Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
22. december 2011
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om rapportering af indhandlinger af fisk og fiskeriprodukter

I medfør af § 9 stk. 1, § 10, stk. 1, nr. 4, §§ 26, 27 samt § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, ændret ved Landstingslov nr. 12 af 6. november 1997, Landstinglov nr. 6. af 20. maj. 1998, og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8. af 22. november 2011, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder rapportering af førstehåndsopkøb af fiskeriprodukter i Grønland.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen gælder for grønlandske fiskefartøjers landinger i udlandet og alle fiskefartøjers landinger i Grønland med henblik eksport før førstegangsomsætning.

Definitioner

§ 2.  Ved ”fiskeriprodukter” forstås alle akvatiske dyr og produkter heraf. Dette omfatter ikke havpattedyr og produkter af disse.
Stk. 2.
  Ved et "fiskefartøj" forstås ethvert transportmiddel til søs eller på land, der benyttes i forbindelse med fiskeri.
Stk. 3.  Ved en ”opkøber” forstås en af myndighederne godkendt autoriseret opkøber af fiskeriprodukter.
Stk.4.  Ved ”fisker” forstås den person som ejer licensen, og som således er ansvarlig for at reglerne overholdes.
Stk. 5.  Ved ”landet mængde” forstås hele den mængde fiskeriprodukt i kg som losses fra et fiskefartøj som overdrages til en opkøber.
Stk. 6.
  Udtrykket ”landing” omfatter enhver losning af fiskeriprodukter fra et fiskefartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en del af lasten, og uanset om losningen sker ved kaj eller til søs.
Stk. 7.  Ved ”en uge” forstås perioden fra mandag kl. 00:00 til søndag kl. 24:00 Vestgrønlandsk lokaltid.
Stk. 8.  Ved en ”fangsttur” forstås perioden fra fiskefartøjet med tom last påbegynder fiskeri til fiskefartøjet igen er fuldt udlosset.


Fiskerens pligter

§ 3.  Personer og selskaber der lander til en opkøber, skal afgive og underskrive en landingserklæring, der indeholder de i bilag 1 anførte oplysninger.
Stk. 2.  Oplysningerne i bilag 1, skal afleveres senest ved landingen til opkøberen.
Stk. 3.  For fartøjer under 75 BRT / 120 BT der lander til opkøber i Grønland skal logbøger fra hele fangstturen afleveres til opkøberen ved landingen.
Stk. 4.  Fartøjer over 75 BRT / 120 BT skal for hver fangsttur indsende logbøgerne til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) straks efter landing.
Stk. 5.  For grønlandske fartøjer, der losser i udlandet skal rederiet samtidig med indsendelsen af logbøger indsende dokumentation for de landede mængder til GFLK, jf. bilag 1.
Stk. 6.  For fartøjer der losser i Grønland med henblik på eksport før førstegangsopkøb skal rederiet indsende dokumentation for de landede mængder jf. bilag 1.

Opkøberens pligter

§ 4.  Opkøbere skal give oplysninger som angivet i bilag 1 til GFLK ved landinger af fiskeriprodukter.
Stk. 2.  Enhver, som skal sende oplysninger til GFLK skal sende oplysninger i edb-læsbar form efter GFLKs anvisninger.
Stk. 3.  GFLK kan meddele undtagelse fra stk. 2, til personer og virksomheder, der i løbet af året kun sender oplysninger forholdsvis få gange, eller højst modtager 50 indhandlinger om måneden.
Stk. 4.  GFLK kan meddele dispensation fra stk. 2 for personer og virksomheder som har en årlig omsætning under 1 mio. kr.

§ 5.  Alle oplysninger som skal indsendes til GFLK, skal være baseret på vejning.

§ 6.  Oplysninger, som skal sendes til GFLK, kan videregives til en fiskeriorganisation, såfremt oplysningerne vedrører et medlem, og såfremt det fremgår af betingelserne for medlemskabet af organisationen, at oplysningen kan videregives, og at medlemmet skriftligt har accepteret dette.
Stk. 2.  GFLK kan offentliggøre oversigter over opkøb og kvoteoptag. I oversigterne anonymiseres personer og virksomheder.  

§ 7.  Opkøberen skal videresende oplysninger modtaget i henhold til § 4 stk. 1, til GFLK. Oplysningerne for den forudgående uge, skal sendes hver mandag, inden klokken 12 Vestgrønlandsk lokaltid.
Stk. 2.  Opkøberen skal opbevare landingserklæringen i mindst 3 år. GFLK kan forlange at få fremsendt kopi af landingserklæringerne.
Stk. 3.  Opkøberen skal påføre stempel, navn og dato for opkøbet på logbøger modtaget i henhold til § 4 stk. 1.
Stk. 4. Logbøgerne indsendes hver mandag for den forudgående uge.  Logbøgerne fremsendes til GFLK i særlige frankerede kuverter eller indleveres direkte. Kuverterne leveres af GFLK efter forespørgsel.
Stk. 5.   GFLK kan kræve oplysningerne jf. stk. 1 og 4 fremsendt med højere frekvens.


Kontrol

§ 8.  Med henblik på håndhævelse af nationale og internationale kontrolregler kan GFLK udpege særlige havne, hvor bestemte fiskeriprodukter eller fangst fra bestemte områder skal landes.


Foranstaltninger

§ 9.  Med bøde foranstaltes den, der overtræder §§ 3, 4, 5, 7 og 8 efter reglerne i kriminalloven.  
Stk. 2.  Tilsvarende foranstaltes undladelse af indrapportering der er påbudt i henhold til bekendtgørelsen eller indrapportering af urigtige eller vildledende oplysninger.
Stk. 3.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i kriminalloven.    


Ikrafttræden

§ 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.Grønlands Selvstyre, den 22. december 2011Ane Hansen                    

/

Jens K. Lyberth


Bilag