 10, 14 og 22 kan der idømmes bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bødes pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 4.  Sager, der anlægges efter stk. 1 og 2 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
Stk. 5.  Bøder, som idømmes efter denne Inatsisartutlov eller forskrifter fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov, tilfalder landskassen.

 

Kapitel 10
International repræsentation

 

§ 24.  Post Danmark A/S kan repræsentere POST Greenland i internationale postale relationer.

 

Kapitel 11
Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

§ 25.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 8 af 14. november 2004 om post og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. marts 2005 om POST Greenlands virksomhed, remail, poståbning og opstilling af brevkasser m.v.
Grønlands Selvstyre, den 15. april 2011
Kuupik Kleist